Türkmen türgenleriniň üstünlikleri

Fewral aýynda bolşy ýaly, türkmen türgenleri mart aýyny hem medallara beslemegi başardylar. Olar dürli ýurtlarda geçirilen iri halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri bilen ildeşlerimizi begendirdiler. Ine, şu hepdede hem şowly çykyşlar dowam etdirildi.
Russiýanyň paýtagty Moskwada sport we söweş sambosy boýunça A.Harlampiýewiň ýadygärligi...

Dowamy »

464 0
Köneler, 1 year ago


Aziada bagyşlanan maslahat

6-njy aprelde Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan döwletleriň Milli Olimpiýa komitetleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň maslahaty geçirildi.
Maslahatda bu iri yklym oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň başlygy çykyş edip, ýygnananlary gün tertibinde bellenen ugurlar b...

Dowamy »

355 0
Köneler, 1 year ago


Sport—saglygyň sakasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz öz taryhyndaky iň ösüşli zamanada, ýagny Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe sportda hem-de köpçülikleýin bedenterbiýede, şol sanda sagdyn durmuş ýörelgesini jemgyýete ornaşdyrmakda nusgalyk ösüşleri gazanýar. Muňa diňe bir her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralýan ç...

Dowamy »

328 0
Köneler, 1 year ago


Garaşsyz Watanymyzyň ýokary okuw jaýlarynda ökde hünärmenler taýýarlanylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä derejesinde ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Häzirki wagtda berilýän ünsüň güýçlenmegi netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düzümi boýunça-da, täze tehnolo...

Dowamy »

456 0
Köneler, 1 year ago


“Himiýa senagaty – çalt depginler bilen ösýän pudakdyr”

Tebigy baýlyklara baý bolan Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda uly işler alnyp barylýar. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmekde himiýa senagatynyň uly paýy bar.
Häzirki wagtda himiýa senagaty...

Dowamy »

340 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyň halkara taslamalary ýol alýar

2017-nji ýylyň 1-nji martynda Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagty Yslamabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) agza ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli XIII sammiti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Prezidenti hem gatnaşdy. Şol sammit Merkezi Aziýa, Günorta Aziýa hem-de Kawkaz sebitindäki ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ha...

Dowamy »

299 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen Bitaraplygy dabaranlanýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy esasynda dekabr aýynyň 12-ni Halkara Bitaraplyk güni hökmünde yglan etdi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Bitaraplyk statusy Merkezi Aziýanyň ýurtlary we halklary bilen däp bolan hoşniýetli has-da pugtalandyrmaga, şeýle hem, BMG bilen ýola goýlan netijeli, özara gyzyklanma b...

Dowamy »

334 0
Köneler, 1 year ago


Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheriniň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşugy iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Muňa mysal hökmünde 19.03.2017-nji ýylda dabaraly açyl...

Dowamy »

306 0
Köneler, 1 year ago


Ýurdumyzda köp çagaly eneler hakyndaky alada

Türkmenistan döwletimizde durmuşyň ähli ugurlarynda adam hakdaky, onuň bagtyýarlygy, röwşen geljegi hakdaky aladalar ilkinji orunda goýulýar.
Gün-günden gülläp ösýän eziz Diýarymyzda ene-mamalarymyza, uýalarymyza uly hormat goýulýar we sarpalary belent tutulýar hem-de olar barada döwlet tarapyndan edilýän aladalar ilat arasynda uly goldawa e...

Dowamy »

382 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen we özbek halklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürilýär

Biziň türkmen halkymyz irki döwürlerden bäri öz goňşusyna hormat goýup, ony has ýakyn saýyp gelipdir.
Türkmen we özbek halklarynyň iňňän irki döwründen gözbaş alyp gaýdýan dost-doganlyk gatnaşyklary iki halkyň birek-biregi goldamak, şat gününde şatlanyp, hasratly güninde kynçylyklary bile çekmek esasynda asyrlar boýy dowam edip gelýär. Şu ýy...

Dowamy »

358 0
Köneler, 1 year ago


TÄZE GURULÝAN DEMIR ÝOLLAR BU DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK ÝOLLARYDYR


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatarda ykdysadyýetimiziň iň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag we aragatnaşyk ulgamynda il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ösüşleri, içerki we daşarky bazar gatnaşyklar...

Dowamy »

345 0
Köneler, 1 year ago


ÜSTAŞYR GEÇELGELER ÝURDUŇ YGTYBARLY BINÝADYDYR

Bitarap ýurdumyz bütin dünýäde, aýratyn hem sebitde parahatçylygyň we abadançylygyň merkezi bolmak bilen, hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine oňaýly şertleri döredýär. Sebit howpsuzlygy boýunça ösdürilýän halkara hyzmatdaşlygy milli Liderimiziň teklipleriniň başlangyçlary esasynda häzirki möhüm meseleleri çözmegiň gönezliginde täzeçe garaýyşlarda, çemeleş...

Dowamy »

515 0
Köneler, 1 year ago


Asyrlara barabar ýetilen sepgitler

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe abadan ýaşaýan ruhуbelent halkymyzyň rowaçlyklary gün-günden hasda ýokary galýar. Biziň Türkmenistan döwletimiz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde uly abraýdan peýdalanýar, 50-den gоwrak döwletler bilen diplomatik gatnasyklar saklaýar. Aýdylanlara anyk mysal hökmünde, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda...

Dowamy »

335 0
Köneler, 1 year ago


ZENAN MERTEBESINIŇ HALKARA BAÝRAMY

Baharyň gözel-görkana günlerinde, gül roýly zenanlaryň bagtyýar ýüzlerinde Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp keşbi has aýdyň görünýär. Köňüllerde bolsa guwanç, buýsanç, şatlyk-mähir joş urýar. Olary synlanyňda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň zenanlary barada aýdan şeýle jaýdar pähimi hakydaňa dolýar: „Watansöýüjilik, maşgala ojagyna...

Dowamy »

349 0
Köneler, 1 year ago


Nowruz geldi, ülkäme!

Bereketli türkmen topragyny läle-gülzarlyga büräp, ülkämize Nowruz geldi. Nowruz Gündogar halklarynyň iň gadymy döwürden bäri belli bolan täze ýyl baýramydyr. Ony şahyrlarymyz öz şygyrlarynda uly hyjuw bilen wasp edipdirler. Nusgawy şahyrymyz Şabende “Geldi Nowruz, Jümleýi älem gülüstandyr bu gün”, beýik söz ussady Magtymguly Pyragy:
Gökde ý...

Dowamy »

460 0
Köneler, 1 year ago


Aziada-2017-bagtyýarlyk buýsanjy

Häzirki döwürde ýurdymyzda ykdysady, medeni, syýasy ugurlarda uly özgerişlikler durmuşa geçirilýär. Adamzadyň baş buýsanjy bolan sagdynlyk hakynda il-ýurt bähbitli işleri dogrusynda söz açmaly bolanda, sport we bedenterbiýe ulgamy ilki ýadyňa düşýär. Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy ”Saglygyň gadryny bilgin hassa bolmazdan” diýip belläp ge...

Dowamy »

333 0
Köneler, 1 year ago


Zeminiň zynaty siz, zenanlar!

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýaşyl begresini geýinip, bereketli türkmen topragyna bahar pasly geldi. Älem-jahany alaýaz edip gelen bahar paslynyň ilkinji günlerinde Zeminiň zynaty hasaplanýan mähriban zenanlarymyzyň baýramy 8-nji mart Halkara zenanlar güni bellenilýär.
Türkmenistanda gözelligi we joşguny, ýagşylygy we näzikligi, te...

Dowamy »

502 0
Köneler, 1 year ago


«Юрдумызыӊ абрайыны галдырҗак яш түрген Җанибек Атаҗанов барада»

Ашгабат шәхеринде гечирилҗек V Азия оюнларына гатнашмак үчин милли йыгындыныӊ дүзүминде 50-ден говрак Дашогуз велаятыныӊ яшайҗылары Ашгабат шәхеринде түргенлешик гечйәрлер.
Хǝзирки вагтда V Азия оюнларына гатнашып байраклы орунлара мынасып болмак үчин яш түргенлеримиз улы тайынлык гөрйәрлер. Ягны, Дашогуз шәхериниӊ чагалар ве етгинҗеклер спо...

Dowamy »

419 0
Köneler, 1 year ago


Oba hojalygynda gazanylan üstünlikler

Gyş paslynyň dowan edýändigine garamazdan, daýhanlar, maldarlar, oba işgärleri üçin işler azalanok, hemişeki depgini bilen dowam edýär. 2016-njy ýylda ýygnalan bugdaý hasyly 1604,5 müň tonna deň doldy, pagta hasylyny tabşyrmak boýunça meýilnamalaýyn borçnamalar 1 million 71 müň tonnadan gowrak möçberde ýeine ýetirildi. Şeýle hem öndürilen şaly 2015...

Dowamy »

357 0
Köneler, 1 year ago


Aziada-2017 size garaşýar

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi sebitde Aziýa oýunlaryny gurnaýjy bolup durýar. Şeýle-de ol Aziýanyň 45 döwletiniň olimpiýa komitetini özünde jemleýär.
Ilkibaşda bu oýunlary guraýan edara Aziýa oýunlary federasiýasy diýlip atlandyrylypdyr. Bu at 1982-nji ýyldan başlap üýtgedilýär we ol Aziýa Olimpiýa Geňeşi diýlip atlandyrylyp başlanýar. Munuň esas...

Dowamy »

391 0
Köneler, 1 year ago


Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheriniň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşugy iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Muňa mysal hökmünde 11.02.2017-nji ýylda dabaraly açyl...

Dowamy »

317 0
Köneler, 1 year ago


Ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses berdiler12.02.2017 ý. ir sagat 7-de ýurdumyzyň ähli ýerinde birwagtda badalga alan Türkmenistanyň Prezidentiniň sýlawlarynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň ählisi ses berdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärler saslaw uçastoklaryna ir bilen gelen saýlawçylaryň ilkinjileriniň biri boldular.

Döwlet Baş...

Dowamy »

414 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandyTürkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,27% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,25%, Balkan welaýatynda 96,51%, Daşoguz welaýatynda 98,02%, Lebap welaýatynda 97,07%, Mary welaýatynda 97,15%, Aşgabat şäherinde 97,12% ses berdiler.

Ýöne daşa...

Dowamy »

315 0
Köneler, 1 year ago


Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses berdi

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň Annanyýaz Artyk adyndaky 68-nji mekdepde ýerleşýän 48-nji saýlaw uçastogynda ses berdi.

Bu saýlaw uçastogynda saýlawçylaryň 1363-si hasaba alyndy. Döwlet Baştutanymyz bu ýere kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow we käbesi Ogulabat Berdimuhamedowa, ogly, ik...

Dowamy »

339 0
Köneler, 1 year ago


Baýdak baýramy Bagtymyzyň buýsanjymyzyň baýramy

Ýurt Garaşsyzlygymyzy gazananymyzdan soňra, biziň ata-babalardan gelýän milli buýsanjymyzy özünde jemleýän ýaşyl ýazlara meňzeýän ýaşyl baýdagymyzyň döredilen güni bolan 19-njy fewral döwlet derejesinde baýdak baýramy diýlip uly dabara bilen baýram edilip bellenilýär. Ýaşyl ýazlary ýatladýan, ömür dowamatymyzyň reňki bolan ýaşyl Baýdagymyz! Bu sözd...

Dowamy »

417 0
Köneler, 1 year ago