Baryaryn!

Oz bolshumdan ozum bolup razy,
suyji arzuwlaram gaplap serime.
Adimlem haybatly gidip baryaryn,
senin bilen dushushmaly yerime.

Hazir baryp uly bagta yeterin,
akylly gozlene bakaryn doyman.
Duygularma garaymagyn ynamsyz,
nazik ellerini yuregme goyman.

Dine ellerini yuregme goyu...

Dowamy »

988 7
Köneler, 8 years ago


Ishlenmedik goshgylarym!

Bir omur bir olum bardyr bir bashda,
adyn agzalmasyn hergiz gargyshda,
gaygyly shatlykly tasin durmushda,
gowunlere yarap gitsen yagshydyr.


Her zady oylanyp yashasan dogry,
tapylar durmushda kyn zatlan ugry,
hushgar bol yollaryn kopusi egri,
durmush oyunlarny utsan yagshydyr.
<...

Dowamy »

1360 22
Köneler, 8 years ago


Yenede sana!

Henizem kalbymda yashap yorsun sen,
omrumem gecip dur gaygylar bilen.
Gumra bolup yorun ertir hem agsham,
sana bolan suyji duygular bilen.


Umydym uzlenok arzuwlarymdan,
sana bagly yaly omrumun orki.
Sensiz yashan gunlem bagtym bolmady,
owadan gyzlaryn owadan gorki.

Dowamy »

1508 37
Köneler, 8 years ago


Owadan gyza!

Owadan sen mahriban sen ezi sen,
seni mydam sheyle halda goreyin.
Yalnyz bolsan menem yalnyz yuregmin,
bolup sana den yarysyn bereyin.


Misli laldym bashda seni gormankam,
bu gun bolsa sayrayaryn yshkynda.
Yigit kalbym beyle yaynap gormandi,
ya gudrat bar ya jady bar keshbinde.
...

Dowamy »

1602 25
Köneler, 8 years ago


Yorap baryarsyn!

Goryanimdenmika seni hemishe,
uch gun mundan ozal giripsin duyshe.
Ertesi ir bilen gelyarkam ishe,
ep-esli onumden yorap baryarsyn.


Yzyndan galmadym bakmadyn eger,
ishe yetishmage howlugyan meger,
nazarym eglesem gozlerim deger,
yone sen yag yaly erap baryarsyn.


...

Dowamy »

1365 21
Köneler, 8 years ago


Goruplere maslahat!

Salam talypcomcylar! Sag gurgun otyrmysynyz? Gorupler hakynda goshgyjyk yazjakdym welin bu yazan zadym rep yaly bir zat boldy. Belki rep aydyanlar peydalanyp biler!


Yok bol golaylama ayryl elin chek.
Dunyade bar zatdan goryan seni yek.
Dashymy gowular gorayaka bek.
Sen aklyna gelde derrew yza sek.
...

Dowamy »

1705 35
Köneler, 8 years ago


Garagol sinek.

1) bir ,,gorup" hakynda yazjakdym goshgy,
galamam depderem tayyn onumde.
Ahli pikirlemi dagatdy bir yan,
bir garagol sinek gonup elimde.
2) kowyan ellerimi galgadyp her yan,
ol bolsa uchyada onumde gonya.
Indi bir arkayyn yazayyn diysem,
ol yene gelyade elimde gonya.
3) bir oyun ichinde bir si...

Dowamy »

1491 32
Köneler, 8 years ago


Senem tutuldun!

1) sena menden gachyp gezdin,
menem seni kowaladym.
Ayagyma badak salyp,
meni enche togaladyn.
2) charkanlykdan suyrap gordun,
boyun bolman bilmedim men.
Sen zerarly bu durmushda,
kan agladym gulmedim men.
3) yuz bermedin gashyn chytyp,
hasrat baryn cekdirdin sen.
Durmush gursam...

Dowamy »

961 11
Köneler, 8 years ago


Agyn sony gulki boldy. Oylanma!

Wahhh!!! Yene-de yykyldy. Ozi yaly chagajyklar bilen, ine-gana oynap bilmeyanine, garaja gozlerinin owasyny yashdan doldurup guljahanjan yenede aglady. Ol birine aryny gidiren uly adam yaly namys etdi, name ucin? Men den dushlarym yaly yorap ylgap bilemok diyp, oz-ozune sorag beryan yaly ajy yasha ezilen uzynja kirpiklernin ashagyndan hoool gyrada...

Dowamy »

1627 29
Köneler, 8 years ago


,,Anonimci gyza"!

1) Uzak yerden hatlan gelya salgyma,
olar suyji yasalan dey posadan.
Tanryn sowgat beren keshbin gorkezman,
nenen gyzkan mana ozun kuyseden.
2) ne surat bar ne salgy bar hatlanda,
bagyshla gyz durshun bilen anonim!
Shonda-da men hatlaryna garashyan,
mahrin bilen yuregimi alalyn.
3) boyun uzyn...

Dowamy »

1072 10
Köneler, 8 years ago


Gyz uyalarmyza!

Salam talyplar comun mahriban agzalary! Sag gurgun otyrsynyzmy? Size yenede oz goshgylarmyn birini yetirmegi yuregme duwdum. Bu goshgy belli bir gyza yagny oz uyama yazylanam bolsa bizin turkmen gyzlamyzyn hemmesinede bagyshlansada yalnysh bolmazmykan diyyan. Sizi goshgylarym bilen yadatyan bolmagmam ahmal, eger sheyle bolsa bagyshlawerin!!!
...

Dowamy »

1417 15
Köneler, 8 years ago


Eger okap gorseniz!

Salam gadyrly agzalar sag salamat otyrmysynyz, sizin her birinizin oynuze jan saglygyny dilap size yenede ozumun dort bash yyl ozal doreden goshgylarymdan bir nacesini yetirmek isledim.

-----------G-E-L-N-I-M-E---------
1)Elhapus torumde bir gul osupdur,
on dashynda indi diken bolmasyn.
Onun yapraklarny yolman i...

Dowamy »

1231 7
Köneler, 8 years ago


Sen gitdin! Durmushumdan Oylanma!

Sen gitdin! Ozem gaty uzaklara gitdin, indi ol yerden asyl yzyna geljek gumanyn yok. Ol yerde seni nahili garshy aldylarkan? Men bilemok, bilmeyanim ucinem sheyle gynanyan sen hakda kan pikir edyan. Yone pikirlerin hic bir bitiryan ishi yok. Olar men beryan soragma jogap berip bilenok. Ony pikirlera dal asyl bu dunyade gezip yoren janly jandarlaryn...

Dowamy »

1577 14
Köneler, 8 years ago


Futbolistlar ucin goshgy.

Yenede bir gezek salam talyp komcylar! Mirasymyzyn hayyshdy boyunca araky gecen futbol oyny barada goshgyjyk duzen boldum,ony size hodurlayin diydim.
1) uyshuldi meydanca,bir giden adam,
toparlar bolunup bashlandy oyun.
Bash minut gecmanka garshydashlarmyz,
bizi yenilmane etdiler boyun.
2) biri eylak depya biri he...

Dowamy »

1171 7
Köneler, 8 years ago


Sana yuzlenyan!

Salawmaleykimler! Size hazirki yetirjek goshgym haas irrak yazan gowshajyk goshgylarmyn biri. Bu goshgydaky agzalan hasyetler indi adaty bir zat bolup galyp barya. Belki geljeki neslimize bu goshgyn komegi deger a belki degmezem. Uly hormat bilen gyz agzalamyzdan otunc sorayan gownunuze degen bolsam bagyshlawerin!!!.
1) dine hakykaty yazasym...

Dowamy »

1271 12
Köneler, 8 years ago


Gelin boljak gyz!

1) ahli zatdan ilki bolsa edepli,
turkmen ojagyna gelin boljak gyz.
Hemem bolawersin peydaly nepli,
turkmen ojagyna gelin boljak gyz.
2) agzyna gelenin diymeyan bolsa,
yupka kofta jinsi geymeyan bolsa,
yaryndan bashgany soymeyan bolsa,
turkmen ojagyna gelin boljak gyz.
3) oykesi kinesi gitmese...

Dowamy »

1736 22
Köneler, 8 years ago


Ahmyr!

Shol gun seni bagyshlan bolsadym! Sena hazir yashap yorerdin, men bolsa beyle dert chekmezdim. Gozlerimden birje damja yasham syryganok yone welin durmushumun ahli shatlygy bir yerlere dagap gitdi. Hawa indi sen yok nache kuysemde sen yok. Aslynda bu zatlaryn bashy nirden bashlady?! Elbetde durmushumyzy bulashdyrap bashlan ozundin, uch gun oymuze...

Dowamy »

2077 40
Köneler, 9 years ago


MEN SIZE BARÝAN!

1Salam mähribanlarym! Bu Ýene-de men, Bu gezegem siziň araňyza öz kiçijek goşgym bilen geldim. Elbetde bu goşgymam ýene-de size bagşlanýar. G. Eziziow: “Açyň gapyňyzy men size barýan “- diýen bolsa, men size gapyňyzy açsaňyzam-açmasaňyzam barýan he he he.


Gapyňyz açykmy ýada açyk däl,
Meň üçin parhy ýok men size barýa...

Dowamy »

1247 11
Köneler, 9 years ago


Kiyewiñ taryhy.

Salam talyplar! Haysy yyllardygyna anyk bilemak welin yone gaty ir dowur oydyan bir musulman patsha bar eken, onunam ey goryan yeketak gyzy bar eken onun gyzy bir gaty garyp mashgaladan bolan bir hristyan oglany b.n halashypdyr. Patsha gyzynyn hristyan we garyp oglany saylanyna gaharnam getirmandir gayta olaryn toyuny uludan tutupdyr hem olara sowg...

Dowamy »

1059 7
Köneler, 9 years ago


Agzalara yuzlenip!

Salam mahribanlam! Men ozumun otuz yashymyn icinde hickimin gownune degmejek bolup yhlas etdim. Yone menem perishde dalda arasynda gowunleri yykan yerlerimem boldy. Uc gun mundan ozal agzalary hormatlap diyen goshgymdada koplerin adyny tutup bilmamson menden oykelanleri boldy. Meni tankytlanlaram tapyldy yone ynanyn men oz yazyp halka yetiryan zady...

Dowamy »

1143 9
Köneler, 9 years ago


AGZALARY HORMATLAP

Salam agzalaryň ählijesine
Size meň göwnimiň şady görinsin
Bu ýazan goşgymyň setirlerinde
Bilýän agzalarmyň ady görinsin

1merdan, Ata aga, Nohurly agza
Magnit bilen menbet sygdy bu ýazga
Ependide dilleý saýdyň gyzyga
Ýene oň gadamly bady görinsin

Şöhrat tekegyzytatýanajana

Dowamy »

1801 52
Köneler, 9 years ago


Friend dost gitmesene!

1)Kim indi soyguni wasp ederkanay.
Bizi tashlap gitme dolansanay dost.
Sensiz talyplar kom gyzykly dalay.
Bizi tashlap gitme dolansanay dost.
2)Adalatly bilen dilleshdinizmi.
Ya bashga bir sayda birleshdinizmi.
Yada has yokaryk dyrmashdynyzmy. Bizi tashlap gitme dolansanay dost.
3)hemmeler gy...

Dowamy »

1400 22
Köneler, 9 years ago


G.ezizowyn onunde

Salam talyplar. Bu gun ozalky ishe gatnayan yolum yapylyp ylham seyilgahinin ici b.n gecmishde yitmejek yz goyan shahsyyetlemizin heykellerinin arasyndan pyyada yorap gelyakam G. Ezizowyn heykelnin onunde saklandym shomahal onun ,,mana senin gozlerinden gitme yok'' diyen setirne guwä gecyan yaly hamala diyersin tutush dunyan gozine tarap seredyan...

Dowamy »

1193 7
Köneler, 9 years ago


Dertli gelnim!

Dostlarym bu temany oz durmushumdan aldym agsham gelnim b.n cay icip otyrkam atdanykda kasami elimden gacyryp gyzgyn cayy ayagymdan dokdum shonda tutush kalbym sheyle bir yza cekdi, yanymda oturan gelnim name etjegni bilman iki yana urundy. Shol wagt gelnimin hozanak yaly bolup yorshuni gorup bir zat yadyma dushdi, Gelnimin eyyam 5 yyl bari cagasy...

Dowamy »

1616 23
Köneler, 9 years ago


Amerkanlar geñ galypdyrlar

Amerkanlar yer yuzundaki ahli ilcilerni cagyryp oz dollarlarnyn ahli yerde dolanshyk guyjunin nahilidigni bilmeklerni ilcilerne tabshyrypdyrlar. 5 gunden son ilcilerin ahlisi amerika dolanyp barypdyrlarda dollaryn ahli ulkede guyjunin uludugny aydypdyrlar yone Turkmenistanda bizin dollarmyzdan mun esse guycli bir pul bar. Ol yerin yashayjylary is...

Dowamy »

1280 7
Köneler, 9 years ago