Tükeniksiz nygmat: AZOT (N) Jandarlar üçin zerur bolan esasy elementlerden biri hem azotdyr. Azot DNK-nyň gurluşyndan başlap tä ders öndürlişigine çenli, köp dürli etaplarda giňden ulanylan atomdyr. Jandarlaryň beden gurluşlarynyň özeni hasaplanýan nükleik kislotalaryň, proteinleriň hem-de witaminleriň düzüminiň 15 göterimini, atmosferanyň bolsa 78 göterimini azot tutýar. Ýaşaýyş üçin zerur bolan azot, millionlarça ýyldan bäri trillion esse, trillion sapar jandarlar tarapyndan ulanylsa-da, asla tükenmändir, azalmandyr. Näme üçin diýýäňizmi? Beýik Biribar şeýle deňagramlylyk ulgamyny gurupdyr welin, azot edil akylly bir barlyk ýaly aýlanyp, hemme kişiniň dadyna ýetişip dur.

Köneler, NB tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir