Bir adam otela baryar we oz otagyna giryar.Gorse kompyuter durmus.Derrew kompyuterin yanyna baryarda ayalynyn @mil adresine hat yazmana baslayar.Ema @mil adres yalnys yazyar we basga bir ayala gidyar.Ol ayal hem adamsyny jaylap owülyaden gelp dursy eken.Gapydan ilki gyzy girp kompyuterdaki yazgyny okap Çasyar.Ejesi gelip seretse gyzy kompyuterin oñünde Çasp yatyr eken, kompyuterde bolsa seyle yazgy barmys
Kime: Soygüli ayalyma
Mowzuk:Taze gelen
Wagty:11:16
:Salam soyguli ayalym bu haty okap senin gen galmagyn mumkin men gelmeli yerme sagaman geldim bu yerde internet hem bar eken soyan adamyn @mil adresine hat hem yollap bolyar Bu yerde senin ucin hem yer taynladym.Senem gijikdirman geleweri.Senem menin yaly azap cekmezden gelmegini dileyan.Hos sag bol senin adamyn.


Bir adam taksy saklayar we agam inimi gypjaga kiÇi metjidiñ yanyna düsürayda diyar we jigim Çalaja samsygrakdyr diyp jigsini mundurip pulny berp ugradyar.Yolda halki oglan ejem towuk bolan bolsa kakam horaz bolan bolsa men jüyjejik bordum ejem sygyr bolan bolsa kakam oküz bolan bolsa men golejik bordum diyp zeyrenip gelyan eken muñ zeyrensine jany yanan safyor inim bu ejeña yurt yykan künti bolan bolsa kakañam narkaman bolan bolsa kim borduñ diyse onda agam taksys bordum diyar.

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir