Diwanalaň aýdymy

(«Keremli söz» filmine ýazylan aýdym)

Sen diwana, sen dana,
Men diwana, men dana.
Aýýardan akyl alyp,
Sapak berdim şeýtana.
Ýöne aýdyň ahyry
Dünýäň manysy näme?
Huw hak, huw hak!...

Heý diwana, heý dana,
Diý diwana, diý dana.
Iýeniň bil dünýäde,
Geýeniň bil...

Dowamy »

105 4
Edebiýat, 2 days ago


Ýyldyzlaryň buşlugy

Okapdym bir ýerden: ençe ton howa
Üstümizden basyp duranmyş...
Ýogsam,
Ganat açaga-da, hakyt bizowal
Asman sary uçup gitjekmiş ynsan.

Saňa duşdum
Söýgi syçrap gözlerden,
Köňlümi kökensiz kökeren çagy...
Kirpikleriň bilen itip goýberdiň
Ýüregmiň üstünde kök uran dagy.

Dowamy »

129 4
Edebiýat, 3 weeks ago


ÇORY GÜLKÜSI — GOWŞUTGELDI DAŇATAROW

(Hekaýa)

Bu tragediýa eýýäm geçmişiň saralyp giden sahypasy. Muny maňa gürrüň berenlerem dünýeden ötdüler. Olara-da «köneler» gürrüň berenmiş. «Ýagşy edep – ýagşy däp, ata-baba döwrebap» diýipdirler. Gürrüň bermek gezegi meniňki.

Ony dokuz ýaşyndaka, çorluja goşaryndan tutup, Atabaý tümen diýilýän adamyň gapysyndan get...

Dowamy »

148 4
Edebiýat, 3 weeks ago


Tabyt — Gurbannazar Ezizow

(Hekaýa)Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ý...

Dowamy »

140 2
Edebiýat, 3 weeks ago