DÜÝŞLER

Beden hereketsiz ýatyrka, düýşde gezýän, görýän we gürleýän kim? Gije geler, uklarsyňyz. Gabaklaryňyz ýumular, gulaklaryňyz eşitmez, eliňiz tutmaz, aýagyňyz ýöremez. Ýanyňyza biri gelip gürleşse ne ony görersiňiz, ne eşidersiňiz. Siziň görýänleriňizden, başdan geçirýänleriňizdenem ol bihabardyr. Irden turup ertirlik edineniňizde agşamky gören düýşü...

Dowamy »

3289 6
Köneler, 9 years ago


Kurany Kerimiň ýigrimi üç ýylda inmesiniň hikmeti nedir?

Kurany Kerim ýigrimi üç ýylda däl-de, bir gezekde insedi onda «Kurany Kerim neçün bir gezekde indi, bölek-bölek inmedi?» diýerdiler...
Munuň ýaly meselelerde esasy zat boýun bolup kabul etmek we Hakyň takdyr edenini ykrar edip makullamakdyr. Ýogsa, her meselede soraglaryň yzy kesilmez: «Öýle namazy näme üçin on rekagat? Juma namazy näme üçi...

Dowamy »

1211 9
Köneler, 9 years ago


Kitaby okap gözüme ýaş geldi. Soňsuz Nur (-dan bölek)

Muhammet Fethullah Gülen Hojaýefendi
Soňsuz Nur

Kurandan gaçyş

Pygamberimiziň häzirki döwri suratlandyran ýene bir hadysynda
"Kuran okamak utanç bilnip, yslam hem geň görülýänçä kyýamat gopmaz" diýýär. 136
Käpirler bidinligi aç-açan yglan edýärkä, musulman kişiler musulmandygyny aýtmaga utanyp...

Dowamy »

1594 32
Köneler, 10 years ago


Keramatly kitapdan Nur çykýar.

Bismilla diýip melgun zährini ýarsam,
Ýüzün açyp ajap, jaýlaryny görsem,
Mätäji diýr, okap magnysyn bersem,
Dürli magfyrýetler saçan kitabym.
Annagylyç Mätäji

Keramatly kitapdan Nur çykýar.

Ýaş mahallarymyzda ruhanylar:
- Kuranyň her harpyndan nur çykýar diýärdiler. Yly...

Dowamy »

1154 9
Köneler, 10 years ago


Günden patyşa hat

Gadym zamanlarda bir patyşa "Az salymlyk hem bolsa dünýämi üýtgedeýin" diýen niýet bilen ýeke özi daglyk ýere gezelenje çykypdyr. Ol dag içinde täsin kölüň üstünden barypdyr. Kölüň gyrasynda ösüp oturan agaja arkasyny diräp oturan ak sakgal goja patyşanyň ünsüni çekipdir. Goja sarsman oturyşyna öňündäki käseden iki sany daşy alyp kölüň içine oklap...

Dowamy »

941 9
Köneler, 10 years ago


Täjir şeytan we müşderileri

Täjir şeytan we müşderileri
Şeýtan otdan ýaradylandyr. Bu ýaradylyş aýratynlygy oňa käbir tapawutlylyklar hem gazandyrandyr. Şeýtanyň her hili sypata girip, dürli-dürli görnüşlerde ynsana golaýlaşyp bilýändigi-de hakykatdyr. Bir gezek, Isa aleýhisselam täjir sypatyndaky şeýtany derrew tanap ondan:
- Eý şeýtan, eşek täjiri sypatynda ni...

Dowamy »

955 6
Köneler, 10 years ago


Ekizleriň jedeli

Ekizleriň jedeli
Enäniň göwresindäki ekizler ilki hiç zatdan habarsyzmyş. Hepdeler geçdigisaýyn, olar hem ulalypdyrlar. Elleri, aýaklary, içki organlary emele gelmäge başlapdyr. Has soňra, töwereklerinde bolup geçýänlere akyl ýetirip ugrapdyrlar. Rahat we ynamly ýerdediklerini bilmek olary şatlandyrypdyr.
Ekizler bir-birine şeýle diý...

Dowamy »

904 8
Köneler, 10 years ago


Şol ýagyşly gijede...

Şol ýagyşly gijede...
Gyş güni, howa sowuk, şe¬ma¬lyň şuwwuldysy ýürek-bagryňy elendirip barýar. Bir işim çykyp, şäheriň beýleki çe-tin¬de ýaşaýan dostumyňka gi¬dip barýaryn. Ýoluň garşy ta¬rapynda, gyrada, ýagşyň aşagynda garaşmakdan ýaňa eşik¬leri öl-myjjyk bolup giden adam ünsümi çekýär. Ötüp-geç¬ýän ulaglara el göterýär, de¬ňesinde hiç k...

Dowamy »

1234 12
Köneler, 10 years ago


Okamak arkaly kesel bejeriş

Okamak arkaly kesel bejerişKeseliň maddy sebäbiniň bolşy ýaly, ruhy sebäbi hem bardyr. Gadymdan bäri gipnoz, saz we okamak arkaly käbir keseller bejerilipdir. Häzirki döwürde hem käbir keselliniň okamak arkaly şypa tapýandygy mälimdir. Sahyh hadys kitaplarynda Pygamberimiziň we sahabalaryň göz degende, ýylan, içýan...

Dowamy »

993 7
Köneler, 10 years ago


Gadyr gijesi – gadyr bilyänleriň gijesi

Gadyr gijesi – gadyr bilyänleriň gijesi
Remezanyň 27-nji gijesi Gadyr gijesi hökmünde bellenilýär. Remezanyň 27-nji gijesi bu ýyl sentyabr ayynyng 5-inden 6-yna geçilýän gijä gabat gelýär.
Bu gije, mübärek gijeleriň iň belent mertebelisidir we “Gijeleriň Soltany” diýlip atlan¬dyrylandyr. Jebraýyl aleý¬hisselam Muhammet sallallahu aleý...

Dowamy »

2511 11
Köneler, 10 years ago


Hyzyr aleýhissalam bilen görüşilip bilnermi?

Hyzyr aleýhissalam bilen görüşilip bilnermi?

Ynsan düşünje bilen baglanşykly meseleleriň üstünde durup, ol meseleleri özünde jemlän kitaplary öwrenen ýagdaýynda çuňlaşar. Kalby ýaşaýyşy bilen baglanşykly meseleleriň üstünde saklanyp, olara yhlas bilen aralaşan wagty, ruhy taýdan aýra...

Dowamy »

1249 7
Köneler, 10 years ago


Hayysht

Agzalar sizden komek kim Teswirler.com-a gowy dushunyan bolsa gayrat edip owretsinle. Tizden tiz bolsa has gowusy. Dogrumy aytsam ongem enceme gezek barladym 1-2 dagyn agzada boldum welin hic jic jogap yazyp bilemok. (yagny achylan tema)
Sizden uly hoshal bolardym.

Dowamy »

1147 33
Köneler, 10 years ago


Gorup bilemzok.

Allany näme üçin görüp bilemzok?
Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suraty...

Dowamy »

980 5
Köneler, 10 years ago


Hijri ýyl hasaby

Eziz okyjylar!
Hijri ýyl hasabynyň ulanylmaga başlanmagynyň taryhy bilen heý gyzyklandyňyzmy?

Hijretden 16 ýyl soňra – Hezreti Omaryň halyflyk edýän döwrüdi. Ýagny, milady ýyl hasaby boýunça 638-nji ýyl.
Abdylla özüne berlen buýrugy ýerne ýetirmek üçin Medinäniň köçelerini gapy-gapy aýlanýardy...

Maslah...

Dowamy »

1040 5
Köneler, 10 years ago


Şübhe - Zamanymyzyň getiren şübheleri barada

Asrin Getirdigi Tereddutler 1
Zamanymyzyň getiren şübheleri barada 1

Şübhe, guman nämedir we birnäçeleriň alada galyşlary ýaly gorkuly bir zatmydyr?

Şübhe, guman ynsany assyrynlyk bilen gemirýän we ýuwaş-ýuwaşdan ölüme eltýän gorkunç bir keseldir. Ynsan ynanç, düşünje we garaýyşlary babatda özüni bir gezek bu...

Dowamy »

1012 11
Köneler, 10 years ago


Kitabyng ugrunda.

Dostlar gowja kitaplar alyp bolyan sayt bilyan bolsangyz yazsangyzlang. Sizden hayysht. Turkmenche bolsa gowusy.

Dowamy »

798 2
Köneler, 10 years ago


Remezan

Essalamu aleykum eziz agzalar.
Geling her kim Remezan ayyna we Oraza degishli bilenjesini yazsyn.
çünki el eli yuwar, iki el birigip ýüzi.

Dowamy »

1286 16
Köneler, 10 years ago


Täzeçe durmuş (Bolan waka)

Täzeçe durmuş (Bolan waka)
Özüme gelen wagtym de¬päm agyrydan ýaňa lorsuldap durdy. Endam-janym meniňki däl ýalydy. Darajyk ýerde süýnüp ýatyrdym. Ýe¬rim¬den turmaga synanyşamda, kelläm bir tagta bölegine degdi. Alaçsyz, ýene-de süý¬nüp ýat-maly boldum. Gözlerim açyk bol¬sa-da, ähli ýer tüm garaňky, hiç zady görüp bilemok¬dym. Birden ýüre¬...

Dowamy »

1492 27
Köneler, 10 years ago


Sizden komek

Agzalar sizdan hayysht nadip teswirler.com-da ishlap bolyar. nadip tema jogap yazyp bolyar we nadip agza nolup bolyar. Bilyaningiz bar bolsa aydyyng uly hoshal bolardym.

Dowamy »

989 20
Köneler, 10 years ago


Tükeniksiz nygmat: AZOT (N)

Tükeniksiz nygmat: AZOT (N)

Jandarlar üçin zerur bolan esasy elementlerden biri hem azotdyr. Azot DNK-nyň gurluşyndan başlap tä ders öndürlişigine çenli, köp dürli etaplarda giňden ulanylan atomdyr. Jandarlaryň beden gurluşlarynyň özeni hasaplanýan nükleik kislotalaryň, proteinleriň hem-de witaminleriň düzüminiň 15 göterimini, atmosf...

Dowamy »

1072 12
Köneler, 10 years ago


Organiki legolar

Organiki legolar

Lego belli bir sandaky, tapawutly geometrik şekillerden aslyna meňzeş nusgalar ýasalýan bir oýundyr. C, H, O we N elementlerini hem organik himiýanyň legosy diýip hasaplasa bolar. Çünki adam bedeniniň takmynan 95 göte-rimini şu elementler tutýar. Galan 5 göterimi bolsa bedenimizdäki kalsiý(Ca), ftor(F), kaliý(K)...

Dowamy »

1159 3
Köneler, 10 years ago


Beragat gijesi.

Beragat gijesi

Şu ýyl Beragat gijesi Ruhnama aýynyň 27-sinden 28-ine geçilýän gijä düşýär. Külli musulmanlary Beragat gijesi bilen mübärekleýäris!

Beragat gijesi Meret aýynyň 15-nji gijesidir. Beregat, “Iki zadyň arasynda gatnaşyk bolmazlygy, kişiniň jogapkärçilikden halas edilmegi ýa-da jogapkärçiliginiň bolmazlygyn...

Dowamy »

2173 39
Köneler, 10 years ago


Içimizde nämeler bolup geçýär?

Içimizde nämeler bolup geçýär?
Adamyň bedeninde onuň özünden ygtyýarsyz, aklyňy haýran galdyrýan, şeýle täsin himiki reaksiýalar bolup geçýär. Ine, bu hikmet derýasyndan bir damjany siziň bilen paýlaşmagy makul bildik.
Kä halatlarda, islemesek hem gyzgynymyz galýar. Aslynda bu ýagdaý adamyň bedeniniň keseller bilen söweşýändiginiň ala...

Dowamy »

1133 5
Köneler, 10 years ago


Himiki ýarag öndürijiler

Himiki ýarag öndürijiler
Ösümliklerde-de immunitet ulgamy bar. Her bir jandara, goranmagy üçin, immunitet ulgamyny beren Beýik Ýaradan ösümliklerde-de täsin goranyş ulgamyny ýaradypdyr.
Ýaňy-ýakynda alymlar ösümliklerde “žasmonatlar” diýilip atlandyrylýan täze bir himiki habar beriş ulgamynyň üstüni açdylar. Bu habar beriş ulgamynyň...

Dowamy »

1194 10
Köneler, 10 years ago


Ýaşyl fabrik

Ýaşyl fabrik
Günden Ýer togalagyna bir günde gelýän energiýa, ähli adamzat üçin bir günüň dowamynda gerek bolan energiýanyň takmynan 10 000 essesidir. Ösen hasaplanýan döwletler Günden gelýän bu mugt energiýany depolap bilmek üçin edilýän ylmy gözleglere köp mukdarda maýa goýum goýýarlar. Bu maksat bilen edilen gözlegleriň netijesinde örän t...

Dowamy »

1023 5
Köneler, 10 years ago