Atom

Atom
Häzire deňiç hiç kim atomy we onuň emele getiren baglaryny görüp bilen däldir. Ýöne käbir tejrýbeleriň netijesinde dürli-dürli nazariýetler orta atylandyr.
Howa, suw, daglar, haýwanlar, ösüm¬likler, bedenimiz, oturýan oturgyjymyz gysgaça aýdanyňda agyr ýa-da ýeňil, görýän, elleýän, duýýan zatlarymyzyň bary atom¬lardan emele gele...

Dowamy »

956 2
Köneler, 9 years ago


Gar.

Gardaky geometriýa
Ýagşy ýagdyrýan Beýik Ýaradan garda-da özüniň çäksiz sungatyny görkezip bilipdir. Ýaradan lemmer-lemmer bulutlary şemal bilen islän ýerine eltip, islän ýerinde gar, ýagyş ýa-da doly ýagdyrýar. Ol rehmedi däne-däne ýagdyryp, bularyň birigip zyýanly madda öwrülmeginiň öňüni alýar hem-de zemine ýagýan gar tozgalarynyň hersin...

Dowamy »

786 8
Köneler, 9 years ago


Pasyllaryň çalşygy

Pasyllaryň çalşygy
Ýer Günüň daşyndan takmynan sekuntda 29,8 km tizlik bilen aýlanýar. Ýer öz orbitasy boýunça Günden iň uzak nokada ýetende, onuň tizligi sekuntda 29,3 kilometre ýetýär. Güne iň ýakyn nokatda bolsa onuň tizligi sekuntda 30,2 km-dir. Ýöne tizlikleriň şeýle üýtgewi örän haýal amala aşýar. Bu sebäpden biz muny asla duýamyzog...

Dowamy »

708 4
Köneler, 9 years ago


Ene shatlygy.

Salam "Zaman"!
Saňa çäksiz minnetdarlygymy bildirip, hatyma başlaýaryn.
Meniň ömrümde şatlykly waka bolup geçdi. Bu waka meniň maşgala ojagyma uly bagt, döwlet getirdi.
Men ýaşy 70-e golaýlan ene. Ömrümi perzentlerimi adam etmek, il hataryna goşmaga sarp etdim. Şularyň yzynda ömrümi ötürdim. Ýoldaşym bu zatlara çydaman, ir düný...

Dowamy »

729 8
Köneler, 9 years ago


Owreding

agent name dushundirsengizlang. elektron pocta name . lakam@qmail.com name
umumy dushundirish bersengizlang . nadip ulanmaly, programma gerekmi?
Belki elektron pocta dushunsem gowy zatlar. (yagny dini zatlar) alysh chalysh ederdik. uly howes bilen .
Hayysht men taze agza o zatlar hakda entek dushunemmok? Owreding....

Dowamy »

831 11
Köneler, 9 years ago


Bagtyng ugrunda

Yanyoldash saylamak diyen temany okap shu soragy bermage mejbur boldum. Yagny,
(Meselem MEN) bir oglan yuregi bilen soyyan gyzyna heniz yuregindakini aytmadyk bolsa, soyyan gyzyny bolsa yene bir oglan senche soyyan bolsa, gyz hem beyleki oglanyng heniz sozuni alman tak dost bolsalar, sho yagdayda name etmeli? Ya oz bagtym diyip beyleki (sen...

Dowamy »

631 4
Köneler, 9 years ago


Antifrizli jandarlar. Tasinlik

Antifrizli jandarlar
Awtoulagly adamlar antifriziň nämedigini bilýän bolsalar gerek! Antifiriz spirtiň bir görnüşi bolup, suwa görä doňma nokady has pes bolany üçin gyşyna awto¬ulaglaryň radiatoryna guýul¬ýar. Her näçe geňem bolsa, bedeni antifrizli jandarlaram bar. Şeýle jandarlar polýus¬larda ýaşaýarlar.
Munuň üçin balyklary hem-de...

Dowamy »

542 1
Köneler, 9 years ago


Tasinlikler. Suw

Suw gepe düşünýärmi?

Mukaddes Ruhnama:
- Adamzat ýigriminji asyrda Zemini, ähli sebitleri, Ýeriň haýwanat, tebigat, ösümlikler dünýäsini ilik-düwme öwrenip, asmana çykyp, täze ösüş eýýamyna gadam basdy. Adamzat döräli bäri özüni Zeminde pikirlenip, gurup, döredip bilýän, ýalňyz akylly-başly Zemin şasydyr öýdüp ýören pikiriniň...

Dowamy »

796 7
Köneler, 9 years ago


Bilyarsingizmi?

BİLÝÄRSİŇİZMI?...

Malazgirt ýeňşi bilen Oguz zürýatlaryna Anadolynyň gapylaryny açan Beýik serkerde Alparslanyň köşk naharhanasynda her gün elli goýun ýa-da geçi kesilip garyplara paýlanandygyny...
Soltanyň diwanynda sanardan kän garyp maşgalanyň atlary bellenen depderçe bolup, bulara ýörite aýlyk kömek pullarynyň berlendigini...

Dowamy »

815 12
Köneler, 9 years ago


Yslam saytlary

Yslam saytlary sizing hyzmatyngyzda.

www.koranru.ru
www.harunyahya.ru
www.sendspace.com
www.sofislam.com
www.guraba.net
www.islamhouse.com
www.seyfullah.tauhid.biz
www.al-sila.sbp.ru
www.islamru.com
www.islamindex.ru
www.bismillyah.com
www.islam-picture.ru

Dowamy »

625 0
Köneler, 9 years ago


Tenasüh

Tenasüh (ruhlaryng bir bedenden bashga bir bedene gechme düşünjesi, pikiri)näme we yslam ynanjyna görä bu dogrumydyr?

Dowamy »

460 0
Köneler, 9 years ago


TÄSINLIKLER (ÄLEM KITABYNDAN...)

Okaman geçme. Eziz agzalar.
Elbetde biz möý kerebini görýän hem bolsak oňa içgin gyzyklanma (yagny, gudrat gözi) bilen oturyp seredip gördikmikäk?
Möý kerebi täze müm¬kinçilikleri açýar.
Möýler gabarasynyň kinni¬wanjadygyna garamazdan, uly işleri başarýan jandar¬lardyr. Olar bir görseň gurlu¬şyk inženeri ýa-da taslamaçy, bir...

Dowamy »

1457 6
Köneler, 9 years ago


Tasinlikler

1. "Zariat" suresining 49-njy ayatynda "Pikirlenip nusga alynmagy uchin ahli zady jubut yaratdyk" diyilyar. Hakykatdanam ylym adamlary elektron we protondan gelen atomlardan bashlap, ta galaktikalara chenli ahli zadyng jubut yaradyandygyny bize aydyarlar.
2. KUR'ANDA "gun" sozi 365gezek, "hepde" sozi 7 gezek, "yedi asman " sozi yedi gezek, "...

Dowamy »

1252 6
Köneler, 9 years ago


Gelmezmi?

4
Magtymguly, het saherden - sabadan,
Haly galma, bu nalyshdan, dogadan,
Butparazlar butdan alsa myradyn,
Hajatyny hakdan dian amazmy

Dowamy »

551 2
Köneler, 9 years ago


Imana sary

Mening agza bolmagymyng sebabi HAK DINE bolan soygim, imanym we sh.m-ler.
Kur'anyng bir ayatynda "Gorup nusga alsynlar diyip ahli zady 2 yaratdyk" diya.
Meselem: sag-sol, yokary-ashak, onge-yza, gaty-yumshak, sowuk-yssy, sagyk-nasaglyk, Melek-sheytan, Jennet-Jehennem, Yewmiddunya-Yewmidahyr, musulman-kapyr, imanly-imansyz, goshmak-...

Dowamy »

599 5
Köneler, 9 years ago


Tanyshlyk

Essalamu aleykum. Men taze agza NB. Men entek doly bilemok? (nadip hat yazmaly, kime ugratmaly, nadip sorag - jogap alyshmaly)
Manga owretjek yokmy? Hayysh owreding?

Dowamy »

850 13
Köneler, 9 years ago