Parahorluk we korrupsiýa barada

Ýakynda Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň mejlisler jaýynda parahorlugyň we korrupsiýanyň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň işgärleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň we Köpetdag etrap polisiýa, Köpetdag etrap prokuraturasy...

Dowamy »

493 0
Köneler, 1 year ago


Eziz diýar – Türkmenistan

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan halal hem aýdyň ýol bilen ynamly öňe barýar. Eziz Watanymyz dünýäde bäsleşige ukyply ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Ata babalarymyz geçmişde haýsydyr bir zady irginsiz irginsiz zähmetiň esasynda emele getiren bolsa biziň bagtyýar raýatlarymyz şol gymmatlyklary zähmetiň , aň-dü...

Dowamy »

449 0
Köneler, 1 year ago


“Aziada-2017” üstünlige tarap

Sagdynlyk we Ruhubelentli ýylynyň altyn güýzünde Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna sanlyja gün galdy. Ýurdumyzyň paýtagtynda geçiriljek halkara derejeli ýaryşlar, milli derejedäki bäsleşikler türkmen döwletiniň abraýyny has-da artdyrar. Diýarymyz sport merkezine öwrüldi. Her welaýatda stadionlar, spo...

Dowamy »

333 0
Köneler, 1 year ago


Elektron senagatynyň täze gadamlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy gülledip ösdürmek barada edýän aladalary, kabul edýän parasatly we il-ýurt bähbitli kararlary netijesinde türkmen halkynyň bagtyýar geljegine gönükdirilen iri möçberli taslamalar üstün...

Dowamy »

435 0
Köneler, 1 year ago


“GELJEGE UZAÝAN HYZMATDAŞLYK”— ÝA-DA “GOŇŞY-GOŇŞYNYŇ GALASY”


Türkmenistan—Gazagystan dost-dogan gatnaşýan ýakyn goňşusy. “Goňşy-goňşynyň galasy”, “Goňşy-goňşynyň hem görki, hem örki” diýilip halk nakylynda aýdylyşy ýaly, iki ýurduň halklarynyň arasynda gatnaşyklar wagtyň synagyndan geçdi.
Muňa bolsa Gazagystan—Türkmenistan—Eýran demir ýolunyň mysalynda-da aýdyn göz ýetirmek mümkin. Bu ýol Türk...

Dowamy »

333 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMEN RUHUNYŇ SÜTÜNI

Türkmen halkynyň döwlet berkararlygyny arzuwlap, halkyň agzybirligini, jebisligini diliniň senasyna öwren akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijilik älemi özüniň köptaraplylygy, çuňňur pähim-parasada ýugurlanlygy bilen biziň her birimiziň kalbymyzda mäkäm orun aldy. Geçmişe buýsanýan, gelejegine uly ynamlar bilen barýan halkymyz akyldar şah...

Dowamy »

333 0
Köneler, 1 year ago


GADYMY GALA—“NUSAÝ”

Özüniň milli medeni, edebi we taryhy gymmatlyklary bilen adamzat jemgyýetiniň ösmegine saldamly goşant goşan türkmen halkynyň taryhyny çuňňur öwrenmek we dünýa ýaýmak Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Gojaman Köpetdagyň günb...

Dowamy »

298 0
Köneler, 1 year ago


ŞADYÝAN TOMUS

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde täze enjamlar, multimediýa tehnologiýalary hem-de zerur enjamlaýyn serişdeler bilen üpjün edilen çagalar baglary we mekdepler, şeýle hem sport dsesgalary ulanmaga berilýär. Ýaş çagalarymyz üçin dynç alyş we güýmenjeler merkezleri döredildi. Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli baýramçylyk lybasyna besle...

Dowamy »

299 0
Köneler, 1 year ago


“ATYM BAR – DÖWLETIM BAR”

Behişdi bedewlere goýulýan hormat-sarpa gün-günden artýar. Üşükliligi, duýgurlygy ynsan häsiýetine meňzeýän, köküni asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan gözel, ýyndam bedewler hemişe adamyň ýakyn ýoldaşy, syrdaşy bolupdyr.
Nesilbaşymyz Oguz han, Alp Arslan, Togrul beg, Çagry beg at üstünde bolup, ençeme döwlet gurupdyrlar, bedewleri bilen ýurt...

Dowamy »

393 0
Köneler, 1 year ago


“Täze zaman” ilata döwrebap şertleri hödürleýär

Türkmenistan döwletimizde häzirki döwrüň ruhuna kybap gelýän döwrebap şäherçeleriň we obalaryň döredilmegi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň mahsus ýörelgeleriniň birine öwrüldi. Türkmenistanyň Konstitusyýasynyň we Magtymguly Pragynyň gününiň öňüsyrasynda, 17-nji maýda Prezidentimiziň gatnaşmagynda Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabyndaky “Tä...

Dowamy »

347 0
Köneler, 1 year ago


Milli buýsanjymyz – Türkmen halysy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ençeme asyrlaryň dowamynda kemala gelen halyçylyk sungatymyzy baýlaşdyrmaga, sünnäläp ösdürmäge, dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredilýär.
Güneşli Diýarymyzda däp bolşy ýaly her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramy...

Dowamy »

368 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistan-ösüşleriň mekany

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäde bäsleşige ukyply, kämil, medeniýetli, ynsanperwer maksatly döwlete öwrüldi. Ýurdumyzda gurulyp ulanylmaga berilýän ak mermerli çagalar baglary, ýokary okuw mekdepleri, ýaşaýyş jaýlary halkyň eşretli durmuşda ýaşaýandygynyň subutnamasy bolup durýar. Ösüp gelýän ýaş nesli ylym...

Dowamy »

383 0
Köneler, 1 year ago


Sagdyn ruhly, berk bedenli Nesil!

Danalarymyzyň belleýşi ýaly, adam ömrüniň ähli döwürlerinde hereketde bolmagy saglyga, oňaýly täsir edýär. Esasan-da ýaşlykda bedeniň ösýän, bekeýän hereketliligi köp talap edýän döwründe sportuň haýyrly täsirleri örän uludyr. Sportuň işjeň hereketliligiň saglyga oňyn täsirleri ýaşlary terbiýelemekde netijeliligi örän ir döwürlerden bäri mälim bolu...

Dowamy »

551 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyń Konstitusiyasynyń we Magtymguly Pyragynyń şygryýet güni

Ýurt Garaşsyzlygymyzy alansoń 1992-nji ýylyń 18-nji maýynda Türkmenistanyń Konstitusiýasynyń kabul edilen güni taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziń milli senenamasynda bu taryhy gün Türkmenistanyń Konstitusiýasynyń we Magtymguly Pyragynyń şygryýet güni diýip yglan edildi. Bu sene mynasybetli ýurdu...

Dowamy »

582 0
Köneler, 1 year ago


Halkymyz öz mirasyny dikeldýär

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna az wagt galdy. Aziada—2017-niň resmi şekili üçin alabaýyň keşbiniň saýlanyp alynmagy örän ýerliklidir. Sebäbi türkmenler alabaýa ýakymly duýgular bilen garaýarlar. Bu itlerde wepadarlyk, gaýduwsyzlyk, hoşniýetlilik bar.
Prezidentimiziň başlangyjy we tagallasy bilen...

Dowamy »

379 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy giňden baýram edilýär


Ýurduň ähli welaýatlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan uruş weteranlaryna we uruşda wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryna pul baýraklary we gymmat bahaly sowgatlar, ýaz güllerinden boglan ajaýyp çemenler dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
Türkmenistanda öz gahrymanlaryna çuňňur sarpa goýlup, weteranlara, esgerleriň ýanýoldaşlaryna, ty...

Dowamy »

397 0
Köneler, 1 year ago


V Aziýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görülýär

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň çözgüdi netijesinde Aşgabadyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup, 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny kabul etmek hukugyna eýe bolmagy türkmen döwleti tarapyndan saglygy goraýyşy we sporty ösdürmek boýunça strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky aýdyň ubutnam...

Dowamy »

367 0
Köneler, 1 year ago


Aşgabat Aziada garaşýar

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çözgüdi döwletimizde sporty ösdürmekde alnyp barylýan oňyn syýasatyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň subutnamasydyr. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup şunuň ýaly abraýly ýaryşlary geç...

Dowamy »

313 0
Köneler, 1 year ago


HIMIÝA SENAGATYNYŇ TÄZE PUDAGY

Türkmenistanyň örän amatly geosyýasy we geoykdysady ýagdaýa, örän köp mukdardaky uglewodorod serişdelerine we beýleki ýerasty baýlyklaryna, üstaşyr geçirmek babatda uly transport we logistika mümkinçiliklerine eýedigini häzir bütin dünýä ykrar etdi. Emma muňa garamazdan, öňki Soýuzyň düzüminde tas bir asyra golaý wagtlap bolan Türkmenistanda senaga...

Dowamy »

535 0
Köneler, 1 year ago


Taryhda Türkmen bedewleriniň orny

Dünýäniň iň gadymy milletleriniň biri bolan türkmen halky gymmatly we baý milli mirasyň eýesidir. Atçylyk mirasy bolsa möhüm orna mynasypdyr. Türkmenleriň alyslara uzaýan taryhynda olaryň ýaşaýyş-durmuşyny, ykdysadyýetini we ynanç düşünjelerini içgin öwrenen alymlar türkmen halkynyň at-bedew bilen “bagyrlarynyň badaşandygyny” ylmy gözlegleriň we b...

Dowamy »

415 0
Köneler, 1 year ago


Ak şäherim Aşgabat

Häzirki wagtda türkmen paýtagty Aziýa sebitiniň hakyky “merjenine” öwrüldi. Munuň özi Aşgabatlylaryň we ähli Türkmenistanlylaryň hakyky buýsanjy bolup durýar. Her ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp binagärlik toplumunyň üsti durmuş-medeni maksatly täsin desgalar, edara binalary we beýleki maksatly desgalar bilen ýetirilýär. Ýurdumuzyň baş şäherinde paýda bol...

Dowamy »

363 0
Köneler, 1 year ago


Atlaryň eldekileşdirilişi we olara ideg edilişi

Türkmenistan Diýarymyzyň giňişliklerinde azyndan bäş müň ýyl mundan ozal atyň eldekileşdirilendigini arhiologlar, alymlar subut etdi. Owdanlygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýan türkmen bedewleriniň döremeginde we kemala gelmeginde Köpetdagy etekleýän giň giden düzlükleriň, hoştap howa şertleriniň täsiri uly bolupdyr. Sowuk ýellerden mäkäm goralan...

Dowamy »

417 0
Köneler, 1 year ago


Bedew hakyndaky türkmen halk nakyllary

Bedew at bilen baglanyşykly nakyllaryň, atalar sözüniň köp bolmagy türkmenleriň atşynaslygy sungat derejesinde belende göterendiginden habar berýär. Türkmen halky bedew at bilen baglanyşykly nakyllarda atalar sözlerinde öz pähim-parasatyny bütin aýdyňlygy bilen ussatlarça orta atyp bilipdir.

Adam aşda belli, at - daşda.
Adam...

Dowamy »

451 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMEN HIMIÝAÇYLARYNYŇ BUÝSANJY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň „Döwlet adam üçindir!“ diýen parasatly ýörelgä esaslanýan, parahatsöýüjilikli we ynsanperwer döwlet syýasatynyň okgunly durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraý-mertebesi has-da pugtalanýar, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has ýokarlany...

Dowamy »

398 0
Köneler, 1 year ago


Parahat ýurtda uly çäreler

Aziýa Olimpiýa geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çözgüdi döwlet Baştutanymyzyň oňyn syýasatynyň dünýa bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň ýene bir subutnamasydyr. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup, şunuň ýaly abraýly ýaryşlary geçirmäge hukuk ga...

Dowamy »

340 0
Köneler, 1 year ago