Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

136 3
Tehnologiýa, 1 month ago


Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

240 14
Tehnologiýa, 1 month ago


Tyr-tyr pih-pah degişmeler 2

Degişmeler 2😄😄😄😄

52 BIR OGLAN MEKDEBE GELIP AGLAÝARMYŞ ,MUGALLYMY Näme BOLDY Diýse Agşam KAKAM BILEN EJEM URUSHDY KAKAM EJEME MAL Diýdi EJEM BOLSA KAKAMA DOÑUZ DIYDY MEN KIMLIGIMI BILEMOK DIYYAMISH.

***

53 Mugallym:
- Bir adamyñ munça yalnysh goyberenine ynanar...

Dowamy »

280 4
Edebiýat, 1 month ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 9

141. 1994-nji ýylda iki daşdeşen, NASA-nyň "Discovery" şatylynyň benzin bagyna köp deşikler deşip zeper ýetirýärler. Remont 2 aýa çekýär we şatyl 1995-nji ýylyň 3-nji fewralynda uçýar.

142. Hytaýda, Koreýada we Ýaponiýada, 4-lik san betbagtlylygyň sany diýip hasaplanylýar, sanyň ady "Ölüm" sözüne sazlaşykly eşidilensoň. Bu ýurtlaryň...

Dowamy »

187 1
Bilim, 1 month ago


Tyr-tyr pih-pah degişmeler 1

Tyr-tyr pih-pah degişmeler 1

1 Gyzy:
- waý kaka ylga ejem ýüregi agyryp dem alyp bilmän ýatyr...
Kakasy:
- bol çalt 03-e jaň et...
Gyzy:
- dur birinji lentama ýazaýyn...
                         ***
2 Sögüşenimiz sebäpli 5 gün bäri aýalym bilen gürleşmän ýördüm. Şugün irden öýden çyk...

Dowamy »

338 4
Edebiýat, 1 month ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 5

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 5

41. Klasdaşlarym bilen oturmaga gitdim, sagat 22:00 töweregi, kakamdan 15 sany nepriniti jaň gelipdir eşitmändirin. Öýe barsam kakam meni ýumurar. Öýe gelip gapyny açyp telefony öz jaýyma zyňdym. Kakam gelip:
- Sen telefony öýde galdyryp gideňok, inniki gezek pola bir zyň, ýardyňa kelläni!!!
...

Dowamy »

276 6
Edebiýat, 1 month ago


Adatdan daşary sindromlar

Adatdan daşary sindromlar

1. Sirenomelia(Синдром русалки)
Deňiz gyzy(Suwperi) sindromy hem diýilýän bu kesel bilen dogulan çagalarda dogabitdi aýaklary bitişik ýagdaýynda bolýar. Şol sebäpden hem bu sindroma deňiz gyzy-suw perisi diyilipdir. Beýle çagalar uzak ýaşamaýarlar, ýagny köp bolsa 15 ýyl ýaşaýarlar diýip düşündirýäler...

Dowamy »

163 1
Bilim, 1 month ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 8

131. A.B.Ş.-daky entegem üýtgemedik kanunlar bizi şuwagtlaram haýran galdyrmagyny dowam edýär, ýagny Arizona ştatda eger ogry magazindan bir sabyn ogurlasa, onda kanun tarapynda şol sabyn gutarýança ogry durman elini ýuwmaly. Gari şäherinde Indeonapalisde sarymsak iýeniňizden soň 4 sagatlap awtobus, taksilerden peýdalanmak we kino-teatrlara hem tea...

Dowamy »

250 5
Edebiýat, 1 month ago


E.A. 14-nji bölüm

E.A. 14-nji jemleýji bölüm.


...Meýlis EA golaýlaşyp, gujaklap:
- Bagşla, men biderek gaharlandym. Men seni gowy görýän. Bagşla! - diýip EA-ny berk gujaklap, arkasyndan sypalap birden şol knopka basyp EA-ny doly öçürdi. EA, ysgyndan gaçyp çaşan adamýaly ýere ýazyldy. Meýlis hem ysgyndan gaçyp ýere oturdy. Daňdan sagat 4...

Dowamy »

201 6
Edebiýat, 1 month ago


GAi-lerden we sürüjilerden degişmeler 2

21. Biri gyzylda geçýär. Gai şolwagt swistok sygyryp gyzylda geçeni saklaýar. Gai gelip:
-Howwa, nämçün gyzylda geçýäs!?
+Aý şef içip doňamda, greňkler bulafaýýýar.
-Teh paspordyňyz!?
+Ýok
-Prawaňyz!?
+Ýoga
-Bolýa, häzir siz bilen kamandirim düşünşer-diýip gai ylgap baryp maýora buşlaýar:
-Içg...

Dowamy »

368 5
Edebiýat, 1 month ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 4

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYTDÝA 4

31. - Salam haýwan!?
+ Näme???
- Aýýý seň pişijekdigiňi, towşanjyk ýa guşjagazdygyňy anyk bilmän şeý diýäýdimdä!!!

32. Gelni ärine:
- Iň bolmanda bagşlada diýmediň.
+ Bolýa gülüm bagşla ýalbarýannnn!!!
- Aý bar gümbolsanaý bagşlaň bilen!!!

...

Dowamy »

245 6
Edebiýat, 1 month ago


Eden işi üçin hem günäli hem köp alkyşly...

Hem günäli hem köp alkyşly...
Ir döwürlerde akylly-paýhasly, ylymly bilimli bir ýaş ýigit, göwy-görüşip tirkeşýän dostynyňka myhmançylyga barypdyr. Dosty hem myhmany gaty gowy görenligi sebäpli, öz dostuny gyzgyn hem mertebeli kabul edipdir. Bu iki dost gowy naharlardan mazaly iýip, arassa howadan dem almak we akyl, ylym-bilim barada pik...

Dowamy »

145 0
Bilim, 1 month ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 7

Geň zatlar 7
121. Kolibri diýilýän täsin guşlara birnäçe geň-üýtgeşik rekordlar berilendir. Ylyma belli bolan 330 görnüşli kalibrilaryň içinde, iň kiçisi "Ary-Kolibri"(Lat. Mellesuga helenae) bolup, olar Kuba-da ýaşaýarlar. Uzynlygy 5 sm-danam gysga bolan bu görnüşiň agramy 2 gramdan hem azdyr. Iň uly görnüşdäki "Pälwan-kolibriniň"(Lat. Pata...

Dowamy »

167 4
Bilim, 1 month ago


Danalardan dürdäneler.

Danalardan dürdäneler.


1. Çagalaryňa dymmagy öwret, gürlemegi özleri öwrener.

2. Ýagtylyk bolmasa reňkler görünmez, görünsede barysy gara bolar.

3. Paýhas tejribäniň perzendidir.

4. Uly şatlyga uly zähmet bilen ýetilýär.

5. Her bilýän zadyňy aýtma, her aýdan zadyňy b...

Dowamy »

154 3
Edebiýat, 1 month ago


Sanalgysy dolan ejäniň haýşty "Oglumy goraň!"

Sanalgysy dolan ejäniň haýşty "Oglumy goraň!"


Gadym zamanda, bir ogul ejesini eklemegi agyr görüp, ýarawsyz hassa, kör ejesini egnine alyp dag-beýewanlara alyp gidipdir. Baryp daglaryň arasynda taşlap, ejesine şeýle ýüzlenipdir:
-Eje, sen şu ýerde otyr. Sen hemmezada düşünmeli, maňada düşün, şondada men soňrak gelerin....

Dowamy »

186 6
Edebiýat, 1 month ago


Şokolad barada...

Şokolad

Şokalady halamaýan ynsan ýok bolsa gerek. OI ýedi ýaşdan, ýetmiş ýaşa çenli adamlaryň halaýan iýmitidir. Ähli süýji önümler, şirinlikler ynsany ýadawlykdan saplap, lezzet paýlaýar. Gyzgyn çaýyñ gapdaly bilen içilýän şokoladlaryñ hem lezzeti başgaça bolýar. Belki-de, şokoladyň taýýarlanylyşy, görnüşleri, düzümi, taryhy sizi...

Dowamy »

156 3
Bilim, 1 month ago


GAi-lerden we sürüjilerden degişmeler

GAi-lerden we sürüjilerden degişmeler


1. Bir GAI Formula-1 görüp ondaky düzgünbozupmalara ýüregi çydaman infarkt geçirdi.

2. Maşynda 2 sany GAI öz ýollary bilen barýalar. Olaryň öňünden barýan bir maşynyň yzynda uly harplar bilen telefon nomer bar. GAI-ler şol nomere jaň edýäler, rolda telde gürleşeni üçin ştra...

Dowamy »

240 4
Edebiýat, 1 month ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 3

SAMSYKLYGAM BOLSA 3

21. - Uff Gülnaram, men Sona bilen ýönekeý dostlardygymy nädip subut edip bilerin???
+ Maňa oň kellesini getir!!!

22. Sadikda:
- Şirinjan, sen otýaly betje gyzmy?
+ Bilemokweli, oturup turamdara garşokdan gyzgyn tüssärä çykýa.

23. - Meni nämçün imo grupbaňdan udal...

Dowamy »

251 6
Edebiýat, 1 month ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 2

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 2

11. Durmuşum başa barmady. Ýüp, stul aljak, bir bagyň aşagyna barjak. Stula münüp, ýüpi bagdan geçirip, hemmelere gahar edip hiňňildik uçjak.

12. "Tebigatam aldawçy bolýaraý" diýip bilini gaşap kirpi kaktusdan aşak düşdi.

13. -Joraaaaa. Google internetden hemmezat tapyp berý...

Dowamy »

266 2
Edebiýat, 1 month ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 6

101. Bal-aryň ömrü uzak bolanda 5-6 hepde. Şol ömründe ary 2 çaý-çemçe bal öndürýär.

102. "Temnothorax" görnüş garynjalar, keselleseler, öz köweklerinden uzaga gidip, ar-namysly, gaýduwsyz ýekelikde ölýärler. Başga garynjalara kesel ýokuşmazýaly.

103. Ekwatorda ýaşaýan "Aýna-gurbagalar"(Lat.Centrolenidae) hakykatdanam...

Dowamy »

204 8
Bilim, 1 month ago


Okuwçylar hem çagalaryň degişmeleri.

Okuwçylar hem çagalaryň degişmeleri.
1. Şuwagda çenli ylym-bilimden ölenä ýok, ýöne şondada biýologiýa klasdaky skelet pikirlendirýär.

2. Mekdebe garanodan "Okuwçylara howpsuzlyk çärelerini öwretmeli" diýen buýruk gelýär. Şonda bir mugallym okuwçylara:
-Tok razetkalara eliňi sokmalydäl-diýende bir okuwçy:
-El oňa...

Dowamy »

230 1
Edebiýat, 1 month ago


Kino görüp şu wagta çenli ýalñyş bilyän zatlarymyz.

Kino görüp şu wagta çenli
ýalñyş bilyän zatlarymyz

≫ Dogryny aýtdyrýan ukollar.
Käbir kinolarda agentleriň we sorag-jogap hünärmenleriniň elindäki adamlara(tussaglara), hakykaty aýtdyryjy, "dogryny aýtdyryjy forma" ady berilýän ukollar urulýar. Döwrümizde bir adama hakykaty aýtdyryp biljek hiçhili himika...

Dowamy »

243 6
Bilim, 2 months ago


Adamyň endamyýaly çehol.

Adam tenine meňzeş çehol.

Adatça çehollary, smartfonda(telefonda) bolup biläýjek zeper ýetmeleriň öňüni almak üçin ulanylýar. Ýöne biziň bu etjek gürrüňümizdedäl. Pariždäki "Telecom ParisTec" uniwersitetindäki Fransuz alymy Mark Teýser üýtgeşik çehol oýlap tapdy. Onuň oýlap tapan çeholy, hakykatdanam adamyň endamyna(kožasyna) meňzeýä...

Dowamy »

153 1
Tehnologiýa, 2 months ago


Gyzy ellämok!

Gyzy ellämok!

Bir garyp oglan, gyz bilen söýüşýär, baýyň gyzy bilen. Onsaň süýji günleri soňa goýup, oglan watan gulluguna gitmeli bolýar. Emma gyz oglanyň yzynda ikilik edýär, başga oglan bilen gezýär, başga oglan gyzlyk dünýesini berýär. Söýgülisi gullukda bihabar. Watan borjuny berjäý edip geleninden soňhem, oglan bilmän öňkisi ýa...

Dowamy »

300 7
Edebiýat, 2 months ago


Gülki barada bileýin diýseňiz, onda...

Gülki barada bileýin diýseňiz, onda...

Italiýanyn Parma şäheriniň uniwersitetiniň neýrobiologlary
kelle beýnisinde daş-töwerekdäki adamlaryñ emosional ýagdaýyny duýmaga kömek edýän aýna neýronlaryň bardygyna
üns berdiler. Görlüp oturylsa, aýna neýronlar diñe bir başga
adamlaryň şatlygyny ýa-da gaýgysyny açyk-a...

Dowamy »

218 14
Bilim, 2 months ago