Hasar Ykdysady forumy we goňşuçylyk hoşniýetli syýasaty

Türkmenistanda ählumumy ekologiýa meselelerini çözmek, şol sanda Hazaryň täsin ekoulgamyny, onuň tebigy görnüşlerini, baý bioköpdürlüligini gorap saklamak boýunça netijeli çäreleri üstünlikli amala aşyrýar. 2007-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Pudagara topary döredildi,...

Dowamy »

643 0
Täzelikler, 1 year ago


Demokratik ýörelgelere beslenen dabara

Bahar paslynyň ajaýyp güni – 25-nji mart. Bu gün türkmen halkynyň durmuşynda ýatdan çykmajak şanly sene, syýasy waka body. Türkmenistanda giň bäsleşik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar geçirildi. Ol halkymyzyň bagtyýar geljegine, Watanymyzyň asudalygyna bolan ynamyny...

Dowamy »

1074 0
Täzelikler, 3 years ago


Aýanlykda geçirilen saýlawlar

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şol mynasybetli bu möhüm ähmiýetli çärä biziň döwletimizde giňden taýýarlyk görüldi. Şol gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlardan we beýleki döwletlerden bolan synç...

Dowamy »

1102 0
Täzelikler, 3 years ago


Beýik Ýüpek ýolunyň şan-şöhraty gaýdyp gelýär

Şu ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lebap welayatyna iş sapar bilen geldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň keşbi barha gözelleşýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasytynyň netijesinde amala aşyrylйan uly özgerişlikler Тü...

Dowamy »

1204 2
Köneler, 3 years ago


Telekeçileriň üstünligi

Eziz Diýarymyzda soňky döwürler telekeçiligiň dürli ugurlary uly depginde ösýär. Import harytlarynyň ornuny tutýan önümleriň öndürilşini artdyrmak, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli, bäsleşige ukuply harytlar bilen üpjin etmek işleri durmuşa geçirilýar. Türkmenistanda bu pudagyň uly depginde ösýändigini 10 ýyl mundan öňdäki ýagdaýlar...

Dowamy »

1023 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdymyzda ylym, bilim ösdürilýär

Berkarar döwletimizde ýaş nesilleriñ bagtyýar hem-de abadan durmuşda ýaşamagy üçin giñ gerimli işler alnyp barylýar. Ýaşlaryñ halkara ülñülerine laýyk gelýän döwrebap bilim almagynda, saýlap alnan hünärleri boýunça bilimlerini artdyrmagynda, ylmy we döredijilik işlerine höweslendirmeginde, dünýägaraýyşlarynyñ giñelmeginde, bedenterbiýe we sport bil...

Dowamy »

991 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabat-2017: paýtagty hemmetaraplaýyn ösdürmegiñ we döwrebaplaşdyrmagyñ şähergurluşyk maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär

Paýtagtymyzda döwrebap durmuş-medeni desgalaryñ gurlup, yzygiderli açylmagy, şeýle hem jaýlaryñ, köçeleriñ abadanlaşdyrylyp, düýpgöter täze keşbe häzirki zaman şähergurluşyk we binagärlik keşbine eýe bolmagy ýurdumyzyñ paýtagtynyñ taryhynda uly wakadyr. Aziýada-2017-ä taýýarlyk görmegiñ çäklerinde paýtagtymyzyñ has gözel keşbe eýe bolmagy her adamd...

Dowamy »

979 0
Köneler, 3 years ago


MEÝLETINÇILER AZIADA-2017 TAÝÝARLANÝARLAR

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary barha ýakynlaýar. Bu iri sport baýramyna il-ulsumyz sabyrsyzlyk bilen garaşýar we ýokary depginler bilen taýýarlyk görýär. Bu halkara çäresini guramaçylykly geçirmek maksady bilen 2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek ba...

Dowamy »

1042 0
Köneler, 3 years ago


Aziada-2017-ATLY ÝÖRIŞI

Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek Aziýa oýunlarynyň günleri barha golaýlaýar. Aziadanyň Diýarymyzda geçirilmegi mynasybetli yglan eden atly ýörişi şu ýylyň aprel aýynda Mary welaýatymyza geldi. Aziada-2017--niň çäklerinde geçiriljek olimpiada ak ýollary arzuw edýäris. Dünýä belli sport bäsleşiklerinde ülkämiziň türgenle...

Dowamy »

991 0
Köneler, 3 years ago


Aziada 2017

Sport bu adamzadyň durmuşynda möhüm orny eýeleýän serişde bolup ol bizi sagdynlyga we işeňňirlige ündeýär.Taryhdan mälim bolşy ýaly ir döwürlerde hem dünýäniň dürli künjeklerinde, dürli halklaryň arasynda özüne махсус sport görnüşleri we her dürli ýaryşlar bolup gelen. Öz türkmen halkymyzyň geçmişine nazar салып görsek türkmen toýlarynyň we başga-d...

Dowamy »

1009 0
Köneler, 3 years ago


GÖRKANA GÜNLERIŇ ŞUGLASY

Gözellige beslenen toý lybasly paýtagtymyz her bir ýürekde söýgi döredýär, gaýtalanmajak gözelligi, gül görki bilen görenleri haýran galdyrýar. Aziada – 2017 Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň iň şanly hem şatlykly wakasy bolup, täze döwrümize aýratyn bezeg berer. Halkara sport baýramçylygyny barha golaýlaşdyrýan bu nurana günleriň her biri bag...

Dowamy »

968 0
Köneler, 3 years ago


PAÝTAGTYMYZYŇ ÝARAŞYGY

Gahryman Arkadagymyzyň syýasaty esasynda durmuşa geçirilýän uly möçberli özgertmeler netijesinde, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä bileleşiginiň alyp barýan işlerine işjeň ýagdaýda gatnaşýar we halkara derejesindäki at-abraýyny artdyrýar. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda türkmen halky altyn harplar bilen ýazylan taryhy senenamasynyň i...

Dowamy »

1048 0
Köneler, 3 years ago


AŞGABAT – 2017 OÝUNLARYNDA MEÝLETINÇILERIŇ ORNY

Ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda halkara sport ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzda dürli ýaryşlaryň, şol sanda hem halkara derejesindäki ýaryşlaryň guralmagy we geçirilmegi sport ulgamyndaky milli strategiýanyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde şu ýyl Ýapyk binalarda we söweş s...

Dowamy »

938 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 500-den gowrak talyp ýaşlary Aziada-2017 döwründe ýardamçy hökmünde hyzmat ederler

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew batly ösüşler bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetde, syýasatda, ruhy durmuşymyzda barha belent sepgitlere ýetýär. Bu gün Türkmenistan dünýäde ynamly we...

Dowamy »

980 0
Köneler, 3 years ago


2017/2018-nji okuw ýylynda talyplara tölegli esasda bilim bermek

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir we oňa innowasion ykdysadyýeti kemala getirmegiň esasy şerti hökmünde garalýar. Dünýä derejesindäki ösüşlerden we özgerişlerden baş...

Dowamy »

1128 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň “Hazyna” sport topary

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew batly ösüşler bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetde, syýasatda, ruhy durmuşymyzda barha belent sepgitlere ýetýär. Bu gün Türkmenistan dünýäde ynamly we...

Dowamy »

919 0
Köneler, 3 years ago


Bilimiň hili ýokarlandyrylýar

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir we oňa innowasion ykdysadyýeti kemala getirmegiň esasy şerti hökmünde garalýar. Dünýä derejesindäki ösüşlerden we özgerişlerden baş...

Dowamy »

1109 0
Köneler, 3 years ago


Watan mukaddesdir, ony goramak beýik hormatdyr

Türkmenistanyñ Ýaragly Güýçleriniñ Belent Serkerdabaşysy, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyñ Watan goragçylaryna harby tilsimleriñ ýokary ussatlygyny görkezmegi olarda guwanç we buýsanç döretdi.
Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdumyzda kabul edilen, Harby doktrina hoşniýetli goñşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esasl...

Dowamy »

1141 0
Köneler, 3 years ago


Bagtyýar çagalyk

Türkmenistan bagtly çagalygyň hem-de iň arzyly arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdudyr. Ýurdumyzda bagtyýar durmuş höküm sürýär. Ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup. Häzirki wagytda ýaş nesle mynasyp terbiýe bermek, sagdyn ruhly, berk bedenliýaşlar bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredildi.
Tebigat...

Dowamy »

929 0
Köneler, 3 years ago


Sport - çagalaryň hemrasy

Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdürligi, Köpetdag etrap häkimligi, TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşi Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde “Biz-sagdyn we ruhubelent çagalar” diyen şygar astynda sport bäsleşiklerini geçirdiler. Bäsleşikler bu ýerdedynç alyanlara şatlyk paylady. Sportuň estafeta ylg...

Dowamy »

938 0
Köneler, 3 years ago


“Altyn damjanyň” üstünligi

Golaýda Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdürliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Muhammetmyrat Nyýazow” adyndaky çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde körpeleriň arasynda “Sagdyn gelejek-ýagty gelejek” ady bilen bäsleşik geçirildi. Bäsleşige “Alt...

Dowamy »

1042 0
Köneler, 3 years ago


“Biz sporty söýýäris”

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe günsaýyn pajarlap ösýän ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde uly işler alnyp barylýar. Aýratyn hem ýaş nesillerimiziň beden taýdan berk bedenli sagdyn, ruhubelentli nesiller bolup ýetişmekleri barada giň gerimli işler üstünlikli durmuş...

Dowamy »

962 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdumyzda “Aziada-2017”-ä görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barha rowaçlanýar. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynda güneşli diýarymyzda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ᴠ Aziýa oýunlaryna uly taýýarl...

Dowamy »

959 0
Köneler, 3 years ago


Rowaçlyga beslenýän zamana!

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäde bäsleşige ukyply, ynsanperwer maksatly döwlete öwrüldi we Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ýokary netijeler gazanylýar. Aşgabat şäherinde abadanlaşdyryş işleri şu ýylyň güýzünde geçiriljek ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek babat...

Dowamy »

1016 0
Köneler, 3 years ago


Ata Watanymyň paýtagty- gözellik mekany

Gün-günden gözelleşýän Watanymyzyň paýtagty Aşgabat-gözellik dürdänesine öwrülýär. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuşy, döredijilikli zähmeti, göwnejaý dynç almagy üçin döredilen şertler Milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýar. Şäherimiziň Andalyp köçesinden gurlan ýadygärlikler toplumlary şa ýolunyň görküne görk goşýar. Hakykaty aýtsaň tür...

Dowamy »

938 0
Köneler, 3 years ago