Асуда дурмуша буйсанч

«Халкыӊ ве Ватаныӊ бәхбидине гөнүклирилен гайратлы зәхмет үстүнлиге, абрай-мертебә ве шан-шөхрата етирйәр» даналарыӊ сөзи.
Гахрыман Аркадагымызыӊ ил-гүнүниӊ яшайыш-дурмуш шертлерини өзгертмек угрунда чекйән зәхмети, дурмуша гечирйән бимөчбер тагаллалары ил-гүнүми энчеме асырларыӊ довамында арзувлап гелен багтывярлыгына эе этди.
Гахрым...

Dowamy »

632 0
Köneler, 3 years ago


Adamlar hakynda

1. XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler.
2. Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar.
3. Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär.
4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär.
5. Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär.
6. Adamyň myşsasy kebelek gurçu...

Dowamy »

681 1
Köneler, 4 years ago


Ýaşlar – ýurduň kuwwatly güýji

Häzirki wagtda Diýarymyzda zehinli ýaşlaryň ýüze çykarylmagy we olaryň aň-düşünjeleriniň, dünýägaraýyşlarynyň has-da ýokarlanmagy, gözýetimleriniň giňelmegi üçin uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan her ýylda, hemişelik Bitaraplyk baýramymyzyň öňüsyrasynda zehinli ýaşlara Tür...

Dowamy »

817 1
Köneler, 4 years ago


Iki dost

Bir gezek iki dost dynç almak üçin tebigata çykýarlar. Ýolda bu ikisiniň sözi azaşyp, biri beýlekisine ýakymsyz sözler aýdýar. Dostundan şeýle sözleri eşidendigine gynansa-da, ýoldaşy oňa jogap hiç zat aýtmaýar. Diňe çägäň ýüzüne şeýle sözleri ýazýar:
¬¬–– Şu gün iň gowy dostum maňa ýaramaz sözler aýtdy.
Ýollaryny dowam etdirip gelýä...

Dowamy »

630 0
Köneler, 4 years ago


OKA! OYLAN!

Ümsümlik hakynda

Şäheriň goh-galmagalyndan ýadap, öz-özüne akyl ýetirmek üçin, içki “meni” bilen gürleşmek üçin bir adam ümsüm, rahat bir ýer gözleýär. Şeýdip, ol tokaýa gelýär. Emma çekirtgedir mör-möjekleriň sesi onuň rahatlygyny bozýar. Ol tokaýyň has aňyr çetine barýar. Emma bu ýerde hem oňa içki “meni” bilen gürrüňdeş bolmak baş...

Dowamy »

805 1
Köneler, 4 years ago


Usullar

Uniwersitetiň mugallymy kömek sorap Akademiýanyň prezidenti, fizika boýunça Nobel baýragynyň lauriaty Ernest Rezerforda ýüz tutýar. Mugallym talyplarynyň birine iň pes bahany goýmakçy bolýandygyny, emma talyp öz gezeginde has ýokary baha mynasypdygyny tekrarlaýandygyny aýdýar. Mugallym hem, talyp hem üçünji bir adamyň pikiri bilen razylaşmagy makul...

Dowamy »

845 4
Köneler, 4 years ago


Moskwa XXII olimpiýa oýunlary

19-njy lýul 3-nji awgust 1980-nji ýyl 80 ýurt, 5179 türgen, 21 sport, 203 bäsleşik, 631 medal (204-204-223)
XXII tomusky 01impiýa oýunlary 1980-nji ýylyň 19-njy iýyl - 3-nji awgusty aralgynda Moskwa şäherinde geçirilip. Gündogar Ýewropada gurnalan ilkinji we häzirlikçe ýeke-täk 01impiadadyr. Käbir ýurtlaryň boýkot etmegi sebäpli bu çäre 80 ý...

Dowamy »

851 4
Köneler, 4 years ago


MONREAL-XXI OLIMPIÝA OÝUNLARY

17-nji iýul 1-nji awgust 1976-njy ýyl 92 ýurt, 6084 türgen, 21 spart, 198 bäsleşik, 613 medal (198-199-216)
XXI tomusky Olimpiýa oýunlary Moskwa we Los Anjeles şäherlerinden öňe saýlanmagy başaran Monreal şäherinde geçirildi (Mundan soňky 2 01impiada ýokarda ady agzalan şäherlerde gurnalýar). 17-nji iýulda başlap, 1-nji awgustda tamamlanan 0...

Dowamy »

732 1
Köneler, 4 years ago


Münih XX-nji olimpiýa oýunlary

26-njy awgust 11-nji sentýabr 1972-nji ýyl
121 ýurt, 7134 türgen, 23 sport, 195 bäsleşik, 600 medal (135-195-210).
Germaniýada geçirilen 2-nji 01impiýa oýunlary bolan 1972-Berlin Olimpiadasyna
121ýurtdan 7134 (1059-sy zenan türgen bolup, olaryň sany ilkinji gezek 1000-den geçdi) türgen gatnaşdy. 26-njy awgust-ll-nji sentýabr a...

Dowamy »

576 0
Köneler, 4 years ago


MEHIKO SITI XIX OLIMPIÝA OÝUNLARY

12-nji 27-nji oktýabr 1968-nji ýyl 112 ýurt, 5516 türgen, 20 sport, 172 bäsleşik, 527 medal (174-170-183)
Detroit, Lion, Buenos Aýres şäherlerinden tapawutlanyp, XIX tomusky 01impiýa oýunlaryny gurnamaga hukuk gazanan Mehiko Siti şäherindäki spört şüweleňine 780-si zenan jemi 5516 türgen gatnaşdy. 12-nji oktýabrda "Olimpico Universitario" St...

Dowamy »

548 0
Köneler, 4 years ago


TOKIO XVIII OLIMPIÝA OYUNLARY 10-njy — 24-nji oktýabr 1964-nji ýyl

93 ýurt, 5151 tüigen. 19 spoit, 163 bäsleşik, 504 medal (163-167-174)
XVIII 01impiýa oýunlary 1964-nji ýylyň 10-njy-24-nji oktýabry aralygynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda geçirildi. Bu 01impiada 93 ýurtdan (Rimdäki 01impiýa oýunlaryndakydan 10 ýurt köp) 5151 (678-si zenan) türgen gatnaşdy. Tokio şäheri Detroit, Wena we Brýussel şäherlerinde...

Dowamy »

571 0
Köneler, 4 years ago


Hereket gan basyşynyñ dermany.

Ýerliksiz gahar hem ýadawlyk gan basyşynyñ galmagynyñ esasy sebäpleridir. Şonuñ üçin professor Tekin Akpoladyñ gipertoniýa (gan basyşynyñ ýokarlanmagy )kesellere tejribe edilen maslahatlary bar. Olara gulak salsañyz, dynç alşyñyzy göwnüñizdäki ýaly geçirip bilersiñiz. Ilki bilen, dermanlaryñyzy ýanyñyza almagy unutmañ. Daşarda yssyda kän gezmäñ. Kö...

Dowamy »

564 0
Köneler, 4 years ago


Myhmanysyň bu dünýäniň

Pes pälli bol, ynjytmawer, kemsitmäwer hiç kimsäni,
Synaýandyr, bu bäşgünlik synaw dünýäsi, ynsany.
Haýyr işe gümra bolgyn, çykmanka bu teniň jany
Hasapsyz zat ýokdyr asla, myhmanysyň bu dünýäniň!

Ýagşa ganat ýaýar derwüş, yrsgyn saklar alsaň gargyş,
Galdyryp git bir haýyş iş, myhmanysyň bu dünýäniň!
...

Dowamy »

572 0
Köneler, 4 years ago


Sowgat

Kakasy: Al, oglum, sowgat gutly bolsun!

Ogly: Aýdanyň gelsin, kaka.

Kakasy: Seň – aý, göwnüň bir ýaly, adam sowgat berilse begener, ýyrşarar. Minnetdarlyk bildirer. Pul beremde ejeň boluberşini görensiň-ä... Şoň ýaly bolarlar. Ýeri, aýt, näme diýmeli?

Ogly: “Bar berjegiň şu bolsa, munam yzyna äkidäý“ di...

Dowamy »

840 4
Köneler, 4 years ago


Çaga durmuşyň güli

Çaga –– durmuşyň bezegi, ene-atanyň guwanjy. Olar iň bir gaharjaň, iň bir keýpsiz adamynam ýeke bir ýylgyrşy bilen göwnüni göterip bilýär. Sebäbi şolaryň çyn ýylgyrşy her bir adamynyň kalbynda diňe ýakymly duýgulary oýarýar. Her bir adamy çagalyk dünýäsine atarýar. Çagalaryň oýnuny synlap olaryň özboluşly üýtgeşik, täsin bir dünýäsiniň bardygyna gö...

Dowamy »

801 2
Köneler, 4 years ago


Jedel

Günleriň birinde iki sany agaç çapýançy ussa özara jedel edýär. Jedel boýunça bular ertirden öýläne çenli haýsy biriniň köp agaç çapýandygyny anyklamak isleýärler. Ertir ir bilen bular öz ýerlerine barýarlar. Ilkibada bular birmeňzeş terzde işläp başlaýarlar. Emma bir sagat çemesi wagtdan soňra birinji ussa beýlekisiniň agaç çapmagy bes edendigini...

Dowamy »

643 1
Köneler, 4 years ago


Iki dost

Bir gezek iki dost dynç almak üçin tebigata çykýarlar. Ýolda bu ikisiniň sözi azaşyp, biri beýlekisine ýakymsyz sözler aýdýar. Dostundan şeýle sözleri eşidendigine gynansa-da, ýoldaşy oňa jogap hiç zat aýtmaýar. Diňe çägäň ýüzüne şeýle sözleri ýazýar:
¬¬–– Şu gün iň gowy dostum maňa ýaramaz sözler aýtdy.
Ýollaryny dowam etdirip gelýä...

Dowamy »

675 1
Köneler, 4 years ago


Bagtyýar ýaşlar

Jemgyýetiň ösüşine goşandyňy goşmak her bir raýatyň ilkinji nobatdaky borjudyr. Islendik jemgyýetiň ösüş depgini ondaky adamlaryň hünär başarnyklaryna, aň-düşünjesine, dünýägaraýşyna bagly bolýar. Şonuň üçin hem döwrebap pikirlenip bilýän, berk bedenli, sagdyn ruhly kämil şahslary ýetişdirmek jemgyýetde esasy orny eýeleýär. Munda ösüp gelýän ýaş ne...

Dowamy »

842 0
Köneler, 4 years ago


Kitap okamagyň peýdasy

Häzirki döwürde telewideniýe, radio, metbugat, Internet ulgamy durmuşymyzda aýrylmaz orny eýeleýär. Habar beriş serişdeleri gündelik durmuşymyzyň möhüm wakalaryny bize ýetirýär. Emma kitaplaryň hem biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny unutmaly däldiris. Biziň gündelik durmuşymyzda kämilleşmegimiz üçin öz bilimimizi artdyrmagymyz ze...

Dowamy »

920 2
Köneler, 4 years ago


Bäsleşigiň jemi jemlendi

Mynasyp nesli terbiýelemekde türkmeniň asylly däpleri, peder ýörelgeleri bahasyz hazynadyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda medeni mirasy öwrenmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen halky öz beýik şahyry hem-de akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyny uly dabara bilen garşylaýar. Döwrüň ýatdan çykmajak wakalarynyň biri hökmünde b...

Dowamy »

956 3
Köneler, 4 years ago


Sagdyn jemgyýetiň öňdebaрyjy ýaşlary

Ösen jemgyýet ýokary derejeli ösen hünärmenleri talap edýär. Şonuň üçin hem islendik ösen döwletde ýaş hünärmenleriň taýýarlanylyşyna aýratyn üns berilýär. Biziň ýurdumyzda hem ýaşlar jemgyýetiň esasy hereketlendiriji güýji hasaplanýar. Olaryň hemmetaraplaýyn kämil, ylymdan - bilimden ýüki ýeten döwrebap ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin zerur şertler...

Dowamy »

896 0
Köneler, 4 years ago


Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak

Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak, okap bilim almak her bir adam üçin bagtdyr. Günsaýyn pajarlap ösýän ýurduň batly gadamlaryna öz goşandyňy goşmak bolsa, her bir raýatyň borjudyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzyň uludan-kiçä ähli raýaty ata Watanymyzy gülledip ösdürmekde irginsiz zähmet çekýärler.
Ata Watanymyzyň abraý mertebesini belen...

Dowamy »

1054 7
Köneler, 4 years ago