Rowaçlyklara beslenýän diýarymyz

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz durmuşyň ähli ugurlary boýunça batly depginler bilen ösýär, berkeýär, kuwwatlanýar. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwlet jemgyýetden ybarat, kämil jemgyýeti bolsa diňe ylym-bilim, paýhas bilen esaslandyryp bol...

Dowamy »

260 0
Köneler, 1 year ago


Hünärmenlige taýýarlanýarys

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bilimdir ylyma giň ýol açdy. Sapaly döwrüň talabyna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamakda Hormatly Prezidentimiziň ýokary okuw mekdepleriniň ö...

Dowamy »

279 0
Köneler, 1 year ago


“Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresi

17.08.2017-nji ýylda ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralýan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresine hem-de durmuş maksatly täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Şanly waka myna...

Dowamy »

314 0
Köneler, 1 year ago


Olimpiýa şäherjiginde “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp görüp, bu ýerde guralan “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi bilen tanyşdy. Sergi oýunlaryň açylmagyna çenli 30 günüň galmagyna bagyşlanyldy.

Şu ýerde Türkmen gawunynyň güni mynasybetli naýbaşy bakja önümlerine bagyşlanylan baýramçylyk dabara...

Dowamy »

267 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen gawunynyň güni mynasybetli ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Şu ýyl dabaralar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün gal...

Dowamy »

270 0
Köneler, 1 year ago


Olimpiýa toplumynda sungat ussatlarynyň konserti geçirildi

Ýurdumyzyň we daşary döwletlerden gelen sungat ussatlarynyň konserti “Aşgabat 2017” oýunlarynyň başlanmagyna bir aýyň galmagy mynasybetli wakalara baý bolan günüň jemleýji çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dürli öwüşginli çykyşlaryň hormatly tomaşaçysy boldy.

Türkmenistan şeýle derejedäki sport ýar...

Dowamy »

303 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMENISTAN DIÝARYMYZ ÖSÜŞLERE BESLENÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ady dünýä dolýan Türkmenistan diýarymyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler, beýik özgertmeler alnyp barylýar. Milli ykdysadyýetimiziň haýsy ugurlaryna seredenimizde hem beýik özgertmeleriň bardygyny görmek bolýar.<...

Dowamy »

269 0
Köneler, 1 year ago


Bagtly geljegiň aladasy

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň ähli pudaklarynda yzygiderli ösüş gazanylýar. Ýurdumyzyň abraýy dünýäde ýokarlanýar.
Hormatly Prezidentimiz şu günki günde halkymyzyň bolelin bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek bilen bir hatarda geljekki nesillerim...

Dowamy »

278 0
Köneler, 1 year ago


Milli ylmy ösdürmek, döwrüň talaby

Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen gününden ýaşlara döwrebap bilim we terbiýe bermegi, sagdyn ýaşlary ösdürip ýetişdirmegi esasy maksat edip goýdy. Gözlerimiziň nury, umyt-arzuwlarymyzyň gaýmagy siňen nurana topragymyz ösüş-özgerişleriň ýagty ýoly bilen barha ösýär, örňeýär, ilerleýär. Bu ýolda-da ylma uly orun berilýär. Dünýäniň ylmy açyşlar...

Dowamy »

311 0
Köneler, 1 year ago


Aziada baýramynyň şöhraty

Garaşsyz hemişelik Türkmenistan döwletimizde her ýylyň dowamynda ýüzlerçe halkara sergiler we maslahatlar geçirilýär. Häzirki döwürde biziň paýtagtymyz dünýäniň iri sport jemgyýetçiliginiň we halkara guramalarynyň üns merkezinde. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Aşgabatda gurulýan köp sanly iri göwrümli sport desgalary, olaryň halkara ülň...

Dowamy »

269 0
Köneler, 1 year ago


“Bagtyýarlyga buýsanç”

Berkarar döwletimiziň bagytýarlyk döwründe sagdynlygyň we ruhybelentligiň mekanyna öwrülen Türkmenistan Watanymyzda durmuşyň dürli ugurlarynda uly özgertmeler bolup geçýär. Ýakynda “Geljege badalga berip” atly paýtagtymyzyň Ruhabat etrabynda ýerleşýän “Jülge” alkogolly we alkogolsyz içgilerini öndürýän kärhanasynda ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat...

Dowamy »

278 0
Köneler, 1 year ago


Ýaşlar gurama

Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýyly mynasybetli ýurdumyzyň çar künjeginde sportuň dürli görnüşleri boýunça sport ýaryşlary geçirilýär. Ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek maksady bilen TMÝG-niň Abadan etrap geňeşiniň etrabyň sport mekdebinde sport bilen meşgullanýan 14-16 ýaş aralygyndaky ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda geçirilen basketbol ýaryşy...

Dowamy »

248 0
Köneler, 1 year ago


Körpeleriň guwanjy

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Abadan etrap Geňeşi tarapyndan etrabyň çägindäki 142-nji çagalar bagynda “Bagtyýarlyk döwrüniň nury Aşgabat” diýen at bilen aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa çagalar bagynda terbiýelenýän körpeleriň ene-atalary, ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar. Çärede çagalar bagynyň şu ýyl mekdebe...

Dowamy »

268 0
Köneler, 1 year ago


Ýaşlar we Ýaşlar gurama

Ýurdumyzyň künjeklerinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyp gurulýan medeni köpçülikleýin çäreleri giň gerimde dowam edýär. TMÝG-niň Abadan etrap Geňeşi tarapyndan surat çekmek bilengyzyklanýan ýaşlaryň arasynda hem döredijilik bäsleşigi geçirildi. “Suratda suratyň çeper öwüşgini bar” diýen at bilen guralan surat...

Dowamy »

259 0
Köneler, 1 year ago


Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheri болан пайтагтымыз Ашгабадыň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşugy iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Muňa mysal hökmünde 29.06.201...

Dowamy »

323 0
Köneler, 1 year ago


Aziada-2017

“Sagdynlyk we ruhubelentlik” ýylynyň iri taryhy wakalarynyň biri boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ᴠ Aziýa oýunlarynyň ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri uly badalga alýar. Aziada oýunlary sportyň 21 görnüşi boýunça geçirilip, oňa Aziýa we Okeaniýa ýurtlarynyň 62-sinden türgenler gatnaşar...

Dowamy »

660 0
Köneler, 1 year ago


“Özüňi synap gör küştde we şaşkadaǃ”

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Habardar etmek we aragatnaşyk edarasynyň sport meýdançasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Habar...

Dowamy »

310 0
Köneler, 1 year ago


Parahorluk we korrupsiýa barada

Ýakynda Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň mejlisler jaýynda parahorlugyň we korrupsiýanyň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň işgärleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň we Köpetdag etrap polisiýa, Köpetdag etrap prokuraturasy...

Dowamy »

445 0
Köneler, 1 year ago


Eziz diýar – Türkmenistan

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan halal hem aýdyň ýol bilen ynamly öňe barýar. Eziz Watanymyz dünýäde bäsleşige ukyply ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Ata babalarymyz geçmişde haýsydyr bir zady irginsiz irginsiz zähmetiň esasynda emele getiren bolsa biziň bagtyýar raýatlarymyz şol gymmatlyklary zähmetiň , aň-dü...

Dowamy »

400 0
Köneler, 1 year ago


“Aziada-2017” üstünlige tarap

Sagdynlyk we Ruhubelentli ýylynyň altyn güýzünde Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna sanlyja gün galdy. Ýurdumyzyň paýtagtynda geçiriljek halkara derejeli ýaryşlar, milli derejedäki bäsleşikler türkmen döwletiniň abraýyny has-da artdyrar. Diýarymyz sport merkezine öwrüldi. Her welaýatda stadionlar, spo...

Dowamy »

279 0
Köneler, 1 year ago


Elektron senagatynyň täze gadamlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy gülledip ösdürmek barada edýän aladalary, kabul edýän parasatly we il-ýurt bähbitli kararlary netijesinde türkmen halkynyň bagtyýar geljegine gönükdirilen iri möçberli taslamalar üstün...

Dowamy »

389 0
Köneler, 1 year ago


“GELJEGE UZAÝAN HYZMATDAŞLYK”— ÝA-DA “GOŇŞY-GOŇŞYNYŇ GALASY”


Türkmenistan—Gazagystan dost-dogan gatnaşýan ýakyn goňşusy. “Goňşy-goňşynyň galasy”, “Goňşy-goňşynyň hem görki, hem örki” diýilip halk nakylynda aýdylyşy ýaly, iki ýurduň halklarynyň arasynda gatnaşyklar wagtyň synagyndan geçdi.
Muňa bolsa Gazagystan—Türkmenistan—Eýran demir ýolunyň mysalynda-da aýdyn göz ýetirmek mümkin. Bu ýol Türk...

Dowamy »

281 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMEN RUHUNYŇ SÜTÜNI

Türkmen halkynyň döwlet berkararlygyny arzuwlap, halkyň agzybirligini, jebisligini diliniň senasyna öwren akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijilik älemi özüniň köptaraplylygy, çuňňur pähim-parasada ýugurlanlygy bilen biziň her birimiziň kalbymyzda mäkäm orun aldy. Geçmişe buýsanýan, gelejegine uly ynamlar bilen barýan halkymyz akyldar şah...

Dowamy »

277 0
Köneler, 1 year ago


GADYMY GALA—“NUSAÝ”

Özüniň milli medeni, edebi we taryhy gymmatlyklary bilen adamzat jemgyýetiniň ösmegine saldamly goşant goşan türkmen halkynyň taryhyny çuňňur öwrenmek we dünýa ýaýmak Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Gojaman Köpetdagyň günb...

Dowamy »

250 0
Köneler, 1 year ago


ŞADYÝAN TOMUS

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde täze enjamlar, multimediýa tehnologiýalary hem-de zerur enjamlaýyn serişdeler bilen üpjün edilen çagalar baglary we mekdepler, şeýle hem sport dsesgalary ulanmaga berilýär. Ýaş çagalarymyz üçin dynç alyş we güýmenjeler merkezleri döredildi. Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli baýramçylyk lybasyna besle...

Dowamy »

247 0
Köneler, 1 year ago