Bilim-asmanda ganat, ýerde ýelken

Ýurdumyzyň ýaşlary häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan orta mekdeplerde bilim almak bilen öwrenmegiň we bilmegiň düýp manysyna dogry düşünýärler.
Ýurdumyz boýunça şu wagt täze okuw jaýlary, mekdepler, mekdebe çenli çagalar edaralary gurlup, ulanylyşa berilýär. Köpmilletli Türkmenistan döwletinde dünýäniň birnäçe ýurtlarynyň weki...

Dowamy »

377 0
Köneler, 1 year ago


Şanly Ýeňşiň 72 ýyllyk baýramy

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda bedew bady bilen öňe barýan mähriban Diýarymyz 9-njy maý Ýeňiş güninde şanly Ýeňşiniň 72 ýyllyk toýuny uly dabara bilen belleýär. Baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we paýtagtymyzda baýramçylyk çäreleri, weteranlarymyz bilen duşuşyklar geçirilýär, olara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylýa...

Dowamy »

449 0
Köneler, 1 year ago


Sport halklary dostlaşdyrýar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde Berkarar döwletimiz sport döwletine öwrülýär. Mermer şäher paýtagtymyz bolsa halkara ýaryşlarynyň merkezi hökmünde abraýy halkara derejesine çykdy. Diňe 2016-njy ýylyň dowamynda Olimpiýa şäherjiginde halkara ýaryşlaryň 6-sy geçirildi.Sagdynlyk we Ruhubelentlik ýylynda bu ýörelge dowam etdiril...

Dowamy »

339 0
Köneler, 1 year ago


Türkmenistan-bagy-bossan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyzyň çäginde we töwereklerinde, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bag ekmek, olara döwrebap ideg etmek ýaly parz hem sogap işler günsaýyn rowaçlanýar we barha ýaýbaňlanýar. Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylmagy üçin ýurdumyzda her ýylda saýaly, pürli, miweli bag...

Dowamy »

320 0
Köneler, 1 year ago


Aşgabat Aziada barýar

2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edildi. Bu ýylda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň biri hem paýtagtymyz Aşgabatda sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bolar. Gözel paýtagtymyz Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Kararyna la...

Dowamy »

304 0
Köneler, 1 year ago


At-türkmeniň ganaty

Aslyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan halkymyzyň durmuş eleginden geçirip, sünnäläp döreden pähimli sözleriniň her biriniň aňyrsynda juda uly many bar. Halkymyzda “Atym bar – ganatym bar”, “At agnan ýerde toý bolar” diýen ýaly ajaýyp pähimlere aýratyn sarpa goýulmagy-da ata-babalarymyzyň behişdi bedew atlary jandan söýendigine, ony bagtyna deňä...

Dowamy »

322 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen sporty we V Aziýa oýunlary dünýäniň habar beriş serişdelerinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan diňe bir ösen ykdysadyýetli döwlet hökmünde däl, eýsem, sport we sagdynlygyň ýurdy hökmünde hem bütin dünýä meşgur bolýar.
Daşary ýurtlaryň habarlar agentlikleriniň ýaýradýan habarlarynda V Aziýa oýunlary aýratyn orun berilýär. Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek sport baý...

Dowamy »

312 0
Köneler, 1 year ago


Bilim – ösüşiň özgerdiji güýji

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda milli bilim ulgamy gün saýyn ýokary derejede ösýär-özgerýär. Ýaş nesle berilýän bilimiň hiliniň dünýä ülňülerine laýyk gelmegi üçin hormatly Prezidentimiz tarapyndan uly atalyk aladalary edilýär.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler milli Liderimiziň ba...

Dowamy »

299 0
Köneler, 1 year ago


Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylda boljak uly wakalary nazara almak bilen, ony “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýen şygar astynda geçirmegi teklip etdi. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň” esasy wezipeleriniň hatarynda durmuş ähmiýetli taslamalary, şol sanda çagalary sport bilen meşgullanmaga höweslendirmek,...

Dowamy »

327 0
Köneler, 1 year ago


“Aşgabat şäheri Aziýa oýunlaryna barýar”

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriljek we barha golaýlap gelýän ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki, galyberse-de sport älemindäki abraýyny has-da belende galdyrar. Aşgabatda geçiriljek yklymyň iri sport ýaryşy Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň taryhynda uly yz galdyrjak şanly wakalaryň bi...

Dowamy »

360 0
Köneler, 1 year ago


Ösüşlere beslenen Diýar!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda mähriban ýurdumyz arzuwlaryň hasyl bolýan mekanyna öwrüldi. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ägirt uly üstünliklere ýetdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrün...

Dowamy »

331 0
Köneler, 1 year ago


Milli ylymy ösdürmek, döwrűň talaby. Salam hormatly adamlar!

Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen gününden ýaşlara döwrebap bilim we terbiýe bermegi, sagdyn ýaşlary ösdürip ýetişdirmegi esasy maksat edip goýdy. Ol öz çykyşynda şeýle diýýär: “Türkmen halkym ösüşiň uzak ýoluny geçip, ruhy bilimler bilen has baýlaşandyr, özünde adamkärçiligiň nusgawy mekdebiniň emele gelmegini gazanandyrys. Türkmen ýaşlaryn...

Dowamy »

360 0
Köneler, 1 year ago


ÝAŞYL TUGUM - BUÝSANJYM!

Türkmen halkynyň gadymy hem gaýtalanmajak milli mirasy, medeniýeti, sungaty, däp-dessurlary, halk senetleri bilen bir hatarda, onuň müňýyllyklardan gözbaş alýan gadymy taryhynyň bardygy hemmä aýan hakykatdyr. Gojaman taryhyň müňýyllyklara uzaýan alyslyklaryna ser salanymyzda, bedew atyny dabradyp, dünýä tanalan nesilbaşymyz Oguz han türkmeniň, dana...

Dowamy »

452 0
Köneler, 2 years ago


BAGT BOLUP, ÇAP, BEDEWIM!

Asly nurdan, zandy halallykdan we päklikden bolan merdana türkmen halkynyň taryhy kökleriniň müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýandygyna şaýatlyk edýän milli mirasymyz, gadymy taryhymyz we kämil medeniýetimiz ähli döwürlerde-de dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekipdir. Çünki halkymyzyň sünnäläp kemala getiren kämil maddy we ruhy-medeni miras...

Dowamy »

356 0
Köneler, 2 years ago


Hyýaly umytlar

Her bir adam üstünlik gazanmagy arzuw edýär, bu adamzadyň gelip çykyşy we her bir adam üstünlik gazanmak üçin öz ýoly seçip alýar. Kimdir biri öz arzuwyna ýetmek üçin maksadaokgunly hereket edýär we kiçilikden başlap şol ugurdan taýynlyk görüp başlaýar. Kimdir biri bolsa ykbala tabşyrýar we şowluga garaşýar. Emma adam haýsy ýoly saýlandygyna garama...

Dowamy »

342 0
Köneler, 2 years ago


DOSTLUK WE PARAHATÇYLYK ÝOLY HALKARA ULAG ULGAMYNYŇ MÖHÜM BÖLEGINE ÖWRÜLDI

2016-njy ýylyň 28-nji noýabryda Lebap welaýatynda Ymamnazar demir ýol bekedinde transmilli «polat ýoluň» — Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyryny — Atamyrat — Ymamnazar — Akina demir ýoluny ulanmaga bermek dabarasy boldy. Taryhy ähmiýetli bu dabara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikas...

Dowamy »

360 0
Köneler, 2 years ago


Bagtyýar körpeleriň şatlygy

Beýik Berkararlygymyzyň şanly baýramçylygynyň dabaralary köňüllere şatlyk paýlap, Watana, eziz Arkadagymyza buýsançlary beýgeldip dowam edýär. Hatda çagalar baglaryna gatnap ýörenje körpelere çenli Garaşsyzlyk, Watan, mähriban Arkadagymyz hakyndaky aýdymlary uly joşgun bilen ýerine ýetirýärler. Olaryň şatlykdan doly ýüzlerine bakanyňda Berkarar döw...

Dowamy »

326 0
Köneler, 2 years ago


Täze belentliklere tarap

Türkmenistan ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň biridir. Munuň şeýledigine soňky ýyllarda gurlan senagat kärhanalaryna we medeni-durmuş ähmiýetli binalara ýüzleý ser salsaň hem, göz ýetirmek bolýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň welaýatymyzda hem ykdysady we medeni-durmuş taýdan uly üstünlikler gazanyldy. Muny diňe biziň etrabymyzda gurlup, ulanyl...

Dowamy »

338 0
Köneler, 2 years ago


Ösüşleriň güwäsi

Çärýek asyr mundan ozal türkmen halkynyň öz garaşsyz döwletini döretmek barada asyrlaryň dowamynda edip gelen mukaddes arzuwy hasyl boldy. Şondan bäri geçengysga wagtyň içinde Türkmenistan özüniň Konstitusiýasyny kabul etdi we saýlap alan ýoluna ygrarlydygyny subut etdi. Onuň esasynda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynyň ösdürmek bo...

Dowamy »

307 0
Köneler, 2 years ago


Aziada-2017-dä taýýarlyk we Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky işjeň başlangyçlary

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösüşi, ýurdumyzyň yklym ähmiýetli täze ulag geçelgelerini döretmek baradaky işjeň başlangyçlary, şeýle hem Aşgabatda “Aziada-2017-dä” görülýän taýýarlyk çärleri dünýäniň öňdebaryjy habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde durýar.

Meşhur “Ýewronýus” habarlar teleýaýlymynyň täzelikler bölümine...

Dowamy »

442 0
Köneler, 2 years ago


Önümçilik we söwda

Döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmekde ýerli önümçiligiň daşary ýurtlara eksport edilmegi aýratyn ähmiýete eýedir. Bu babatda alnyp barylýan işleriň aglabasy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzyň telekeçileriniň öndürýän önümlerine dünýäde uly isleg...

Dowamy »

415 0
Köneler, 2 years ago


Aziýa kenarýaka oýunlarynda türkmen türgenleri 15 medal gazandylar

Wýetnamyň Danang şäherinde dowam edýän bäşinji Aziýa kenarýaka oýunlarynda türkmen topary altyn medallaryň ikisine, kümüş medallaryň dördüsine we bürünç medallaryň 9-syna mynasyp bolup, gazanan medallarynyň sanyny 15-e ýetirdiler.

Medallaryň köp sanlysyny—altysyny watandaşlarymyz kuraş göreşi boýunça ýaryşlarda gazandylar. 90 kilogra...

Dowamy »

376 0
Köneler, 2 years ago


Ýurdumyzyň esasy talyp oýunlary badalga aldy

Aşgabat, 3-nji oktýabr (TDH). Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynda “Türkmenistan--sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy” atly şygar astynda geçirilýän VIII uniwersiadanyň dabaraly açylyşy boldy, paýtagtymyzyň “Galkynyş” sport toplumynda bolsa ähli welaýatlardan hem-de Aşgabat şäherinden ýüze golaý türgeniniň gatnaşmagynda kikboks boýunça...

Dowamy »

360 0
Köneler, 2 years ago


Mùsderi (hekaýa)

Hemme zat adaty ýagdaýda başlady. Ol dükana girenden täze satyjy gyza gözi düşdi. Aslynda ol birje çörek almaga gelipdi. Ýöne kassaň deňine eli boş barmaga çekindi. Ol ýene birki zat alyşdyrdy-da satyjynyň hasaby aýtmagyna garaşdy. Soňra müşderi çak edişinden köpräk aýdylan hasapdaky puly jübüsinden gözlemäge başlady. Onuň "bir manat ýetmeýän eken...

Dowamy »

389 0
Köneler, 2 years ago


Ata Watanym Türkmenistan

1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Garaşsyzlygyny alandan soňra bazar ykdysadyýetine geçmegiň özboluşly ýoluny saýlady. Şeýlelikde, Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysadyýetini gadymyýetden ata-babalarymyzyň dowam etdirip gelen hojalyk tejribesinde hem-de dünýäniň ösen döwletleriniň şu günki mysalyna eýerip ösdürmek wezipesi öňe goýuldy. Ýur...

Dowamy »

589 0
Köneler, 2 years ago