Hoja Nasreddin bir gun amerika uchmaly bolupdur.Omrunde uchup gormedik Hoja nache gorksada natjek,uchmaly bolupdur.Gorkyanlygyny hich kime bildirmejek bolup,arkayinsyran bolup yuwash we gin adimler bilen samoletda yerine gechip oturyar.Bir salymdan ayna seredyade yanyndaka: -Seret nahili beyiklikden uchyas,adamlar garynja bolup gorunyarler-diyyar.Aynadan seredip goren gonshusy: -Bular chyndanam garynja,biz entak uchmadyk-diyyar. Turkmen atyny capyp baryar. Onunden cukur cykyar. Turkmen: -Men turkmen, men bokerin. Bokyar-de at capmasyny dowam edyar. Onunden yene cukur cykyar, emma ozalkydan ulyrak. Ol yene-de: - Men turkmen, men bokerin –diyyar. Bokyar we yoluny dowam edyar. Indi onunden gaty uly bir jar cykyar. Turkmen yene-de onkusini gaytalayar: - Men turkmen, men bokerin. At janawar sakga duryar we carpaya galyar. Turkmen zynylyp gidyar. At seyle diyyar: -Turkmen bolyan bolsan ozun bok, dost! Men-a bokjek dal! Ependi bilen ayaly unas iyyamisler. Ayaly pahyr sapbyldap iyyamis. Ependi gahary gelip, cemcesi bilen ayalyny uryamys. Ayaly: -Nama uryan, toba? -Sapbyldaman iy... Ayaly indi sapbyldaman iymage baslayar. Birsalymdan Ependi yene-de ayalyny uryar. -Indi name ucin uryan, kakasy?! -Sapbyldaysyn yadyma dusdi! Ependin oyunde diwarda yolbarsyn kellesi asyk dur. Dostlary sorayar: -Ependi aga, bu yolbarsy ozun awladynmy? -Howwa! -Nace okda aldyn, Ependi aga? -10 okda! -10-ysam degdimi? -Yok, birem degmedi! -Onda nadip oldurdin? -10 okumyn bos gecenini gorup, yolbars gulup-gulup oldi... Talyp (student) diskotekada gyz bilen tans edip yormis. Birden bizin talybymyz ozunden gidip yykylyar. Yanyndaky gyz gygyrmaga baslayar: -Suw getirin, suw! Barde biri ozunden gitdi... Talyp yigit yatan yerinden gozjagazyny acyp, ysgynsyzja ses bilen: -Bir dowum coregem getirsinler-le... Ekzamenin on yanyndaky gije sagat 3-de professoryn oyunde telefon jynnyrdayar. Professor duseginden cykyp, oyaly-ukuly telefonyn trubkasyny galdyryar: -Alyo! Dinleyan! -Name yatyrsynmy, haywan?! -?! -A, biz bolsa okayas. Ependi Turkiyede okayan ogluna hat yazyamys: “Salam oglum! Sag-aman okap yormun? Bu hatly bukjan icine oz aydysyn yaly 20 $ salyp iberyandirin. Onsanam bir zady berk belle, 20-lik iki nol bilen dal-de bir nol bilen yazylyandyr!...“ (Dusunmediklere dusundiris: ogly 200$ sorapdyr, kakasam 20$ iberipdir :-) ) Krokodil Gena bilen Ceburaska woyenkomatda: -Gena jan, bizin hem sacymyzy syrarlarm-ay? -Bilemok Ceburaska. Hanha hol baryan sycandan sorap goreli. -Men sycan dal how! Men – Kirpi. Iki yewreyin gurruni: -Sen mana 100 dollar bergin bardygyny yadyndan cykaranok gerek? -Nadyan-ay dost! Men ony olincam yadymdan cykarman! Gosun gulugyna giden esgerin yzyndan soyguli gyzy hat yazyar. Ol gyz hatynda basga bir yigidi halayandygyny, indi hem ozune hat yazmazlygy we yadygarlik ucin beren suratyny yzyna ibermegini sorayar. Gama batan esger yigit ahli gullukdaslaryndan gerekmejek gyz suratlaryny toplayar we asakdaky yaly hat bilen suratlary biwepa gyza iberyar: „Ezizim, gynansamda senin kimdigini yadyma salyp bilemok. Sen oz suratyny su gyzlaryn icinden saylap al-da ozune degisli dal suratlary yzyna ibermegini hayys edyarin.“ Keypini sazlan narkoman dasaryk cykyp iki adim atmanka ullakan bir pil bilen cakysyar we yere yazylyar. Name bolanyna doly dusunmedik nakroman yerinden turup yene –de adim atmekci bolanda ony ullakan bir gus kakyar. Narkoman yene-de yere yazylyar. Gus ucup gidenson narkoman yuwaslyk bilen yerinden turyar. Ine-de ony ucinji gezek pingwin kakyar. Pingwin bolsa eyyam gacyp gitdi. Nakroman name bolyanyna hic dusunenok. Birdenem bir dayza onun elinden tutup yerden galdyryar we „Ay, oglum! Ayrylsana su KARUSELin asagyndan!“ diyyar Agac jayyn icinde, gysyn icinde, ors pecinin ustunde bir Iwan cilim cekip otyr. Onun ayaly bolsa dasardan sowugyn icinde egninde 2 bedre suw goterip oye giryar. Iwan cilimjigini sorup pikire batyar: “Ayalymynkydan hezili yok, suwjagaz dasamakdan basga isi yok! Men bolsa kelle dowmeli , nadip yasamalydygy hakda...” Amerikan, fransuz, ors, hytaý we ýewreý naharhanada otyrlar. Olar çaý isleýärler. Hersine bir stakan çaý getirilýär. Emma, stakanlaryň içindäki çaýa siňek gaçypdyr. Amerikan stakan çaýy alyp getiren hyzmatçyň ýüzüne sepýär. Fransuz sypaýyçylyk bilen çaýy çalyşmagy soraýar. Ors doganymyz stakandaky siňegi çykaryp bir gyra oklaýar we çaýy içýär. Hytaýly bolsa çaýy içýär we siňegi iýýar. Ýewreý bolsa çaýyny içýär we stakandaky siňegi hytaýla satýar. Ependi goňşusynyň gapysyny kakýar. Hiç kim jogap berenok. Gaty-gaty kakmaga durýar. Derwezaň agzyna ýuwaşlyk bilen kellemen türkmen iti Alabaý gelýär we şeýle diýýär: -Ependi aga, gapyny kakma! Öýde adam ýok! Itiň geplänine geň galan Ependimiz özünden gidip ýykylýar. Birsalymdan özüne gelýär we ite diýýär: -Alabaýjan! Näme, sen üýrüp bileňokmy? Alabaý bolsa: -Üýrüp bilýän! Ýöne seni gorkuzmaýyn diýdim! “Titanik“ gark bolýar... Gäminiň ýarysy suwda. Garaňky. Gykylyk, agy sesleri... Şol iki aralykda „Titanigiň“ ýanyna kiçijik gaýykda bir özbek gelýär: -Çaý bar, kofe bar, kişmiş bar.... Jygyllykda bir türkmen daýzasy keçe satyn alypdyr. Moýmudyklap, zordan keçesini süýräp bir taksistiň ýanyna barypdyr. Daýza taksiste „bagažyňy aç“ manysynda şeýle diýýär: -Oglum götüňi aç, keçäni salaýyn. Taksistem garagol eken. Daýzadan kem galmandyr: -Daýza jan, keçäň sygmaz! Daýza welin ondanam ökde eken. Taksiste şeýle jogap berýär: -Sygar oglum, sygar! Keçäni eplapjik dykarynyn welin sygar ötägider Är-aýalyň gykylyk edýär: Aýaly: -Ölüp, senden dynsamdym! Äri: -Menem ölüp senden dynsam! Aýaly: -Sen öljek bolsaň, onda men ölesim gelenok!!! Iwan agamyz serhoş halda, gözlerini gögerdip ýary-gije öýüne gelýär we aýnaň öňüne geçip ýüz-gözüniň ýarasyna leýkoplastyr ýelmeýär. Geçip ýatýar. Ir bilen aýaly: -Iwan, näme sen düýn içip geldiňmi? -Daşetsin! Heý-de men içerinmi? -Onda nämä aýnaň ýüzüni leýkoplastyrdan doldurypsyň? Iki sany aç student çilim çekýäler. -Eşidýäňmi, bir ýerden-ä çişligiň ysy gelýär? -Samsyk!!! Çilimiň ujundaky siňegi aýyr. Ýangyn öçürijilere jaň gelýär: -Ýanýan, bahymrak geliň, öýüm ýanýa.... Operator oňa jogap berýär: -Çakylyk kabul edildi. A siziň öýüňize nädip barmaly? Öýi ýanýan: -.......siz näme meň üstümden güljek bolýaňyzmy?....Ullakan gyzyl maşyna münüp geliň.... Adamiýijileriň maşgalasynda agşamlyk nahary bişýär. Kaka-adamiýiji bişýän çorbaň tagamyny barlap görýär. Nahardan dadanyny tüýkürýär we Eje-adamiýijiniň ýakasyndan tutýar: -Haçan-da etli çorba bişireňde nahara atan buduň jorabyny çykaryp atmalydygyny men saňa näçe gezek aýtdym? Bir amerikan bir orsdan soraýar: -Bagyşlaň, orslar köp arak içýä diýýäler, şol dogrumy? Siz bir stakan arak içermisiňiz? -Elbetde! Duza basylan hyýarjagaz bilen içsem hemmesi gül ýaly bolar. -A üç stakan içermisiňiz? -Elbetde! Üç stakany uç sany hyýar bilen içerin, gürrüňi bolmaz. -A ýüz stakan içermiň? -Gulagyň galýamy? Onça hyýary men nadip iýeýin!? Bir obada ogry bar eken. Sheyle bir ynsapsyz eken, goren hemme zadyny utanman ogurlayan eken. Obanyn adamlary in sonunda chydaman, maslahatlashyp muny obadan chykaryp kowmaly karara gelyaler. Ogry obadan kowulyp shahere gidya, birnache yil ogrudan hich hili habar gelmeya. Kop wagt gecheninden sonra obadan bir adam ishi dushup shahere gidya. Namazyny okamak uchin metjide girse, shol ogry jemagatyn in onunde dur. Gozlerine ynanyp bilmeya. "Bu baryp yatan ogry dalmiday, nadip gelip jemagatyn onunde durup bildika?!" diyip gen galya. Jemagatyn arkasynda duran birinden soraya, bu kim, name uchin onde dur diyip. Olam: "Ay arkada duranynda hemme kowushlerimizi ogurlayady, kowushlerimizi goramak uchin ony one gechirdiklay" diyya bir gün awtobus duragynda metallic geyinmani halayan uzyn saçly oglan bilen bir garryja dayza dur. Dayza: - Gyzym sen nirak gitjek? Oglan: - Men gyz dal? Dayza: - Wahey... Senen men yaly dul galdynmy? 3 sany sinek dushushyarlar, son olar: gelin herimiz bir institutyn obshidine gideylin son 1 aydan eddil shu yerde dushushaylyn, nahili bolyarka diyishyarler. 1 aydan son olar shol yerde yene dushushyarlar. olaryn biri semiz, biri ganymatja, 3-nji bolsa hop-hor ekeni, son semizi gurrun bermage bashlayar: -ay mena Narhozyn obshidinde boldum, oglanlar nahar iyjek bolanlarynda tabaklaryna gachyan velin olar nahary tutush dokyarler, menem sholary iyip ine sheydip semredim, diyyar. ganymatjasy: -men Polidyn obshidinde boldum, oglanlaryn tabaklaryna gachyan, olaram chemche bilen meni chykaryarlar, shol chemchedakijikleri iyip ondum diyyar. horja sinek bolsa: -ay mena Transport inst-yn obshidinde boldum, oglanalar nahar iyjek bolanlarynda tabaga gachyan, olara nahara bir iyyarler, ust-ustune tabak boshandan son meni sorup-sorup zynyp goyberyarler Politda okayan bir student ekzamenyndan gechip bilman yykylya. Gidip mollymy bilen gepleshya. 1 goyuna ylalashyalar. 2-likci student obadaky agasyna jan edip, bir goyun getir diyya. Agasy bir goyun alyp, poezda/otly munjek bolanynda muny prowodnik saklaya: "Baran nelzya" diyya. Jany yanyp duran agasy bolsa: "Eto ne baran, eto myaso. Baran v Politehnicheskom institute uchitsa" diyya Dälihananyň başlygy dälileriniň içinden sagyny bilmek üçin bir çekilen surat maşyn goýýarda kim şuny sürip bilse şoňa 10 sany çörek, şu maşyny we öýüne göýberjekdigini aýdypdyr. Ýaňky däliler ýeke ýekeden ýaňky maşyna herhili münjek bolupdyrlar. Çetde bir däli gülüp otyr diýýär. Başlyk ýanyna baryp: - Sen näme ajygaňokmy ? Öýüňe gaýdasyň gelenokmy ýa? - diýip sorapdyr. Däli eline jüwsini sokan bolup - Hahaha maşynyň açary mendäää - diýipdir книги скачать

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir