Salam agzalaryň ählijesine Size meň göwnimiň şady görinsin Bu ýazan goşgymyň setirlerinde Bilýän agzalarmyň ady görinsin 1merdan, Ata aga, Nohurly agza Magnit bilen menbet sygdy bu ýazga Ependide dilleý saýdyň gyzyga Ýene oň gadamly bady görinsin Şöhrat tekegyzytatýanajana Sylap, adalatly gitdi bir ýana Nirde baky bilen türkmentug aga Olaryňam ýazýan zady görinsin Nlo, smak, gagu, sähet, ürgençli Mirasymyz, hem-de student üçmi Mawibonjygyňam başy gyňaçly Geljek ýyl törinde ody görinsin Almedarow bilen lenarda dostym Hemmäň ýadymda däl, wah wulkan nätsin ADY ÇYKMADYKLAR GOÝAÝTSYN RASTYN Menden öýkelänleň ady görinsin

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir