Doglan güniň bilen @Jeksparro dostum! Aslynda doglan günüň 29-y eken, gijä galan bolsam hem. Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüňi gutlamak maňa nesip etsin! Ýüregiňde beslän arzuwlaryňa ýet dostum! Esasy janyň sag bolsun. Durmuşyňda hiç hili kynçylyklar duş gelmesin, geläýende-de olary öz gujur-gaýratyñ bilen ýeňmek miýesser etsin!
Dost ýenede bir gezek Doglan günüň gutly bolsun, Uzak ýaşa:-)

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir