V2yang

Salam gowymy dostlar içiňizde bilyaniňiz bar bolsa ugradaýyň isleyan V2yang serwer kody bar bolsa ugradaýyň .
Öňünden sagboluň

Dowamy »

75 4
Sorag-jogap, 1 week ago


Pygamberimiziň Körpeje Okuwçysy – Enes bin Mälik

Allahyň Söýeni, ähli zamanyň we mekanyň pygamberi bolan Serwerimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Mekge şäherinden nur şäherine – Medinä hijret edipdi. Medineli musulmanlar Oňa hyzmat etmegiň arzuwyndady. Her kim iki dünýäniň bagt nury bolan Serwerimize (sallallahu aleýhi we sellem) halat-serpaý etmekçidi. 
Howa petiş yssydy. Çölden öwüsýän ý...

Dowamy »

234 1
Bilim, 2 weeks ago


Gözýaşy ogurlanan çagajyk (Hekaýa)

Içki otagdan ýene-de kakasynyň sesi eşidildi. Gorka-gorka kakasynyň ýanyna ýöräp başlady. Kakasy ony ýene urjakdy, ýogsam ol hiç hili erbetligem etmändi. Uzakly gününi otagynda kakasyndan bukulyp geçirýärdi.

Içki otagyň gapysyndan jyklady. Görse, kakasy eli jamly diwanda otyrdy. Ol çagasyny gapyda görenden:

– Gel-dä bä...

Dowamy »

118 1
Bilim, 4 weeks ago


"Her bir kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr"

Eý, adam ogly, açlygyň soňunda dokluk, teşneligiň soňunda ganmaklyk,
ukusyzlygyň soňunda rahat ýatmaklyk, hassalygyň soňunda saglyk bardyr. Gaýyp
adam gaýdyp geler, azaşan ýoluny tapar, kynçylyklar çözüler, tümlük perdesi
syrylar. "Belki, Allatagala bir üstünlik-ýeňşi ýa-da öz ýanyndan bir ajaýyp işi hasyl
eder".

Dowamy »

142 0
Bilim, 4 weeks ago


Bilmeýän aýnanyň syrly aýratynlyklary ...

Tehniki ylymlaryň lukmany we kibernetik alym W.Prawdiwtsewiň pikiriçe, aýnalaryň köp syrly taraplary bar.

"Bu, Moskwadaky tanyşlarymda boldy". Gadymy zatlary ýygnamak bilen gyzyklandylar we jaýlary gadymy mebel, suratlar we bezegler bilen dolduryldy. Birnäçe aý bäri biri-birimizi görmedik we bir gün telefon jyňňyrdady. Möhüm sözlerin...

Dowamy »

121 3
Täzelikler, 1 month ago


Siziň häsiýetiňizi doglan senä görä kesgitläp bolýar

Haýsy senede doguldyň? Bu günüň tebigatyny bilýärsiňizmi? Indi orta ýer hakda gürleşýän bölümimize gelýäris.
Aýyň 1-sinde doglan adamyň pikirleriniň we hereketleriniň aýratynlygy, häsiýetiniň erkinligi we ýolbaşçylyk ukyby bilen beýlekilerden tapawutlanýandygyny aýdyp başladyk .

2-nji senede doglanlar täsirli we ýürekleri duýg...

Dowamy »

252 5
Bilim, 1 month ago


Harise Ogly Zeýd

Yslamyýeti ilkinji kabul edenleriň biri bolan Zeýd sekiz ýaşlarynda eýjejik çagady. Bir gün ejesi Suda onuň elinden tutup: 
– Eý, gözümiň röwşeni balam, ýöri, garyndaşlarymyzyňka gideli! – diýdi. 
Zeýd ejesi bilen ýola rowana boldy. Olar ahyry garyndaşlarynyň ýurduna bardylar. 
Ýöne ol ýerde oslanmadyk bir waka boldy. Gijäniň g...

Dowamy »

206 1
Edebiýat, 1 month ago


Garyplyk adamy nadanlyga alyp barýar

Täze gözlegiň netijesine görä, aýdan-aýa ýaşamak adamyň akyl ukybyny peseldýär. Dört ýyl bäri alymlar işsizligiň we agyr maliýe kynçylyklarynyň adamlaryň akyl ukyplaryna nähili täsir edýändigini öwrendiler. “Amaly psihologiýa” inurnalynda çap edilen gözlegler uzak wagtlap ykdysady şertlerde ýaşamagyň IQ derejesiniň ep-esli peselmegine sebäp bolýand...

Dowamy »

168 2
Edebiýat, 1 month ago


ZEHINIŇ BAHASY

Günleriň bir güni daýhanyň traktory döwüpdir. Onuň traktoryny bejermek üçin beýleki goňşulary hem ýardama gelipdirler. Ýöne olaryň eden synanşyklary başa barmandyr. Ahyrynda hem daýhan traktor ussasyny çagyrypdyr. Ussa ilki traktoryň ähli ýerlerini barlap görüpdir. Ol biraz oýanyp duranynda soňra, bir düwmäni basypdyr-da, motory herekete getiripdir...

Dowamy »

181 1
Edebiýat, 1 month ago


Täze ýyl haçan bellenip başlandy?

Täze ýyl agşamyna sanlyja gün galdy. Şäherlerde köçeler bezelip, meýdançalarda Ro Christmasdestwo agaçlary oturdyldy we adamlar sowgat gözlemek bilen meşgullandylar, hemmesiniň nireden başlandygyny ýada saljak bolduk.

 

1699-njy ýyla çenli slawýan halklary 1-nji sentýabrda Täze ýyly bellediler. Munuň sebäbi ybadathana...

Dowamy »

148 2
Bilim, 1 month ago


Millioneriň on düzgüni: nireden başlamaly we näme terk etmeli?

Telekeçi magazineurnalynyň “Millaş millionerler” taslamasyna gatnaşyjy, millioner we telekeçi Daniel Elli millioner bolmak isleýän bolsaňyz, käbir düzgünleri berjaý etmelidigiňize ynanýar. Millioner bu düzgünleriň nämedigini gürrüň berýär , çeşmä salgylanyp "Daryo" ýazýar .

Dünýäniň dürli künjeginden adamlar menden millioner bolmak b...

Dowamy »

219 3
Täzelikler, 1 month ago


HACKER BOLMAK ÜÇIN

Hacker kim va haker bo'lish uchun nima ish qilish kerak?
Hacker so'zi - u odam jinoyatchi bo'ladimi, yoki "yaxshi" mi umumiy so'zdir. Ya'ni kompyuter bilan bemalol "sansirab" gaplashadigan odam. Shunchaki "yomon" hacker va "yaxshi" hacker deyish mumkin. Bunday odam kompyuterni va OS ni arxitekturasi, ishlash prinsiplari bilan tanish, kamida...

Dowamy »

181 1
Tehnologiýa, 1 month ago


Täze ýyl agşamy we onuň taryhy barada bilesiňiz gelýärmi? Täze ýyl , köne ýylyň soňundan başlanjak indiki ýyl; köne ýylyň ahyry we täze ýylyň başy bellenilýän gün. Ofylyň başy dürli ýurtlarda dürli döwürlere gabat gelýär. Köp ýurtda, esasanam Europeewropada, şol sanda Russiýada (Piter I tarapyndan 1699-njy ýylda esaslandyryldy) her ýyl 1-nji ýanwarda bellenilýär. Hijri senenamasynyň kabul...

Dowamy »

196 0
Edebiýat, 1 month ago


Uçaryň näme üçin uçuş wagtynda ak yzlary galdyrýandygyny bilýärsiňizmi?

Asmanyň üstünden uçýan uçarlara gyzyklanma bilen seredenimizde, uçuşymyzyň bulut ýaly ak yzlar bilen yzarlanjakdygyna gözlerimiz öwrenişdi. "Kun" gazetiniň habaryna görä, munuň sebäbini hemmämiz bilemzok . Beýle dälmi? Esasanam kiçi çagalaryň köplenç ululara bu soragy bermegi tebigy zat. Jogap ýönekeý!

Hakykat, beýik belentliklerde h...

Dowamy »

233 1
Täzelikler, 1 month ago


Adam bedeniniň bölekleri hakda gaty gyzykly maglumatlary okaň!

1. Beýni agramy beden agramynyň 2% -idir.

2. Çalt ýöräniňizde eşitmek ukyby wagtlaýyn azalýar.

3. Iki sany uly howuz, adamyň ömrüniň dowamynda öndürýän tüýkülik bilen doldurylyp bilner.

4. Adamyň içki organlarynyň iň agyrsy bagyrdyr (takmynan 1,5 kg).

5. Adam bedeninde takmynan 700 ferment...

Dowamy »

244 0
Bilim, 1 month ago


джером д сэлинджер

Джером Сэлинджер
Над пропастью во ржи
Джером Дэвид Сэлинджер
Джером Дэвид Сэлинджер – один из самых популярных и, пожалуй, самый таинствен-
ный персонаж новейшей литературной истории США. В атмосфере рекламы, гласности, пуб-
личности, что сопутствует славе в Америке, Сэлинджер избрал положение «писателя-неви-

Dowamy »

100 0
Edebiýat, 1 month ago


Ýalňyşy nähili düzeltdiler?

Söýgüli Pygamberimiziň (s.a.w.) mübärek agtyklary Hasan bilen Hüseýin mesjidiň howlusynda durup, şadyrwandan täret alýan garryja bir ýaşulyny synlaýardylar. Bu pursat Hasan bilen Hüseýin arasynda şu gürrüňdeşlik bolup geçýär:
- Seret, tirseklerini doly ýuwmady.
- Hawa, gördüm, käbir ýerleri gury galýar.
- Muny oňa aýtmagymyz...

Dowamy »

383 1
Edebiýat, 1 month ago


Kitap nädip çalt okamaly?

Alymlar okalan kitaplaryň, şeýle-de maglumatlaryň manysyna düşünmegiň diňe çalt okamaklygyň netijesinde amala aşýandygyny aýdýarlar. Çalt okamaklyk diňe bir wagtymyzy tygşytlaman, eýsem, okaýan kitabymyzyň manysyny ýitirip bilmekligimize we beýnimizi has işjeň ýagdaýda saklamaklygymyza ýardam edýär. Beýnimiziň maglumatlar bilen yzygiderli üstüniň...

Dowamy »

217 0
Bilim, 2 months ago


Guşlar näme üçin göçýärler?

Uçup barýan durnalar barada birnäçe goşgyny okan bolsaňyz gerek. Hatar gurap barýan göçegçi guşlar gadym eýýamlardan bäri köpleriň ünsüni özüne çekipdir. Adatça guşlar güýzüne günorta, ýazyna günbatara, baýyrlyklaryň üsti bilen belent daglara ýa-da materigiň jümmüşinden deňiz ýakalaryna göçýärler. Ýaşaýan ýerini täzeleýän guşlaryň dürli görnüşi bol...

Dowamy »

233 3
Bilim, 2 months ago


Ýapraklar näme üçin düşýär

Güýz paslynyň gelmegi bilen agaçlaryň we ösümlikleriň ýapraklary saralyp, ýere düşýär. Ýaz we tomus pasyllarynda ter ýapraklar agaç üçin gyşda gerek bolan iýmiti toplaýarlar. Güýzde Güneşiň az düşmegi netijesinde bolsa, onuň iýmit ýygnamak, ýagny fotosintez hadysasy tamamlaýar. Ösümlikleriň iýmit ýygnamaklary edil käbir jandarlaryň gyş ukusyna meňz...

Dowamy »

148 0
Bilim, 2 months ago


Çepbekeýler hakynda

Diňe çepbekeýler hakynda

Bütindünýä çepbekeýleriň günüdir. Bu baýram 1992-nji ýyldan bäri bellenilýär.
Geçirilen barlaglar netijesinde, beýleki adamlara garanda çepbekeýleriň has zehinlidigi ýüze çykaryldy.

Dogumly wagtyndan biraz öňräk ýa-da soňrak doglanlaryň çepbekeý bolmak ähtimallygy bar.

Dü...

Dowamy »

314 0
Bilim, 2 months ago


Giç uklaýan adamlar ir ýatýanlardan has akyllydyr

Giç uklaýan adamlarda ir ýatýanlara garanyňda akyl derejesi has ýokarydyr. 

Amerikaly talyplar üçin geçirilen synagyň netijesi, akyl derejesi ýokary bolan adamlaryň has ukypsyz deň-duşlaryndan has giç uklaýandygyny görkezdi.

Londonyň Ykdysadyýet we syýasy ylymlar mekdebiniň psihology Satoşi Kanajava, aňtaw derejesi bil...

Dowamy »

356 1
Edebiýat, 2 months ago


Kompýuteriň göwrüm ululyklary

* Bit (bit), 1 ýa-da 0 diýen manyny berýär.
* Byte (baýt) 8 bite deň.
* Kilobyte (Kb, kilobaýt), 1024 baýta deň.
* Megabyte (Mb, megabaýt), 1024 kilobaýta deň.
* Gigabyte (Gb, gigabaýt), 1024 megabaýta deň.
* Terabyte (Tb, terebaýt), 1024 gigabaýta deň.
* Petabyte (Pb, petabaýt), 1024 terebaýt...

Dowamy »

362 5
Tehnologiýa, 2 months ago


Seýrek duş gelýän “mawy dolan aý” hadysasyna garaşylýar

ABŞ-nyň asman jisimlerini öwrenýän guramasy NASA, 31-nji oktýabrda seýrek duş gelinýän “mawy dolan aý” tebigy hadysasynyň boljakdygyny habar berdi.
Her ýyl 12 sany dolan aý ýüze çyksa-da, 2020-nji ýylda 13 sany dolan aý görüner. Şu ýylyň 1-nji we 31-nji oktýabrynda iki sany dolan aý hadysasy amala aşar. 31-nji oktýabryndaky dolan aý “mawy do...

Dowamy »

375 3
Täzelikler, 2 months ago


Synag gaýgysy

Synag gaýgysy
Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne “Synagdan geçip bilermikäm ýa-da ýykylaýarmykam? Geçip bilmesem näme diýerkäler? Sorag soralanynda aljyrap dur...

Dowamy »

222 0
Bilim, 2 months ago