Degishmeler

bir çopan aşgabada gitmek üçin samolýota münjek bolýamyş. elinde-de bir semiz goýun diýýä. aeroportda:
-ýaşuly, bu goýny nirä alyp barýaň? samolýota goýun salmak bolanok.
-aý, inim! bu goýun däl, bu para-peşgeş. „goýun“ bolsa aşgabatda institutda okaýar.

özüne göwni ýetýän bir çopan, beýik daga çykýamyş. görse, ol ýerd...

Dowamy »

1346 8
Köneler, 10 years ago


Pyşbaga we towşan (erteki )

bir bar eken, bir ýok eken. gadym zamanlarda bir öwünjeň towşan bar eken. ol haçan görseň, özüniň örän tiz ylgap bilýändigine buýsanyp, öwünip ýörenmiş. her mahal öz-özüne göwünlik berip, “bu tokaýda iň tiz ylgaýan haýwan men” diýip, gygyrar ýörermiş. ynha, günleriň birinde hälki öwünjeň towşan tokaýda aýlanyp ýörşüne gabat gelen haýwana ýüzlenip,...

Dowamy »

1081 6
Köneler, 10 years ago


Söýgi, baýlyk hem-de üstünlik (hekaýa)

bir gün bir aýal maşgala öýünden daşary çykanynda üç sany aksakgal ýaşulyny gördi. ol: – ýaşulular, siz ajygansyňyz, öýümize giriň, size nahar hödür edeýin – diýdi.ýaşulularyň biri ol aýaldan ýan ýoldaşynyň nirededigini sorady. ol aýal ýoldaşynyň öýde ýokdugyny aýtdy. onda ýaşuly:
– ýoldaşyňyz öýde ýok bolsa, biz siziň öýüňize girip bilmeri...

Dowamy »

1218 11
Köneler, 10 years ago


Hayysh

salam agzalar, mende bir hayyshjyk bardy kim kakageldi toylyn "adagly" aydymy bar bolsa mana ugradyp bilersinizmi ?

Dowamy »

1308 15
Köneler, 10 years ago


Degishmeler dunyasi!

-Ependi aga! Amerika gaçyp
giden Eneküti daýzam
ýogalypdyr! Ine Amerikadan hat
geldi!
-Wah, wah! Ýatan ýeri ýagty
bolsun!
-Bilýäňizmi, Ependi aga! Eneküti
daýza size 5000 dollar wesýet
edip gidipdir!
-Aý berekella! Jany sag bolsun!
Ependi goňşusynyň gapysyny
kakýar. Hiç ki...

Dowamy »

7134 37
Köneler, 10 years ago


Aljir we yemen dowletleri (protestciler)

Aljirliler we ýemenliler
hökümete garşy proteste
çykýar
Gadaganlyga garamazdan,
aljirlileriň bir topary ýurduň
paýtagtyna hökümete garşy
demonstrasiýa ýygnandy.
Metbugat habarlarynda
protestçileriň sany dürli-dürli,
ýagny 50-den birnäçe müňe çenli
aralykda görkezilýär. 1999-njy

Dowamy »

765 3
Köneler, 10 years ago


Tasinlikler

dün­ýä­niň iň be­ýik dag de­pe­si ewe­rest ýa-da ço­mo­lung­ma gi­ma­laý dag­la­ryn­da ýer­leş­ýär. onuň be­ýik­li­gi 8848 metr­den yba­rat­dyr. ewe­res­tiň iň be­ýik ýe­rin­de şe­ma­lyň tiz­li­gi sa­gat­da 200 ki­lo­met­re ýet­ýär. şol ýer­de ho­wa­nyň tem­pe­ra­tu­ra­sy (gi­je­si­ne) -60 gra­du­sa çen­li bar­ýar.
...

Dowamy »

1182 4
Köneler, 10 years ago


Baydak bayramy dowlet tugumyzyn guni

yetip gelyan baydak bayramynyz bilen tuys yurekden gutlayan yene 8gunden

Dowamy »

1364 7
Köneler, 10 years ago


Gulka gulmesen

-Menem möjege topuldym, onsaň pyçagym bilen onuň guýrugyny kesdim – diýip bir awçy öwünýämiş. Doslary bolsa:
-Näme üçin kellesini kesmediň?
-Bilýäňizmi näme, o möjegiň kellesini menden öň biri kesipdir eken!

-Samsyk diýip kime diýýäler?
-Bir adama bir zatlar düşündirýäň, düşündirýäň, olam hiç zada düşünenok. Ine...

Dowamy »

1036 2
Köneler, 10 years ago


Täze öyjukli operatorlar açylayjak yaly

Shu gunki minkabinetin mejlisinde Prezidentimiz dowlete degishli bolmadyk azyndan 3 sany öyjukli operatory acmak barada gorkezme berdi.Operatorlaryn atlary hem milli ähäñlerde bolmalydygyny aytdy.Olardaky dowletimizin payyna dushyän payy 50%-den az bolmaly däldigini aytdy,aralarynda konkurensiya bolmalydygyna görkezme berdi
Begendiriji habar...

Dowamy »

2219 38
Köneler, 10 years ago


Degishme gullugyna jan edin!


GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

On dokuzynjy onluk

Aeroportyň habar beriş bölüminindäki gyza habar gelýär:
-Maýajan, Dubaýdan uçan samolýot ýolda heläk boldy. Muny garşylaýanlara seresaplyk bilen habar berewe...

Dowamy »

1175 5
Köneler, 10 years ago


Yupun hasaby

Bir baý adam bar eken. Ölümden we gabyr yalňyzlygyndan şeýle bir gorkýan eken. Ol baý adam ölmänkä: 'Kimde kim meniň ölen günümiň gijesi gabyra girip maňa ýoldaş bolup ýatsa, şoňa baýlygymyň ýarysyny bagyş etjek!' diýip wesýet edipdir.
Baý ölenden soň: 'Kim daňa çenli gabyrda ýatyp baý bolmak isleýär?' diýip adam gözläpdirler. Hiç kim çykman...

Dowamy »

1118 9
Köneler, 10 years ago


Degishme

II Jahan urşunyň dowam edip ýören döwründe, London şäheri her gün bombalanýan eken. Öýüni-ojagyny terk etmän, öňküje durmuşyna dowam edip ýaşap ýören garryja goja näme üçin gorkmaýandygyny sorapdyrlar.
Goja şeýle jogap beripdir:
"Pikip edip görüň-ä bir, duşman uçarlary ilki bilen Manş deňzini geçmeli. Manş deňzindäki biziň harby floty...

Dowamy »

1546 10
Köneler, 10 years ago


Dün­ýä­niň ikin­ji uzyn as­ma köp­rü­si

Tür­ki­ýä­niň ke­nar­ýa­ka Iz­mir şä­he­ri bi­len Stam­bu­ly ýa­kyn­laş­dyr­jak Geb­ze-Izmir aw­to­ýo­lunyň ug­run­da ýer­leş­ýän aý­lag köp­rü­si­ni Ýa­po­niýa­nyň IHI şe­re­ke­ti gu­rar.
Gur­lup gu­ta­ry­lan­da, uzyn­ly­gy bo­ýun­ça dün­ýä­de ikin­ji bol­jak Iz­mit aý­lag köp­rü­si­ni gur­jak bu şe­re­ket Stam­bul bo­ga­zy­nyň üs­tün­den g...

Dowamy »

961 3
Köneler, 10 years ago


Dönmem begler!

Watan üçin ňykardym gyr at üstüne,
Tä janym çykynça, dönmem begler!
Diktir serim, düşmen duşman astyna,
Sil dey aksa, gandan ganmanam, begler!
Ilim uçin şirin candan geçer men,

Düldül münüp, ganat baglap uçar men,
Namart dälem, hakdan kasam içer men,
yanyp duran na...

Dowamy »

1010 3
Köneler, 10 years ago


Degishme


Ýaşajyk bir gyz ýeke özi taksa minipdir. Ýol boýy gürlemän barýalar. Otlyrak bir ýerde taksist maşyny saklap bagajnikdan köneräk odeýal çykaryp ýere ýazypdyr. Gyz gorkyjyna:
- Waý daýyjan, ýalbarýan degme. Men intäk gyz, başga näme et diýseň edeýin ?
Taksist elindäki oragy uzadyp:
- Bol onda towşanlaryma gökje ot ýyg...

Dowamy »

2177 45
Köneler, 10 years ago


Peydaly maslahatlar!

Radiasiýanyň möçberini
peseltmek üçin iş yeriňizde
kompýuteriň golaýynda adaty
kaktusy goýmak ýeterlik. Onuň
radiasiýa garşy düzümi, çak
edilişine görä, bu ösümligiň kyn
şertlerde ýaşamaga ukyplylygy
bilen düşündirilyär.
Indiki möwsüme çenli deri
önümlerini nähili saklamaly
Derin...

Dowamy »

862 2
Köneler, 10 years ago


Gulelinlay

Ogrudan gorasyn diýip, maşynyň
ýanyna iti daňypdyrlar. Eýesi
irden turup görse, maşynyň
tekerleri ýokmuş,
ogurlapdyrlar... :-(
Maşynyň aýnasynda bolsa:
“Itiňize zat diýmäň. Ol üýrdi…”
diýip hat ýazyp gidipdirler.
________________________________________
Jygyllykda bir türkmen daýzasy

Dowamy »

1135 9
Köneler, 10 years ago


Synag

dostlar shu gezek gyzyklyrak bir temajyk acaysam diydim kim shu sozi saginman diyip biler azajyk manysyzyragam bolsa synanyshyn kollektiwleshdirmeklermizdendirda!

Dowamy »

1212 22
Köneler, 10 years ago


Degishmeler yygyndysy ozumem okan daldirin!!!

Obanın mollası bir gün obadan bir gyza aşık bolyar.Yöne ol gyzyn kakası Dine garşırak adam bolanson bütün oba'' Sana gyzyny bermez ''diyip aytyar.
Yaş molla oğlan ol gyzy gatı erbet söyenson'' Uryanam bolsa men gidip sorajak'' diyyar. eytme beytme diyselerem dinlemandir.
Bir gün eşiğini geyip ağşam çay içip oturan vagtları gapysyny ka...

Dowamy »

2697 10
Köneler, 10 years ago


Gulun, bolmasa yylgyryn!!!

Hoja Nasreddin bir gun amerika uchmaly bolupdur.Omrunde uchup gormedik Hoja nache gorksada natjek,uchmaly bolupdur.Gorkyanlygyny hich kime bildirmejek bolup,arkayinsyran bolup yuwash we gin adimler bilen samoletda yerine gechip oturyar.Bir salymdan ayna seredyade yanyndaka:
-Seret nahili beyiklikden uchyas,adamlar garynja bolup gorunyarler-d...

Dowamy »

1803 20
Köneler, 10 years ago


Degishmejik

Bir gun bir garyp copan restorana naharlanmaga
barypdyr. Barya oturya,ofissant gelip name
iyjegini sorapdyr. Copan hem iyjek zatlaryny
aydysdyrya. ofissian hem getirip berya.Copan
iyip hezil edyade in sonunda jubisinden bir
tarakan cykaryp galanja naharyn içine atya we
gygyrmaga baslaya.
-Bu nahili r...

Dowamy »

1127 13
Köneler, 10 years ago


Yslam

yslam name ucin yazylan zatlary pozyan adam saylayanmy?

Dowamy »

874 2
Köneler, 10 years ago


Garyplyk

Günleriň birinde bir baý adam ogluny oba alyp gidýär. Bu syýahatyň ýekeje maksady bardy; adamlaryň nä derejede garyp bolup biljekdiklerini ogluna görkezmek.

Gaty garyp bolan bir maşgalada iki gün boldular. Obadan şähere gaýdyp gelýärkäler, kakasy ogluna:

“Adamlaryň nä derejede garyp bolup bilýändiklerini gördüňmi?” diý...

Dowamy »

1183 13
Köneler, 10 years ago


Hany dostlar yylgyryn

Iwany suda çagyrýarlar-da, goňşusyna "doňuz" diýip sögeni üçin 100 manat jerime salýarlar.
- O nähili beýle bolýar? Geçen gezek hut şol söz bilen sögemde 50 manat töledipdiňiz-ä?
- Siz näme, doňuzyň gymmatlanyny bileňzokmy?

* * *

Komandirowkadan gaýdyp gelen äri aýalynyň içki jaýda nätanyş erke...

Dowamy »

1107 5
Köneler, 10 years ago