OLIMPIADA HACAN BILYANIZMI?

Salam gadyrly agzalar!
Bilisimiz yaly 22-nji yanwar orta mekdep olimpida bolmalydy yone ertelendi
diyip habar geldi.
Indi olimpida hacan bolar bilyaniniz barmy kim bilyan bolsa kommentariyada aydayyn kyn gorman!!

Dowamy »

193 9
Sorag-jogap, 3 days ago


Suw haýsy reňkde?!

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak, akar suwlaryň köpüsi mele reňke ýakyn bolýandygyny görendiris. Sebäbi onuň düzümindäki gyrmançalar suwuň şeýle reňkde bolmagyna täsir edýär. Deňiz suw...

Dowamy »

128 5
Bilim, 3 days ago


??????

Kyn gormeseniz doglan gununizi komentariya yazayyn
meninki 9 nji aprel

Dowamy »

247 33
Sorag-jogap, 1 week ago


Adamlaryň täleýnamalaryna görä reňki

1.Hamal (Guzy) - Ak reňk
***
2.Sowur (Öküzçe) - Sary reňk
***
3.Jöwza (Ekizekler)- Gyzyl reňk
***
4.Seretan (Leňňeç)- Açyk ýaşyl reňk
***
5.Eset (Ýolbars)- Altyn reňk sary
***
6.Sünbüle (Gyz)- Gök reňk
***
7.Mizan (Terezi) - Benewşe reňk
***
8.Akr...

Dowamy »

234 18
Bilim, 1 week ago


Kitap barada “Parasatly pikirler”

Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, hudožnikleri, kompozitorlary bilen islän çagyňda sözleşdirip biler.
B.Kerbabaýew,
şahyr, dramaturg

Ýazyjynyň kitaby onuň ruhy durmuşynyň terjimehalydyr.
W.Ketlinskaýa,
rus ýazyjysy.

Kitapsyz geçiren günüňi ýitgi bil!
A.Markuşe...

Dowamy »

71 5
Bilim, 1 week ago


Gepiň keltesi

Diňe bir kelläň işlemegi ýeterlik däl, kä-te maňlaýyňam işlemeli.

Öz dünýäsi bilen ýaşaýan adamyň mal-dünýä bilen işi ýokdur.

Çykalgaň bolmasa, sypalga gözle!

“Eseri halap okadym” diýmeli däl, “Eseri okap, haladym” diýmeli.

Käte etmedik işiň üçin-de ökünmeli bolýar.

Ýola syg...

Dowamy »

117 3
Bilim, 1 week ago


Ýyldyzlara 2021-nji ýylda näme garaşýar?

Ähli ýyldyzlar üçin Cosmopolitan-dan ýyllyk täleýnamasy.

Hamal

2021-nji ýylda eden işleriniň netijesi diňe Hamallara däl, eýsem onuň daş-töweregindäkilere-de has belli bolar. Bolan zatlaryň ählisi biderek bolmadygy mälim bolar, şonuň üçin biraz rahatlanyp we demiňizi dürsäp bilersiňiz: maddy ýa-da başga bähbitde ýüze...

Dowamy »

242 8
Bilim, 1 week ago


MANYLY SETIRLER#11

1.Hakykaty boýun almak agyr bolsa-da, ol seni ýalkar.

2.Duşmany duşman bolup däl-de, dost bolup ýeňmeli.

3.Durmuş gynamaýar – synaýar.

4.Göriplik – ömri, kalby hem abraýy kertip tükedip biler.

5.Söýginiň nämedigini bilmek üçin yşkda bagryň tütemeli, ýaňyzlygy bilmek üçin onuň ejirini duýma...

Dowamy »

137 3
Bilim, 1 week ago


Näme üçin “V” şekilinde uçýarlar?

Güýz aýlarynda asmana seredenimizde uçup barýan göçegçi guşlaryň “V” şekilini emele getirendigini görýäris. Alymlar bu meseläniň üstünde köp barlag geçirdiler. Täze geçirilen barlaglar guşlaryň ganat kakmasyndaky sazlaşygyň olaryň güýjüni tygşytlaýandyklaryny subut edýär. Guşlar belli bir tertibe görä, hatarlanyşyp uçýarlar we howada “V” şekilini...

Dowamy »

153 8
Bilim, 2 weeks ago


Aglama diýme!

Aglama diýme!

Aglasam agym ýetmejek,
Derdim bar, aglama diýme!
Em edäý, ömür bitmejek,
Ýaram bar, aglama diýme!

Ýüregimiň yşyk tary,
Haýal-ýagal mydar bary,
Sessiz çekip çydar ýaly,
Merdiň ýok, aglama diýme!

Kalby päk, göwni çagajyk,
Aglamak maňa nämejik,<...

Dowamy »

96 4
Edebiýat, 2 weeks ago


Koronawirusyň hakyky şekili ýüze çykaryldy.

Saud Arabystanynly alymlar koronawirusyň iň real keşbini paýlaşdylar. Bu şekil üçin elektron mikroskopda koronawirusy barlaýan hünärmenler, wirusyň soňky wersiýasy üçin çeşme diýip pikir edýärler.

2019-njy ýylyň ahyrynda ýüze çykan we 2020-nji ýylda durmuşymyza doly täsir eden koronawirus epidemiýasy boýunça gözlegler dowam edýär. Sa...

Dowamy »

263 8
Bilim, 2 weeks ago


“…Üç nokat goýdum”

Adyňy ýazdym-da, üç nokat goýdum,
Dowam eýlemäge ýetmedi güýjüm.
Ýöne maňa umyt berdi ertesi –
Daň çagynda gören süýji bir düýşüm.

Üç nokady ýöne ýere goýmandym,
Sen oňa sözsüzem düşünseň bordy.
Göterip ýörensoň ýyly sözleri,
Meniň ýürejigim durşuna gordy.

“Üç nokat?!” diýdimmi...

Dowamy »

71 0
Edebiýat, 2 weeks ago


“Nesibäm”

Nesibäm – ykbala ýazylan paýym,
Agtaraýyn, nirde bolsa tapaýyn.
Maksat nyşanyna çenäýin ýaýym,
Wysal üçin bedew kimin çapaýyn.

Saga baksam, sollar meni çagyryar,
Sola baksam, ýollar meni çagyrýar,
Gideýin ýollardan menziller aşyp,
Mana teşne iller meni çagyrýar.

Ýegşereýin ylym...

Dowamy »

53 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Futbol kim tarapyndan oýlanyp tapyldy?

Futbol oýny Demirgazyk Amerikadaky indeýler tarapyndan oýlanyp tapylýar. Olar ilkinji bolup kauçuk toplaryny ulanýarlar. Soňra futbol bütin dünýä ýaýrap başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen onuň düzgünleri oýlanyp tapylýar. Oýnuň ýeke-täk düzgüni XIX asyrda Angliýada ýola goýulýar we dünýä ýaýraýar. Ol tiz wagtdan dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar.

Dowamy »

91 3
Bilim, 2 weeks ago


Adam beýnisiniň sygymy

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky Solka institutynyň barlag geçirijileriniň aýtmagyna görä, adam beýnisi 1 petabaýt maglumaty ýa-da 4,7 milliard kitaby saklap bilýän eken. Adam beýnisinde saklanýan maglumatlaryň möçberini hasaplap çykarmak maksady bilen Terri Seýnowskiniň ýolbaşçylygyndaky alymlar topary sinapslaryň häsiýetini jikme-jik we çuňňur öwre...

Dowamy »

96 1
Bilim, 2 weeks ago


Sagdyn we uzak yasamak ucin etmeli 5top zatlar!

Günde bir gezek berjaý edilmeli kadalar.

1.Günde bir gezek derlemeli. Ähli pikiri soralan uzak ýaşanlar günde bir sapar tiz ýöräp, ylgap, agaç çapyp ýa-da tans edip derländiklerini mälim etdiler.

2.Açlygyňy duýmaly. Eger-de açlygyňy duýmaýan bolsaň, garbanmaga howlukmaň. Her sagatda naharlanyp durmak maslahat beril...

Dowamy »

189 8
Bilim, 2 weeks ago


Wagtyň gymmaty (Okaman gecme)

Bir ýylyň gadyryny bilmek üçin synpyndan galan okuwçydan soraň!

Bir aýyň gadyryny bilmek üçin 8 aýlyk çaga dogran eneden soraň!

Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik gazet çykarýandan soraň!

Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin duşuşyga garaşýan ýaşlardan soraň!

Bir minudyň gadyryny bilme...

Dowamy »

167 7
Bilim, 2 weeks ago


Peydaly Maslahatlar.

Posuň tegmilini islendik matadan aýryp bolar. Munuň üçin bir bölejik limon dolanan hasany ýa-da sorguç kagyzyny tegmil galan ýere goýup, ütük bilen çalarak basmak gerek.

Sakgyç ýelmeşen geýimden ony aýyrmak üçin, geýimi sowadyja salyp, sakgyç gataýança garaşmak gerek. Soňra geýimi sowadyjydan çykaryp, silkişdiräýmeli.

...

Dowamy »

146 2
Bilim, 2 weeks ago


Garynjalar özlerinden has agyr ýükleri nädip göterýärler?

Alymlar bu soraga birnäçe ýyl bäri jogap gözlediler we birnäçe gözlegleri geçirdiler. Mysal üçin, Ogaýo döwlet uniwersitetinde gözleg geçirildi we garynjalaryň bogunlarynyň güýji ölçenildi. Başgaça aýdylanda, öz agramydan näçe esse artyk ýüki göterip biljekdigine jogap gözlenildi. Jogap bolsa: 3500-5000 esse.

Sebäbine seretsek… Garyn...

Dowamy »

115 2
Bilim, 2 weeks ago


Kelleagyry nädip döreýär?

ABŞ-nyň alymlary adamlaryň kellesiniň nämeden agyrýandygyny anykladylar.
Geçirilen barlaglaryň dowamynda beýnide çenden artyk özboluşly molekulalaryň toplanmagy netijesinde, kellagrynyň döreýändigi belli boldy. Bu molekulalaryň mukdarynyň artmagy kellagra sebäp bolýan okislenme prosesine alyp barýar.

Şeýle hem alymlar bu nähoş...

Dowamy »

108 2
Bilim, 2 weeks ago


Adamyň ýaşynyň bölünýän müçe ýyllary

13 ýaşa çenli çagalyk müçesi;

13 ýaşdan 25 ýaşa çenli jahyllyk müçesi;

25 ýaşdan 37 ýaşa çenli ýigitlik müçesi;

37 ýaşdan 49 ýaşa çenli orta ýaş müçesi;

49 ýaşdan 61 ýaşa çenli aksakallyk müçesi;

61 ýaşdan 73 ýaşa çenli gartaňlyk müçesi;

...

Dowamy »

93 2
Bilim, 2 weeks ago


2021-nji ýylda boljak astronomiki hadysalar.

Saturn, Ýupupiter, Mars we Wenera ýaly planetalaryň 2021-nji ýylyň ortalaryndan gijeki asmanda aňsat görüner we biri-birine has ýakyn bolar. Elbetde, bu geçen ýylky ýaly biri-birine ýakyn bolmaz, ýöne şonda-da bu iki planetany höwesjeňler hiç hili optiki gural ulanman asmanda aňsatlyk bilen syn edip bilerler.

Şu ýylda boljak esasy g...

Dowamy »

147 4
Bilim, 2 weeks ago


??????

WWW.Syrlywakalar.ru kim agza boldy we kim agza bolup bilmedi???

Dowamy »

130 10
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Güýzde doglan bolsaň... (Sentyabyr,Oktyabyr,Noyabyr)

Güýzde doglan çagalaryň immuniteti aýratyn güýçli bolýar. Munuň sebäbi, çaganyň enäniň göwresindäki
soňky üç aýlygy bol witaminli miweleriň we bakja önümleriniň ýetişýän wagtyna gabat gelýänligidir.
Amerikan alymlarynyň soňky ýyllardaky barlaglarynyň netijesinde bolsa, güýzde dünýä inen
çagalaryň uzak ýaşaýandygy baradaky maglu...

Dowamy »

114 6
Bilim, 2 weeks ago


Magtymguly Pyragy manyly gosgulary in gowysy okaman gecme!

1.Adam bolup adam gadyryn bilmeyan,
Ondan yene oytlap yoren mal yagsy.
Sozlegende, soz manysyn bilmeyan,
Ondan yene sozlemeyan lal yagsy

2.Garyplyk bir dertdir adam oldurmez.
...

Dowamy »

173 8
Edebiýat, 2 weeks ago