Bitarap Türkmenistan şaýoly

(köçäniň öňki ady: Podwoýsk)
Şaýoluň dürky täzelenen 5 kilometrden gowrak bölegi paýtagtymyzyň esasy ulag ýollarynyň birine öwrüldi. Halkara standartlaryna laýyklykda birinji tehniki derejeli ulag desgalarynyň hataryna girýän bu şaýoluň gatawly böleginiň umumy ini 30 metre barabardyr, her tarapa dört zolakly gatnawyň bolmagy göz öňünde tutul...

Dowamy »

395 0
Köneler, 3 years ago


Bagt köşgi

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär.

Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan gurlan “Bagt köşgüniň” binagärlik keşbi özboluşlydyr. Umumy meýdany 38 müň inedördül metrden gowrak bolan 11 gatly bina üç basgançakly...

Dowamy »

508 0
Köneler, 3 years ago


“Oguzkent” myhmanhanasy

Myhmanhana “Buig” kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bahasy 270 million ýewro barabar bolan bäş ýyldyzly myhmanhana ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary...

Dowamy »

439 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdumuzda Halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi.

Şu ýylyň 12-nji dekabrynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe abadan we rowaç durmuşda ýaşaýan türkmen halkymyz köp sanly belent mertebeli daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmaklarynda aýajyp Milli baýramymyz bolan- ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramçylygyny çäksiz buýsanç hem-de uly şatlyk bilen belläp geçdi. Bu şanly baýr...

Dowamy »

451 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen-horwat gatnaşyklary ösdürilyär

2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly baýramçylygyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkmenistana gelen Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Kolinda Grabar-Kitarowiç bilen duşuşygy geçirildi. Iki dostlukly ýurduň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň dowam...

Dowamy »

422 0
Köneler, 3 years ago


Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary

Dowamy »

892 1
Köneler, 3 years ago


Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size zyýan ýetirýän adamlar az däl. Hemme ýerde boluşy ýaly internet dünýäsinde hem "sypan" adamlar bar. Bu ýerde hackerler we görnüşleri hakynda maglumat b...

Dowamy »

503 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen türgenini sylaglamak dabarasy

Aşgabat, 16-njy noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda aşgabatly 21 ýaşly sport ussady Diýar Hojaewi sylaglamak dabarasy boldy. Ol Tolýatti şäherinde geçirilen Russiýanyň Kubogy ugrundaky açyk ýaryşda “Iň çalt gazanylan ýeňiş” boýunça dünýäniň täze rekordyny goýdy. Ildeşimiz tutluşyklaryň birinde 7-nji sekuntda...

Dowamy »

464 0
Köneler, 3 years ago


ТОПХ тасламасыныӊ дурмуша гечирилишиниӊ депгини гүйчлендирилйǝр

Түркменистаның Президенти Хорматлы Гурбангулы Бердимухамедовыӊ дүнйәниң энергия гөтериҗилери билен үпҗүнчилигини берҗай этмек боюнча алнып барян сыясатына БМГ-ның меҗлислеринде улы орун берилйǝр. Ягны, 2013-нҗи йылың май айында БМГ-ниң Баш Ассамблеясының 67-нҗи маслахатының Түркменистаның башлангыҗы ве бирагыздан голдамагы билен, «Энергия серишделе...

Dowamy »

857 1
Köneler, 3 years ago


Harby-deňiz institutynyň täze binalar toplumy açyldy

Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Hazaryň kenarynda Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda uly ruhubelentlik bilen bellenilýän Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň güni mynasybetli dabaralar geçirildi. Geçirilen dabaralaryň çäginde ýurdumyzyň goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň täze binalar toplumynyň açylyp, ulan...

Dowamy »

521 0
Köneler, 3 years ago


Gurban bayramynyz gutly bolsun !!!

Gurban sözi arapçadan terjime edilende, ýakynlaşmagy aňladýan “k r b” kök işliginden ýasalan bolup, sözlükde Allatagala ýakynlaşdyrýan zat” diýen manyny berýär. Kuranda Hezreti Adam atanyň iki oglunyň Allatagala beren gurbanlary-da bu işlik bilen getirilýär.
Olaryň biriniň mal-garadan, beýlekisiniň bolsa ak ekinden gurban berendigi hakynda...

Dowamy »

1268 6
Köneler, 3 years ago


Aşgabatda güýz

Ikindi çöküpdir ýan ýodalara

Batbörek deý ýaşlyk uçup gidipdir.

Çalaja aglapdyr uzak aralyk,

Süýji düýşe çümüp ýagyş diňipdir.


Dynç alýar gojaman pikirli şäher,

Ýaňagymdan öpýär ejem begenip.

Gulakda ýaňlanýar şol goşgy, sähel

Sagadam öz...

Dowamy »

763 2
Köneler, 3 years ago


Jynsy gatnaşyk ýoly bn gecyan in howply keseller

Gecen XX asyryn 70-nji yyllarynda kopculige dine iki sany jynsy gatnashyk arkaly yolukyan kesel malimdi. Bizin dowrumize gelip bolsa, olaryn sany 25-den gecdi. Olaryn kabirleri butinley bejerip bolmayan hasaplanyp, lukmanlar entekler hem olara garshy netijeli dermany doredip bilenoklar. Hemma malim we belli bolan adamyn immuna yetmezcilik sindromy...

Dowamy »

2291 1
Köneler, 3 years ago


DÄP–DES­SUR­LY TÜRK­MEN TOÝ­LA­RY

Pe­der­le­ri­miz­den mi­ras ga­lan mil­li däp-des­sur­la­ry­myz özün­de yn­san­per­wer­li­giň nu­ra­na dün­ýä­si­ni sak­la­ýar. Türk­men toý­la­ry onuň mil­li aý­ra­tyn­ly­gy­nyň bir şa­ha­sy­dyr.


Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, dur­...

Dowamy »

923 1
Köneler, 3 years ago


Synpyñ diwarlarynda aýak yzlary

Täze okuw ýylynyñ bashlamagy bilen mekdebe gelen okuwçylar bir zada üns berendir: mekdep tutushlugyna remont edilendir, synplar boýalandyr.
Beýle täzeje diwary neneñ hapalajak däl?!
Okuwçylaryñ arasynda herhili söwesh sungatyna (tekwando, karate, kikboks, wsm) gatnaýanlaryñ subutnamalary ýylyñ dowamynda diwarlara möhürlener.
Kö...

Dowamy »

467 0
Köneler, 3 years ago


ÜÇ GARRY

Bir aýal öýünden daşary çyksa, gapyda çuw ak sakgallar dölerine ýetip duran üç sany garry adama gözi düşdi. Ol adamlary tananokdy. Garypdyrlar, aç bolaýmasyn diýip içini gepletdi;
- Sizi tanamogam welin, açsyňyz. Geliň, öýmüze giriň, garnyňyzy doýuruň.
- Öýüň erkegi öýdemi? – diýyip garrylar sorady.
- Ýok, öýde d...

Dowamy »

483 0
Köneler, 3 years ago


Sen hakdaky oýlar bilen ikiçäk

Ýene-de sen hakdaky oýlar bilen ikiçäk otyryn. Hemişekiler ýaly, ýene-de seň bilen derdinişesim geldi...
Sen gideňsoň, men ýalňyzdygyma has beter göz ýetirdim. Bu gelen güýzde baglardan tänýän sary ýapraklar, göýä, sensiz geljegimiň ýowuz buşlukçysy ýaly... Ýapraklaryndan jyda düşen çüw-ýalaňaç baglar meň çolaran durmuşyma kybapdaş...
...

Dowamy »

404 0
Köneler, 3 years ago


Başymyza tȁç edeliň Watany!!!

“Türkmenistanyň durmuṣ-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ỹyllar üçin Milli maksatnamasy” ykdysady howpsuzlygy pugtalandyrmagy, ykdysadyỹeti diwersifikasiỹalaşdyrmagy ösen döwletleriň derejesine ỹetmek üçin her hili toplumlaỹyn çȁreleri geçirmegi göz öňüne tutỷar. Bu nukdaỹ nazardan her ỳylyň 1-nji ỹanwaryndan bỹujetden maliỹeleşdirilen edaralaryň, ho...

Dowamy »

511 0
Köneler, 3 years ago


Baş maksadymyz – adam hakynda alada.

Häzirki döwürde hemmämiziň bilşimiz ýaly dünýäde ykdysady batgynlygyň we syýasy garşylyklaryň dowam etmegi dünýä ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň peselmegine alyp barýar.
Bütin dünýäde esasy ýangyç hökmünde ulanylýan nebitiň nyrhlarynyň öňküsi ýaly pes bolmagy dünýä ykdysadyýetine, şol sanda biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetine hem...

Dowamy »

621 1
Köneler, 3 years ago


«...türkmen Bitaraplygy hakykatdan hem gudratdyr»

Söhbedimiziň ugrukdyryjysy boljak içki sözbaşymyz milli Liderimiziň ganat beren parasatly jümlesi bolmak bilen, Bitaraplygymyzyň ähmiýetini beýan edýän iň manyly pähimdir. Bu pähimiň many-mazmunyna has-da aýdyň düşünmäge synanyşalyň.
Filosofiýada şunuň ýaly düşünje bar: çaga ynsan hökmünde dünýä inýär. Ýöne welin, ol doglan pursady näme-de b...

Dowamy »

536 0
Köneler, 3 years ago


Parahatçylyk ynsan hukuklarynyň goragyndan başlanýar

Gündogaryň dünýä beren taýsyz pelsepeçisi Omar Haýýamy, onuň-da: «Dünýä tegelegi bir ýüzük bolsa, Ynsandyr bezegi, zynaty, gaşy» diýen rubagy setirlerini bilmeýän adam az-azdyr. Akyldar bu setirlerinde «Dünýä» diýip atlandyrýan ýaşaýyş mekanymyzy gymmaty, göz gamaşdyrýan gözelligi bilen bezeýän närsäniň ynsanlardygyny tekrarlaýar. Bu pikiri biz dür...

Dowamy »

474 0
Köneler, 3 years ago


ASUDA DEM ALSYN GOJAMAN ZEMIN!

Parasatly sözleriň ençemesiniň aşagyna möhürini basan dana pederlerimiziň naýbaşy jümleleriniň biri-de «Obasy abadyň — kowumy salamat» diýen nakyl bolsa gerek. Bu sözleriň üýtgeşik täsirliliginiň syry, meger, onda ynsanyýetiň müňýyllyklarboýy arzuw edýän parahat durmuşynyň salgysynyň barlygynda bolsa gerek. Dünýä biziň umumy öýümiz! Biziň bagtyýar...

Dowamy »

425 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabatda halkara ylmy maslahat işini tamamlady

13.06.2015 ý. türkmen paýtagtynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara maslahatynyň ikinji--jemleýji güni boldy. Oňa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan görnükli alymlar gatnaşdylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, onuň däp boýunça ýurdumyzda her ýyl giňden bellenil...

Dowamy »

852 0
Köneler, 3 years ago


Watana gulluk etmek – mukaddes borç

15.06.2015ý. ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň--Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Serhet institutynyň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň we Türkmenistanyň I...

Dowamy »

680 1
Köneler, 3 years ago


Тойлары-тоя улашян Ак шәхерим-Ашгабат

Беркарар дөвлетимизиӊ багтыярлык дөврүнде Хорматлы Президентимизиӊ башлангыҗы эсасында өсүшимизиӊ әхли улгамларында дүйпли өзгертмелериӊ аҗайып мивелериниӊ хөзүрини гөрүп яшаян, түркмен халкыныӊ тойлары гоша-гошадан гелйәр. Юрдумызда белленип гечилйән шанлы сенелериӊ хатарына аҗайып бир сене-эзиз Ватанымызыӊ йүреги-Ашгабадыӊ гүнүниӊ байрам эдилип б...

Dowamy »

606 0
Köneler, 3 years ago