Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

510 2
Edebiýat, Umman tarapyndan 10 months ago

Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

533 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 10 months ago

Ýoñ bolan öz-özüñi surata almak nysagy (selfi çekmek)

ÝOÑ BOLAN ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAK NYSAGY

■ ýa-da PSIHOANALIZI ESASLANDYRYJY FREÝD ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAGA (SELFI ÇEKMÄGE) NÄHILI BAHA BERDI?

Dünýäniñ islendik owadan ýurduna gitseñizem, baran ýeriñizde adamlaryñ öz-özlerini surata alýandyklaryna (selfi) köp duş gelersiñiz.
Selfi çekmek täze dörän nysak diýip hasap...

Dowamy »

553 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 10 months ago

Obama.

Saňa gelip janym aram tapanym,
Howaňa zar bolup, ganaýyn salym,
Seniň her säheriň, baharyň gelşi
Sensizlige uýgunlaşman näçe ýyl,
Geldim, salym rahatlygyňa döz meni.

Mele toprak, mähriň duýup goýnuňda,
Ymyzgansyn aran gozler az wagt.
Aladadan, gussalardan saplanyp,
Irkileýin, gör nähil...

Dowamy »

416 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 10 months ago

Bagt (Oýlanma)

Ine hemişekiler ýaly bu gün hem iş wagty tamam boldy. Nirde sen meniñ mähriban öýim diýdimde ýola düşdim. Iş ýerim Oba içi bolsada Tomus aýlary howa yssy bolanyndanmy nämemi daş towerekde Adam gara görnenokdy. Diñe uly ýoldan maşyn sesleri gelýärdi. Pikire batyp barşyma Uly ýolada ýetdim. Ynhada begendirji pursat şähere alyp gitjek awtobusym hem ýe...

Dowamy »

431 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 10 months ago

Ykbalym

Özgäniň bagtyna gitmedi gözüm, 
Görüň, maňa näme duş bolup çykdy. 
Egnimde basylsa, göterdi göwün, 
Hyrujym gursakdan joş bolup çykdy. 

Ömre kesdim men söýginiň bahasyn, 
Söýgi ýalňyz gudratydyr jahanyň, 
Agşam bagtym diýip bagra basanym, 
Säherler oýansam düýş bolup çykdy. 

Gu...

Dowamy »

439 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 10 months ago

Mährem ojak soňky pursat gaşyňda!

Mährem ojak! Soňky pursat gaşyňda,
Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün.
Gaýtaryp berilmez, bilýän.. bolsada
Begensede atygsaýar ýüregim.
Bir wagtky gyzgalaňly leksiýa,
Arzyman sapaklary küýseýär.
Halypalaň söhbetiniň yssysyn,
Küýseýär galagolply bolsada,
Synaglaryň, hasaplaryň hossasyn.

Dowamy »

462 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 10 months ago

Gurbanmämmet Meredow / Zenanlar

Eý, Zenanlar siz dünýäniň bezegi,
Sizi meňzetdim men elwan güllere,
Aýyň ýalkymyndan, Günüň nurundan,
Has, owadan görk berýäňiz düzlere.

Sizi, meňzetdim men juwan bahara,
Sözleriňiz misli ýag deý mylaýym,
Ýüzleriňiz täze açylan gül deý,
Nowjuwan, owadan, ýylgyrsyn daýym.

Siziň...

Dowamy »

401 10
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 10 months ago

AŞGABAT

Kepderler bezeýär asmanyň gaýyp,
Mermere bürenen görküň ajaýyp.
Ýaşaýan men seni ak bagtym saýyp,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Goýnuňda ýaňlanýar gyzlaň lälesi,
Keşbiň bezän... gülleriň al-alasy.
Taýsyz sen... älemde ýok sen ýalysy,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Gu...

Dowamy »

565 67
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Göresim gelýär

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Şatlanamda,
      gamlanamda,
            aglamda,
Surat kimin göze dikip keşbiňi,
Saňa gyzyl gülden çemen baglamda.

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Hyýalymda,
  Düýşlerimde,
     Huşumda,
Bardyr däli derýa deýin söýýänler,
...

Dowamy »

646 68
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Ýagyş

Ýagyp dur,
      ýagyp dur, şeçeläp ýagyş,
Beset indi ezme ýüregim ejiz,
Akyp penjireden goýup ýanýoda,
Seňem derdiň agyr oguşýa hergiz.

Hawa... ýagyş meniňki hem şeýleräk,
Ýaňagymdan syrygyp dur damjalar,
Seňki hezil diňýäň islän mahalyň,
Meniň haçan garyp göwnüm ynjalar?!

Dowamy »

1022 66
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany 2.

Ösüşlerden öşüşlere dowamdyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany,
Gadamlaryň, üstünlige rowandyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Döwletli döwranda, bagtyýar döwür,
Agzybir millete, Hakyň bakany,
Arkadagym bilen, sapaly ömür,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Çar künjege akýar...

Dowamy »

520 66
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Beýle bagt iki gezek berilmez

Meniň asmanym sen meniň howam sen!
Eýsem-de, sen muny etmezmiň hasap?!
Söýeňden aýrylyp ýaşap bolarmy?!
Bolarmy dem alman dünýäde ýaşap?!

Ýüregiň hem pamyk kimin arassa,
Mynasyp ol ak bagtlara ýetmäge.
Gurak ýerde deňiz deýin kürekläp,
Men-ä taýyn bagt ýolundan gitmäge.

Ýöräli...

Dowamy »

589 76
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Üýgeşik adam

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi?
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

Ýylgyrşyňda özgeçe bir mähir bar,
Heýem boljak eken beýlede zadam,
Päk niyetiň, ak arzuwlaryň bilen,
Sen hakykatdanam üýtgeşik adam.

Her iş...

Dowamy »

561 90
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Adyň tutup gaýtalaryn görümde

Seniň bilen nurlanýady bu dünýäm,
Senden aldy mätäç kalbym teselli,
Saňa duşan günim giňedi dünýäm,
Ýaşaýyşa höwesim has köpeldi.
Söýüp seni has dogrusy gaýbana,
Daşdan synlap jemalyňa guwandym,
Hyýalymda, seni özümki saýyp,
Gijelerne düýşler bilen oýandym.
Ýyldyzlar hem seniň gözüň ýatlatdy,<...

Dowamy »

661 106
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Ak guş bolup uçaryn

Giderin men seniň giden ýoluňdan,
Aýry ýoly saýlamaryn men hergiz.
Kynam bolsa, ýalňyz menzil agtarmak,
Sözümden dänmerin, dänmedim heniz.

Gadam taşlap külterlärin ýollary,
Sökerin basyp men, ädimiňe ädim.
Bu täleýe özüm günäkär ýaly,
Her demde, özüme irginsiz käýdim.

Düýşümde...

Dowamy »

793 108
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Şemal

Gussamy ýeňletmek saňa başartmaz,
Näçe darasaň-da daraber saçym.
Sypaber ýüzümden gaýratyň goýman,
Nätseň-de açylmaz çytylan gaşym.

Zaryn sazyň näçe çalyber çalsaň.
Maňa parhy ýokdur gitmez ünsüm,
Içki dünýäm kabul etmez şowhuny,
Töwerek dymdyrslyk meň üçin ümsüm.

Gara lybasyna...

Dowamy »

311 4
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Kitap, okamak, hakda

Hazynadan paýly bolaýyn diýseň,
Halatdan serpaýy alaýyn diýseň

Okagyn kitaby ýürekden söýüp,
Mähriňi siňdirgin dostuň deý uýup

Kitap açar saňa täze dünýäni,
Onuň bilen ýoluň ýagty bilýäňmi?!
 
Köp okaýan kişi bolýandyr dana,
Sözleri paýhasly, ýakymly jana,

Okaň s...

Dowamy »

312 4
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Bagt hakynda geliň aýdym aýdalyň

Bir pursatlyk gaçyp gussaň elinden,
Geliň dostlar göwün açyp gaýdalyň.
Daglar kimin belent  tutup başymyz,
Bagt hakynda geliň, aýdym aýdalyň.

Zynjyr deýin üzüp taşla gussaňy,
Gözleriň şatlykdan lowurdap ýansyn.
Şatlanaňda diňe özüň şatlanman,
Goý mähriňden... teşne kişlerem gansyn.

Dowamy »

306 4
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago

Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany

Bitaraplyk, Garaşsyzlyk höwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Berkarar döwletiň bagtyýar döwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Ösüşleriň gadamlaryňa ýaraşýar,
Oba-kendim şäherlere çalyşýar,
Dünýä bilen hoş habarlar alyşýar
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Ynsanperwer, sy...

Dowamy »

317 4
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 11 months ago