Hepdäniň jemi #5

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 26-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
20-26-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň „C...

Dowamy »

550 21
Täzelikler, 6 months ago


Jähennem, Ýagny Dowzah barada

Jähennem – çuň, gurruk guýy manysyny berýär. Jähennem ahyretde käfirleriň hemişelik, günäkär mü’minleriň bolsa günälerine görä, jeza çekip ýaşajak azap ýeridir. Jähennemiň ýaradylmagy hakdyr. Allahyň adalatynyň nusgasydyr. Meselem: Bir ülkede zyndan bolmasa, ýöne bir jenaýatkär ençeme jenaýat edip halka, adamlara zor salsa, şol ülkäniň ýolbaşçysy d...

Dowamy »

512 5
Bilim, 7 months ago


Gününiň 4/2 bölegini www.talyplar.com-da geçirýän agzalar bilen söhbetdeşlik

Salamaleýkimler! Ine, Şu gün saýtymyzy aktiw ulanýan agzalarymyz bilen söhbetdeşlik temasyny açmagy saýtymyzyň myhmanlary bilen makul bildik. Agzalar, her bir berlen soraga doly, dürs hemem serýozno jogap berersiñiz diýip umyt etýäs.
Myhmanlarymyzyň gyzyklanýan agzalary:
@Panturkist, @MrOkaS, @Jeksparro, @12, @Rakuten, @messibet, @y...

Dowamy »

651 18
Sorag-jogap, 7 months ago


Habarlar Gündeligi 21.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplar.comyň agzalary.
Bugün 21-nji iýul, hepdäniň sişenbe güni.
Geliň indi bolsa dünýä habarlary bilen tanyş bolalyň!!!

- Türk aktýory Murat Yildirim we aýaly 6-nji gezek boljak perzentinden juda boldular.

Dünýäbelli türk aktýory Murat Ýildirim we onuň aýaly Iman Elbani birnäçe ýyldan bä...

Dowamy »

561 0
Täzelikler, 7 months ago


Pikirlendiriji sorag???

Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly:
-Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär?
Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!!

Dowamy »

760 6
Sorag-jogap, 7 months ago


Habarlar Gündeligi 20.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplaryň mähriban agzalary. Bugün 20iýul hepdäniň duşenbe güni.
Men bu günki mowzugymda dünýädäki bolup ýören täzelikler bilen tanyşdyrmakçy. Geliň onda başlalyň!!!

- Bolluwid ýyldyzy Aýşwariýa Raý hassahana girizildi
Bolluwid ýyldyzlarynyň biri Aýşwariýa Raý we gyzy Covid -19 ýokuşanlygy sebäpli Mumbaý...

Dowamy »

620 7
Täzelikler, 7 months ago


Hepdäniň jemi #4

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 20-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
13-20-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Bizde-de indi...

Dowamy »

502 11
Täzelikler, 7 months ago


Syke Däli - Bular Bilenok Eje (Lyrics)

Daraldy, şugününem ertir.
Bu ýerler garaňky, ýok tertip.
Daşymdakylaryň arasyndan, tapmadym ýakyn.
Aladaň bar bolsa, iç şuny gel diý.
Bir ýerde duramok aýlanýan ertir,
Hiç kimi tanamok, daşyma seredip.
Günämi ölçeýän, aklymda terezi,
Elimi alamok, aýlaryn ertir.

Hiç kim bilen gürleşemo...

Dowamy »

535 0
Täzelikler, 7 months ago


Araňyzda bilýäniňiz barmy?

Salam saýtdaşlar!
Araňyzda Türkmen döwlet Binägärlik we Gurluşyk instutynyň Informatika we Hasaplaýyş Tehnologiýasy fakultetinde okuwa giriş we kabul ediş synaglarynda haýsy derslerden ýada nähili soragnamalaryň beriljekdigini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

458 2
Sorag-jogap, 7 months ago


Nämeee, Otuz diýdiňmi?

Bir gün biri öýüne gyssagly jaň edýär:
-Alo, keýwany, meniň şu wagt uzak gepleşip durmaga wagtym yok. Şu gün agşam bize Otuz myhmançylyga barjak diydi, taýýarlyk göreweri.
-Ay-u, kakasy, çala eshidilyar, shu artyp telefonymyzam sonky dowurde gowy eshitdirenok. Çalhsay diysem, senem uzaklashdyryp yorsun. Myhman geljek diydinmi?
...

Dowamy »

696 2
Edebiýat, 7 months ago


BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler

BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler – diýip, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow BSGG-niň işiniň jemi boýunça geçirilen brifingde aýtdy.

6-njy iýulda başlanan işiň dowamynda hünärmenler dürli lukmançylyk edaralarynda, se...

Dowamy »

648 3
Täzelikler, 7 months ago


Taryhda ilkinji gezek bütindünýäde Covid-19 zerarly okuwçylaryň we talyplaryň okuwlary ýatyryldy

Koronawirus adamzat taryhynda ilkinji gezek bütin dünýäniň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde bilim beriş işini bozdy diýip, çagalaryň hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan Save the Children halkara guramasy aýtdy. Bu barada guramanyň hasabatyna esaslanýan BBC News-a salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

ÝUNESKO-nyň maglumatlaryna...

Dowamy »

499 1
Täzelikler, 7 months ago


BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

Ýurdumyzyň hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Lebap sebitindäki we Aşgabatdaky saglygy goraýyş edaralaryna baryp gördi.

Ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş edaralary bilen hyzmatdaşlykda, jemgyýetçilik sagdynlygy we epidemiologiýa boýunça hünärmenler topary COVID-19 bilen bag...

Dowamy »

596 0
Täzelikler, 7 months ago


Bill Geýts COVID-19-a garşy sanjymy mätäçlik çekýänleriň ählisine bermäge çagyrdy

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy tutuş dünýäniň hökümetlerine çagyryş bilen ýüzlendi. Bill Geýts koronawirusa garşy sanjym bilen ilkinji nobatda baýlary däl-de, oňa has mätäç bolanlary üpjün etmeli diýip hasaplaýar. Bu barada ol SPID bilen göreşmegiň halkara jemgyýeti (IAS) tarapyndan gurnalan COVID-19 keseliniň ýaýraýyş meselesi boýunça geçir...

Dowamy »

466 0
Bilim, 7 months ago


Hepdäniň jemi #3

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 12-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
6-12-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Ýumup oturber, uzyn ak mermerden jaýlar bir götü...

Dowamy »

572 12
Täzelikler, 7 months ago


Iki mollanyň pully düwünçegiň üstünde uruşuşy

Yazly mekir uly hudayyoly berdi. Oña obadaky uly hem kici mollany cagyrdy. Uly molla taze alan yeñil mashyny bilen,Kici molla bolsa, kowush-messisini sharkyldadyp,pyyada geldi.Oye girensoñ jayyñ tori olaryñky boldy.Hudayyola cagyrylan adamlar gelip bashladylar. Bir zamandan giñ jay mahelleden hyryn-dykyn boldy. Sacagyñ ustunde gushuñ suydunden bash...

Dowamy »

618 8
Edebiýat, 7 months ago


Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?

Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär.
Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler ýa-da diňe sabynly suw ulanylýar. Şeýle-de...

Dowamy »

447 1
Sorag-jogap, 7 months ago


Allatagallany näme üçin görüp bilemizok?

Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň?
- Hawa, a...

Dowamy »

632 18
Bilim, 7 months ago


Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

445 10
Täzelikler, 7 months ago


Durmuşdan nägile bolmaň

Eger durmuşyňyzdan nägile bolsaňyz okamagyňyzy maslahat berýärin!!!
Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz!
Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!
Eger şu gün irden sag- aman turan bolsaňyz...

Dowamy »

515 2
Sorag-jogap, 7 months ago


.

Aslynda, gündelikler gündelik ýazylmak üçin niýetlenen depderler.
A biz bolsa oňa haçan täzelik, üýtgeşiklik, pikir, ösüş bolan wagty, ýagny hepdede bir-iki, kä halatlarda aýda bir-iki ýazýarys.
Sen gördüňmi biziň näçe wagtymyz boş geçýär eken...

Dowamy »

363 6
Sorag-jogap, 7 months ago


Oglan vs. Gyz (Oglanlar nähili gyzy saýlamaly?)

Sonky dowurde, bizin yurdumyzda bolup gechyan uytgeshmeler sebapli kop gyzlarymyz, oglanlarymyz azyp, gowy dal durmush alyp baryarlar we herkimin ozune gowy yanyoldash tapmagy biraz kynlashdy. Koplench biz oz dostlarymyzyn ya joralarymyzyn gepine gidyaris we sholaryn pikiri bn yashayarys. Sholaryn idealyna goz gyzdyryarys. Meselem: gyzlara bay ogla...

Dowamy »

794 10
Sorag-jogap, 7 months ago


„Hepdäniň Jemi” atly ilkinji gepleşigimiz

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan bo...

Dowamy »

499 9
Täzelikler, 7 months ago


Agzalar bilen söhbetdeşlik

Salam, talyplar.com-yň mähriban agzalary.
Dogrumy aýtsam, şu saýt öýümiň bir komnotyna öwrüldi. Dostlar şu günler günde her dürli mowzuklary okap hem ýadan bolsak gerek.
Geliň onda käbir agzalarymyzyň şahsy durmuşyndaky käbir zatlary bileli.
Meniň bilmek isleýän agzalarym:
@Panturkist, @Jeksparro, @MrOkas, bank, @Arslana...

Dowamy »

861 40
Sorag-jogap, 7 months ago


Könelerden ýatlama

Kerim Gurbannepesow.
Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär. - Kerim aga, söýgi näme ? Kerim şahyr - Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin.

Gurbannazar Ezizow.
Ýaş wagty, tomus günleri, suwa düşmäne gidipdir.
Suwyň gyras...

Dowamy »

506 2
Edebiýat, 7 months ago