1Salam mähribanlarym! Bu Ýene-de men, Bu gezegem siziň araňyza öz kiçijek goşgym bilen geldim. Elbetde bu goşgymam ýene-de size bagşlanýar. G. Eziziow: “Açyň gapyňyzy men size barýan “- diýen bolsa, men size gapyňyzy açsaňyzam-açmasaňyzam barýan he he he. Gapyňyz açykmy ýada açyk däl, Meň üçin parhy ýok men size barýan! Aňsatjak ýollary, aňsat geçip däl, Diňe kyn ýollardan men size barýan! Kalbymda gül bolyp bitenlerňiz bar, Käte döşümdenem itenlerňiz bar. Goşgymy tankytlap ütenlerňiz bar, Şonda –da ýaýdanman, men size barýan! Göwnüňize degmek ,meniň işim däl, Sizi awyndyrýan, meniň dişim däl. Samraýar diýmäň siz, ýok bu düýşim däl, Başym belent tutyp, men size barýan!

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir