Saýlawa tarap batly ädim

2017-nji ýyl uly taryhy wakalara beslener. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary şol wakalaryň arasynda örän möhüm ähmiýete eýedir.
Türkmenistan Watanymyzda saýlaw ulgamy ýyl-ýyldan kämilleşýär. Esasy Kanunymyzyň 1-nji maddasynda: “Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwlet dolandyrylyşy prezident respublikasy görn...

Dowamy »

338 0
Köneler, 1 year ago


Интернет улгамыны ерликли уланмаклыга чагырярын!

Хорматлы окайжылар интернет улгамының мүмкинчиликлеринден гиңден пейдаланмак билен шу ашакдакылары уланыҗыларың дыкгатына етирмек ислейəрин.
Ягны, юрдумызда əхли улгамларда өңе гидишиклериң газанылышы ялы санлыҗа йылың ичинде арагатнашык пудагында хем улы гөврүмли ишлер дурмуша орнашдырылды ве халкың ислеглерини өзвагтында канагатландырмак,...

Dowamy »

391 0
Köneler, 1 year ago


Гозел пайтагтымызда довребаплашдырылан автодуралгаларын саны артяр.

Ватанымызын пайтагты, ак мермере бесленен Ашгабат шэхеримизин бу гун юрдумызын етен белент сепгитлерини, ыкдысады-сыясы осушини, жемгиетимизин медени дережесини, рухы дурмушыны, ат-абрайыны ве ве ан-билим кувватыны эхли айдынлыгы билен горкезйян ажайып бир меркезе оврулендигини биз оран буйсанярыс.
Хэзирки вагтда Ашгабат шэхерини хемметарапл...

Dowamy »

332 0
Köneler, 1 year ago


Ýurdumyzyň telekommunikasiýalar ulgamy ösdürilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwletimizde internet we telekommunikasiýalar ulgamyny toplumlaýyn ösdürmäge, döwrebaplaşdyrmaga hem-de kämilleşdirmäge uly üns berilýär.
Ýurdumyzyň häzirki hereket edýän optiki-süýmli kabel geçirijisiniň göwrümini giňeltmek, internet akymynyň tizligini artdyrmak, optiki-magistral araga...

Dowamy »

317 0
Köneler, 1 year ago


Eziz Diýarymyzda täze ýyl baýramçylygy mynasyp garşy alyndy.

Türkmenistan Döwletimizde azyk bolçulygyny döretmek we raýatlarymyzy zerur bolan azyk önümleri bilen elýeter bahalardan üpjün etmek, şeýle hem ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän önümleriň beýleki döwletlere iberilýän möçberlerini artdyrmak barada uly işler amala...

Dowamy »

516 0
Köneler, 1 year ago


«Döwletimiziň baş maksady adam hakynda alada»

Bütin dünýäde ykdysady ýagdaýyň çylşyrymlaşýan döwründe Türkmenistan Watanymyzda içerki önümiň ösüş depgininiň her ýylda ýokary derejede saklanylmagy, munuň özi eziz Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň kuwwatlydygynyň, durnuklydygynyň aýdyň subutnamasydyr we zähmet haklarynyň, döwlet pensiýalarynyň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň her ýylda azy...

Dowamy »

392 0
Köneler, 1 year ago


Наша Сердючка

Dowamy »

479 0
Köneler, 1 year ago


Скоро, уже очень скоро!

Dowamy »

360 0
Köneler, 1 year ago


MIRASA SARPA — GEÇMIŞE SARPA

Taryh ylmy türkmen halkynyň iň gadymy dünýä medeniýetiniň, baý medeni mirasyň eýesidigini tassyklaýar. Halkymyz asyrlaryň dowamynda egsilmez maddy we ruhy gymmatlyklary döredip, ony soňky nesillere geçirip, öz milliligini saklamagy başarypdyr. Uçar ganatly behişdi bedewlerimiz, her göli bir rowaýata deňelýän nepis halylarymyz, aýal-gyzlaryň şugla s...

Dowamy »

406 0
Köneler, 2 years ago


ÝAŞULULAR MASLAHATY: ösüşleri nazarlaýan çözgütler

14-nji sentýabrda ýurdumyzyň paýtagtynda jemgyýetimiziň we döwletimiziň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan möhüm waka — Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty bolup geçdi. Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde milli demokratiýamyzyň ruhuna laýyk ýokary derejede we netijeli geçen bu maslahatda il-ýurt bähbitli wajyp wezipeler ara aln...

Dowamy »

370 0
Köneler, 2 years ago


AZYK BOLÇULYGY – BERKARARLYK NYŞANY

Hä­zir­ki döw­ür­de oba ho­ja­ly­gy­ny güýç­li dep­gin­ler bi­len ös­dür­mek we öz­gert­mek, ony gir­de­ji­li pu­da­ga öwür­mek bo­ýun­ça uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Daý­han­la­ra ne­ti­je­li iş­le­mä­ge, top­rak­dan bol ha­syl ön­dü­rip, bo­le­lin dur­muş­da ýa­şa­ma­ga döw­le­ti­miz ta­ra­pyn­dan äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. To...

Dowamy »

406 0
Köneler, 2 years ago


Aşgabat şäherindäki bazarlarda, söwda merkezlerinde iýmit önümleriniň satylyşyna edilýän gözegçilik, alyjylara hödürlenýän hyzmatlaryň hilleri

Türkmenistan ykdysady, syýasy we medeni taýdan uly ösüşleri başdan geçirýär. Häzirki
döwürde mähriban Watanymyz ösüşleriň, özgertmeleriň mekanyna öwrüldi.
Diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleriň ählisiniň düýp özeninde “Döwlet adam
üçindir” diýen parasatly ýörelgäniň beýany jemlenendir. Ýurdumyzyň ähli
ulgamlarynda gazany...

Dowamy »

403 0
Köneler, 2 years ago


Haryt bolçulygy.

Ýurdumyzda haryt bolçulygyny üpjün etmek, bazarlaryň işini kämilleşdirmek, ilata gündelik zerur harytlaryň bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda döredýän mümkinçiliklerinden doly peýdalanyp, ilkinji nobatda, halkymyzyň gündelik sarp edýän önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bu önümleriň ählisi diýen ýaly...

Dowamy »

338 0
Köneler, 2 years ago


Başymyzyň täji Watan

Başymyzyň täji Watan
Ynsan üçin dünýäde özüniň dogduk mekanyndan zyýada ýer ýokdur. Her birimiz üçin göbek ganymyz daman, ilkinji sapar gulagymyza azan aýdylan, ýumşak sallançakda ýatyrkak, ene hüwdüsi ýaňlanan, ulalyp, kemala gelen topragymyz mukaddesdir, keremlidir, onuň howasy jana tenekardyr. Beýik Biribaryň nazary düşen bu behişdi topra...

Dowamy »

333 0
Köneler, 2 years ago


Bagtyýar körpeleriň şatlygy

Beýik Berkararlygymyzyň şanly baýramçylygynyň dabaralary köňüllere şatlyk paýlap, Watana, eziz Arkadagymyza buýsançlary beýgeldip dowam edýär. Hatda çagalar baglaryna gatnap ýörenje körpelere çenli Garaşsyzlyk, Watan, mähriban Arkadagymyz hakyndaky aýdymlary uly joşgun bilen ýerine ýetirýärler. Olaryň şatlykdan doly ýüzlerine bakanyňda Berkarar döw...

Dowamy »

339 0
Köneler, 2 years ago


GARAŞSYZLYK BAÝRAMY

Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň güýzünde arzyly Garaşsyzlygyna eýe boldy. Şu ýyl Türkmenistanyň milli Garaşsyzlygyna eýe bolanyna laýyk ýigrimi bäş ýyl dolýar. Türkmen halky, tutuş türkmenistanlylar Garaşsyz döwlete eýe bolmagynyň ýigrimi bäş ýyllyk toýuny dabaraly belläp geçýär. Ýurdyň paýtagty Aziýanyň merjen şäheri Aşgabatda, welaýat hem etr...

Dowamy »

471 0
Köneler, 2 years ago


Dünýä türkmenleriniň XIX maslahaty

Watanymyzyň esasy baýramyna – Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp, paýtagtymyzda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XIX maslahaty geçirildi. Forumyň işine ýurdumyzyň ähli künjeklerinden, şeýle hem dünýäniň on alty döwletinden, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şwesiýadan, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirlikler...

Dowamy »

360 0
Köneler, 2 years ago


GARAŞSYZLYK BAGTY

Garaşsyzlyk - öz erkinligine, azatlygyna eýe bolan milletiň beýik ykbaly! Taryhy ýollary merdanalyga we gahrymançylyga beslenen halkymyzyň milli we ruhy garaşsyzlygy barada gürrüň açanymyzda, Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly: «Garaşsyzlyk türkmen halkynyň milli buýsanjydyr».
Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň taryhy ýollaryna ser salanym...

Dowamy »

531 0
Köneler, 2 years ago


AWAZA - SAGLYK MEKANY

Ýurdumyzda ylym-bilimi, saglygy goraýşy, bedenterbiýäni we sporty, syýahatçylygy we dynç alşy ösdürmäge giň şertler döredilýär. Ilatymyzyň uludan-kiçä ählisiniň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeginde kadaly iýmitlenmegiň, zyýanly endiklerden daşda durmagyň, zähmet bilen dynç alşy sazlaşykly utgaşdyrmagyň, arassa howada işjeň hereket etmegiň, beden...

Dowamy »

553 0
Köneler, 2 years ago


Президент Туркменистана наградил успешных спортсменов автомобилями

Сегодня ранним утром в предгорьях Копетдага на площадке перед «Саглык ёлы» (Тропа здоровья) при участии широкой общественности, спортсменов и зарубежных гостей состоялось торжественное мероприятие по чествованию туркменских атлетов.

На мероприятии принял участие лично Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государст...

Dowamy »

499 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanyň bilim ulgamy dogry ýolda!

Ýurdymyzda bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alynyp barylýan göwrümli işler dünýäde ýokary baha mynasyp bolýar, goldanylýar we milli bilim ulgamymyzy täze üstünliklere besleýär. Şu nukdaý nazardan, Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralary hakyndaky Düzgünnama, şeýle hem Döwlet umumybilim edaralary hakyndaky Düzgünnama kabul edildi. Olar bir ýa...

Dowamy »

454 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmeginiň esaslary

Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň konsepsiýasy kabul edildi, ol ýurduň orta bilim ulgamynyň maksadyny, meslelelerini beýan edýän esasy resminama bolup durýar.
Konsepsiýa «Bilim hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna, “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyna”, “Türkmenistanda...

Dowamy »

685 0
Köneler, 2 years ago


Bazar bolçulygy – ýurduň abadançylygy

Ilatyň bolelin we eşretli durmuşda ýaşamagyny gazanmak döwlet syýasatynda ileri tutulýan möhüm meseleleriň biridir. Ak bazarlaryň, söwda dükanlarynyň dürli görnüşli, ýokary hilli, esasan bolsa, elýeterli nyrhly harytlar bilen üpjün edilmegini gazanmak ugrunda uly tagallalar edilýär. Şonuň netijesinde zerur harytlaryň, ilkinji nobatda bolsa azyk h...

Dowamy »

479 4
Köneler, 2 years ago


DAÝHAN MERT-ÝER JOMART

Güneşe baý keremli türkmen topragy ak bugdaýyň ylmy esasda ykrar edilen ilkinji watany hasaplanýar. Baryp-ha geçen asyryň başlarynda Türkmenistanyň çäginde geçirilen ilkinji arheologik gazuw-agtaryşlary ata Watanymyzyň adamzadyň iň gadymy oturymly ekerançylyk mesgenleriniň biri bolmak bilen bir hatarda, ak bugdaýyň hem ilkinji gezek medenileşdirile...

Dowamy »

446 0
Köneler, 2 years ago


TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT AWIASIÝASY

Megerem, ynsan ogly doglup döräli bäri, mawy asman gümmezini, onda erkana gaýyp-pelpelläp uçýan guşlary synlanda, elmydama-da göge galmagy, uçmagy arzuw eden bolsa gerek. Emma, gynansak-da, uzak taryhy geçmişde ynsanyýetde şeýle mümkinçilik bolmandyr. Şonuň üçin bolsa gerek, dünýäniň köpläp halklarynyň folklorynda-halk döredijiliginde, antik mifolo...

Dowamy »

431 0
Köneler, 2 years ago