Kitap okamagyň peýdasy

Häzirki döwürde telewideniýe, radio, metbugat, Internet ulgamy durmuşymyzda aýrylmaz orny eýeleýär. Habar beriş serişdeleri gündelik durmuşymyzyň möhüm wakalaryny bize ýetirýär. Emma kitaplaryň hem biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny unutmaly däldiris. Biziň gündelik durmuşymyzda kämilleşmegimiz üçin öz bilimimizi artdyrmagymyz ze...

Dowamy »

789 2
Köneler, 3 years ago


Bäsleşigiň jemi jemlendi

Mynasyp nesli terbiýelemekde türkmeniň asylly däpleri, peder ýörelgeleri bahasyz hazynadyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda medeni mirasy öwrenmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen halky öz beýik şahyry hem-de akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyny uly dabara bilen garşylaýar. Döwrüň ýatdan çykmajak wakalarynyň biri hökmünde b...

Dowamy »

829 3
Köneler, 3 years ago


Sagdyn jemgyýetiň öňdebaрyjy ýaşlary

Ösen jemgyýet ýokary derejeli ösen hünärmenleri talap edýär. Şonuň üçin hem islendik ösen döwletde ýaş hünärmenleriň taýýarlanylyşyna aýratyn üns berilýär. Biziň ýurdumyzda hem ýaşlar jemgyýetiň esasy hereketlendiriji güýji hasaplanýar. Olaryň hemmetaraplaýyn kämil, ylymdan - bilimden ýüki ýeten döwrebap ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin zerur şertler...

Dowamy »

765 0
Köneler, 4 years ago


Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak

Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak, okap bilim almak her bir adam üçin bagtdyr. Günsaýyn pajarlap ösýän ýurduň batly gadamlaryna öz goşandyňy goşmak bolsa, her bir raýatyň borjudyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzyň uludan-kiçä ähli raýaty ata Watanymyzy gülledip ösdürmekde irginsiz zähmet çekýärler.
Ata Watanymyzyň abraý mertebesini belen...

Dowamy »

919 7
Köneler, 4 years ago