bir çopan aşgabada gitmek üçin samolýota münjek bolýamyş. elinde-de bir semiz goýun diýýä. aeroportda: -ýaşuly, bu goýny nirä alyp barýaň? samolýota goýun salmak bolanok. -aý, inim! bu goýun däl, bu para-peşgeş. „goýun“ bolsa aşgabatda institutda okaýar. özüne göwni ýetýän bir çopan, beýik daga çykýamyş. görse, ol ýerde-de özüne göwni ýetýän bürgüt otyrmyş. çopan bürgütden soraýar: -eý, bürgüt! hany, maňa aýt. sen nädip uçup bilýäň? bürgüt asmanda uçmagyň kyn iş däldigini düşündirýär: -ine, şeýle. özüňi bu gaýadan aşak göýberýäň we uçmaga başlaýaň. men şeýdip uçýan. meniň kakamam, kakamyň kakasam, kakamyň kakasynyň kakasam şeýdip uçýadylar – diýip, özüni gaýadan göýberýär we bir salymda howada gözden ýitip gidýär. çopanyň hem bürgüt ýaly uçasy gelýär we gaýadan özüni göýberýär. bir salymdan soň howada aşakdaky sesler ýaňlanmaga başlaýar: -wa-a-a-a-ah, seniň özüňem, kakaňam, kakaň kakasynam, kakaň kakasynyň kakasynam……. 2 köpeltmek 2 – näçe bolar.? nagt bolsa – 4 bolar, bir ýerden alsalar – 3-den bolar, bank üsti bilen hasaplaşsalar 5-den bolar. ýokary okuw jaýyna girmek üçin ekzamende sorag soraýarlar: -siz puşkini tanaýaňyzmy? -ýok. -magtymguly, zelili, kemine bilen tanyşlygyňyz nähili? -bularam tanamok. -berdi kerbabaýew, kerim gurbannepesow dagylary bir tanaýaňyzmy? -bular bilenem tanyş däl. -gidip bilersiňiz. indiki ýyl geliň. ekzamen tabşyryp bilmedik dostumyz keýpiz gapydan çykýar. daşardakylar ondan soraýar: -nätdiň? geçdiňmi? -ýok-laý, tanyşyň bolmasa geçirenoklar-laý. meniň bolsa tanaýanym ýok… mugallym okuwçylara diýýar: -kim özüni samsyk hasaplaýan bolsa ýerinden tursun. hiç kim ýerinden gozgananok. bir salymdan soň ependiň ogly ýerinden turýar. mugallym: -näme ependiýew, sen özüňi dogrudanam samsyk hasaplaýaňmy? -ýok. -onda name ýeriňden turduň? -ýeke özüňiz dik duraňyzsoň, size ýoldaş bolaýyn diýdim-laý… iki serhoş duşuşýalar we irden giç agşama çenli “bellemäge başlaýalar”. biri beýlekisine diýýär: -dos-s-s! ýene-de az-za-jyk içelimi? -häzir, men barlap göreýin. eger men ýerimden turup iki ädim adip bilsem, onda hokman iç-çeris. eger ýykylaýsam……, onda men öýe gaýtjak. ýigit bilen gyz kinoteatrda hindi kinosyny görüp oturlar. gyz oglandan soraýar: -nähili pikir edýäň, iň soňunda olar öýlenerlermik-ä? -dagy näme! şular ýaly kinolaň soňy gynançly gutarýar ahyryn. bir amerikan bir orsdan soraýar: -bagyşlaň, orslar köp arak içýä diýýäler, şol dogrumy? siz bir stakan arak içermisiňiz? -elbetde! duza basylan hyýarjagaz bilen içsem hemmesi gül ýaly bolar. -a üç stakan içermisiňiz? -elbetde! üç stakany uç sany hyýar bilen içerin, gürrüňi bolmaz. -a ýüz stakan içermiň? -gulagyň galýamy? onça hyýary men nadip iýeýin!? iki dostyň gürrüňi: -bilýäňmi, düýn agşam şeýle bir zat boldy! gidip barýadym welin, bir oglany üç bolup urup duran ekenler. aý, menem onsaň, kömek edeýin diýdim. -berekella! gör sen nähili batyr! ýeri onsaň kömek etdiňmi? -elbetde. sen bir görsediň biziň dört bolup ony ýenjişimizi…. -seniň eliň meniň jübimde name işleýär? -otlyçöp gözleýän, agam. -adam ýaly sorasaň bolmaýamy? -soramaga utandym-da...

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir