Kino tomaşa edeninden, kino düşürenini gowy görýän adamDünýädäki iň tanymal režissýorlaryň biri Jeýms Frensis Kemeron hem duşenbede doglandyr. Ol 1954-nji ýylyň 16-njy awgustynda Kanadada dünýä inýär.
Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda Kemeronlaryň maşgalasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyna göçüp barýar. Geljekki kinorežissýor bu ýerde Kaliforniýa uniwersitetiniň fizika fakultetine okuwa...

Dowamy »

713 1
Köneler, 4 years ago


ŞypajaýlaryTebigy bejerişi we kanagatlanarly daşky howa şertleri, bedene oňaýly täsir edýän faktorlary özünde jemleýän ýerlere şypajaýlar diýilýär.
Şypajaýlarynyň wezipesiniň bir bölegi tebigy sagaldyjylyk güýjüni ulanyp, keseli duýdurmak we pessaýlamak bolup durýar.
Şypajaýlarda dynç alýanlar esasy bejeriş faktor...

Dowamy »

439 0
Köneler, 4 years ago


Mekir ylym (Rus halk ertekisi)

Bir mama, baba we olaryň ogullary bile ýaşaýardylar.Olar özleriniň ýeke perzentlerini okadaslary gelýärdi.Ýöne hiç hili pullary bolmansoň, alaçsyzdylar.
Günlerde bir gün baba ogluny şähere äkitdi.Hiç kim pulsuz okatmagy boýun almady.Baba öýüne gaýdyp gelip, birnäçe wagtlap aýaly bilen gam çekti.Soňra ýene-de ogluny şähere äkitdi.Şähe...

Dowamy »

544 0
Köneler, 4 years ago


Düzzüm

13.04.2014 й. Magtymguly adyndaky ТДU-de ,,Sagdynlyk we bagtyýarlyk” aýy mynasybetli köpçilikleýin bedenterbiýe - sport we sagdyn durmuş - medeni çäreleriň çäklerinde akyl - paýhas oýunlarynyň küşt, şaşka we düzzüm görnüşleri boýunça ýaryşyň açylyş dabarasy geçirildi.
Ýaryşyň açylyş dabarasyna uniwersitetimiziň talyp ýaşlary köpçülikleýin g...

Dowamy »

664 0
Köneler, 4 years ago


Magtymguly ad. TDU

Туркменский Государственный Университет имени Махтумкули был образован 14 июля 1950 года путём реорганизации существовавшего с 1931 года Ашхабадского педагогического института. В настоящее время ТГУ - крупнейший и ведущий вуз Туркменистана.
В 2007 году был построен главный корпус ТГУ с библиотекой и читальным залом. 1 сентября 2008 года отк...

Dowamy »

1392 3
Köneler, 4 years ago


Bilimi guychli munun yykar, bilegi guychli birini yykar

Тürkmenistanda okuwa, ylyma, bilime, medeniýete, edebiýata we sungata giň ýol açyldy. Häzir ýurdumyzda ýaşlara ähli gurlar boýunça ýokary derejeli, döwrebap tehnologiýalar bilen abzallaşdyrylan ýokary okuw jaýlarda bilim berilýär. Biz ýaşlaryň bilim almagy, okuwda hem okuwdan soň wagtymyzy bisarpa geçirmezligimiz üçin, elýeterli bahalar bilen ý...

Dowamy »

787 0
Köneler, 4 years ago