Türkmenistanyň Demir ýol ulaglar ministrliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Demirýolçy” çagalar sagaldyş dynç alyş merkeziniň sport meýdançasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy esasynda dynç alýan körpeleriň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

Köneler, TDUgulya tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir