Berkarar döwletiñ bagtyýarlyk döwründe, bilim-ylym hem-de sport barada.

Haýsy pudagy alyp görseñ hem Hormatly Prezidentimiziñ ýadawsuz tagallary netijesinde görlüp eşdilmedik işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda gürrüñ açylanda bolsa ýurdumyzyñ bilim-ylym we ulgmyny agzap geçmek zerurdyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş nesillere ýokary hilli bilim-ylym bermek barada uly aladalar edilýär. Bu bolsa, ýurdumyzyñ ata-watanym...

Dowamy »

862 0
Köneler, 4 years ago


Diýarmyzda il-ýurt bähbitli amala aşyrylyan işler hakynda.

Türkmenistanda Milli kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen düýpli özgerişikler amala aşyrylýar. Ýagny, Milli Liderimiziñ tabşyryklary esasynda, kanunçylygyñ kämillesdirilmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgerişikleriñ ilerlemegine oñyn täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda jemgyýetiñ gatnaşyklaryny has kämil derejelere çykarý...

Dowamy »

685 0
Köneler, 4 years ago


BAGTLY DURMUŞYŇ MIWELERI

2015-nji ýylda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda durmuşa ornaşdyrylan giň möçberli özgertmeleriň netijesinde uly sepgitlere ýetildi. Geçen ýylda jemi içerki önümiň artyşy 6,7 % barabar boldy. Dürli pudaklara göýberilen maýa goýumlarynyň möçberi 53 milliard manatdan gowurak boldy. Häzirki döwürde gurluşyk pudagyna göýberilen maýa goýu...

Dowamy »

669 0
Köneler, 4 years ago


MUKADDES SAÇAGYMYZYŇ RYSGAL-BEREKEDI

Ekrançylygyň ylmy esaslarda alynyp barylmagy, her gektara edilýän agrotehniki çykdaýjylaryň 50%-ne çenlisini döwletiň öz üstüne almagy, pagtaçynyň şertnamalaýyn borçnamadan artyk tabşyran pagtasy üçin 30% ýokarlandyrylan baha bilen hasaplaşyk geçirilmegi, daýhanlara ýeňillikli karzlaryň berilmegi, öňki kuwwatly tehnki parkyň üstüniň täze tehnik...

Dowamy »

707 0
Köneler, 4 years ago


ÝOLUŇYZ AK BOLSUN!

Ulag düzümini ösdürmek goňşy döwletler bilen bilelikde iri sebit-yklym ähmiýetli taslamalary amala aşyrýan döwletimizde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Bu taslamalar Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawy ny işjeňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar hem-de Gra deňiz, Baltika sebitleriniň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Ý...

Dowamy »

661 0
Köneler, 4 years ago


“Oguzkent” myhmanhanasy

Myhmanhana “Buig” kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bahasy 270 million ýewro barabar bolan bäş ýyldyzly myhmanhana ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary...

Dowamy »

963 1
Köneler, 4 years ago


Bagt köşgi

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär.

Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan gurlan “Bagt köşgüniň” binagärlik keşbi özboluşlydyr. Umumy meýdany 38 müň inedördül metrden gowrak bolan 11 gatly bina üç basgançakly...

Dowamy »

678 0
Köneler, 4 years ago


Ykdysadyýet şäherçesi

Ykdysadyýet şäherçesiniň binalar toplumy:

Ol desgalaryň tutuş toplumyny özünde jemleýär, şolarda üstünlikli okamagy, oňat ýaşamagy we boş wagtyňy peýdaly geçirmegi üpjün etmek üçin ähli şertler döredilendir. Şäherçäniň çäklerinde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň täze binasy, naharhana we 430 orunlyk okalga zaly b...

Dowamy »

670 0
Köneler, 4 years ago


Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze Işewür toplumy Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýär.

Bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, öz agzalarynyň kanuny bähbitlerini we hukuklaryny goramak, olaryň milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmäge, onuň häzirki zaman görnüşini döretmäge, ýagny içerki we daşarky bazarla...

Dowamy »

798 0
Köneler, 4 years ago


Medeniýet şäherçesi

Medeniýet şäherçesiniň binalar toplumy:

Medeniýet şäherçesiniň desgalarynyň hatarynda Türkmen döwlet medeniýet instituty, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty, umumyýaşaýyş jaýy, 200 orunlyk çagalar bagy we 600 orunlyk umumybilim berýän mekdep, has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan...

Dowamy »

709 0
Köneler, 4 years ago


Gyşky oýunlar sport toplumy

Atatürk we Oguz han (öňki Aýtakow) köçeleriniň çatrygyna ýerleşýär. Täze toplum “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň buýurmasy boýunça “Polimeks” türk kompaniýasy tarapyndan guruldy we tehniki enjamlaşdyrylyşyny hasaba almak bilen şuňa meňzeş sport desgalary üçin zerur bolan talaplaryň ählisine laýyk gelýär. Hususan-da, ýaryş mahalynda maha...

Dowamy »

656 0
Köneler, 4 years ago


Çandybil şaýoly

Çandybil şaýoly ähli ölçegler boýunça ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär. Bu pudakda abraýly bilermen hasaplanýan we täze şaýol boýunça degişli barlagy amala aşyran Fransiýanyň “Cete Apave Sudeurope” kompaniýasy tarapyndan ýörite kepilnamanyň berilmegi munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Hususan-da, Çandybil şaýolunyň AASHTO-niň (Amerikanyň Döwle...

Dowamy »

925 1
Köneler, 4 years ago


Bitarap Türkmenistan şaýoly

(köçäniň öňki ady: Podwoýsk)
Şaýoluň dürky täzelenen 5 kilometrden gowrak bölegi paýtagtymyzyň esasy ulag ýollarynyň birine öwrüldi. Halkara standartlaryna laýyklykda birinji tehniki derejeli ulag desgalarynyň hataryna girýän bu şaýoluň gatawly böleginiň umumy ini 30 metre barabardyr, her tarapa dört zolakly gatnawyň bolmagy göz öňünde tutul...

Dowamy »

634 0
Köneler, 4 years ago


Bagt köşgi

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär.

Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan gurlan “Bagt köşgüniň” binagärlik keşbi özboluşlydyr. Umumy meýdany 38 müň inedördül metrden gowrak bolan 11 gatly bina üç basgançakly...

Dowamy »

779 0
Köneler, 4 years ago


“Oguzkent” myhmanhanasy

Myhmanhana “Buig” kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bahasy 270 million ýewro barabar bolan bäş ýyldyzly myhmanhana ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary...

Dowamy »

696 0
Köneler, 4 years ago


Ýurdumuzda Halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi.

Şu ýylyň 12-nji dekabrynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe abadan we rowaç durmuşda ýaşaýan türkmen halkymyz köp sanly belent mertebeli daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmaklarynda aýajyp Milli baýramymyz bolan- ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramçylygyny çäksiz buýsanç hem-de uly şatlyk bilen belläp geçdi. Bu şanly baýr...

Dowamy »

684 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen-horwat gatnaşyklary ösdürilyär

2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramçylygyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkmenistana gelen Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Kolinda Grabar-Kitarowiç bilen duşuşygy geçirildi. Iki dostlukly ýurduň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň dowam...

Dowamy »

674 0
Köneler, 4 years ago


Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary

Dowamy »

1121 1
Köneler, 4 years ago


Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size zyýan ýetirýän adamlar az däl. Hemme ýerde boluşy ýaly internet dünýäsinde hem "sypan" adamlar bar. Bu ýerde hackerler we görnüşleri hakynda maglumat b...

Dowamy »

751 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen türgenini sylaglamak dabarasy

Aşgabat, 16-njy noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda aşgabatly 21 ýaşly sport ussady Diýar Hojaewi sylaglamak dabarasy boldy. Ol Tolýatti şäherinde geçirilen Russiýanyň Kubogy ugrundaky açyk ýaryşda “Iň çalt gazanylan ýeňiş” boýunça dünýäniň täze rekordyny goýdy. Ildeşimiz tutluşyklaryň birinde 7-nji sekuntda...

Dowamy »

715 0
Köneler, 4 years ago


ТОПХ тасламасыныӊ дурмуша гечирилишиниӊ депгини гүйчлендирилйǝр

Түркменистаның Президенти Хорматлы Гурбангулы Бердимухамедовыӊ дүнйәниң энергия гөтериҗилери билен үпҗүнчилигини берҗай этмек боюнча алнып барян сыясатына БМГ-ның меҗлислеринде улы орун берилйǝр. Ягны, 2013-нҗи йылың май айында БМГ-ниң Баш Ассамблеясының 67-нҗи маслахатының Түркменистаның башлангыҗы ве бирагыздан голдамагы билен, «Энергия серишделе...

Dowamy »

1099 1
Köneler, 4 years ago


Harby-deňiz institutynyň täze binalar toplumy açyldy

Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Hazaryň kenarynda Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda uly ruhubelentlik bilen bellenilýän Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň güni mynasybetli dabaralar geçirildi. Geçirilen dabaralaryň çäginde ýurdumyzyň goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň täze binalar toplumynyň açylyp, ulan...

Dowamy »

754 0
Köneler, 4 years ago


Gurban bayramynyz gutly bolsun !!!

Gurban sözi arapçadan terjime edilende, ýakynlaşmagy aňladýan “k r b” kök işliginden ýasalan bolup, sözlükde Allatagala ýakynlaşdyrýan zat” diýen manyny berýär. Kuranda Hezreti Adam atanyň iki oglunyň Allatagala beren gurbanlary-da bu işlik bilen getirilýär.
Olaryň biriniň mal-garadan, beýlekisiniň bolsa ak ekinden gurban berendigi hakynda...

Dowamy »

1572 6
Köneler, 4 years ago


Aşgabatda güýz

Ikindi çöküpdir ýan ýodalara

Batbörek deý ýaşlyk uçup gidipdir.

Çalaja aglapdyr uzak aralyk,

Süýji düýşe çümüp ýagyş diňipdir.


Dynç alýar gojaman pikirli şäher,

Ýaňagymdan öpýär ejem begenip.

Gulakda ýaňlanýar şol goşgy, sähel

Sagadam öz...

Dowamy »

981 2
Köneler, 4 years ago


Jynsy gatnaşyk ýoly bn gecyan in howply keseller

Gecen XX asyryn 70-nji yyllarynda kopculige dine iki sany jynsy gatnashyk arkaly yolukyan kesel malimdi. Bizin dowrumize gelip bolsa, olaryn sany 25-den gecdi. Olaryn kabirleri butinley bejerip bolmayan hasaplanyp, lukmanlar entekler hem olara garshy netijeli dermany doredip bilenoklar. Hemma malim we belli bolan adamyn immuna yetmezcilik sindromy...

Dowamy »

4615 1
Köneler, 4 years ago