Programmalar

Salam gowymy dostlar bärde siz türkmen programmalaryny ýüklp alyp bilersiňiz

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Texno_maglumatlar.apk

Bu programma Gitara aýdym sözleri
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Tuumlrkmen_gitara_ayacutedym_s...

Dowamy »

189 1
Tehnologiýa, 1 week ago


Duralga we Ertir

Salam saýt agzalary öňden bäri gelýän tanyşly saýty http://duralga.ru ýakynda ýene-de bir proýekt hödürleýär, ýagny forum portal bolan http://ertir.ru içine makala, degişme, tehnologiýa, goşgy, täsinlikler bolan ähli tarapdan gowy saýt DURALGA GROUP tarapyndan düzediş işleri geçirilýär giriň agza boluň garaşýarys!

Dowamy »

213 6
Tehnologiýa, 1 week ago


Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Içki otagdan ýene-de kakasynyň sesi eşidildi. Gorka-gorka kakasynyň ýanyna ýöräp başlady. Kakasy ony ýene urjakdy, ýogsam ol hiç hili erbetligem etmändi. Uzakly gününi otagynda kakasyndan bukulyp geçirýärdi.

Içki otagyň gapysyndan jyklady. Görse, kakasy eli jamly diwanda otyrdy. Ol çagasyny g...

Dowamy »

150 0
Edebiýat, 1 week ago


GÖZEL ÝIGRIM BÄŞ

Türkmeniň öňki elepbiýisi we Şahyr Şeýdaýy Goşgusy

Köne döwürde türkmenleriñ öz elipbiýi bolupdyr. Ol elipbiý tä XVIII asyra çenli kem-käsleýin bolsa-da, ulanylypdyr. Soñra arap elipbiýiniñ we musulman dininiñ zor salmagy bilen biziñ dogduk elipbiýimiz ýitip gidipdir. Ol elipbiýde ýazlan kitaplar-da ýok edilipdir. Türkmen edebiýatynd...

Dowamy »

258 1
Edebiýat, 2 months ago


NOWRUZ BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN! [ARSEN]

NOWRUZ BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

Nowruz baýramy gelip ýetdi. Nowruzy türkmenler gadym döwürlerden bäri belläp
gelipdirler. Meniñ çak edisime görä, Nowruz bize öz halkymyzyñ etnogenezinde
uly rol oýnan parfiýaly ata-babalrymyzdan miras galan bolmaly. Çunki ”Nowruz”
diýmek pehlewi dilinde – ”Täze gün” diýmegi añladý...

Dowamy »

362 3
Täzelikler, 2 months ago


AÇGÖZÜŇ AÝDYMY

AÇGÖZÜŇ AÝDYMY

Bu gün wezipäm bar,
Jübimde pulum.
Tanamok men dolanany,
dogany.
Özgelere ölüm bolsun parhy ýok,
Maňa diňe özüm bolsa bolany.

Öýümi öwürdim giden jennete,
Otuz ikim sap gyzyldan saldyrdym.
Ululara ýaranmagy başarýan
Eýdip-beýdip
me...

Dowamy »

311 1
Täzelikler, 2 months ago


Sazyň jadysy / Nowella

Sazyñ jadysy / nowella
SAZYÑ JADYSY

Gara gaş, gara göz, inçemik gös-göni burnunyň aşagy gyrçuwlanyp timarlanan gara murtly, tolkunly şar gara saçlary egnine düşüp duran akýagyz bu ýaş ýigidiň synasyna ýumşaklyk bilen şaplaşyp duran göm-gök egin-eşigi ony bolşundanam birneme hortap görkezýän ýaly. Ony kime görkezip "şu—türkmen...

Dowamy »

186 0
Täzelikler, 2 months ago


Aýdym hakynda aýdym

Aýdym hakynda aýdym

Ene hüwdüsinde diňläp çagakam,
Aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm.
Mukaddes duýgyňy aňlap çagakam,
Aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm.

Atalarymyz sypynsalar kärinden,
Gidip diňläpdirler menzil ýarymdan.
Gözelleri bend edipsiň tärimden,
Aýdym, gözel...

Dowamy »

178 0
Täzelikler, 2 months ago


Aýdym aýdýan

Aýdym aýdýan
DOST DIÝENI BOLSUN

Eziz Ykbalyñ ady okyjylara öñräkden bäri tanyş bolsa gerek. Onuñ metbugatda çap edilen goşgularydyr hekaýalary edebiýat bilen içgin gyzyklanýanlaryñ ünsüni özüne çeken bolmaly. 1991-nji ýylda şahyryñ "Dost diýeni bolsun" atly ilkinji özbaşdak kitaby çapdan çykypdy. Elbetde, şol döwürdr ýaşlary...

Dowamy »

159 0
Täzelikler, 2 months ago


Göwün (Hekaýa)

GÖWÜN

Dördünji klasyň okuwçysy Baýmyrady çeper höwesjeňleriň toparyna kabul etmediler. Seçilişik bolanda diňläp gördüler-de: «Buw-w, bu sesiň bilen seni iliň öňüne çykaryp aýdym aýtdyryp bolmaz» diýdiler. Baýmyrat muny öler ýaly gaty gördi. Gyssanjyna baryp kakasyna arz etdi. «Menem aýdym aýtjak!» diýdi. Näme üçin almadyklarynam aýt...

Dowamy »

300 1
Edebiýat, 2 months ago


Bulary hemmeler bilmeýär Başga Planetalylar barada

Bulary hemmeler bilmeýär
Başga Planetalylar barada

Başga planetalylar barada köp maglumatlar aýdylyar. Geçen asyryň ortalarynda Maltada 2,5muň ýyl mundan oň daşlyk daglyk ýerde gurulan ýerasty şaher kysymly obyektler tapyldy. Bu elbetde adam güyji bn gurulandygyna şübhe döretýar. Alymlar ony başga planetalylar elektrik kysyml...

Dowamy »

535 20
Täzelikler, 2 months ago


Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Eger-de, nahary tagamly bişirip bilmeýän hem bolsaňyz, ýakynlaryňyza ýaranmaga mümkinçilik bar. Aşakdaky makalada naharyň has tagamly görünmegi üçin ýerine ýetirilmeli käbir maslahatlar berilýär. Olaryň arasynda hakykatdan-da peýdaly täsir edýänleri bar. Ilki bilen nahar gowy görünmel...

Dowamy »

399 1
Täzelikler, 2 months ago


Google we synag

Google we synag

Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uni...

Dowamy »

391 1
Tehnologiýa, 2 months ago


Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany ýarawsyzlygyňyz

Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany
ýarawsyzlygyňyz

Köpiňiz gidroterapiýanyň peýdasy barada eşidensiňiz. Ýöne her dürli gyzgynlyk adam organizmine nä derejede täsir edýärkä? Gyzgyn ýa-da sowuk düşüň kömegi bilen sizi her dürli ýarawsuzlykdan saplap biljek maslahatlaryň bir näçesini siziň ünsüňize h...

Dowamy »

350 4
Täzelikler, 2 months ago


ŞORTA SÖZLER

ŞORTA SÖZLER

ÇORBANYŇ ÇORBASY


Günlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip beripdir.Bir hepdeden soňra şol daýhan ýene Ependiniňkä gelipdir.

Ependi ony tanamadyk bolýarmyş.
Ol daýhan:
-Men geçen hepdede saňa towşan getirip beren adam-diýip, özüni tanadypdyr. Ependi göwünli-göwü...

Dowamy »

386 0
Edebiýat, 2 months ago


Gyz gelinler 8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun

Gyzlar we gelinler hemde gelnejeler mn sizi 8 nji mart baýramyňyz bn çyn ýüregimden gutlaýan,hemişe güler ýüzleriňiz hiç haçanam solmasyn,baharyň gülleri ýaly hemişe owadan bolup geziň, baýramyňyz gutly bolsun🌷🌷🌷🌷

Dowamy »

204 1
Täzelikler, 2 months ago


Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir
Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi şu mahala çenli bu ýurtda Koronawirusynyň görülmändigini habar berdi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi bu ýurtda Koronawirusynyň...

Dowamy »

558 1
Täzelikler, 2 months ago


Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy;
Eyy bir gysum gum bn aylan gawrymdan
Sen ucin oldim chykar meni inni aklyndan
Jahennem gapysynda sonky serennada sana
Öli ys gidenok mana goyup giden yaralandan
Wagtam gich sen yaly menem bosha itern
Lifeem gich meni sana...

Dowamy »

262 0
Täzelikler, 2 months ago


Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul
Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar.

Iýiň

Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň ähli kynçylyklary gaty...

Dowamy »

332 0
Täzelikler, 2 months ago


Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?
Bimahal çagy çüýrän dişiň agyrysy azar berýär. Öýde agyryny aýyrýan derman hem ýok. Diş lukmanynyň ýanyna gitmegi bolsa irdene çenli goýmasaň, başga alaç ýok. Näme etmeli?

Şeýle bolanda, dürli otlardan gaýnadylyp taýýarlanan suwa...

Dowamy »

323 2
Täzelikler, 2 months ago


Wanga we onuň aýdanlary 2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga we onuň aýdanlary
2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga – dünýä belli bilgiç, öňden görüji

Wangeliýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911-nji ýylda Makedoniýanyň Strumiçha şäherçesinde dünýä inýär. Gyzjagazyň üç ýaşy dolanda ejesi aradan çykýar. 12 ýaşly Wanga oz ýašaýan şäherçesiniň töweregindäki meý...

Dowamy »

709 12
Täzelikler, 2 months ago


C++

C++ – bu programmalaşdyrmagyň bir görnüşidir. Ol C programmasyndan gelip çykýar. C++-yň derejesi uly we kiçi effektler we ýazgylar bolansoň, orta derejeli programma hasap edilýär. C++ programmalaşdyrmak görnüşi hem edil Java, Ruby, Python, C, Pascal we C# ýaly işleýär. Bu programmalaşdyrmak dilleriniň tapawudy, olarda kod ýazanyňda, üytgeşik ýazgyl...

Dowamy »

376 1
Tehnologiýa, 3 months ago


Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

397 1
Täzelikler, 3 months ago


Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de, se­re­sap­ly­ly­gy el­den ber­me­li däl­di­gi­ni nyg­ta­ ýar­lar. Ola­ryň ýa­z...

Dowamy »

328 0
Täzelikler, 3 months ago


Saýtlar forum ýapyldymy

Salam gowymy dostlar türkmenistandaky käbir forum saýtlar ýapyldymy ýa diňe mende şeýlemi
dostluk.ru
soyguli.ru
yurekdesh.ru
halypa.ru
Şular işlänok ýa sizde işleýärmi dostlar

Dowamy »

643 30
Sorag-jogap, 3 months ago