Birinji Hazar ykdysady forumyna dünýäniň dört künjeginden işewür adamlaryň gelmegine garaşylýar

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda gojaman Hazaryň türkmen kenary hakyky toý keşbine girer. Ýurdumyzyň bu ajaýyp künjeginde ─ Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisiniň geçiriler. Bu iri halkara çärelere d...

Dowamy »

324 0
Täzelikler, 5 months ago


Magtymguly we ruhy medeniýet

Türkmeniň meşhur akyldary Magtymguly Pyragy halkyň medeni derejesini baýlaşdyrjak pelsepewi garaýyşlaryny, oý-pikirlerini çeper dilde beýan edipdir. Ol ylmy, sungaty, dili, edebiýaty, syýasaty, terbiýäniň esaslaryny, adamyň ruhy giňişligini, watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, arassa ahlaklylygy, zähmetsöýerligi, halallygy, pespälligi, ejizeganym bol...

Dowamy »

475 1
Edebiýat, 1 year ago


Barha ilerleýän hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklary

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösüşlere tarap öňe gidýär we goňşy döwletler bilen parahatçylykly, özara düşünişmek iki taraplaýyn bähbitli gatnaşyklary ösdürmek işleri barha ilerleýär.
EYR-nyň baştutanynyň Türkmenistana boljak iş sapary, iki döwletiň gatnaşyklarynyň berkemegine, syýasy, ykdysady...

Dowamy »

655 0
Täzelikler, 1 year ago


Türkmen - eýran gatnaşygy

Türkmen we eýran halklarynyň arasyndaky gatnaşyk özüniň gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Halkymyz eýran halky bilen elmydama medeni we ykdysady gatnaşykda bolupdyr. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde has hem giňeýär. Türkmenistanyň we Eýranyň söwda-gatnaşyklary hemme taraplaýyn ösdürilýär.Bu bolsa iki goňşy halkyň arasynda dostluk-doganlyk gatn...

Dowamy »

675 0
Täzelikler, 1 year ago


Aşgabat-Aziada-2017-niň paýtagty

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata-Watanymyz ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde, sportda uly üstünlikler gazanmak bilen bedew bady bilen öňe barýar. Ösüşlere, özgerişlere beslenýän ýurdumyzda sport ulgamyny we bedenterbiýäni ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz 2017-nji ýyly “Sagdynl...

Dowamy »

535 0
Köneler, 2 years ago


Aziada 2017 – ýürekleriň buýsanjy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow “Türkmenistan Aziada 2017-ä aýratyn ähmiýet berýär hem-de ony mynasyp garşylamak üçin ähli zerur çäreleri görýär” diýip aýratyn belleýär.
Bilşimiz ýaly, häzirki döwürde mähriban Diýarymyzda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görmek işleri giň ger...

Dowamy »

500 0
Köneler, 2 years ago


SAMBOÇYLARYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen sport we söweş sambosy boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşan türgenlerimize Aziýanyň çempiony diýen belent atlaryň berilmegi türkmen halkyny diýseň begendirdi. Geliň, bu halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan ýeňijilerimiziň ýürek buýsanjyny diňläliň.

Dowamy »

515 0
Köneler, 2 years ago


Talyp ýaşlaryň arasynda döwlet derejesinde bäsleşikler geçirilýär

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

- Biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdir. Bilimsizlik – ejizlikdir. Şundan ugur alyp, ýurdumyzda halkyň, ýurduň
ykbaly, onuň bagtyýar geljegi bilen aýrylmaz bagly bolan bilim ulgamynyň s...

Dowamy »

543 0
Köneler, 2 years ago


Meýletinçi talyplar

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

- Biziň örän möhüm wezipämiz taryhda iň iri möçberli we giň gerimli Aziýa oýunlaryny mynasyp, ýokary derejede geçirmekdir, ol özüniň «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» diýen şygarynyň doly derejede beýanyna öwrülmelidir.
...

Dowamy »

529 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistan – sportyň ösen ýurdy

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň” ýurdumyzda dürli derejedäki halkara sport wakalaryna örän baý ýyl boljakdygyny tüýs ýürekden guwanýarys. Sebäbi Aşgabatda “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dos...

Dowamy »

525 0
Köneler, 2 years ago


SPORT — SAGLYGYŇ, DOSTLUGYŇ, RUHUBELENTLIGIŇ GIREWI

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, ýadawsyz zähmeti, arhitektorçylyk-binagärlik sungat ussatlygy bilen türkmen paýtagty Aşgabat yklymyň merjen şäherleriniň birine öwrüldi. Şäheriň günbataryndaky gerişli Giňdiwar dagynyň b...

Dowamy »

523 0
Köneler, 2 years ago


Bilim ulgamy kämilleşýär

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistany ösdürmegiň strategik maksatnamalarynyň möhüm bölegini özünde jemleýän bilim ulgamy barha döwrebaplaşdyrylyp ösdürilýär. Döwlet baştutanynyň işine girişen badyna ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgertmek hakyndaky resminamalara gol çekip häzirk...

Dowamy »

593 0
Köneler, 2 years ago


“Edepli-ekramly türkmen gyzlary”

Türkmenbaşy dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenbaşy dokma toplumynyň mejlisler zalynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň aras...

Dowamy »

753 0
Köneler, 2 years ago


“Berkarar döwletiň, bagtly gününde”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Älem” medeni dynç alyş merkezinde “Nesil” çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň gatnaşmaklarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesillerimiziň tomusky dynç alyş möwsümlerinde wagtlaryny gyzykly, şatlykly geçirmegini gazan...

Dowamy »

531 0
Köneler, 2 years ago


“Arkadagyň saýasynda bagtyýardyr sagdyn nesil”

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglar ministrliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Demirýolçy” çagalar sagaldyş dynç alyş merkeziniň sport meýdançasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň...

Dowamy »

648 0
Köneler, 2 years ago


“Edep mahsusdyr gyzlara”

Aşgabat dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Aşgabat dokma toplumynyň mejlisler zalynda zähmet çekýän dokmaçy gelin-gyzlaryň arasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boý...

Dowamy »

597 0
Köneler, 2 years ago


Aşgabat Aziada barýar

2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edildi. Bu ýylda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň biri hem paýtagtymyz Aşgabatda sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bolar. Gözel paýtagtymyz Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Kararyna la...

Dowamy »

564 0
Köneler, 2 years ago


Bilim ojaklary-bagtyýar nesliň tomusky şatlyk mekdebi

Çagalaryň gülki sesleri nirede köp eşdilýän bolsa, şol ýurt bagtyýardyr diýlip il içinde aýdylýar. Bu mekan, hakykatdan-da, bagtyýar ýurt, oňa Türkmenistan diýýärler. Türkmen döwleti öz geljegi bolan çagalarynyň hemişe şeýle bagtyýarlykda ýaşamagy üçin tagalla baryny edýär. Tomusky dynç alyş möwsüminde ýaş nesliň döwrebap çagalar dynç alyş we s...

Dowamy »

511 0
Köneler, 2 years ago


Çagalaryň dynç alyş we sagaldyş merkezleri-bagtyýarlyk mekany

Köpetdagyň sergin jülgesinde, gojaman Hazaryň sapaly kenarynda ýerleşýän çagalara niýetlenen dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde ösüp gelýän ýaş nesliň döwrebap dynç almaklary we saglyklaryny berkitmekleri üçin ähli şertler döredilen. Ýaş nesliň saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Bagtyýar nesliň...

Dowamy »

519 0
Köneler, 2 years ago


Sagdynlyk we bagtyýarlyk

Agzybir türkmen halkynyň taryhynda çyn buýsanja mynasyp wakalaryň sany barha artýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe şeýle wakalaryň üstüni täze beýik işler, rowaçlanýan döwletli başlangyçlar bilen ýetirilýär. Ýurdumyzyň halkara at-abraýynyň hem mertebesiniň belentdigine şaýatlyk edýän sport üstünlikleri hem munuň aýdyň mysalydyr.

Dowamy »

534 0
Köneler, 2 years ago


Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

“Çaga durmuşyň gülüdir” diýlişi ýaly, ýurdumyzda çagalar hakynda uly aladalar edilýär. Çünki Türkmenistan bagtly çagalygyň we isleg- arzuwlaryň hasyl bolýan mekanydyr.
Häzirki we geljeki nesilleriň bagtyýarlygynyň bähbidine gönükdirilen parasatly döwlet syýasatymyzda ýaş nesil jemgyýetiň aýratyn hukukly gatlagy hasaplanylyp, nesil ba...

Dowamy »

589 0
Köneler, 2 years ago


SUW – ÝAŞAÝŞYŇ GÖZBAŞY!

Suwa salam berýän türkmen halky gadym döwürlerden bäri suwa mukaddeslik hökmünde garap, ýaşaýşyň gözbaşy hökmünde gadyrlap gelipdir. Türkmenler dünýä inen ogul bäbeklerine Deňiz, Derýa, Sumbar, Etrek, Jeýhun, Tejen, Ýagmyr, Silgeldi... ýaly buýsançly atlary dakyp, keramata deňelýän suwa hormat goýýarlar. Ata-babalarymyzdan miras gelýän “Suw damjasy...

Dowamy »

620 0
Köneler, 2 years ago


Ak şäherim Aşgabat

Aşgabat şäheri gün-günden özgerýär we ol öz çäklerini yzygiderli giňeldip, dünýäniň owadan şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýar. Şäher ilatynyň göwnejaý ýaşaýyş we döredijilikli zähmeti üçin ähli amatlyklaryň, oňaýly daşky gurşawyň döredilmegi, ilatyň wagtyny peýdaly geçirmegi ugrunda zerur amatlyklaryň üpjün edilmegi paýtagtymyzyň ösüşü...

Dowamy »

508 0
Köneler, 2 years ago


Halkymyzyň durmuşy ösüşleriň ýolunda

Türkmenistan Garaşsyz, Bitarap döwlet bolandan soňra halkymyzyň durmuşy, ýaşaýyş şertleri hasda gowlaşdy. Şäherlermiz, obalarmyz tanalmaz derejede özgerdi. Şäherlerimiz ak mermere beslendi, häzirki wagtda hem gün-günden gözeleşýär. Halkymyzyň erkin zähmet çekmekleri üçin bir näçe zawot-fabiriklar gurulup ulanmaga berildi. Ösüp gelýän ýaş nesilerimi...

Dowamy »

568 0
Köneler, 2 years ago


Eziz diýar – Türkmenistan

Eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäde bäsleşige ukyply ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Ata babalarymyz geçmişde haýsydyr bir zady irginsiz zähmetiň esasynda emele getiren bolsa biziň bagtyýar raýatlarymyz şol gymmatlyklary zähmetiň, aň-düşünjäniň täze pikirleriň üsti bilen kämilleşdirýär. Milli däp-dessurlarymyzyň, ylym-bilimiň täzeden has belen...

Dowamy »

642 0
Köneler, 2 years ago