“ATYM BAR – DÖWLETIM BAR”

Behişdi bedewlere goýulýan hormat-sarpa gün-günden artýar. Üşükliligi, duýgurlygy ynsan häsiýetine meňzeýän, köküni asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan gözel, ýyndam bedewler hemişe adamyň ýakyn ýoldaşy, syrdaşy bolupdyr.
Nesilbaşymyz Oguz han, Alp Arslan, Togrul beg, Çagry beg at üstünde bolup, ençeme döwlet gurupdyrlar, bedewleri bilen ýurt...

Dowamy »

342 0
Köneler, 1 year ago


“Täze zaman” ilata döwrebap şertleri hödürleýär

Türkmenistan döwletimizde häzirki döwrüň ruhuna kybap gelýän döwrebap şäherçeleriň we obalaryň döredilmegi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň mahsus ýörelgeleriniň birine öwrüldi. Türkmenistanyň Konstitusyýasynyň we Magtymguly Pragynyň gününiň öňüsyrasynda, 17-nji maýda Prezidentimiziň gatnaşmagynda Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabyndaky “Tä...

Dowamy »

297 0
Köneler, 1 year ago


Milli buýsanjymyz – Türkmen halysy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ençeme asyrlaryň dowamynda kemala gelen halyçylyk sungatymyzy baýlaşdyrmaga, sünnäläp ösdürmäge, dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredilýär.
Güneşli Diýarymyzda däp bolşy ýaly her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramy...

Dowamy »

307 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistan-ösüşleriň mekany

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäde bäsleşige ukyply, kämil, medeniýetli, ynsanperwer maksatly döwlete öwrüldi. Ýurdumyzda gurulyp ulanylmaga berilýän ak mermerli çagalar baglary, ýokary okuw mekdepleri, ýaşaýyş jaýlary halkyň eşretli durmuşda ýaşaýandygynyň subutnamasy bolup durýar. Ösüp gelýän ýaş nesli ylym...

Dowamy »

326 0
Köneler, 1 year ago


Sagdyn ruhly, berk bedenli Nesil!

Danalarymyzyň belleýşi ýaly, adam ömrüniň ähli döwürlerinde hereketde bolmagy saglyga, oňaýly täsir edýär. Esasan-da ýaşlykda bedeniň ösýän, bekeýän hereketliligi köp talap edýän döwründe sportuň haýyrly täsirleri örän uludyr. Sportuň işjeň hereketliligiň saglyga oňyn täsirleri ýaşlary terbiýelemekde netijeliligi örän ir döwürlerden bäri mälim bolu...

Dowamy »

493 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyń Konstitusiyasynyń we Magtymguly Pyragynyń şygryýet güni

Ýurt Garaşsyzlygymyzy alansoń 1992-nji ýylyń 18-nji maýynda Türkmenistanyń Konstitusiýasynyń kabul edilen güni taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziń milli senenamasynda bu taryhy gün Türkmenistanyń Konstitusiýasynyń we Magtymguly Pyragynyń şygryýet güni diýip yglan edildi. Bu sene mynasybetli ýurdu...

Dowamy »

513 0
Köneler, 1 year ago


Halkymyz öz mirasyny dikeldýär

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna az wagt galdy. Aziada—2017-niň resmi şekili üçin alabaýyň keşbiniň saýlanyp alynmagy örän ýerliklidir. Sebäbi türkmenler alabaýa ýakymly duýgular bilen garaýarlar. Bu itlerde wepadarlyk, gaýduwsyzlyk, hoşniýetlilik bar.
Prezidentimiziň başlangyjy we tagallasy bilen...

Dowamy »

325 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy giňden baýram edilýär


Ýurduň ähli welaýatlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan uruş weteranlaryna we uruşda wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryna pul baýraklary we gymmat bahaly sowgatlar, ýaz güllerinden boglan ajaýyp çemenler dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
Türkmenistanda öz gahrymanlaryna çuňňur sarpa goýlup, weteranlara, esgerleriň ýanýoldaşlaryna, ty...

Dowamy »

340 0
Köneler, 1 year ago


V Aziýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görülýär

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň çözgüdi netijesinde Aşgabadyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup, 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny kabul etmek hukugyna eýe bolmagy türkmen döwleti tarapyndan saglygy goraýyşy we sporty ösdürmek boýunça strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky aýdyň ubutnam...

Dowamy »

312 0
Köneler, 1 year ago


Aşgabat Aziada garaşýar

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çözgüdi döwletimizde sporty ösdürmekde alnyp barylýan oňyn syýasatyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň subutnamasydyr. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup şunuň ýaly abraýly ýaryşlary geç...

Dowamy »

263 0
Köneler, 1 year ago


HIMIÝA SENAGATYNYŇ TÄZE PUDAGY

Türkmenistanyň örän amatly geosyýasy we geoykdysady ýagdaýa, örän köp mukdardaky uglewodorod serişdelerine we beýleki ýerasty baýlyklaryna, üstaşyr geçirmek babatda uly transport we logistika mümkinçiliklerine eýedigini häzir bütin dünýä ykrar etdi. Emma muňa garamazdan, öňki Soýuzyň düzüminde tas bir asyra golaý wagtlap bolan Türkmenistanda senaga...

Dowamy »

449 0
Köneler, 1 year ago


Taryhda Türkmen bedewleriniň orny

Dünýäniň iň gadymy milletleriniň biri bolan türkmen halky gymmatly we baý milli mirasyň eýesidir. Atçylyk mirasy bolsa möhüm orna mynasypdyr. Türkmenleriň alyslara uzaýan taryhynda olaryň ýaşaýyş-durmuşyny, ykdysadyýetini we ynanç düşünjelerini içgin öwrenen alymlar türkmen halkynyň at-bedew bilen “bagyrlarynyň badaşandygyny” ylmy gözlegleriň we b...

Dowamy »

354 0
Köneler, 1 year ago


Ak şäherim Aşgabat

Häzirki wagtda türkmen paýtagty Aziýa sebitiniň hakyky “merjenine” öwrüldi. Munuň özi Aşgabatlylaryň we ähli Türkmenistanlylaryň hakyky buýsanjy bolup durýar. Her ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp binagärlik toplumunyň üsti durmuş-medeni maksatly täsin desgalar, edara binalary we beýleki maksatly desgalar bilen ýetirilýär. Ýurdumuzyň baş şäherinde paýda bol...

Dowamy »

310 0
Köneler, 1 year ago


Atlaryň eldekileşdirilişi we olara ideg edilişi

Türkmenistan Diýarymyzyň giňişliklerinde azyndan bäş müň ýyl mundan ozal atyň eldekileşdirilendigini arhiologlar, alymlar subut etdi. Owdanlygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýan türkmen bedewleriniň döremeginde we kemala gelmeginde Köpetdagy etekleýän giň giden düzlükleriň, hoştap howa şertleriniň täsiri uly bolupdyr. Sowuk ýellerden mäkäm goralan...

Dowamy »

367 0
Köneler, 1 year ago


Bedew hakyndaky türkmen halk nakyllary

Bedew at bilen baglanyşykly nakyllaryň, atalar sözüniň köp bolmagy türkmenleriň atşynaslygy sungat derejesinde belende göterendiginden habar berýär. Türkmen halky bedew at bilen baglanyşykly nakyllarda atalar sözlerinde öz pähim-parasatyny bütin aýdyňlygy bilen ussatlarça orta atyp bilipdir.

Adam aşda belli, at - daşda.
Adam...

Dowamy »

387 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMEN HIMIÝAÇYLARYNYŇ BUÝSANJY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň „Döwlet adam üçindir!“ diýen parasatly ýörelgä esaslanýan, parahatsöýüjilikli we ynsanperwer döwlet syýasatynyň okgunly durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraý-mertebesi has-da pugtalanýar, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has ýokarlany...

Dowamy »

349 0
Köneler, 1 year ago


Parahat ýurtda uly çäreler

Aziýa Olimpiýa geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çözgüdi döwlet Baştutanymyzyň oňyn syýasatynyň dünýa bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň ýene bir subutnamasydyr. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup, şunuň ýaly abraýly ýaryşlary geçirmäge hukuk ga...

Dowamy »

282 0
Köneler, 1 year ago


Däp dessurlarymyz –ýörelgämiz

Dünýädäki her bir milletiň, her bir halkyň özüne has däbi, özboluşly dessurlary bar bolup, bu dessurlary şol halkyň taryhy, medeniýeti barada gürrüň berýän bir kitaba meňzetmek bolar. Islendik halkyň şeýle däplerini, taryhyny bilmeklik şol halk bilen gowy aragatnaşykda bolmaklyk üçin zerur serişdeleriň biri bolup durýar. Çünki bir halkyň däbine hor...

Dowamy »

277 0
Köneler, 1 year ago


Köçelerimiz täzelenýär we olaryň sany köpelýär

Men Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde önüp-ösüp, häzirki wagtda hem şol ýerde ýaşaýaryn. Kärim boýunça mugallym bolup, esasy işimiň daşyndan daýhançylyk bilen meşgullanýandygym sebäpli, wagtymyň esasy bölgini ýaşaýan ýerimde geçirip, Aşgabat şäherine seýregräk gelýärin. Soňky gezek şu ýylyň mart aýynyň 18-ne Aşgabat şäherinde...

Dowamy »

274 0
Köneler, 1 year ago


Aziada-2017-niň nyşanlary

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyz, şöhratly taryhymyz, ajaýyp medeniýetimiz we sungatymyz, pähim-paýhasa ýugrulan milli däp-dessurlarymyz hemmetaraplaýyn çuňňur öwrenilýär we dünýä ýaýylýar.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hödürlenilýän ny...

Dowamy »

395 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen türgenleriniň üstünlikleri

Fewral aýynda bolşy ýaly, türkmen türgenleri mart aýyny hem medallara beslemegi başardylar. Olar dürli ýurtlarda geçirilen iri halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri bilen ildeşlerimizi begendirdiler. Ine, şu hepdede hem şowly çykyşlar dowam etdirildi.
Russiýanyň paýtagty Moskwada sport we söweş sambosy boýunça A.Harlampiýewiň ýadygärligi...

Dowamy »

436 0
Köneler, 1 year ago


Aziada bagyşlanan maslahat

6-njy aprelde Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan döwletleriň Milli Olimpiýa komitetleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň maslahaty geçirildi.
Maslahatda bu iri yklym oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň başlygy çykyş edip, ýygnananlary gün tertibinde bellenen ugurlar b...

Dowamy »

328 0
Köneler, 1 year ago


Sport—saglygyň sakasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz öz taryhyndaky iň ösüşli zamanada, ýagny Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe sportda hem-de köpçülikleýin bedenterbiýede, şol sanda sagdyn durmuş ýörelgesini jemgyýete ornaşdyrmakda nusgalyk ösüşleri gazanýar. Muňa diňe bir her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralýan ç...

Dowamy »

297 0
Köneler, 1 year ago


Garaşsyz Watanymyzyň ýokary okuw jaýlarynda ökde hünärmenler taýýarlanylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä derejesinde ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Häzirki wagtda berilýän ünsüň güýçlenmegi netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düzümi boýunça-da, täze tehnolo...

Dowamy »

427 0
Köneler, 1 year ago


“Himiýa senagaty – çalt depginler bilen ösýän pudakdyr”

Tebigy baýlyklara baý bolan Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda uly işler alnyp barylýar. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmekde himiýa senagatynyň uly paýy bar.
Häzirki wagtda himiýa senagaty...

Dowamy »

315 0
Köneler, 1 year ago