Brauzerda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we girip bilmersiňiz, şonuň üçin gymmadymy?

1️. Enjamyň ýitmegi ýa-da ogurlanmagy

Smartfon, planşet ýa-da noutbuk bolsun, enjamda ýitirilen ýa-da ogurlanan we hiç kimde saklanylýan parollary ulanmak...

Dowamy »

86 2
Tehnologiýa, 4 days ago


Çig süýt emen adam hekaýa

Kerpiç zawodynda ýükçi bolup işleýän Hamadyñ gözleri kimdir biri ony aldamakçy bolanda aşa geñirgenip, soñam şol durşuna hemişelik doñup galan ýaly tes-tegelekdi. Şonuñ üçinem adamlar oña arkasyndan "Hamat guş" diýerdiler. Ýolda-yzda duşanlarynda-da, hamana öýkünýän ýaly, oña gözlerini tegelemän garap bilmezdiler.
Gürrüñdeşiniñ özüne göz...

Dowamy »

102 0
Bilim, 5 days ago


Sorag jogap

Salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowymy bir android telefona programma gerek bolup durdy PDF formatdaky kitaby DOC ýada DOCX formada geçirýän programasy kimde bar ýada adyny suratyny imo belgime ugradyp beriň kimde bar bolsa saýtlaram bar ýöne köpsi işlemän dur köpsi taýarlan soň ýüklemändur bilýän bolsaňyz ýazyň teswir

Imo nomerim +993...

Dowamy »

86 5
Sorag-jogap, 5 days ago


Gorkakbatyr hekaýa

GORKAKBATYR

Okuwda boýly-boýuna durmaly bolanda, Şageldiniñ ýeri uzak wagtlap iliñ yzynda boldy. Göräýmäge boýlary özünden has kiçiler-de, setire düzülseler, ondan öñde bolup çykýardylar. Başda Şageldi muña hiç düşünip bilmedi: nämüçin? Bu ýerde näme syr ýatyr?
Ol bu ýagdaýa boýun bolmajak bolup, ilki okuwa öz göwresinden u...

Dowamy »

178 5
Edebiýat, 6 days ago


Howsala

ALBAY
HOWSALA

Ýaban çagşan tüneginiň tärimlerine, göwşüllän üzükleriň sallam-sajaklygyna gözüni dikip, öýüň adam ömri bilen basdaş bolýandygy baradaky birmahal eşiden gürrüňi ýatlady. Ol öz ömür-peýwendi hem şu öý ýaly çagşap, keltelip ýörendir öýdüp öz ýanyndan hopukdy.
Öýüň çüýrän ýerlerini çalşyrmaga Ýabanyň gurby ça...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, 6 days ago


Iç gepletme sözlerim [Arslan Alaýew]

Şeyle yüregiñi saplap geliji sözler welin şol wagt şol yerden uzaklaşmak isledim. Ol gün işdekäm gapydan gar yagyanyna begenip gözümi ayyrman garyñ haysy tarapa öwüsyänini, näme experiment etsemkä(synanşdym yöne amala aşmady) we nädip şeyle üytgeşik dürlü-dürlü şekilleriniñ bardygyny düşünüp durdym…(hawa hemme zady chaga misli soraglarymyñ bary ayr...

Dowamy »

95 4
Edebiýat, 1 week ago


Sorag Jogap wifi döwýän programma gerek

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz dostlar armaň ýadaman işläp okap ýörsiňizmi men bu günki açan mowzugym sebäbi bir agzanyň haýşty boýunça wi-fi döwýän programma gerekdi kimde bar ýada näçelik wersiada wi-fi döwüp girse bolýar meselem kiçiräk 4.4.4 wersiada bolýamy döwse bolýamy ýa diňe uly wersiada bolýamy haýsy programmada döwse bolýa doly düşündiräýiň...

Dowamy »

218 9
Sorag-jogap, 1 week ago


Jaň almazlyk keseli

Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň ýüpsüzi beti hasaplanýan 2000-nji ýylyň başyna dolanalyň. Maşgala bolup üýşüp otyrys, bazar güni, telewizorda seriýal gidip dur, birden reklama başlaýar we obadan jaň gelýär. Ilki ejemiz alar trupkany. Salamlaşyk 5 minut, ýag...

Dowamy »

299 7
Bilim, 2 weeks ago


"Soygim puch boldy" bolan waka!

Durmushda garashmayan zatlaryn gozun achyp yumunchan bolup gechyar. Kawagtlar ozuni sheyle bir yeke duyyan, kawagtlar bolsa senden bagtly ynsan yok yaly dunyade, gysgajyk durmushymy size beyan edeyin 95 yylda doguldym orta mekdebi tamamlanymdan son, arzuwym Turkmenistanda okamakdy, yone nesibamde yok ekeni, sheydip dashary yurda okuwa gaytdym, elbe...

Dowamy »

376 17
Bilim, 2 weeks ago


YLGAMASAŇ, ÜSTÜNLIK ÝOK

Özümiz bir ýerde durup, ýaşaýşymyzyň has gowulaşmagyny isleýän bolsak, onda durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýän-digimiz bolýar. Ýaşaýşa nämedir bir zatlar bermek, eliňde baryn-dan eçilmek, ukybyňda baryny paýlaşmak, bagyş etmek –ömre many çaýýan zatlaryň biri. Munuň üçin ýaşaýşy, durmuşy söýmek gerek. Daş-töwerege, özümizi gurşan hal-ýagdaý...

Dowamy »

139 1
Bilim, 2 weeks ago


Reňkleriň psihologiýasy

Reňkleriň adamlaryň hereketlerinde we alýan kararlarynda uly täsiri bardyr. Bu ýagdaýy dizaýnerlar we satyjylar gowy ulanýarlar (reňkleriň psihologiýasyny bilýän bolsa).
Käwagt reňk adamyň bir önümi satyn almagyndaky sebäp bolup bilýär. Alyjylaryň 93%-i önümiň daş görnüşüne seredip, onuň 84,7%-i önümiň reňklerine üns berýär.
Reňkler...

Dowamy »

185 0
Bilim, 4 weeks ago


YRYM YNANÇLAR BARADA SORAG JOGAP

Salam gowymy dostlar men bu günki makalamda sizden bir sorag jogap alyşmakçy umuman aýdanymda türkmeniň yrym ynançlary däp dessurlaryň, nowruz baýramynyň, toý dabaralardaky edilýän yrymlar şolara nähili garaýaňyz hormatly agzalar araňyzda şol yrym ynançlary edýän ynanýanyňyz barmy siziň garaýşyňyz nähili bu barada, pikiriňizi teswirlerde galdyryň,<...

Dowamy »

306 13
Sorag-jogap, 4 weeks ago


Www.Bloglar.Ru saýta çagyrýaryn

Biz barada
Salam

Döredijilik dünýäsine hoş geldiňiz !

Hormatly saýtdaşlar ! Eger siz täsirli goşgy setirlerinden täsirlenip,gyzykly hekaýalardan ruhy lezzet alyp,hakyky durmuşda bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda Bloglar.ru web sahypamyza hoş geldiňiz! Bu ýerde siz ýaş şahyr Gerçeknazar Amannazarowyň d...

Dowamy »

176 3
Täzelikler, 1 month ago


Pasyllara görä edilmeli işler

Ýaz paslynda gan aldyrmak, ýeňlemek, hoşboý yslary sepinmek ýaly işler bilen meşgullanmaly, köp jynsy gatnaşykda bolmaly. Tomus paslynda holeranyň möwjemeginden saklaýan sowuk iýmitlere ýüzlenmeli, jynsy gatnaşygy azaltmaly, gan aldyrmakdan gaça durmaly, suwa köpräk düşünmeli. Güýz paslynda sowuk tagamlar bilen ertirlik, gyzgyn tagamlar bilen günor...

Dowamy »

334 8
Bilim, 1 month ago


Endige Gözegçilik Etmek

Tebipleriň aýtmagyna görä: «Endik – ikinji tebigatdyr». Pygamberimiziň endik eden zatlary hakda Enes gürrüň berip: «Pygamberimiz ýassy namazyndan soň hem agşamlyk naharyny edinerdi» diýdi. Bir gezek Pygamberimiz Äşäniň ýanyna girende, ol nämedir bir zatdan zeýrenipdir. Şonda Pygamberimiz oňa garap: «Berhiz tutmak jana derman, aşgazan bolsa dertleri...

Dowamy »

196 2
Bilim, 1 month ago


Bahar geldi ilime

Baharda açylýan gül-gülälegi, görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Joşup aýdym aýdara bagşy, waspyn giňden ýetirere şahyr gerek... Tämiz howanyň gözelligine görk goşýan guşlaryň sesi, çagalaryň şat gülküsi, olara öz mährini siňdirýän mährem eneler, bägül dek açylan owadan gelin-gyzlarymyz baharyň gelşigidir.
Baharyň gelmegi bilen tebigat janl...

Dowamy »

95 1
Bilim, 1 month ago


8 Nji Mart Baýramyňyz Gutly Bolsun

Mähriban gelin-gyzlar ýetip gelen 8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun!

Elmydama ýüzüňizde şatlyk bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn!

Baýramçylygyň taryhy gelip çykyşy.

Halkara zenanlar gününi her ýyl baýram etmek baradaky karar 1910-njy ýylda aýallaryň Kopengagende geçen 2-nji Halkara konferensiýada Klara Set...

Dowamy »

154 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Söhbet Jumaÿew & Saap - Kimi söÿÿäñ

[Söhbet J:]
Diÿmerin girme, düÿşlerime meñ
Sen ÿene nirä, kim bilen bile
Çözülmez indi bu kine
Maña gal ÿeke diÿme
Ÿazÿan belgiñe, aÿlama diÿme

Menem oñjak bolÿan bolanok, bolanok, bolanok
Ÿürek asla maña boÿun bolanok, bolanok, bolanok
Oñjak bolÿan bolanok, bolanok, bolanok
...

Dowamy »

230 11
Täzelikler, 2 months ago


Ululara mahsus bolan «kyn» hem «aňsat» düşünjeleri çagalara ýaramly däldir

Biz — ulular, aýdaly, bu kitap çaga üçin öte kyn ýa-da çaga klassyky saza mynasyp baha berip bilmez diýip beletlik bilen aýdyp goýberýäris. Ýöne welin nämä esaslanyp beýle netije çykarýarys?

Nämämiň «kyndygy» ýa-da «aňsatdygy» barada berk kök uran düşünjesi bolmadyk çaga üçin — iňlis ýa-da ýapon dili...

Dowamy »

139 1
Bilim, 2 months ago


Çagalaryň köp gaharlanmagynyň sebäpleri we psihologlaryň maslahaty

2-5 ýaş aralygyndaky çagalaryň çenden aşa köp gaharlanmagynyň esasy sebäpleri we bu babatda psihologlaryň berýän esasy maslahatlary.

Çagalar eýýäm dünýä gelenlerinden soň her dürli şertler bilen uýgunlaşyp kämilleşmäge we ulalmaga başlaýarlar. Ýagny her maşgalada maşgala agzalary arasyndaky gatnaşyklar dürli-dürli bolanlygy sebäpli,...

Dowamy »

174 8
Bilim, 2 months ago


Merw (Erk galasy)

/Taryhy oýlanma/

Gyşyň albaý bulap başlan döwürleri, güýzüň soňky aýy. Meniň köplenç ölüm hakda oýlanýan günlem. Onsuzam, güýz ölüm ýassygynda ýatan hassa çalym edýär. Küle öwrülen ýapraklaryny bagryna basyp amanadyny gyşa tabşyrmaň kül-külünde. Baglardan eýýäm haçan ryzky aýrylan “nowbahar” ýapraklardan soň, ýaňy-ýakynda ryzky aýryl...

Dowamy »

135 2
Bilim, 2 months ago


Deýl Karnegi – Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli

Deýl Karneginiň «Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli?» atly kitabynyň ilkinji neşiri 1937-nji ýylda okyjylara ýetirilýär. Onuň şol gezekki tiražy bar-ýogy 5 müň nusgadan ybarat. Deýl Karnegi we kitaby çap edijiler Simon bilen Şuster beýle köp satyşyň boljagyna garaşmaýarlar. Beýle üstünlige olar geň galýarlar. Kitap bir gij...

Dowamy »

159 4
Bilim, 2 months ago


Zyýansyz endik – okamak

Saňa bir soragym bar! Özem diýseň ýönekeý.

Ynsan nähili pikirlener?

Soragyň jogaby soragdan hem ýönekeý. Jogap, Sözlemler arkaly. Ýagny sözlemleri emele getirýän sözleriň kömegi bilen. Eger size bir günüň dowamynda hiçhili geplemän dymyp gezmegiňizi talap etseler kösenmän ýerine ýetirersiňiz.

Onda bir sa...

Dowamy »

143 1
Bilim, 2 months ago


Kitap okamagyň nämä peýdasy bar?

Adam kitaby näçe köp okasa, gözýetimi-de şonça giň bolýar. Düşünjesi giň adama bolsa, ýaşaýan durmuşyna akyl ýetirmek kän kyn düşmeýär, durmuşda gabat gelýän her hili wakalardan, hadysalardan oňat baş alyp çykýar, olardan az zelel görýär. Şeýlelikde, has-da manyly ömür sürýär. Bir pelsepeçi pedagogyň (mugallymyň) 90-ýaş ýubileý toýunda bir žurnalis...

Dowamy »

144 1
Bilim, 2 months ago


Geliň ýylgyralyň

Durna we tilki

Bir gün durna tilkiň öýüne myhmançylyga barýar. Tilki hem tarelkada çorba berýär. Durna-da içip bilmeýär. Muňa-da içi ýanýar.

– Senem meňkä myhmançylyga aýlanaweri, dost – diýip, durna tilkini öýüne çagyrýar.

Durna-da tilkiň öňüne küýzede çorba goýýar. Tilki hem “truboçka” çykaryp çorbany...

Dowamy »

282 5
Bilim, 2 months ago