Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Älem” medeni dynç alyş merkezinde “Nesil” çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň gatnaşmaklarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesillerimiziň tomusky dynç alyş möwsümlerinde wagtlaryny gyzykly, şatlykly geçirmegini gazanmak, olaryň ruhy taýdan sagdyn, ahlak taýdan arassa, sagdyn pikirlenmegi başarýan ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen gezelenç geçirildi.

Köneler, TDUgulya tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir