Ogrudan gorasyn diýip, maşynyň ýanyna iti daňypdyrlar. Eýesi irden turup görse, maşynyň tekerleri ýokmuş, ogurlapdyrlar... :-( Maşynyň aýnasynda bolsa: “Itiňize zat diýmäň. Ol üýrdi…” diýip hat ýazyp gidipdirler. ________________________________________ Jygyllykda bir türkmen daýzasy keçe satyn alypdyr. Moýmudyklap, zordan keçesini süýräp bir taksistiň ýanyna barypdyr. Daýza taksiste „bagažyňy aç“ manysynda şeýle diýýär: -Oglum götüňi aç, keçäni salaýyn. Taksistem garagol eken. Daýzadan kem galmandyr: -Daýza jan, keçäň sygmaz! Daýza welin ondanam ökde eken. Taksiste şeýle jogap berýär: -Sygar oglum, sygar! Keçäni eplapjik dykarynyn welin sygar ötägider. ________________________________________ Bazara barýan ogluny atasy saklap şeýle diýýär: -Oglum, puluňy gawun-garpyz diýip biderek zatlara sowaýmagyn. Nas algyn, oglum! Nas … ________________________________________ Bir ýaş ýigit yzynda ýaş gelnini we çülpe çagalaryny ýetim goýup aradan çykypdyr. Ýarym- ýaş bolup aglaýan dul galan gelni köşeşdirmek üçin molla aga şeý diýýämiş: -Goý gyzym, aglama! Seniň adamyň gowy oglandy, ol häzir Behiştde hüýr-perileriň arasyndadyr. Oňa hüýr-periler hyzmat edip ýörendir….. Mollanyň bu sözlerini eşden gabanjaň gelin, beter gygyrmaga başlaýar: -Wah, ýerçeken! Meýdi ýanan! Ol- a Behiştde hüýr-periler bilen keýpi-sapada gezmeli, men bolsa bärde görgümi görüp ýetim galan çagalary eklemelimi? … ________________________________________ Myhmanhana iki sany dost girýär. Olar ýer almak isleýärler. Elbetde, myhmanhana 5 ýyldyzly däl eken. Soraýarlar: -Bu doňuzýatakda bir otag näçä durýar? -Bir doňuz üçin 30$, iki doňuz üçin bolsa 60! ________________________________________ Molla we polisiýa ikisi durmuşdan zeýrenişip barýamyşlar. Birdenem iki sany adamyň erbet urşyp duranyny görýäler. Polisiýa bulary aralajak bolýar, emma molla: -Dur oglum, entek wagty gelenok … -diýýar we polisiýany saklaýar. Ine-de, uruşýanlaryň biri beýlekisini pyçaklap öldürdi. Şondan soňra molla: -Ine, oglum! Indi barsak bolar. Olaryň biri seniňki, beýlekisi bolsa meniňki! ________________________________________ Sirkiň direktoryna telefon jaňy gelýär: -Salowmaleykim agam! Bagyşlaň, size gepleýän at gerekmi? Direktor trubkany taşlaýar. Telefon bir salymdan ýene-de jyňňyrdaýar . -Salowmaleýkim, agam! Meni bagyşlaň , sorajak zadym bardy. Size gepleýän at gerekmi? Direktoryň gahary gelýär we ikinji gezek hem telefonyň trubkasyny goýýar. Üçinji gezek telefon jyňňyrdaýar. -Eý, haýwan, näme üçin trubkany taşlaýaň ? Maňa näme toýnagym bilen telefon etmek aňsatdyr öýdýäňmi? ________________________________________ Ependi restoranda. Ofisiant Ependiden soraýar: -Agam, name iýmek isleýäňiz? Ependi: - Şol aňyrky gyrada oturan adamyň iýýäninden iýjek. -Bu diýýäniň bolmaz, agam! Ol adam iýýänini bermez ahyry... ________________________________________ Sygyrlar barada hakykat! Sygyr bize süýt we et berýär diýýäler, emma, bu düýbünden NÄDOGRY! Adamlar ondan süýdünem, etinem soraman alýalar. ________________________________________ Bir gün Poşalagyňka telewidiniýeden reportaž almaga gelýärler. Reportýorlaram ermeni ekeni, özlerini tanadýarlar: -Wasiliý Mahçupýan we Grigoriý Lukoçýan. Biziň Poşalagam özüni tanadýar: -Men-ä Poşalak Tal çapýan, aýalymam Eneküti Nan ýapýan.

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir