Ýaşajyk bir gyz ýeke özi taksa minipdir. Ýol boýy gürlemän barýalar. Otlyrak bir ýerde taksist maşyny saklap bagajnikdan köneräk odeýal çykaryp ýere ýazypdyr. Gyz gorkyjyna: - Waý daýyjan, ýalbarýan degme. Men intäk gyz, başga näme et diýseň edeýin ? Taksist elindäki oragy uzadyp: - Bol onda towşanlaryma gökje ot ýygyş. Dälihanada däliler hatara durup günde bir deşikden seredýän ekenler. Dogtorlaryň biri hem bu ýagdaýa geň galyp ol hem hatara durýa. Onuň nobaty ýetende ol 5 minutlap şol deşige seredip hiç zat görüp bilmeýä we beýleki dälileň edişi ýaly ýene-de hataryň iň yzyndan oçyra durýa. Ahyr çydap bilmän öňündäki däliden soraýa: - Eý siz şol deşikden nämäni görýäňizaý menä hiç zat görüp bilmedim! – diýip sorapdyr. Şonda däli: - Bah sen bir gezek seredip hiç zat görüp bilmänsiň a biz bolsa 10 ýyl bäri hem şol deşikden seredip hiç zat görüp bilmän ýörs, seňki hiçle…

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir