Owalam biri poýezdli Marydan Tejene ugrapdyr. Ol hem prowodnige sheýle duýdurypdyr:
-Inim gaýrat etde meni Tejende düshür, ýöne men ukyma agyrdyryn, turmasam garshylygyma seretme düshürip goýber diýen. Ýañy ýerine geçip ýatjak bolanda, ýokardaky ýatan:
-Dost gaýrat et ýeri çalshalyla, men ýokarda ýatyp bilemok diýýär.
-Aý prowodnigiñ özi tanarda diýýärde ýerini çalyshýar. Gözüni açsa eýýäm Ashgabada gelen eken. Muña gahary gelen ýolagçy prowodnik bilen tutda-bas bolýar. Bulañ gohuna adam bary üýshýär, shonda prowodnik sheýle diýýär:
-Bu dagy nämejik, agsham Tejende düshürenmiñ gohuny gor düshmejek bolup baý bir azar berdow

dagly turkmenlerden (nohur obadan) bir yasulynyn ogly Moskwa gitmekci bolupdyr diya, kakasy ogluna -oglum gitme butin obany kesele berersin -diyipdir. Ogly name ucin diyip sorapdyr. 
Kakasy ogluna -gitsen ol yerde ors gyzlar senin gozuni basyny aylap SPID kesel yokdurarlar, sana yoksa senin ayalyna yokar 
ona yoksada mana yokar 
mana yoksa ejene yokar 
ejene yoksa butin oba yokar diyipdir

Ýaşajyk bir gyz ýeke özi taksa minipdir. Ýol boýy gürlemän barýalar. Otlyrak bir ýerde taksist maşyny saklap bagajnikdan köneräk odeýal çykaryp ýere ýazypdyr. Gyz gorkyjyna: - Waý daýyjan, ýalbarýan degme. Men intäk gyz, başga näme et diýseň edeýin ? Taksist elindäki oragy uzadyp: - Bol onda towşanlaryma gökje ot ýygyş.

Dälihanada däliler hatara durup günde bir deşikden seredýän ekenler. Dogtorlaryň biri hem bu ýagdaýa geň galyp ol hem hatara durýa. Onuň nobaty ýetende ol 5 minutlap şol deşige seredip hiç zat görüp bilmeýä we beýleki dälileň edişi ýaly ýene-de hataryň iň yzyndan oçyra durýa. Ahyr çydap bilmän öňündäki däliden soraýa: - Eý siz şol deşikden nämäni görýäňizaý menä hiç zat görüp bilmedim! – diýip sorapdyr. Şonda däli: - Bah sen bir gezek seredip hiç zat görüp bilmänsiň a biz bolsa 10 ýyl bäri hem şol deşikden seredip hiç zat görüp bilmän ýörs, seňki hiçle…

Haywanlar uyship anektot aytmakda yaryshypdyrlar. Egerde birinin aydan anekdotyna in bolmanda birje haywan hem gulmese onda ony olduryan ekenler. Son anekdot aytmak gezegi garynja yetipdir weli hemme haywanlar gulupdir dineje jrafa gulmandir shonun uchinem garynja pahyry olduripdirler. Son bir sellemden jrafa gulup bashlapdyrmyshyn ondan “sen nama gulyan?!” diyip sorasalar “garynjan aydan anekdotyna gulyanlay” diyipdir.
Jrafan boyy uzyn bolanson ona garynjan sozleri biraz gijirak yetipdir!

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir