Buşluk. Urrraaaaaa...

Köp ýapyk, blokly saýtlar açylypdyr. Öňki gorýän saýtlaryňyzy barlapgörüň.

Dowamy »

452 13
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Täze eser döredýädimweli "Para almak" jenaýat kodeksinde näçinji maddaka, bilýän bolsaňyz aýdaýyň!!!

"Para almagyň" kodeks=madda, bölümi gerekdi. Google-lasam çykanok!

Dowamy »

263 4
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Fujifilim iň ýokary hilli(рекордной) lentaly-maglumat saklaýjyny(накопитель) döretmegi meýilleşdirdi(анонсировала

Fujifilim iň ýokary hilli(рекордной) lentaly-maglumat saklaýjyny(накопитель) döretmegi meýilleşdirdi(анонсировала).

Köpçülikleýin maglumat saklamakda gaty-diskleriň(hard disk)(жёстких дисков) köp ulanylýandygyna garamazdan, hazire çenli maglumat saklamakda başga usullary, ýagny klassiki lentoly(классические ленточные) görnüşi hem ula...

Dowamy »

111 0
Tehnologiýa, 2 months ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 20.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 20.

191. Towşan irden daşary çykýar, derýañ gyrasyndaky öýünden. Derýañ o çetinde ýaşaýan möjege gygyrýar:
-Möjeeeeeeek!
-Näme?
-Sen däliiiiii.
Ertesi ýene:
-Möjeeeeeeek!
-Näme?
-Sen petuuuuuh!
Aý sheýdip 3-4 gezek aýdansoñ möjek ol tarapa ýüzüp geçip...

Dowamy »

361 7
Edebiýat, 2 months ago


Gorkana goşanyň goşasy görüner...

Ilkinjiler bolup okamak üçin bloglar.ru Wagtyň geçmegi bilen bu ýerdede hökman goýular!

Dowamy »

135 3
Edebiýat, 2 months ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 21

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 21

211. Alymlar häzire çenli, Aýdaky-tozanyň syryny düşündirip bilenoklar. Aýda bolan ähli kosmanawtlar, Kosmos-gämisinde(космическом корабле) "Edil biri ýanymyzda durup karabinden(ýaragdan) atanýaly ýanan däriniň(порох) ysy duýulýar" diýip aýtdylar. Ýerde bolsa Aý-tozanynyň hiç-hili ysy duýulmaýar.<...

Dowamy »

124 5
Täzelikler, 2 months ago


Günüm erbet geçdi.

Günüm erbet geçdi.


Siz özüňiziň güniňiziň erbet geçenine gynanýaňyzmy? Onda şujagaz bolan wakalar bilen öz ýagdaýlaryňyzy deňeşdirip görüň:
1. Alýaskada nebitiň dökülmegi netijesinde bolan ekologiki betbagtçylyk sebäpli, haýwanlary bejeriş çäreleri geçirýärler. Ortaça hasap bilen diňe bir jandaryň bejergisi 80 000$-a...

Dowamy »

265 4
Edebiýat, 2 months ago


Mekirlikmi ýada haramlyk?(gysgajyk bolan waka)

Mekirlikmi ýada haramlyk?(gysgajyk bolan waka)

Işden çykyp öýe gaýdyp barýardym. Gaýdyşyn magazina sowulyp çörek alaýaýyn diýdim. Satyjylar 3-den artyk çörek berenoklar, alsaňam gohlaşyp ýerine goýdurýarlar, dawwalaşýarlar. Onsaň girip üç çöregi alyp çykjak wagtym bir ýaş oglan gelip 15 çöregi bölüşdürüp, döwüşdirip goýdy. Inni näme...

Dowamy »

371 13
Edebiýat, 2 months ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 20

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 20

201. Demirgazyk-Amerikan gemrijileri(неотомовые) tokaý homýaklar, adatça öz hinlerine, okrugdaky(golaýlardaky) tapylan ähli owunjak zatjagazlary daşaýarlar. Aýratyn hem ol homýaklary adamlaryň öýlerinde bolan, ýaldyrawuk-ýalpyldaýan zatlar özüne çekýär. Gyzykly ýeri homýaklar ogurlyk etmän, "aras...

Dowamy »

163 3
Bilim, 2 months ago


Men adam iýýän.

Men adam iýýän.

Günlerde bir gün dost oglanlar we gyzlar bilen daga oturmaga gitmeli diýilen karara geldik. Bu dynç alyşa biz 1 aý taýynlanyp planlar düzüp ýol-şaýymyzy gowy tutundyk. Ir bilen daglara bardyk. Aýlandyk, öýlän töweregi naharlar bilen gowja garbanyp, öýlänki-uka gitdik. Az-salym ýatyp ýene aýlanyp heziller edindik. Agş...

Dowamy »

297 5
Edebiýat, 2 months ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 19.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 19.

181. Bir gün bir guzujuk aglap barýarmyş. Öňünden jüýje çykyp:
- Guzy dost, sen nämçün aglaýaň?
+ Meň kakama baran diýýäler, menem ulalsam inni baran bolmalyyyyyy....
- Aý onyňa gowylaý. Men ulalsam petuh bolmaly.

182. Iki sany ýolbars agajyñ ashagynda uklap ýatan d...

Dowamy »

312 3
Edebiýat, 2 months ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 18.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 18.

171. Myhmanhana iki sany dost girýär. Olar ýer almak isleýärler. Elbetde, myhmanhana 5 ýyldyzly däl eken. Onsaň olaryň bu ýere göwni ýetmän çişen bolup:
-Bu doňuzýatakda bir otag näçä durýar?
-Bir doňuz üçin 30$, iki doňuz üçin bolsa 60! 

172. Molla we polisiýa ikisi durm...

Dowamy »

235 5
Edebiýat, 2 months ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 17.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 17.

161. Käbir gyzlara degişli, goýsaňyzlaňaý. Siziň owadanlygyňyzyň 95% mokry salfetka bilenem aýyryp bilýän.

162. Agşam ukym tutmasa budilnigiň aýdymyny diňleýän. Beýnim "Ýene azajyk ýataýyn" diýip rezka uklaýar.

163. "Sen maňa şeýdip janygyp düşündirýäniňe sagbol. Ýöne saň...

Dowamy »

296 4
Edebiýat, 2 months ago


IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 19

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 19

191. Adatça gymmat-baha daşlaryň ölçeginde karat ulanylýar. Grek dilinden terjime edileninde "keration", çowdary(рожкового) ösümliň dänesiniň adyny aňladýar(Seratoni). Bir-birinden düýbünden tapawutlanmaýan bu däneleriň agramy 0,2gram bolup, ol däneleri grekler, gaty dogry ölçegler üçin ulanypdyrl...

Dowamy »

155 1
Täzelikler, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 9

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 9


...Gyzhem zordan ýuwdunyp öýlerine gaýtdy. Tanýa öýlerine gelip ep-esli wagt Wepaň beýle hereketinden we gürrüňlerindeň ýaňa özüne gelip bilmedi. Birnäçe gün oglandan hatlara, jogaplara, sms-lere garaşdy. Hiç-hili habar-hatyr ýok. Içi gysyp öz etini özi iýýän Tanýa bolsa dünýä syganok. Wepa bo...

Dowamy »

304 8
Edebiýat, 2 months ago


Çipler barada!!!

2GB-lyk çipim bar. Şol çipi smartfon=Redmi 6 pro telefonym okaýar, görünýär. Emma prastoý maxfon telefon şu çipimi okanok. FAT32, NFC , ýaly formatlar bilen formatirlemeli. Plaý makretden bolsa hiçzat skaçat edip bolanok. Şol progyň ssylkasyny bilýäniňiz bolsa ýa islendik kömek edip bilseňiz ýardam edäýiň!?

Dowamy »

135 1
Sorag-jogap, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 8

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 8


...Şolwagdam Wepadan gelen "Ertir gürrüňim bar" diýen sms Tanýa täzeden jan berdi. Şeýtdilerde ýaşlar ýene ýürek badaşan ýerlerinde görüşdüler. Aňyrdan, her-hili pikirler bilen, salkyn howada gara-der bolup gelýän Tanýany gören Wepa zöwwe ýerinden galdy. Gyza tarap ylgamady, haýdamady. Emaý b...

Dowamy »

347 21
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 7

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 7


...Şeýtdide gyz öz aýratynlyklaryny Wepa güjeňledi. Şol wagt Wepanyň gözleri nämedir birzatlar gördi, nämedir üýtgeşikzat. Oglan muny görüp gorkdy hem ysgyndan gaçdy. Gyzyň jynsysy çyg, ondada şol wajyp ýer. Oglan saklanyp pikirlenip gyzdan gaty yza galanyny duýmandam. Gyzam ünsem bermändir. 2...

Dowamy »

333 3
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 6

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 6

...Inniki duşuşukda bu meseläni we gyzyň beýle hereketlerini çürt-kesik etmegi meýilleşdiren Wepanyň inniki soraglaryna Tatýana näme jogap bererkä. Şol duşuşukdan soňra Wepanyň içine zenzele düşenýaly bolaýdy. Has dogrysy oglan hopugup, gelejegi barada pikirlendi. Wepanyň arzuwlarynda, ol gyz rus hem...

Dowamy »

263 2
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 5

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 5

...Aradan 3 aý geçeninden soňraky bolan üýtgeşme, Wepanyň ýüregine çuňňur ornaşdy. Ýeneki adaty duşuşuklar. Ýene Wepanyň ýigitlik duýgulary jogapsyz galmalymy!? Bu gezek, nähili ýagdaýam bolsa, gyzyň gursagyna has içgin girmegi Wepa berk ýüregine düwdi. Ýene wadalaşylan alleýada, şol öňküje, belleşile...

Dowamy »

308 11
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 4

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 4


...Öňküje skameýkada garaşyp oturan ýigidiň ýanyna ýene asmandaky aý ýaly dolup gyz geldi. Oglan ýerinden turup, gyzy güler-ýüz bilen garşy aldy:
-Salam. Gowmy ýagdaýlaň? Gel geç otur.
+Howwa gowy. Özüň nähili?
-Gowyla. Sen gelersiňde gowy bolmazmy!? - diýip Wepa ýok ýerde...

Dowamy »

297 7
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 3

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 3
...onsaň lkinji duşuşuk barada soramagy makul bildi:
-Neme, seni birinji gezek görenimde men birhili boldumweli bu geň, ýöne seňem birden nomer bermegiň bu hem geň. Belki nämçün beýle edenligiň barada aýdarsyň!?
+Aýýý dogumlylygyň, gönümelligiň, birden öwgüli sözleri aýtmagyň, bularyň hemmesi...

Dowamy »

266 6
Edebiýat, 2 months ago


SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 16.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 16.

151. Gyzlar iki topara bölünýärler. Biri arassaçyl, beýlekisi romantiklar. Ýagny birinji topar öýde tozan görse süpürýär, ýuwýar, arassalaýar. Ikinji topar bolsa şol tozana ýürejik çekýär. Üçünji topar üfläp ol tozany öýe ýaýradýar. Dördünji topar eli bilen tozany süpürüp elini aşak kakýar. Ýene bir t...

Dowamy »

360 9
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 2

Mendede seniňki
ýaly söýgi bar 2
Agşam ara öýüne, begenip şatlanyp gelen Wepanyň ýüreginde birzatlar oýanypdy. Ýogsa ýigit Alladan we ejesinden başga hiçkimi söýmelidäldigini özüne berk tabşyran oglan. Sebäbi gyzlara ýada başga zatlara üns bermek, oglany, gelejekki okuwyna tabşyrmaly egzamenlere ýetişiksiz eder. Şondada Tatýana bola...

Dowamy »

283 5
Edebiýat, 2 months ago


Mendede seniňki ýaly söýgi bar 1

Mendede seniňki ýaly söýgi bar 1
Ýigit işden boşap, sagat 17:00 toweregi öýüne ugrady. Tomsuň gyzgynjak şemaly ýigidiň ýüzüni sypalap geçýär. Nämçündir bu şemala ýigit çaga ýaly ýylgryryp-begenip meýmiredi. Hemişe boluşy ýaly, başgalar üçin düşnüksiz kompazisiýalary diňlemek niýet bilen ýigit nauşniklerini gulagyna dakdy. Halaýanja aýdymyny...

Dowamy »

282 4
Edebiýat, 2 months ago