Bir güni iki sany siňek b*k iyip oturan eken. Birinji siňek aýdýarmyş. Ýene bir sany b*k bolsady diýse beýleki iýip oturan siňek goýsana saçagyn başynda olar ýaly zat aýtma ýüregim bulaşýa diýipdir.

Dünýäde her hili adam bar. Käsi bagtly käsi bagtsyz ýöne olaryň içinde iň owadan iň ajayyp gözellige eye bolan bir adam bar. Ol häzir şu ýazgyny okaýar we ýuwaşjadan ýylgyrýar.

Ejesi:
- Oglum ýüzüňe näme boldy?
Ogly:
- Ary çakdy
Ejesi:
- Beter çişipdir uly arymy?
Ogly:
- Ýoklaý ary çakyp otyrka kakam aryny lapatka bilen öldürdi

Ýadyňyzdamy, kiçi wagtymyz 8-nji martda ejemize bulam-bujar surat çekip berýädik, ol gaty begenýärdi. Näme üçindir bu fokus aýalym bilen geçenok.

Erkekleriň
"Senden başgasyny söýmeýän"
diýen gepi alkaşyň
"indi içmeýän"
diýen gepine meňzeýär.

Ogly:
- Kaka meni bäbek wagtym ogullyk aldyňyz gerek
Kakasy:
- Ýok how oglum nähili gürrüň etýaňay, ogullyk alsam seni saýlar öýtdiňmi.

Her ýerlerden çöplän taýýarlan - Perhat Sabirovv

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir