Gadyr gijesi – gadyr bilyänleriň gijesi Remezanyň 27-nji gijesi Gadyr gijesi hökmünde bellenilýär. Remezanyň 27-nji gijesi bu ýyl sentyabr ayynyng 5-inden 6-yna geçilýän gijä gabat gelýär. Bu gije, mübärek gijeleriň iň belent mertebelisidir we “Gijeleriň Soltany” diýlip atlan¬dyrylandyr. Jebraýyl aleý¬hisselam Muhammet sallallahu aleýhi weselleme ilkinji gezek Alak suresiniň “Ikra! — Oka!” buyrugy bilen başlaýan ilkinji bäş aýatyny bu gijede getirýär. Ýüz milliardlarça ynsana dünýä we ahyretde ýolbelet, ýol görkeziji hökmünde iberilen kitabyň ýer ýüzüne inen güni, elbetde, taýsyz gündür. Gadyr gijesiniň mukaddes, bereketli we esenlik gijesidigi barada Kurany Kerimde Gadyr suresinde şeýle diýilýär: “Biz Kurany Gadyr gijesinde indirdik. Gadyr gijesiniň nämedigini bilýärmiň? Müň aýdan has haýyrlydyr Gadyr gijesi. Ol gije Rebbiň rugsady bilen Ruh we melekler (perişdeler) her dürli iş üçin iner durar... Eýýäm şol gije bir esenlik dowam eder.. tä daňa çenli. “

Köneler, NB tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir