Telefon almak üçin haýsy gowy

Salam gowymy dostlar araňyzda bilýäniňiz bardyr belkem haýsy telefony vpnsiz işledip bolýar youtube meňzeş messengerleri vpnsiz işledip bolýar başga mümkinçilikleri açyk durýan haýsy telefon bahalary näçe töwerek bolýar bilýäniňiz teswirleme arkaly aýdyp beräýiň.

Dowamy »

533 10
Sorag-jogap, 1 year ago


Täze aýdym Ýükläp baha beriň

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

345 5
Täzelikler, 1 year ago


Täze aýdym

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

269 0
Täzelikler, 1 year ago


Akyl dişleri näme üçin giç çykýar?

Amerikaly alymlar hemişelik diş hatarynyň altynjy, ýedinji we sekizinji dişleriniň adamlarda belli bir ýaşda çykmagynyň sebäbini öwrendiler. Mälim bolşy ýaly, hataryň iň soňky dişlerine akyl dişleri hem diýilýär.

Ferra.ru web sahypasynyň ýazmagyna görä, barlagçylar dürli jandar görnüşleriniň kelleleriniň 3D modelini döretdiler. Olar...

Dowamy »

438 6
Täzelikler, 1 year ago


Wawilonyň iň baý adamy.Apk

Salam hormatly saýtyň agzalary men bu makalamda sizlere täze programany hödürleýärin bu kitap WAWILONYŇ IŇ BAÝ ADAMY.APK ýüklemek üçin aşkdaky link üstüne basyň


https://ertir.net/file/35/

Okap programa barada pikiriňizi galdyryň!

Dowamy »

468 5
Täzelikler, 1 year ago


Iň baý adamyň iň gadymy syry: nädip baýamaly?

Jorj Kleýson
Iň baý adamyň iň gadymy syry: nädip baýamaly?


Ir zamanlarda gadymy Wawilonda Arkad atly tüçjar baý ýaşapdyr. Hemme ýerde onuň baýlygy hem jomartlygy hakdaky gürrüňler dilden-dile geçipdir. Maşgalasyny bol-telki ýaşadypdyr, mätäçlere eli açyk bolupdyr. Şeýle sahy bolsa-da, baýlygy egsilmändir, puly näçe köp...

Dowamy »

618 2
Täzelikler, 1 year ago


Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär

Jorj Kleýson
Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär

1. Gapjygyňyzy dolduryp başlaň.
2. Çykdajylaryňyzy hasaplaň.
3. Altynyňyzy köpelmäge mejbur ediň.
4. Tygşytlanyňyzy ýitgilerden goraň.
5. Serişdäňizi jaýa goýuň.
6. Geljekdäki girdejileriňizi ýola goýuň...

Dowamy »

638 6
Bilim, 1 year ago


Dostluk.ru Hacker-lapdyrlar

Dostluk.ru saýtyny hacker hüjüm edepdirlermäý ýa admin özi şeýdip ýapyp goýdumy ýa ????

Dowamy »

610 24
Sorag-jogap, 1 year ago


OGRYŇ SOŇKY ISLEGI

Üç-bäş ýaşlaryndaky çaga goňşularynyň towuklarynyň ýumurtgasyndan ogurlap ejesine getirip berdi we ejesiniň diýjek sözlerine garaşdy. Halala, harama üns bermeýän ejesi:
— Berekella, akyllyja oglum —diýip, oglunyň başyny sypalap, kellesinden ogşap, ony öwýär.
Oglan ejesi öwensoň, günde ýa günaşa goňşularynyň ýumurtgasyndan ogurlamagyny...

Dowamy »

554 2
Edebiýat, 1 year ago


ÖÝÜM, MÄHRIBAN ÖÝÜM [KYSSA]

Ömri boýunça ýaşaýan şäherçesinden, hatda öz mülküniň çäginden daşyna känbir ädim ädip görmedik bir garry bardy. Bir bazar güni, niredenem bolsa bir ýerden kellesine bir hyýal gelýär-de, uzaklary arzuw edip başlaýar we:
– Bäh, görmälim bäri şäher nähiliräk üýtgedikä? Gidip görüp gelsem, ýaman bolmazmyka diýýän – diýýär.
Gabat gelen aw...

Dowamy »

336 0
Edebiýat, 1 year ago


ENÄNIŇ SÖÝGÜSI [KYSSA]

Awustralýada şol güne çenli bellige alnan iň agyr guraklyk höküm sürýärdi. Tokaýda ýaşaýan ýabany haýwanlar suwsuzlykdan gyrylýardy. Hatda olar şeýle bir çäresizdiler welin, adaty şertlerde asla edip bilmejek hereketlerini edýärdiler ­­– etrapdyr obalara aralaşyp, öýleriň ýakynlaryndan içer ýaly bir ýuwdumlyk suw gözleýärdiler.

Aslyn...

Dowamy »

367 0
Edebiýat, 1 year ago


SEN KIMLERDEN [KYSSA]

Bir ýaş ýigit öýlenmek üçin taýýarlyk görüp başlady. Ene-atasyndan irki çagalyk döwri jyda düşüpdi. Olardan özüne kiçeňräk mellek ýer galdy, şol ýerden gelýän pul hem garyndaşlarynyň goldawy saýasynda okap, ylym almagy başardy. Halal gazanç getirýän iş edindi. Ýöne ene-atasyndan kiçilikden jyda düşmegiň hijran oduny ömürboýy ýüreginde göterdi ýördi...

Dowamy »

370 5
Edebiýat, 1 year ago


SEN KIMLERDEN [KYSSA]

Bir ýaş ýigit öýlenmek üçin taýýarlyk görüp başlady. Ene-atasyndan irki çagalyk döwri jyda düşüpdi. Olardan özüne kiçeňräk mellek ýer galdy, şol ýerden gelýän pul hem garyndaşlarynyň goldawy saýasynda okap, ylym almagy başardy. Halal gazanç getirýän iş edindi. Ýöne ene-atasyndan kiçilikden jyda düşmegiň hijran oduny ömürboýy ýüreginde göterdi ýördi...

Dowamy »

288 3
Edebiýat, 1 year ago


SEN KIMLERDEN [KYSSA]

Bir ýaş ýigit öýlenmek üçin taýýarlyk görüp başlady. Ene-atasyndan irki çagalyk döwri jyda düşüpdi. Olardan özüne kiçeňräk mellek ýer galdy, şol ýerden gelýän pul hem garyndaşlarynyň goldawy saýasynda okap, ylym almagy başardy. Halal gazanç getirýän iş edindi. Ýöne ene-atasyndan kiçilikden jyda düşmegiň hijran oduny ömürboýy ýüreginde göterdi ýördi...

Dowamy »

292 3
Edebiýat, 1 year ago


BIR GIJELIK ENELIK

Gadym zamanlarda bir zalym hökümdar ýaşapdyr. Ol öz döwrüniň owadan zenanlaryny köşgüne çagyrdyp, bir gije haremhanasynda saklar ekeni-de, islese, ertesi boşadyp goýberer, islemese-de, jellada tabşyrar ekeni.

Şeýle çakylyk hossarsyz bir dul aýala hem gelipdir. Ol bäş ýaşly gyzjagazynyň elinden tutup ýola düşüpdir. Olar ýadanlarynda b...

Dowamy »

470 1
Edebiýat, 1 year ago


Sen näçe kilogramy göterip bilýärsiň?

Biziň her bir ukubymyza çäk goýlupdyr. Mysal üçin, näçe kilogram agyrlygy göterip bilýärsiň? Aňry gitse, ýigrimi ýa otuzdyr. Şeýle dälmi? Ýüz kilogramy-ha ýerindenem gymyldadyp bilmersiň. Dogry gerek? Sebäbi seniň eliň we bedeniň myşsalary şoňa laýyklanypdyr. Artykmaç agyrlygy göterjek bolsaň, Hudaý saklasyn, ýa bir ýeriňi agyrdarsyň ýa-da şol zady...

Dowamy »

345 0
Edebiýat, 1 year ago


SYNAG

Ol çörek kombinatynda işleýärdi. Işine örän jürdi. Alýan hakyny haklamak üçin, wezipesini kemsiz berjaý etmäge çalyşýardy. Bu kombinatda bişirilýän çörekler biraz arzan bolansoň, hyrydary-da köp bolýardy. Kombinatyň demirden ýasalan, äpet peji bardy. Peji köplenç onuň özi arassalaýardy.
Oraza baýramynyň soňky günüdi. Ertir çörek ýapmalydy. O...

Dowamy »

398 1
Edebiýat, 1 year ago


Karmen niredekä?

Ejem maňa hemişe şeýle diýerdi: “Bilesigelijiligiňe bäs gelip bilmedik wagtyňda, ondan netijeli peýdalan!” Başgaça aýdanyňda, “Ýeri, bakaly!”
Maýkl Tomas.

Bir adam oýunjak aýydan, ýagny içine zat dykylyp doldurylan jansyz aýydan nämeler ögrenip bilerkä? Tomus günleriniň birinde oýunjak aýyjykdanam köp zadyň öwrenip boljakdygyn...

Dowamy »

335 0
Edebiýat, 1 year ago


BERLEN SÖZ

Foks öz ýurdunda iň uly oratorlaryň – halkyň öňüne çykyp gepleýän suhanwerleriň biri hasaplanýardy. Adamlar onuň sözlerini üns bilen diňlärdiler hem aýratyn ähmiýet bererdiler. Sebäbi onuň ýalan sözlänini ýa-da beren sözüni tutmadyk ýerini gören ýokdy.
Aýdyşlaryna görä, onuň bu häsiýetiniň kemala gelmeginde kiçikä başdan geçiren bir wakasyny...

Dowamy »

410 1
Edebiýat, 1 year ago


KYNÇYLYGYŇ HÖZIRI

Bir patyşa gögele hyzmatkäri bilen gämä münüpdir. Ýöne ol hyzmatkär ömründe deňiz garasy görmän eken. Gämide ýolagçylyk etmegiň hupbatlaryndan bihabar bolansoň, gämä münen badyna gorkudan ýüregi ýarylypdyr-da birden aglap-eňräp başlapdyr. Ýanyndakylar ony köşeşdirjek bolup näçe jan etselerem bary bir köpükmüş.
Bu ýagdaý padyşahyň keýpini gaç...

Dowamy »

504 1
Bilim, 1 year ago


🌙Gijeki Çat🌙

GIÇ ÝAGŞY DOSTLAR

Dowamy »

489 29
Täzelikler, 1 year ago


Ejem bilen duşen suratym ýok (Terjime)

Dunýäniň işleri, elmydama aýaga oralaşyp gyssaýar adamy. 
     Adatdaky ýaly dik aýakda durup mesge çalynan çöregi gyssanmaç iýip durdum. Ejem her sapardakysy ýaly meni rahatlandyrdy:
      - Oglum gyssanma, arkaýyn oturyp çaýyňy iç.
      - Ýok Eje, işe gijä galýan. Boldy men gitdim!
      - Gyssanma oglum! Ejem gözume...

Dowamy »

411 0
Edebiýat, 1 year ago


SORAG

Salam gowymy dostlar kim de OGULSENEM TAŇŇYÝEWA esserlerinden bar bolsa blog edip açaýyň şol barada döredijilik işler barada şo barada kömegiňiz gerekdi... ???

Dowamy »

385 11
Sorag-jogap, 1 year ago


Bu gün seniň günüňdir

Sen her gün hakda şeýle pikir et!
Säher bilen sag-aman ören bolsaň, garaňky agşamyň aladasyna baş agyrtma.
Sen diňe şu günüňi bilip ýaşa. Haýry-şeri geçip giden düýn barada hem, heniz
gelmedik ertir hakda hem agyr oýlara batma. Bu gün seniň üçin dogdy. Bu gündiz
seniň üçin ýagtyldy. Sen bir günlük ömür berlen adam...

Dowamy »

337 0
Bilim, 1 year ago


Pikir et we şükür et!

Şükür etmegiň manysy: Dabanyňdan depäňe çenli Allanyň beren
nygmatlaryna çümüp oturan bolsaň, bu nygmatlary bereniň Alladygyny ýadyňdan
çykarmazlykdyr.
Siz Ýaradanyň beren nygmatlaryny sanap, soňuna ýetip bilmersiňiz: beden
saglygy, ýurt asudalygy, saçagyňda iýip-içgiň, süňňüňde egin örtgüň barlygy, dem
al...

Dowamy »

364 0
Edebiýat, 1 year ago