Günleriň birinde bir baý adam ogluny oba alyp gidýär. Bu syýahatyň ýekeje maksady bardy; adamlaryň nä derejede garyp bolup biljekdiklerini ogluna görkezmek. Gaty garyp bolan bir maşgalada iki gün boldular. Obadan şähere gaýdyp gelýärkäler, kakasy ogluna: “Adamlaryň nä derejede garyp bolup bilýändiklerini gördüňmi?” diýip soraýar. “Hawa.” “Hany aýt, näme öwrendiň?” “Şuny öwrendim: Biziň öýümizde ýekeje itimiz bar, olarda bolsa üç. Biziň howlymyzda ullakan bir howuzymyz bar, olarda bolsa soňy bolmadyk dereleri. Bizde birnäçe halymyz bar, olarda bolsa ýaşyl öwsüp duran, gözýetimiňe çenli uzanan otluk meýdanlary. Biziň görüş çägimiz garşyky bina çenli, olaryňky bolsa tutuş gözýetime çenli.” Ogly sözüni tamamlanynda, kakasy aýdara söz tapmady. Ogly dowam etdi: “Minetdar kaka, biziň nä derejede garypdygynyzy görkezeniň üçin!”

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir