Hormatly agzalar we myhmanlar! Ýetip gelen mübärek Remezan aýyňyz mübärek bolsun. Tutjak orazalaryňyz, berjek agzaçarlaryňyz, okajak terawyh namazlaryňyz Allahyň dergähinde kabul bolsun! Şu mübärek Remezan aýynyň hormatyna ýurdumyz parahat, ilimiz abadan, bütün dünýäde agzybirlik, doganlyk, ýer ýüzünde kynçylyk çekýänleriň hem kynçylygynyň giderilmegini Allahdan dileg edýäs. «Jennetde «Reýýan» diýlen bir gapy bardyr. Bu gapydan kyýamat gününde diňe oraza tutanlar girer. Olardan başga hiç kim o gapydan goýberilmez. Kyýamat güni: «Oraza tutanlar nirede?» diýlip gygyrylar. Oraza tutanlar girip gutarandan soň, şol gapy ýapylar»

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir