II Jahan urşunyň dowam edip ýören döwründe, London şäheri her gün bombalanýan eken. Öýüni-ojagyny terk etmän, öňküje durmuşyna dowam edip ýaşap ýören garryja goja näme üçin gorkmaýandygyny sorapdyrlar. Goja şeýle jogap beripdir: "Pikip edip görüň-ä bir, duşman uçarlary ilki bilen Manş deňzini geçmeli. Manş deňzindäki biziň harby flotymyzy geçip bilse-hä geçer. Onsoň Londony tapmaly bolar, bu ümürli howaň içinde zordan tapyp biler. Hany Londony tapdy diýeli, biziň obamyzy nireden bilsin? Hany biziň obamyzyňam üstüne geldi diýeli, biziň köçämizdäki edil 87 nomerli öýi nädip tanasyn? Hany öýi tanap, bombany edil biziň öýümiziň üstüne atdam diýeli-dä, edil şo wagt meň öýüň içinde bolup bolmajagymy näbilsin?" Bir guzy ýolda gaty tukat, gamgyn halda gidip barýarka öňünden özi ýaly gamgyn jüýje çykyp: "Näme beýle gamgyn görünýäň dost?" diýip sorapdyr. Guzy: "Seniň kakaňa BARAN diýlende bilersiň..." diýip jogap beripdir. Jüýje bolsa: "Seňki birneme ýagşy-la, meniň kakama PETUH diýýärler ahyry..." майкрософт офис 2007 скачать бесплатно

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir