Sanasan sanawermeli kemciligimi,
Durmus atam yaly soymeya korpelerini,
Name ucin hic kim yok yada gornenok,
Name ucin yakynymda bolubam gornenok,
Corek zar bolsan gapymdan gitmeyan,
Soz beryan bir gezek ceksem cilimem cekmeyan,
Senem gepleyan durman birzatlar gepleyan,
Durmus seret bizi ozune cekip iki epleya,
Omrime cyzyk cekdim bagt sana degmesin,
Beden diri dal kopden bari usdime gelmesin,
Her kim mergen boldy,
Atanymyz degmese degmesin,
Dumana gujakladym birnace wagt yenledim,
Damakda dur yarylmasyn sycramasyn,
Dyrnagym disim bilen ayyryan gapjamasyn,
Kejirligini etme alo gurle nirde sen,
Men barjak sonky gezek aydyan ozin gelmesen. Sanasan sogaby kop kemciligimizin,
wagtam Gorkezyan eken kimin kimdigin,
Kellede dolup barya soraglar yuz esse,
Neressede galmandyr dasyma seretsem,
Odun etman galamlary yazjak yalanlary,
Diydiler doret yene sozlenden yylanlary,
Name ucin kop gosgulan durmus hakynda,
Soraglary kop cykdy bar zat cakyndan,
Bu soygi mukamy dal durmus Mukamy,
Garyplan rayonunda Baylan dukany,
damjalap damjalap yuwasadan utdiler,
Diyesim gelenok sonunda bular utdular,
Biz bu kocelen goreldeli okuwcysy,
Gorenin yazmasa ayt olar rapcemi,
Bulary gormesin gozlem gideyin daslara,
Moskwada ynanyp baslady goz yaslara,
Kalbym agyrya dowuk yaly gapyrgam,
Dilim dymsada beyni gurlar gapylman.

Awtor - Leblaze

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir