*prezident!

egerde sizi prezident wezipesine belleseler name uytgeshme ederdiniz?

Dowamy »

1793 52
Köneler, 10 years ago


Gulcylyk

adamlar amerikada gulcylygyn yatmagyna name sebap boldy?

Dowamy »

1075 11
Köneler, 10 years ago


Ahal gozeli!

Sen waspyn sozlesem Ahal gozeli
Sen shanyna duzerin men gazaly,
Gel ikimiz bileje gezeli
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Bahar geler guller guncasyn acar
Kime shatlyk kime gaygysyn secer,
Soyyan sozun menin bagtymy acar
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Gozellerin sensin jahan...

Dowamy »

2526 67
Köneler, 10 years ago


Degishme! Dushunjesi pes bolan adamlara okamagy maslahat beremok!

indi 5 sany prezident turkmenistandan orsyetden turkden yapondan amerikadan bular oturyp icyarler, sonra gezekli gezegine turup tost aydyp bashlayarlar, orsynky turup bolun yagny turkmenistanda yok orus gyzlary ucin icelin diyyar, sonra turk turup bolun turkmenistanda yok turk halylary ucin icelin diyyar, sonra yapon turup bolun turkmenistanda yok...

Dowamy »

1852 14
Köneler, 10 years ago


Chat!

kim name ishleyar?

Dowamy »

2357 138
Köneler, 10 years ago


Kop okan kop biler

10-njy ýanwarda geçirilen
Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisinde
Türkmenistanyň prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
wise-premýerler H.Saparlyýew
bilen T.Japarowa ýurduň orta
mekdepleriniň 1-nji klasynda
okaýan okuwçylarynyň ählisini
okuw kitaplary bilen birlikde
şahsy...

Dowamy »

1203 14
Köneler, 10 years ago


Eyran turkmenleri barada gysgaca!

eyran turkmenleri barada bilyan zatlarym olaryn hukuklary gaty az eyranyn prezidenti olara turkmen atlary dakmagy gadagan edipdir, anyk bilemok welin tazelikde yene rugsat edipdir diyip eshitdim. Sheylede olara mekdepde oz dilimizde geplemek gadagan eger turkmen dilinde gurleshseler ene atalaryna belli mocberde jerime salynyar. Gaty gynanyan elimde...

Dowamy »

1212 15
Köneler, 10 years ago


Hazirki zaman ertekileri

Tilki bilen durna
Bir gün durna tilkiň öýüne
myhmançylyga barýar. Tilki hem
tarelkada çorba berýär. Durna-da
içip bilmeýär. Muňa içi ýanýar.
- Senem meňkä aýlanawer, dost. -
diýip, durna tilkini öýüne
çagyrýar we küýzede çorba
goýýar. Tilki hem truboçka
çykaryp çorbany içýär we:
...

Dowamy »

2307 2
Köneler, 10 years ago


Magtymguly pyragy!

Gömüldi derýalar, ýykyldy daglar,
Ýetimler gözýaşyn döke başlady,
Orramsydan bolan haramhor
begler
Ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady.
Jemagatsyz azan bir gury sesdir,
Niçe mollaň okan ylmy hebesdir,
Kazylaryň käri çilimdir, nasdyr,
Para görse, dyza çöke başlady.
Işanlary her gapyda tapyla...

Dowamy »

1032 4
Köneler, 10 years ago


Degishme

Bir ment kocheden baryar, gorse
bir gyzjagaz gumdan birzatjyk
yasap otyr. Ment gyzjagazyn
yanyna baryp:
-Salam gyzjagaz, name yasayan
sen?
-Salam dayy. Men ment yasayan
-Nameden yasayan?
-Gumdan, glindan, pohdan
Ment gaharlanyp:
-Hany derrew poz shony, yogsam
ene atana ayd...

Dowamy »

2019 22
Köneler, 10 years ago


Menem negr et basharsan! ha ha ha

Günlerin birinde 10 sany negr
kampanya gidipdirler. Bular yolda
köne bir çaynek tapypdyrlar.
Bular kampanya yerine
barypdyrlar.Negrlerin biri yankı
çaynegi eline alypdyr (eli azyjyk
çaynege sükenipdir) birem
seretse çaynekdan jyn çykypdyr.
Jyn bu negrlara "name isleseniz
islan menden di...

Dowamy »

1064 3
Köneler, 10 years ago


12-nji yanwar yatlama guni!

1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda
ir bilen 11 sagat 20 minutda 1
tonna 120 kilogram därini
galanyň gündogar böleginde
partladyp, oňa girmäge
mümkinçilik gazanan rus
goşunlary eýýäm 12 sagat 30
minutda galanyň içinde
aljyraňňylyga düşen adamlary
uçdantutma gyryp ýördüler.
Duşmanyň...

Dowamy »

833 0
Köneler, 10 years ago


Degishmeler

Iki yewrein gurruninden:
-Awram, sen bu gyzyl sagady
nirden aldyn?
-Muny mana kakam öljek bolanda
satdy
* * *
Bir towshan tokayda aglap otyr.
Ayy gelip:
-Name towshan dost aglap otyn?
-Prawamy aldylar Gailar
-Gaygy etme, aljak bolayyn
Birwagtdan son ayy eli bosh
gel...

Dowamy »

1401 7
Köneler, 10 years ago


Gulmek omurden!

Bir obada bir adam ogryncha
arak yasayan eken. Oyunden
hachan gorsen tusse chykya. Bir
gun ol adam shahere gaytmaly
bolupdyr. Olam yewrey
gonshusyna hayysh edip:
-Awram, men srochna shahere
gitmeli, gayrat edip men
apparatyma goz gulak bolsan.
Bar etmeli ish her 2 sagatdan
suwyny...

Dowamy »

1701 10
Köneler, 10 years ago


Teswirler-den alnan

Kä wagt şu türkmenlere gaty
gaharym gelýär. Ne gözel bir bina
dikilýär. Ne gözel bir at dakylýar.
Bitaraplyk binasy! Garaşsyzlyk
binasy! Bular welin oňa özüçe at
berýär. Üç aýak, sekiz aýak!
Bar indi üç aýag-a boljagy boldy
welin, bir hepde mundan öňmi
nämemi, Nisa oteliniň ýanyndan
aja...

Dowamy »

1189 5
Köneler, 10 years ago


Yslam?

yslam name ucin men yazan zatlamy pozyan?

Dowamy »

1102 8
Köneler, 10 years ago


(remix) dowur sheyle dowur

I. Ýigit näme soltanmyň sen sotowoýyň beýle gymmat,
Her sepoçkaň berre guzy, sagat poçti bir bedew at,
Laptopjygyň bahasyna alyp boljak on iki sygyr.
- Iller alýar menem aljak, döwür şeýle döwür.

II. Dostjan näme perwaýsyz sen, artyklyk edýärmi dişiň?
Ýigrimä-de ýetmänsiň-ä, ýaňy bir on alty ýaşyň.
...

Dowamy »

1395 8
Köneler, 10 years ago


Taryhdan habar

Bir suratyň taryhy

Ýakynda internet gözleg sahypalaryna syn edip ýörkäm, bir türkmeniň keşbi meni özüne çekdi. Bu suratda 1952-nji ýylda Helsinkide geçen olimpiýa oýunlarynda sport gimnastikasynda çempion bolan we 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955-nji ýyllarda eliňi diräp bökmeklikde SSSR-iň çempiony bolan Iosif Konstantinowi...

Dowamy »

1241 4
Köneler, 10 years ago


Gokdepe

basym hatyra guni yetip gelya.

Dowamy »

903 1
Köneler, 10 years ago


Komek

mundan 3 ay on yykylyp ayagymy ganyrtdym welin sh wagtam agyrya name ucinka doslar bilyan bamy?

Dowamy »

1041 14
Köneler, 10 years ago


Turkmen gyzlary ucin!!!

ay-aydyn gije gozledim seni,
yandyrdyn yshgynda koydurdin meni,
yyldyzlara bakyp atyrdym dany,
yandyrdyn yshgynda turkmen gozeli..!

keshbini menzetdim misli jemala,
ulalyp yetishdin geldin kemala,
yylgyrypjyk gulum gel sen yanyma,


saclary garadyr kirpigi okdur,
yalancyd...

Dowamy »

2799 26
Köneler, 10 years ago


Men talyplyk yyllarym

Yat illerde yatlar bilen geçyar menin yaşlygym,
Unwersitetde okan yyllam, yatdan çykmaz açlygym,
Garnym doysa keypim bolsa 1-2 setir joşdugym,
Gysgaçasy şeylerajik men talyplyk yyllarym.

Gazyet, jurnal, kitap, depder menin ahli baylygym
Jübimde-de it uglayar, nadeyin? yok aylygym,
Her sagadym hepda...

Dowamy »

1580 11
Köneler, 10 years ago


In zerur zat!

dünýäde iň gymmatly zat näme dostlar?!

Dowamy »

1767 37
Köneler, 10 years ago