Ýüzi gamgyn, keýpi ýok,
Ejesi hem ýanynda,
Bäbek aglajak bolýar,
Naýynjar gözler bilen.
Ejesine seretdi...
Mähirli hem mähriban
Eje çaga düşündi
Ýumşajyk arlygyny,
Çalşyp berdi ejesi,
Çaga heýjana gelip
Ýaňlandy gülki sesi...

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir