Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 3. (dowamy)

5). OGŞAŞMAK

Jynsy hyjuwa täsir edýän esasy faktorlardan biri hem ogşaşmakdyr. Diñe ogşaşmak bilenem aýal bilen erkegiñ orgazma (jynsy islegi kanagatlandyrmak) baryp bilýändigini göz önünde tutsak, onda ogşaşmagyñ jynsy hyjuwa edýän täsirine gowy düşünersiñiz.

Pygamberimiz (s.a.w) şeýle diýipdir:

"Siz ha...

Dowamy »

694 6
Täzelikler, 3 months ago


Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 2. (dowamy).

2). BEDEN ARASSALYGY.

Jynsy hyjuwa täsirini ýetirip bilýän esasy faktorlaryñ biri hem beden we diş arassalygydyr. Dinimiz arassalyga juda ähmiýet berýändir. Munuñ sebäbi bolsa, köpçülik ýerinde ýakymsyz ys döredip adamlary birahat etmezligi we ýassykdaşlaryñ biri-birlerine bolan mähir-muhabbetleriniń berkemegi üçindir. Uýat ýerlerini...

Dowamy »

404 0
Täzelikler, 3 months ago


Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar.

"Ýanýoldaşyñyz bilen bolanyñyzda özüñiziñ lezzet alyşyñyz ýaly onuñam jynsy kanagatlanmasyny üpjün etmän ondan aýrylmañ". ("Feýzül-Kadyr", I-nji tom)

JYNSY GATNAŞYKDA BOLMAK HUKUGY

Maşgalada bagtly durmuşyñ we agzybirligiñ iñ möhüm faktorlarynyñ biri hem erkek bilen deñ derejede aýalyñ hem jynsy taýdan lezzet almagydyr...

Dowamy »

565 0
Täzelikler, 3 months ago


MASTURBASIÝA: PEÝDALYMY ÝA-DA ZYÝANLY?

Masturbasiýa (latynça manus – el + tubare –howsala salmak) – şahsyýetiň öz bedenindäki erogen (duýgur) nokatlary gyjyndyrmak arkaly jynsy islegini kanagatlandyrmagyň bir görnüşidir.

Birek-biregiň erogen nokatlaryny gyjyndyrmak arkaly hem özara masturbasiýa geçirip bilinýär. Bu ýagdaý esasan gomoseksualistlerde duş gelýändir.
<...

Dowamy »

782 18
Sorag-jogap, 4 months ago


Durmuşda berilýan iň manysyz soraglar

1 gije sagat 3de öý telefona jan edip
Nirde sen
Blya köçede ýörin

2 el telefonuňa jaň edip
-nirde sen
-hajathanada
-name etyaň
Blya tans oynayan

3 mekdewiň icine girip
-salam mekdepmi
Blya wokzal

4 imoda wagtyň
-name etýaň
Blin k...

Dowamy »

741 21
Täzelikler, 1 year ago


:-)

6363 хич бир туркмен шу саны (алты мун уч йуз алтмыш уч ) дийип окамаз сен ялы (алтмыш уч алтмыш уч) дийип окайар еркек ялы бойнуна ал йоне�
///////////
Ка вагт 1 зада гынананымдан сон гынанан задыма наме учин гынандыгыма гынанып гечирен вагтыма гынанян�
///////////////////
Йурдын патышасы яз айлары кочеден гечип баря ди...

Dowamy »

668 7
Sorag-jogap, 1 year ago


GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT

Göwreliligiň gormonal öňüni alyş serişdeleri (gormonal kontrasepsiýa) – iň netijeli we ýygy ulanylýan usullaryň biri bolup, dünýäde 120 mln-dan gowrak aýal bu usuldan peýdalanýandyrlar. Dogry ulanylan halatynda onuň netijeliligi 99,9%-e deňdir.

Kontrasepsiýa üçin ulanylýan serişdeler öz düzüminde aýal jyns gormonlary bolan estrogeni...

Dowamy »

597 0
Bilim, 1 year ago


ERKEGIŇ IÇGILI ÝAGDAÝDA AÝALA ÝANAŞMAGY

Alkogol içgileriniň önelgelilik saglygyna bolan ýaramaz täsirleri barada ençeme ylmy işler ýazylyp, habar beriş serişdleriniň, lukmanlaryň bu kynçylyga ünsi çekme synanşyklaryna garamazdan, ýagdaý kän bir üýtgäp baranok.

Alkogol diňe bir önelgelilik ulgamynyň işine ýaramaz täsir etmän, ol tohumlyk düwünçeginiň hem düzümini üýtgedip,...

Dowamy »

720 4
Sorag-jogap, 1 year ago


Alanja puluñ bersene dossum

Zerur diÿip geldiñ, ÿumšuñ bitirdim,
Alanja puluñy bersene, dostum!
Ynjyk diÿme, üç ÿyl dymyp oturdym,
Alanja puluñy bersene, dostum!

Guda bolduk, oglumyzy öÿerjek,
Karzyñ üzseñ, kömek edenje görjek,
Hossarymdan ozal toÿa çagyrjak,
Alanja puluñy bersene, dostum!

Aÿalym igenÿär...

Dowamy »

468 1
Edebiýat, 1 year ago


:-)

Eger sana birini aldamak basartsa, onda ol adamyn samsyklygy dal, ol adamyn sana ynananlygy, a sen bolsa sho ynamy gazanmadyk yalanchysyn.
//////////////////////////////////////////////////////////
-Zenanlar shampunyñ namesine uly uns berip saylap alyalar?
-markasyna, effektyna, ysyna, duzumine, reñkine, hiline, dashynyñ diza...

Dowamy »

678 2
Sorag-jogap, 1 year ago


Talyplañ arzuwymyš :-) HEH

Haçan borkak beýik, ýokary işgär.
Ýa bolmasa ministrlige dalaşgär,
Ýene-de bolaýsa gowy hyzmatkär.
Ynha şeýle biz talyplañ arzuwy.

Tema aýtmasañda baha goýulsa,
Ähli attestasiýa avtomat bolsa,
Okamak gaýgysy mydam ýat bolsa,
Ine şeyle biz talyplañ arzuwy.

mugallym elmydam öwse...

Dowamy »

480 2
Täzelikler, 1 year ago


-ADAMSYNA JUDA WEPALY AÝAL-

Giriş: Adamsy,aýaly üçin kim?!

Pygamberimiz(s.a.w.) döwründe yslamy ýolunda söweşi barýan bir söweşiji öýünden ugramanka aýalyna buýurýar:
-"Men gelýänçäm,öýden çykmagyn."
Adamsynyñ aýdanyna sadyk galan aýal:öý işleri bilen çagalaryñ terbiýesi bilen meşgul boluberýär.Günlerde bir gün:"Kakasy agyr ýatyr" diýip habar g...

Dowamy »

563 2
Bilim, 1 year ago


Gurbannazar Ezizov

Säher turup syl ýüzüňe çagaňy
Päkligiňde bolup bilseň şonça bol
Sen sanama gara saçyň agyny
Sen sagaman öreniňe monça bol

Dowamy »

456 9
Edebiýat, 1 year ago


Aÿal göwreli bolsa.. Awtory Döwran

Аял говрели болса
Günüñ şeýle kynlaşýar..
Aýal göwreli bolsa..
Jyny düşüp söwüşýär..
Aýal göwreli bolsa..

Rahat dynjyñ alma ýok..
Bolman geçer garnyñ dok..
Gije içjek diýer sok..
Aýal göwreli bolsa..

Ýarym ýalta geýinip..
Gözlegdesiñ zeýrenip..
Gezersiñ sen...

Dowamy »

562 1
Edebiýat, 1 year ago


@Wagt bu gošgam señkimi

Meni ýitirersiň, bujagaz ýitgi,
Äleme ne ýeňil, ne agyr düşer.
Ýene öňküsi dek gülüp dogar Gün,
Ýene öňküsi dek Aý dymyp ýaşar.

Meni ýitirersiň, ýitenim bilen,
Ne garalar, ne-de saralar jahan.
Ýene öňküsi dek şuwlar gara gyş,
Ýene öňküsi dek gül açar bahar.

Meni ýitirer...

Dowamy »

688 21
Edebiýat, 1 year ago


WAHHABYLYK NÄME ÜÇIN DÖREDILDI?

Iñlisler wahhabylyk diýen täze bir mezhep döredip araplar bilen Osmanly imperiýasynyñ arasyny bu täze akym arkaly açmagy başardy. Hatda Türkiýede-de şuña meñzeş hereketiñ başyny başlamak islediler. Bu barada iñlis içalysy Rýan öz hökümetine ýazan habarnamasynda hem aýdyp geçipdi. "Yeniçağ" gazetiniñ işgäri Arslan Bulut “Musulman doganlar haçparazla...

Dowamy »

818 26
Bilim, 1 year ago


SALAMLAŞAMYZDA DOLY SALAMLAŞALYÑ

Salam bermek Allahyñ buýrugudyr.
"Eý,iman edenler,kesekiniñ öýune eýesinden rugsat soraman we salam berman girmaň"(Nur 27) Pygamberimiz bolsa :"Iman etmeseňiz jennete girip bilmersiñiz.Biri-biriňizi söýmeseňiz kämil imana eýe bolup bilmersiňiz.Size biri biriňizi söýdurjek bir zady öwredeýinmi? Araňyzda salamy ýaýyň"diýip ündäpdi.(muslim). Sa...

Dowamy »

539 0
Sorag-jogap, 1 year ago


STRESS BARADAKY TOSLAMALAR WE HAKYKAT

Stress — bu adam bedeniniň dartgynlylyk ýagdaýy. Ol daş-töwerekdäki ýaramaz täsirlerden (fiziki we ruhy şikesler, ölüm, ýakynlaryňdan jyda düşmek we ş.m) goranmak üçin edilýän hereketleriň netijesinde ýüze çykýar. Stress ýagdaýyny dogry kesgitlemek we oňa garşy göreşmek üçin, ol baradaky ýalan toslamalary we hakykaty bilmelidir.

Aşak...

Dowamy »

460 1
Täzelikler, 1 year ago


YSLAM DININDE WATANA DÖNÜKLIGIÑ JEZASY

Döwlet häkimiýetini elinde saklap duran režime garşy gidenler, ýoluny urduranlar, teraktlary amala aşyranlar, howpsuzlygy we jemgyýetçilik tertip-düzgüni bozanlar, pitne döretmek üçin jenaýatçylykly ýaragly toparlary döredenler we ýaragly hereketleri amala aşyranlar barada "Gurhanda" ýörite üstünde durlup geçilipdir. "Alla we Resulyna garşy söweşen...

Dowamy »

458 1
Edebiýat, 1 year ago


ADAMLARYÑ ŞAHSY DURMUŞYNY DÖRJELEMÄÑ!

Allanyñ kelamy bolan "Gurhanyñ" "Isra" süresiniñ 36-njy aýatynda "Bilmeýän zatlaryñ ugruna düşme! Çünki, gulak, göz, kalp ýaly agzalaryñ hemmesi-de eden işleriñden jogapkärdir" diýilýär.

Bu aýatyñ manysyna dogry düşünmek üçin, öz gündelik durmuşymyza we o dünýämiziñ hasabyna peýda getirip biljek maglumatlary öwrenmek bilen nämälim me...

Dowamy »

452 3
Sorag-jogap, 1 year ago


:-)

Daşdan görseñ owadandyr kä biri,
Bolmajak bol owadanlañ ÿesiri,
Daşdan görsen owadandyr ÿylan hem,
Birden Ele duşsen göÿbermez diri.

Dowamy »

471 1
Edebiýat, 1 year ago


Behışt

Abu Hüreýra (Alla ondan razy bolsun!) rowaýat aýdypdyr: Men Resul Hudadan: — Ýa Resulalla, Hudaýtagala behişdi nämeden ýaratdy? – diýip soradym. Resul Huda: — Eý Abu Hüreýra! Hudaýtagala behişdi Enjumentden (gymmat baha daşdan) ýaratdy – diýdi. Ýene men: — Ýa Resulalla, behişdiň binýady nämedendir? Resul Huda: — Eý Abu Hüreýra! Behişdiň bir kerpiji...

Dowamy »

428 0
Edebiýat, 1 year ago


Dowzahyn azaplarnyn beyany

Äşeden (Alla ondan razy bolsun!) rowaýat edilipdir. Men Resul Hudadan: — Ýa Resulalla, kyýamat güni dost-dosty tanarmy ýa tanamazmy? – diýip soradym. Şol wagtda Resul Huda: — Eý Äşe, hawa, tanarlar we ýat ederler. Eý Äşe, olar bir-birini üç ýerde tanamazlar. Owwal, tereziniň ýanynda bir-birini tanamazlar. Çünki ol wagtda: «Amallarymyz agyr gelermi...

Dowamy »

470 0
Edebiýat, 1 year ago


ATA-BABALARYMYZYŇ ÖWRETMEDIK ZATLARY BARADAKY BILIMI NÄHILI BOLMALY?

Dünýaniň köp ýurtlarynda şeýle bir düzgün bar:

Orta mekdep okuwçylaryna adam seksuallygy we önelgelik saglygy barada bilim bermeli;

AIW (rus. WIÇ) we jynsy gatnaşyklaryň üsti bilen ýaýraýan infeksiýalaryň öňüni almagy öwretmeli.

Eýsem adam seksuallygy, önelgelik saglygy, jynslaryň arasyndaky gatnaşykla...

Dowamy »

1926 13
Täzelikler, 1 year ago


TOBA ETMEKLIGIŇ SOGAPLARYNYŇ BEÝANY

Enes bin Mälik (Alla ondan razy bolsun!) rowaýat aýdypdyr. Men Resul Hudadan sowal soradym: — Eý Resul Huda, hakyky tobanyň nyşanasy haýsydyr? Resul Huda aýtdy: — Eý Mälik, hakyky toba, toba eden kişiniň soň gaýdyp ýene günä işiň başyna barmazlygydyr. Eger şonuň ýaly toba etseň, göýä hiç wagt günä etmedik ýaly bolarsyň. Ýene Resul Huda aýtdy: — Her...

Dowamy »

525 0
Bilim, 1 year ago