Atlaryň eldekileşdirilişi we olara ideg edilişi

Türkmenistan Diýarymyzyň giňişliklerinde azyndan bäş müň ýyl mundan ozal atyň eldekileşdirilendigini arhiologlar, alymlar subut etdi. Owdanlygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýan türkmen bedewleriniň döremeginde we kemala gelmeginde Köpetdagy etekleýän giň giden düzlükleriň, hoştap howa şertleriniň täsiri uly bolupdyr. Sowuk ýellerden mäkäm goralan...

Dowamy »

436 0
Köneler, 1 year ago


Bedew hakyndaky türkmen halk nakyllary

Bedew at bilen baglanyşykly nakyllaryň, atalar sözüniň köp bolmagy türkmenleriň atşynaslygy sungat derejesinde belende göterendiginden habar berýär. Türkmen halky bedew at bilen baglanyşykly nakyllarda atalar sözlerinde öz pähim-parasatyny bütin aýdyňlygy bilen ussatlarça orta atyp bilipdir.

Adam aşda belli, at - daşda.
Adam...

Dowamy »

469 0
Köneler, 1 year ago


TÜRKMEN HIMIÝAÇYLARYNYŇ BUÝSANJY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň „Döwlet adam üçindir!“ diýen parasatly ýörelgä esaslanýan, parahatsöýüjilikli we ynsanperwer döwlet syýasatynyň okgunly durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraý-mertebesi has-da pugtalanýar, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has ýokarlany...

Dowamy »

422 0
Köneler, 1 year ago


Parahat ýurtda uly çäreler

Aziýa Olimpiýa geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çözgüdi döwlet Baştutanymyzyň oňyn syýasatynyň dünýa bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň ýene bir subutnamasydyr. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup, şunuň ýaly abraýly ýaryşlary geçirmäge hukuk ga...

Dowamy »

360 0
Köneler, 1 year ago


Däp dessurlarymyz –ýörelgämiz

Dünýädäki her bir milletiň, her bir halkyň özüne has däbi, özboluşly dessurlary bar bolup, bu dessurlary şol halkyň taryhy, medeniýeti barada gürrüň berýän bir kitaba meňzetmek bolar. Islendik halkyň şeýle däplerini, taryhyny bilmeklik şol halk bilen gowy aragatnaşykda bolmaklyk üçin zerur serişdeleriň biri bolup durýar. Çünki bir halkyň däbine hor...

Dowamy »

354 0
Köneler, 1 year ago


Köçelerimiz täzelenýär we olaryň sany köpelýär

Men Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde önüp-ösüp, häzirki wagtda hem şol ýerde ýaşaýaryn. Kärim boýunça mugallym bolup, esasy işimiň daşyndan daýhançylyk bilen meşgullanýandygym sebäpli, wagtymyň esasy bölgini ýaşaýan ýerimde geçirip, Aşgabat şäherine seýregräk gelýärin. Soňky gezek şu ýylyň mart aýynyň 18-ne Aşgabat şäherinde...

Dowamy »

344 0
Köneler, 1 year ago


Aziada-2017-niň nyşanlary

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyz, şöhratly taryhymyz, ajaýyp medeniýetimiz we sungatymyz, pähim-paýhasa ýugrulan milli däp-dessurlarymyz hemmetaraplaýyn çuňňur öwrenilýär we dünýä ýaýylýar.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hödürlenilýän ny...

Dowamy »

480 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen türgenleriniň üstünlikleri

Fewral aýynda bolşy ýaly, türkmen türgenleri mart aýyny hem medallara beslemegi başardylar. Olar dürli ýurtlarda geçirilen iri halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri bilen ildeşlerimizi begendirdiler. Ine, şu hepdede hem şowly çykyşlar dowam etdirildi.
Russiýanyň paýtagty Moskwada sport we söweş sambosy boýunça A.Harlampiýewiň ýadygärligi...

Dowamy »

504 0
Köneler, 1 year ago


Aziada bagyşlanan maslahat

6-njy aprelde Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan döwletleriň Milli Olimpiýa komitetleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň maslahaty geçirildi.
Maslahatda bu iri yklym oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň başlygy çykyş edip, ýygnananlary gün tertibinde bellenen ugurlar b...

Dowamy »

394 0
Köneler, 1 year ago


Sport—saglygyň sakasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz öz taryhyndaky iň ösüşli zamanada, ýagny Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe sportda hem-de köpçülikleýin bedenterbiýede, şol sanda sagdyn durmuş ýörelgesini jemgyýete ornaşdyrmakda nusgalyk ösüşleri gazanýar. Muňa diňe bir her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralýan ç...

Dowamy »

363 0
Köneler, 1 year ago


Garaşsyz Watanymyzyň ýokary okuw jaýlarynda ökde hünärmenler taýýarlanylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä derejesinde ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Häzirki wagtda berilýän ünsüň güýçlenmegi netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düzümi boýunça-da, täze tehnolo...

Dowamy »

498 0
Köneler, 1 year ago


“Himiýa senagaty – çalt depginler bilen ösýän pudakdyr”

Tebigy baýlyklara baý bolan Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda uly işler alnyp barylýar. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmekde himiýa senagatynyň uly paýy bar.
Häzirki wagtda himiýa senagaty...

Dowamy »

383 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyň halkara taslamalary ýol alýar

2017-nji ýylyň 1-nji martynda Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagty Yslamabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) agza ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli XIII sammiti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Prezidenti hem gatnaşdy. Şol sammit Merkezi Aziýa, Günorta Aziýa hem-de Kawkaz sebitindäki ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ha...

Dowamy »

339 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen Bitaraplygy dabaranlanýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy esasynda dekabr aýynyň 12-ni Halkara Bitaraplyk güni hökmünde yglan etdi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Bitaraplyk statusy Merkezi Aziýanyň ýurtlary we halklary bilen däp bolan hoşniýetli has-da pugtalandyrmaga, şeýle hem, BMG bilen ýola goýlan netijeli, özara gyzyklanma b...

Dowamy »

375 0
Köneler, 1 year ago


Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheriniň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşugy iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Muňa mysal hökmünde 19.03.2017-nji ýylda dabaraly açyl...

Dowamy »

341 0
Köneler, 1 year ago


Ýurdumyzda köp çagaly eneler hakyndaky alada

Türkmenistan döwletimizde durmuşyň ähli ugurlarynda adam hakdaky, onuň bagtyýarlygy, röwşen geljegi hakdaky aladalar ilkinji orunda goýulýar.
Gün-günden gülläp ösýän eziz Diýarymyzda ene-mamalarymyza, uýalarymyza uly hormat goýulýar we sarpalary belent tutulýar hem-de olar barada döwlet tarapyndan edilýän aladalar ilat arasynda uly goldawa e...

Dowamy »

421 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen we özbek halklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürilýär

Biziň türkmen halkymyz irki döwürlerden bäri öz goňşusyna hormat goýup, ony has ýakyn saýyp gelipdir.
Türkmen we özbek halklarynyň iňňän irki döwründen gözbaş alyp gaýdýan dost-doganlyk gatnaşyklary iki halkyň birek-biregi goldamak, şat gününde şatlanyp, hasratly güninde kynçylyklary bile çekmek esasynda asyrlar boýy dowam edip gelýär. Şu ýy...

Dowamy »

401 0
Köneler, 1 year ago


TÄZE GURULÝAN DEMIR ÝOLLAR BU DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK ÝOLLARYDYR


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatarda ykdysadyýetimiziň iň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag we aragatnaşyk ulgamynda il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ösüşleri, içerki we daşarky bazar gatnaşyklar...

Dowamy »

385 0
Köneler, 2 years ago


ÜSTAŞYR GEÇELGELER ÝURDUŇ YGTYBARLY BINÝADYDYR

Bitarap ýurdumyz bütin dünýäde, aýratyn hem sebitde parahatçylygyň we abadançylygyň merkezi bolmak bilen, hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine oňaýly şertleri döredýär. Sebit howpsuzlygy boýunça ösdürilýän halkara hyzmatdaşlygy milli Liderimiziň teklipleriniň başlangyçlary esasynda häzirki möhüm meseleleri çözmegiň gönezliginde täzeçe garaýyşlarda, çemeleş...

Dowamy »

556 0
Köneler, 2 years ago


Asyrlara barabar ýetilen sepgitler

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe abadan ýaşaýan ruhуbelent halkymyzyň rowaçlyklary gün-günden hasda ýokary galýar. Biziň Türkmenistan döwletimiz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde uly abraýdan peýdalanýar, 50-den gоwrak döwletler bilen diplomatik gatnasyklar saklaýar. Aýdylanlara anyk mysal hökmünde, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda...

Dowamy »

371 0
Köneler, 2 years ago


ZENAN MERTEBESINIŇ HALKARA BAÝRAMY

Baharyň gözel-görkana günlerinde, gül roýly zenanlaryň bagtyýar ýüzlerinde Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp keşbi has aýdyň görünýär. Köňüllerde bolsa guwanç, buýsanç, şatlyk-mähir joş urýar. Olary synlanyňda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň zenanlary barada aýdan şeýle jaýdar pähimi hakydaňa dolýar: „Watansöýüjilik, maşgala ojagyna...

Dowamy »

395 0
Köneler, 2 years ago


Nowruz geldi, ülkäme!

Bereketli türkmen topragyny läle-gülzarlyga büräp, ülkämize Nowruz geldi. Nowruz Gündogar halklarynyň iň gadymy döwürden bäri belli bolan täze ýyl baýramydyr. Ony şahyrlarymyz öz şygyrlarynda uly hyjuw bilen wasp edipdirler. Nusgawy şahyrymyz Şabende “Geldi Nowruz, Jümleýi älem gülüstandyr bu gün”, beýik söz ussady Magtymguly Pyragy:
Gökde ý...

Dowamy »

512 0
Köneler, 2 years ago


Aziada-2017-bagtyýarlyk buýsanjy

Häzirki döwürde ýurdymyzda ykdysady, medeni, syýasy ugurlarda uly özgerişlikler durmuşa geçirilýär. Adamzadyň baş buýsanjy bolan sagdynlyk hakynda il-ýurt bähbitli işleri dogrusynda söz açmaly bolanda, sport we bedenterbiýe ulgamy ilki ýadyňa düşýär. Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy ”Saglygyň gadryny bilgin hassa bolmazdan” diýip belläp ge...

Dowamy »

370 0
Köneler, 2 years ago


Zeminiň zynaty siz, zenanlar!

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýaşyl begresini geýinip, bereketli türkmen topragyna bahar pasly geldi. Älem-jahany alaýaz edip gelen bahar paslynyň ilkinji günlerinde Zeminiň zynaty hasaplanýan mähriban zenanlarymyzyň baýramy 8-nji mart Halkara zenanlar güni bellenilýär.
Türkmenistanda gözelligi we joşguny, ýagşylygy we näzikligi, te...

Dowamy »

541 0
Köneler, 2 years ago


«Юрдумызыӊ абрайыны галдырҗак яш түрген Җанибек Атаҗанов барада»

Ашгабат шәхеринде гечирилҗек V Азия оюнларына гатнашмак үчин милли йыгындыныӊ дүзүминде 50-ден говрак Дашогуз велаятыныӊ яшайҗылары Ашгабат шәхеринде түргенлешик гечйәрлер.
Хǝзирки вагтда V Азия оюнларына гатнашып байраклы орунлара мынасып болмак үчин яш түргенлеримиз улы тайынлык гөрйәрлер. Ягны, Дашогуз шәхериниӊ чагалар ве етгинҗеклер спо...

Dowamy »

457 0
Köneler, 2 years ago