Obanın mollası bir gün obadan bir gyza aşık bolyar.Yöne ol gyzyn kakası Dine garşırak adam bolanson bütün oba'' Sana gyzyny bermez ''diyip aytyar. Yaş molla oğlan ol gyzy gatı erbet söyenson'' Uryanam bolsa men gidip sorajak'' diyyar. eytme beytme diyselerem dinlemandir. Bir gün eşiğini geyip ağşam çay içip oturan vagtları gapysyny kakyar da giryar.Az salımdan son bar güyjüni jemlap; --Allanın emri,pıgamberimizin buyruğı bilen men gyzynyzy özüme soramağa geldim diyyar.Ruhsat berseniz men sizin gyzynyza talyp' diyyar. Gyzyn kakası ; --Menin Molla berjek gyzym yok,gaydıbam gelme bu yerik 'diyip joğap beryar. Yaş molla gynanıp öyüne gaytyar.Elbette alan joğabından gövni çöken molla uzak gije yatıp bilmeyar. Ertesi irden azan okamak üçin minara çıkyar we ---Ses kontrol,1,2,3 ses kontrol.. Bu günki ertir namazımın azanını Söyüp arzuwuna yetip bilmeyanler üçin okayarın... Gullukda birine hat gelyar gelninden, ozem “valentine” guni. Achyar welin ak kagyz, olam yanydaky dostlaryna dushundiryar: -gulluga gitmakam gelnim bilen sowushdim, shondan barem gurleshemzok, yone gutlaga alyan! BIr ayal oglyny yanyna chagyryp ogul gitde oba aylanyp gel hemmesini toya chagyr,name mamash meni oyerjekmi,yok ogul 25 yyl yada dushmedik sunnet toyuny etjek ,yok how mamash zapadlo goryan,her kochede bir gezyanim barow ,nanesi ogluna shey diyyar,55 yashan kakan zapadlo gorenok ikinizinkini bile goshup etyanimizi. uch sinek boka gonup otyrlar olaryn ulusy shey diyyar hey etinden saylaman iysenan. mugallym klasynyn gapysyny achyp okuwchylar bilyanizmi ,olan yarsy bilyaris yarsy bilemzok,diyyar ertesi gun yenede gaytalap okuwchylar bilyanizmi diyyar ,olar yenede yarsy bilyaris,yarsy bilemzok diyyar, 3-nji gunem klasyn gapysyny achyp shey diyyar okuwchylar bilyanizmi olar yenede shol yarsy bilemzok, yarsy biyaris mugallym okuwchylaryna shey diyyar bilyanler bimeyanlere aytsyn- diyyar . aslynda ony bilyan yok. Men seni soydum dawno,ynanmadyn serawno. senin chorny gozlerin, lyubow diyen sozlerin. Pachemu hat yazanok, nawerno sen soyenok. soymesnde napishi, yurek bagryn potdushy, Yurek boldy bespakoy, hayysh edyan uspakoy, Sen bir owadan swetok, Men yolmaga hakm yok, Diymesende I love you, men welin tebya lyublyu. Bir gun Towuk,yolbar,tilki,sichan hytaya gitmekchi bolupdirlar. gidiberipdirler gidiberipdirler ahyry granicca baripdirlar. Viza almak uchin ocherda durupdirlar. Hytaya gidyanlerin adini gisgaldip yazyan ekenler shol sebabpde sygyrn vizasina SYG, yolbarsyn vizasyna YOL, tilkin vizasyan TIl, ocherd sychana gelende: Sychan : ay men onayinlay diyipdir. :) Shutayda gulsenem bolya Aýdaly, şeýleräk bir ýagdaý: Gurban bilen Oguljan ikisi Täze Ýýl saçagynyň başynda iýip-içip otyr. Oguljan şunça näz-keresme edýär welin, Gurbanyň kuýi köçesi başga ýerde. Iki gozem telewizorda, kino seredýär. Oguljan ahyrsoňy näz-keresme bilen Gurbana ýüzlenýär: - Gurban, aý Gurban! - How! - Waý, maňa-da biraz üns beräý-ä. Seredäý-ä maňa tarapam käwagt. - Ine, synladym. Saňa seredip, häzir kinon iň gowy ýerlerini geçirýan. Boldumy indi. - Synlan bolsaň, aýt-da, men owadanmy? - Hym. (Gurban ýene telewizora bakyp, galan soraglaryna seretmän jogap berýär) - Nememi, dakynan şaý-seplerimem gelsipmi? - Gelsipdir, ýaman gowy gelsipdir. - Saçymam boýadym-a. - Olam aňrybaş saç bolupdyr. - Täze köýnegim nähili? - Perizat. - Gözlerim barada-da a-azajyk aýdaý-da. - Gözlerinem hüýr-melekleri ýada salýar. - Dişlerim... - Dür... - Boý-syratymam hindi kinolardaky gyzlaryňkyny ýatladýar gerek? - Eddil özi. Oguljan şondan soň esli wagtlap gözlerini suzup oturýar-da, öz ýanyndan hüňürdeýär diýýär. - Wah, şular ýaly görk görmegim bilen şunuň ýaly töňňa nädip bardymkam diýsene... Hoja Hojaýewin degişmesi: Biri lukmanyň ýanyna barýar diýýär. Lukmanam ony doly barlagdan geçirýär-de, hassanyň ýüzüne seredip, esli wagtlap dymyp oturýar. Onuň aljyranňy keşbini görüp, hassa ysgynsyz seslenýär: - Lukman, näme boldy? - Aý, men ony... - Näme, meniň keselim näme, aýdyň ahyryn. - Wah, men ony aýdyp biljek däl... - Lukman, aýdyň. Hakykaty aýtsaňyz bolýar, men mertdirin. - Siziň keseliňiz bar-a... Aý, ýok, men öňi-soňy aýdyp bilmerin. - Aýdyň, men ähli zada taýýn. - Ýeri, bolýa-da. Siziň keseliniziň ady... Neme...Ekinehekge...aý, ýok. Ekenikak... Wah, ýok-laý, neme, ekinikikakga... Ekenimikikgge..Ehenohokgoz..Wah, ýashuly, aýtdym-a, men ony aýdyp bilemok diýip, oňa dilim öwrülenok. Ertir aýlan, kelle sagat wagty, mazaly öwrenip aýdyp beräýeýin-le... Sowet düwründe hökümet herkime iş berensoň erkekleriň hemmesi diýen ýalak aýlyklyja, pullyja bolan. Ýagdaý şeýle bolonsoň gyzlaram gudaçylyga gelene bor diýip durmuşa çykyberýän eken. Gyzyl diplom alýança okan gyz, ýaşy geçensoň är bolsa bolýa diýip traktorista barýa. Gyzykly günler sssr dagansoň başlaýar. Heleýi işsiz, Baýryş hem maşgala aýlajak bolup gijeleri bilen işläp başlaýä. Pagta ýygym döwrü, aram aram pagta maşynyň şpindellerini (pagtany çekip alýan tikenli demir) arassalamaly bolýa. Baýryşyň eller naždaga öwrülip giden diýýä. Agşam ýatanlarynda aýaly (ýokary bilimli heleý) romantika isleýä diýýa. Baýryşam barja bilýänjesini etýä, arkasyny sypap başlaýa. Heleýiň jany ýanyp "Aý oglan gaşaýäňmy beset, beset boldy, ýygna naždagyňy ýatdyk" diýýa. Bill Klinton, Boris Yeltsin we Bill Gates huday tarapyndan cagirilyar. Hudaya olara dunyade bolup gecyan zatlardan narazydygyny we ony 3 gunun icinde yok etjekdigini aydyar. Olara oz dostlaryna we tanislarina bu boljak zat barada habar bermage rugsat berilyar. Bill Klinton oz isgarlerini cagiryar we seyle diyyar: “Menin size bir gowy birem yaman habarym bar. Gowy habar: Huday bar eken. Yaman habaram ol dunyani 3 gunun icinde yok edyar.” Boris Yeltsin oz adamlaryny cagiryar we “Menin size bir yaman birem ondanam yaman habarym bar. Birinjisi Huday bar. Ikinjisem Ol dunyani 3 gunde yok edyar” diyyar. Bill Gates hem oz adamlarynyn yanina barip seyle diyyar: “Size gowy habarym we yene de gowy habarym bar. Birinjisi Huday meni dunyadaki 3 esasy adamyn biri diyip pikir edya. Ikinjisem …. Windows Vista daki yalnislari(bugs) duzetmek hokman dal.” Oyde 1 dushunishmezlik sebabi ar-ayal ikisi gyrlyshyp bashlayalar. Arem name, erkekligini "subut etmek" uchin ayalyna 1 sharpyk donduryar. Ayaly arinin beydenine beterem gaharlanyp, kunjekde duran oklovy alyp yankyny kovalap bashlayar. Arem oyun ichinde nira gitjegini bilmen, yatylyan otagdaky krovadyn ashagyna girip, divara yakyn yerlerine yapyshyp yatyar. Ayaly - Chyk yercheken krovadyn ashagyndan! Ar - Chykjak dal! Ayaly - Chyk diyyan sana... Ar - Chykanok shola name diysenem! Ayaly - Erkek hallyna bolup durshyna utananokmy ? Ar - Men oyun erkegi, men name diysem sho-da bolar, chykjak dal diyyan bolsam, chykmaryn, nokat :D Hoja, gijan ichinde, dasharda ay yshygynyn yagtysynda bir zatlar gozlap yoren eken. ayaly gelip "name gozleyan?" diyip sorayar. hoja hem: -inne... diyip jogap beryar. ayaly- nirde yitirdin? hoja- oyde... ayaly- onda git oyde gozledaa... name barden gozlap yorsun..? hoja- barisi oye gora has yagty... diyipdir. Gyzlaryñ we oglanlaryñ umumy ýaşaýyş jaýlarynyñ adatça näme bilen tapawutlanýandygyny siz bilýäñizmi? - Gyzlaryñkyda gap-gaçlar nahardan soñra ýuwulýar, a oglanlaryñkyda nahardan öñ. Gezelenje giden aýaly - adamsyna jañ edýär: - Meniñ pişijigim nähili? - Amanadyny tabşyrdy:(. - Nähili aýylganç:( Muny maña biraz hem bolsa medenýetliräk aýtsañ bolýar ahyryn! Meselem, pişigiñ-ä sessizje üçekde otyr. A soñra bolsa, ‘ol ýerden aşak gaçyp ýere kakyldy’-diýip. Düşündiñmi? - Azda-kände. - A ejem nähili? - Üçekde otyr:). * * * * İr bilen işe gitmekçi bolan adamsy aýalyna soraýar: - Keýwany, näme maslahat berýäñ, bu gün men haýsy jorabymy giýeýin – tämiz, emma ýyrtyk bolanynymy, ýogsa, kirli emma ýyrtyk dälinimi? * * * * Talyp olguna kakasynyñ haty: …..Oglum saña soran on manadyñy ýolladym, emma şuny ýadyñda sakla – 10- bir sany nol bilen ýazylýandyr, iki sany däl!!! * * * * Bir är-aýal bile ýaşamagynyñ 75 ýyllyk ýubileýini belleýärler. Baba mama soraýar: - Eşidýäñmi garry:(.. enesi:)! Biz 75 ýylyñ içinde on ogul ýetişdirdik. Sen maña düşündir, näme üçin olaryñ hemmesi bir-birine meñzeýärde, sadaja birinjisi ählisinden tapawutlanýar. Ýogsa-da sen maña bir gezek biwepalyk etdiñmi? - Bilýäñmi babasy:(, men gaty uly günä işledim…. - Hmmm…diýmek şeýle… onda aýt, birinji oglumuzyñ kakasy kim? - Sen. * * * * Synagdaky sorag-jogap: Mugallym: At güýji diýmek näme? Talyp: Bu güýç diýlip – bir metr boýundaky atyñ bir kg agramynda ýetişdirilmesine aýdylýar. - Sen beýle aty nirede gördüñ? - A ony ýöne ýerden görmek mümkin däl, ol Pariždäki ölçeg we agyrlyk Palatasynda saklanylýar. * * * * Pişigi öý eýesiniñ ýüregine düşýär. Adam pişigi bir gaba salýar-da uzakraga äkidýär we taşlap gelýär. Emma pişik eýesinden öñürti öýe dönüp gelýär. Bu birnäçe gezek gaýtalanýar. Ahyr soñy eýesi pişigi has uzak bir ýere taşlap gelýär we gaýdyşyn yzymy tapmasyn diýip çylşyrymly ýollardan gaýdýar we netijede özi azaşaýýar. Bialaç öýdäki aýalyna jañ edýär: - Eşidýäñmi, neme….pişik geldimaý….? - Hawwa!? - Hany ony telefona çagyrsana:(. * * * * İki dost ýoldan barýarlar. Garşydan owadan bir gyz gelýär we duşlaryndan geçende gyz gülýär. Biri beýlekisine diýýär: - Gördüñmi! Bu gyz maña ýylgyrdy!!! - Ha ha ha … Başga kime bolsun? Menä seni ilk görenimde gülmekden bir hepdeläp özüme gelip bilmändim:):) * * * * Logika we kanun. Synagda talyp bilet çekýär we hiç zat bilmeýär. Professor oña ýönekeýje üç sany sorag berýär – oda netijesiz. Soraýar: “Hawwa, goç ýigit! Seni näme etmeli?” Talyp özüni hiç ele bermeýär we şeýle diýýär: “A, indi bolsa men size üç sorag bereýin, eger bilmezseñiz – maña bäşlik goýmaly borsuñyz.” Gürleşdik:(. Talyp soraýar: - Kanuny, emma logiki däl; - Logiki, emma kanuny däl; - Hem kanuny däl, hem-de logiki däl – näme bolýar? Professor pikirlenýär-pikirlenýär we haýran galýar-da “zaçýotkasyna“ bäşlik goýýar. Soñra-da düşündirişini soraýar. Talyp şeýle jogap berýär: “Professor, siziñ owadan we ýaş aýalyñyz bar – bu kanuny, emma logiki däl; onuñ-da ýaş we görmegeý söýgülisi bar – bu logiki, emma kanuny däl; Şeýle,….:) A, edil şu wagtjyk bolsa siz şol söýgülisine bäşlik goýduñyz bu bolsa – hem kanuny däl, hem-de logiki däl.” bir yewrey bilen sheytan ashhanada nahar iyip oturan ekenler. birdenem tok kesilyar. sheytan yewreyden shuphelenyani uchin, yagny garankyda naharymy iyaymesin diyip ona teklip edya -gel ikimizem tok gelyancha chapak chalaly, yagni iki elimizi biri-birine charpdyryp duraly. sheytsek nahar iyip bilmers. yewreyem kabul edya we tok gelyancha ikisem chapak chalyalar. biraz son tok gelyar, we sheytan gorse nahary hich galmandyr, hemmesini yewrey iyipdir. hayranlyk bilen yewreye seredip sorayar, nadip bashardyn muny diyyar. yewrey: -men bir elimi yuzume charpyp durdym, yagni bir elimi chekkame charpyp, beyleki elim bilenem naharyny iydim... diyipdir. Atakopek kowush alypdyr ekeni. Kowush satyan ona "birinji hepde, kowshun ayagyny gysmagy mumkin" diyipdir. Atakopek birinji hepde kowshunu geymandir))))))

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir