Bazar bolçulygy – ýurduň abadançylygy

Ilatyň bolelin we eşretli durmuşda ýaşamagyny gazanmak döwlet syýasatynda ileri tutulýan möhüm meseleleriň biridir. Ak bazarlaryň, söwda dükanlarynyň dürli görnüşli, ýokary hilli, esasan bolsa, elýeterli nyrhly harytlar bilen üpjün edilmegini gazanmak ugrunda uly tagallalar edilýär. Şonuň netijesinde zerur harytlaryň, ilkinji nobatda bolsa azyk h...

Dowamy »

500 4
Köneler, 2 years ago


DAÝHAN MERT-ÝER JOMART

Güneşe baý keremli türkmen topragy ak bugdaýyň ylmy esasda ykrar edilen ilkinji watany hasaplanýar. Baryp-ha geçen asyryň başlarynda Türkmenistanyň çäginde geçirilen ilkinji arheologik gazuw-agtaryşlary ata Watanymyzyň adamzadyň iň gadymy oturymly ekerançylyk mesgenleriniň biri bolmak bilen bir hatarda, ak bugdaýyň hem ilkinji gezek medenileşdirile...

Dowamy »

466 0
Köneler, 2 years ago


TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT AWIASIÝASY

Megerem, ynsan ogly doglup döräli bäri, mawy asman gümmezini, onda erkana gaýyp-pelpelläp uçýan guşlary synlanda, elmydama-da göge galmagy, uçmagy arzuw eden bolsa gerek. Emma, gynansak-da, uzak taryhy geçmişde ynsanyýetde şeýle mümkinçilik bolmandyr. Şonuň üçin bolsa gerek, dünýäniň köpläp halklarynyň folklorynda-halk döredijiliginde, antik mifolo...

Dowamy »

453 0
Köneler, 2 years ago


AWAZA–AJAÝYP DEŇIZ MERJENI

Ynsan elmydama sazlaşyga, kämillige, gözellige ymtylyp ýaşaýar. Tebigat bolsa şol sazlaşygyň, gözelligiň kämil nusgasy hökmünde ynsan kalbyny heýjana salyp, onuň üçin soňlanmajak ylham çeşmesi, kämil nusga bolmagynda galýar. Gözellikde we kämillikde tebigata öýkünýän inçe-nepis duýguly adam ogly ajaýypdan-ajaýyp sungat eserlerini döredipdir, dünýä,...

Dowamy »

527 0
Köneler, 2 years ago


Учения по ликвидации ЧС прошли успешно

24 июня государственное информационное агентство «Turkmendöwlethabarlary» сообщило о начале плановых совместных учений по отработке согласованных действий соответствующих структур по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций на специально отведенном участке территории Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Участник...

Dowamy »

559 2
Köneler, 2 years ago


МВД: Информация о гибели 7 человек в Туркменбаши - не достоверна

26-27 июня ряд интернет СМИ со ссылкой на отдельные сомнительные источники сообщили о якобы имевшей место гибели 7 человек в результате взрыва на одном из нефтехранилищ Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) в Туркменистане.
Следует отметить, что уже 24 июня государственное информационное агентство «Туркмендовлетха...

Dowamy »

491 0
Köneler, 2 years ago


В Туркменбашы проводятся совместные противопожарные учения

В связи с наступлением особо жаркого летнего периода в регионах Туркменистана проводятся плановые мероприятия по отработке согласованных действий соответствующих структур по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, в настоящее время на специально отведенном участке территории Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатыва...

Dowamy »

467 0
Köneler, 2 years ago


Ýurdumyzda V Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyk

Häzirki wagtda 2017-nji ýylda türkmen paýtagtynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlarynyň geçrilmegine bütin ýurdumyz boýunça uly taýýarlyk işleri geçrilýär we Olimpiýa şäherjiginiň gurluşygy tamamlaýjy depginde alnyp barylýar.
Aslynda, Aziýanyň iň ýokary derejeli sport ýaryşlarynyň biri bolan Aziýa oýunlar...

Dowamy »

491 0
Köneler, 2 years ago


Oba zähmetkeşleri barada alada

Türkmenistan gök-bakja ekerançylygyny döwrebap ösdürmek işini oba hojalyk syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürdi. Ýurduň ekerançylygynda ekinleriň 4 sanysy, ýagny gowaça, bugdaý, şaly we şugundyr esasy strategiki ekinler hasaplanylýar. Häzirki wagtda, olaryň deňinde kartoşka we gök-bakja ekinleriniň hem ilat üçin iň gerekli azyk ekinl...

Dowamy »

427 0
Köneler, 2 years ago


«Seýit Ata» zyýarathanasy

Ýerli oba ýaşulularynyň aýtmagyna görä, “Seýit ata” atly dana, pir kişi takmynan ХII asyrlarda, hijri kamary ýyl hasaby boýunça takmynan VII asyrlarda ýaşap geçipdir.
“Seýit ata” awçylaryň piri diýip hasaplanylýar. Özi barada anyk taryhy maglumatlar häzirki günümize çenli saklanylyp galmandyr. Rowaýatlara görä Buharada ýaşap geçen Sadr ata (...

Dowamy »

668 0
Köneler, 2 years ago


Ertir şu günden başlanýar. Wagty tygşytly peydalanmak we ýagşy maksatlara sarp etmek üstünligiň açarydyr

Günler aýagyna ot degen ýaly, duşumyzdan zybrym geçip dur. Olary elimiz bilen tutup hem, togtadyp hem bilmeýäris. Wagtdan, sagatdan üstün çykmagyň ýoly, iň gowusy, ondan öňe geçmekdir. Ömrüňe, ykbalyňa dahylly işlere gümra bolup, wagtdan geregiňi edinmekdir.
Adamyň ömründe günleriň gadyrsyzy, ähmiýetsizi ýokdur. Her günüň hem özüçe gyzygy, l...

Dowamy »

457 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanda Milli Goşunyň Söweşjeň Taýarlygyny Duýdansyz Barlamak Çäresi Dowam Edýär

28-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň miili goşunymyzyň harby bölümlerini söweşjeň taýýarlyk derejesine getirip, görkezme söweş-taktiki tälim beriş türgenleşigini geçirmek barada beren buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň Milli goşunynyň düzümleriniň gat...

Dowamy »

459 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanda Milli Goşunyň söweşjeň taýýarlygyny duýdansyz gözden geçirmek çäresi başlandy

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow gije ýarymdan agan wagtlary wideoşekilli göni aragatnaşyga çykyp, Türkmenistanyň goranmak ministri, ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýewe Ýaragly Güýçlerimiziň we beýleki goşunl...

Dowamy »

1060 3
Köneler, 2 years ago


Berkarar döwletiñ bagtyýarlyk döwründe, bilim-ylym hem-de sport barada.

Haýsy pudagy alyp görseñ hem Hormatly Prezidentimiziñ ýadawsuz tagallary netijesinde görlüp eşdilmedik işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda gürrüñ açylanda bolsa ýurdumyzyñ bilim-ylym we ulgmyny agzap geçmek zerurdyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş nesillere ýokary hilli bilim-ylym bermek barada uly aladalar edilýär. Bu bolsa, ýurdumyzyñ ata-watanym...

Dowamy »

628 0
Köneler, 2 years ago


Diýarmyzda il-ýurt bähbitli amala aşyrylyan işler hakynda.

Türkmenistanda Milli kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen düýpli özgerişikler amala aşyrylýar. Ýagny, Milli Liderimiziñ tabşyryklary esasynda, kanunçylygyñ kämillesdirilmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgerişikleriñ ilerlemegine oñyn täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda jemgyýetiñ gatnaşyklaryny has kämil derejelere çykarý...

Dowamy »

440 0
Köneler, 2 years ago


BAGTLY DURMUŞYŇ MIWELERI

2015-nji ýylda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda durmuşa ornaşdyrylan giň möçberli özgertmeleriň netijesinde uly sepgitlere ýetildi. Geçen ýylda jemi içerki önümiň artyşy 6,7 % barabar boldy. Dürli pudaklara göýberilen maýa goýumlarynyň möçberi 53 milliard manatdan gowurak boldy. Häzirki döwürde gurluşyk pudagyna göýberilen maýa goýu...

Dowamy »

434 0
Köneler, 2 years ago


MUKADDES SAÇAGYMYZYŇ RYSGAL-BEREKEDI

Ekrançylygyň ylmy esaslarda alynyp barylmagy, her gektara edilýän agrotehniki çykdaýjylaryň 50%-ne çenlisini döwletiň öz üstüne almagy, pagtaçynyň şertnamalaýyn borçnamadan artyk tabşyran pagtasy üçin 30% ýokarlandyrylan baha bilen hasaplaşyk geçirilmegi, daýhanlara ýeňillikli karzlaryň berilmegi, öňki kuwwatly tehnki parkyň üstüniň täze tehnik...

Dowamy »

451 0
Köneler, 2 years ago


ÝOLUŇYZ AK BOLSUN!

Ulag düzümini ösdürmek goňşy döwletler bilen bilelikde iri sebit-yklym ähmiýetli taslamalary amala aşyrýan döwletimizde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Bu taslamalar Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawy ny işjeňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar hem-de Gra deňiz, Baltika sebitleriniň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Ý...

Dowamy »

430 0
Köneler, 2 years ago


“Oguzkent” myhmanhanasy

Myhmanhana “Buig” kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bahasy 270 million ýewro barabar bolan bäş ýyldyzly myhmanhana ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary...

Dowamy »

720 1
Köneler, 3 years ago


Bagt köşgi

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär.

Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan gurlan “Bagt köşgüniň” binagärlik keşbi özboluşlydyr. Umumy meýdany 38 müň inedördül metrden gowrak bolan 11 gatly bina üç basgançakly...

Dowamy »

441 0
Köneler, 3 years ago


Ykdysadyýet şäherçesi

Ykdysadyýet şäherçesiniň binalar toplumy:

Ol desgalaryň tutuş toplumyny özünde jemleýär, şolarda üstünlikli okamagy, oňat ýaşamagy we boş wagtyňy peýdaly geçirmegi üpjün etmek üçin ähli şertler döredilendir. Şäherçäniň çäklerinde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň täze binasy, naharhana we 430 orunlyk okalga zaly b...

Dowamy »

434 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze Işewür toplumy Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýär.

Bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, öz agzalarynyň kanuny bähbitlerini we hukuklaryny goramak, olaryň milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmäge, onuň häzirki zaman görnüşini döretmäge, ýagny içerki we daşarky bazarla...

Dowamy »

524 0
Köneler, 3 years ago


Medeniýet şäherçesi

Medeniýet şäherçesiniň binalar toplumy:

Medeniýet şäherçesiniň desgalarynyň hatarynda Türkmen döwlet medeniýet instituty, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty, umumyýaşaýyş jaýy, 200 orunlyk çagalar bagy we 600 orunlyk umumybilim berýän mekdep, has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan...

Dowamy »

448 0
Köneler, 3 years ago


Gyşky oýunlar sport toplumy

Atatürk we Oguz han (öňki Aýtakow) köçeleriniň çatrygyna ýerleşýär. Täze toplum “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň buýurmasy boýunça “Polimeks” türk kompaniýasy tarapyndan guruldy we tehniki enjamlaşdyrylyşyny hasaba almak bilen şuňa meňzeş sport desgalary üçin zerur bolan talaplaryň ählisine laýyk gelýär. Hususan-da, ýaryş mahalynda maha...

Dowamy »

429 0
Köneler, 3 years ago


Çandybil şaýoly

Çandybil şaýoly ähli ölçegler boýunça ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär. Bu pudakda abraýly bilermen hasaplanýan we täze şaýol boýunça degişli barlagy amala aşyran Fransiýanyň “Cete Apave Sudeurope” kompaniýasy tarapyndan ýörite kepilnamanyň berilmegi munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Hususan-da, Çandybil şaýolunyň AASHTO-niň (Amerikanyň Döwle...

Dowamy »

689 1
Köneler, 3 years ago