Aziada-2017 bagtyýarlygyň bayramy

Merkezi Aziýa sebitindäki döwletleriň arasynda ilkinji bolup Türkmenistana Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň geçiriljekdigi hormatly Prezidentimiziň yklymda we dünýäde sporty wagyz etmek boýunça alyp barýan işlerine berlen mynasyp baha bolup durýar.
Aziýa oýunlaryna Aziýanyň Olimpiý...

Dowamy »

683 0
Köneler, 2 years ago


Tomus şadyýanlygy

Çagalar üçin iň arzyly döwür-tomusky dynç alyş möwsümi.Tomus başlanmagy bilen Gökdere jülgesinde, Hazar kenarynda ýerleşen ‘’Awaza’’ milli syýahatçylyk zolagyndaky çagalar sagaldyş merkezleri, welaýatlardaky şeýle merkezler çagalary kabul edip başlaýarlar.
Bagtly çagalygyň mekanyna öwrülen ýurdumyzda şahsyýetiň kemala gelmegi, onuň terbiýe...

Dowamy »

531 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistan ösüşleriň ýolunda

Türkmenistan döwletimizde alnyp barylýan işler ilkinji nobatda adam hakyndaky alada bolup durýar. Adam hakynda alada edilýän ýerde ýurt baýlygy ýurt abadançylygy öň hatarda durýar. Muňa jogap edip ýurdumuzda ulanmana berilýän ýaşaýyş jaýlary hemme taraplaýyn ýaşamaga ukuply edip ulanmana berilen, ýene-de çagalar baglary mekdepler dünýä ülňelerne...

Dowamy »

595 0
Köneler, 3 years ago


“Täze zaman” ýaşaýyş toplumy

Hormatly Döwlet baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda gurluşyk işleri depginli alnyp barylýar. Gurulýan ýaşaýyş jaý toplumlary halkymyzyň göwnünden turýar. Ýaşamak üçin dürli amatlyklary bolan “Täze zaman” ýaşaýyş toplumyndaky jaýlary synlamaga göz gerek. Halkymyzyň bol-elin, abadan, ýaşaýyş derejesiniň mundan beýläk-de ýokary bolmagy üçi...

Dowamy »

510 0
Köneler, 3 years ago


Halk bähbitli durmuş syýasaty

Юрдуň Prezidentimiziň dünýäde giňden ykrar edilmegine eýe bolan özgertmeleri, şol sanda durmuş syýasaty netijesinde Türkmenistan iri möçberli durmuş-ykdysady ösüş maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiliginde öz abraýly ornuny has-da berkitdi. Bu sözler badyhowa ýa-da ýurdumyzy mahabatlandyrmak üçin aýdylan owa...

Dowamy »

689 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen sportunyň geljegi

Türkmen halkynyň ähli arzuw-umytlary ösüp gelýän ýaş neslimiz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ata Watanyň geljekki ykbaly bilen gönüden-göni bagly bolan bu meseläniň ähmiýeti has-da artýar. Şol sebäpden hem ol döwlet ähmiýetli meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzyň geljegi bolan çagalaryň beden taýdan sagdyn, päk ahlakly, bilim almaga, hünär öwren...

Dowamy »

547 0
Köneler, 3 years ago


Dünýä meşhur bedewler

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bedewlerimiziň şöhraty, ýer ýüzündäki abraýy barha belende galýar. Ata Watanymyzda atçylyk pudagynyň ösdürilmegi, şeýle hem atşynaslaryň netijeli zähmet çekmegi üçin zerur şertleriň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.
Özünde deňsiz-taýsyz gözelligi jemleýän, ynsan ý...

Dowamy »

540 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen – özbek gatnaşygy

Türkmen halky goňşuçylyk gatnaşygyna äýratyn ähmiýet berýär. Şonuň üçin halkymyzyň arasynda:”Kyýamat güni goňşudan” diýen aýtgy döräpdir. Goňşyň bilen araň saz bolsa, iýeniň-içeniň hem ýerine baryp duran ýaly. Çünki ýeteriňi-ýetmeziňi-de goňşularyň bildirtmeýär. Sähel näsaglandygyňy eşitseler dagy gelip, halyňdan habar alyp, göwünlik bererler. Şol...

Dowamy »

630 0
Köneler, 3 years ago


Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylda boljak uly wakalary nazara almak bilen, ony “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýen şygar astynda geçirmegi teklip etdi. Şeýlelikde, döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan, ýyly ol ýa beýleki jemgyýetçilik – ähmiýetli mowzuga bagyşlamak barada esasyny goýan ajaýyp däbi dowamyna eýe bo...

Dowamy »

550 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdumyzda ýene bir sport toplumy....

"Awazada" - Sport toplumyň açylyşyna gatnaşan raýatlarymyzyň biri şu haty ugradypdyr

Men özüm sporta gyzygyp ýören adam däl. Şonsuzam hysyrdymyz ýetýär, işim şeýleräk. Ýöne täzelikde Awazada bir sport toplum açyldy. Men-ä görüp haýran galdym. Apreliň ýedisine, Saglyk güni bolanda şo taýdadym özüm. Onsoň täze binany gördüm. Akylym haý...

Dowamy »

511 0
Köneler, 3 years ago


“Aziýada-2017, türkmen sportyny şöhratlandyrar”

Dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ak mermere beslenen paýtagt şäheri hökmünde tanalýan Aşgabatda, şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bolar. Yklymyň iri sport ýaryşyna 62 döwletden 6 müňe golaý türgen gatnaşyp, olar 218 komplekt medal üçin bäsleşerler. Şu ýylyň 17-27-nji sentýabry...

Dowamy »

591 0
Köneler, 3 years ago


Suw ýaşaýşyň gözbaşy

Türkmen halky ýola goýlan asylly däplere görä, her ýylyň aprel aýynyň ikinji dynç gününi “Suw damjasy altyn dänesi” baýramçylygy hökmünde belläp geçýär. Suw ýäşaýşyň gözbaşy, esasy çeşmesi hökmünde sarpalanýar. Ýaşaýşyň gözbaşy bolan suw gündelik durmuşymyzda, oba hojalygynda, sengatda hem giňden ulanylýar. Asyrlar dowamynda türkmen halky suw bil...

Dowamy »

626 0
Köneler, 3 years ago


ÝOLUŇYZ AK BOLSUN!

Ulag düzümini ösdürmek goňşy döwletler bilen bilelikde iri sebit-yklym ähmiýetli taslamalary amala aşyrýan döwletimizde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Bu taslamalar Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawy ny işjeňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar hem-de Gra deňiz, Baltika sebitleriniň, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Ý...

Dowamy »

557 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen pasporty dünýäniň iň güýçli pasportlaryň arasynda 75-nji orny aldy”

Öz türkmenligiňe, milletiň türkmendigine, şeýle “jennet mekany-Türkmenistanda” ýaşaýanlygyňa guwanmak her bir ynsanyň beýik duýgusy. Meniň şahsyýetimi anyklaýan pasportymy- “türkmen pasportymy” hiç bir ýurduň derejesine deňemerin. Sen beýik milletiň wekili. Öz şahsyýetiňi anyklaýan resminamanyň orny mydama iň belentde bolar, sebäbi sen Beýiksiň!

Dowamy »

550 0
Köneler, 3 years ago


Ak şäherim Aşgabat

“Adamyň akyly ýolbarsyň penjesindenem ýiti ýaragdyr”. Бu jümle ýöne ýere aýdylan däl. Akylyňy döwre görä ulanmak her bir ynsana başardýan zat däl. Ýöne durmuşy döwre görä ýaşamak, dogry ýaşamak, döwrüň owadanlygyna düşünip ýaşamak her bir adama başartmaýar. Medeniýete, sungata döwre görä düşünen adama ol çylşyrymly däl. “Könesi bolmadygyň - tä...

Dowamy »

531 0
Köneler, 3 years ago


V Aziya oýunlaryny ruhubelentlikde garşy alalyň!

Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji gezek paýtagtymyzda geçiriljek “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça v Aziýa oýunlary” eziz Diýarymyzyň at-abraýyny dünýä halklarynyň arasynda belende göterýär we dabaralanmagyna getirýär. Agzybirligiň, dostlugyň, doganlygyň mekanyna öwrülen nurly-asuda Watanymyzda bu uly çärä taýýarlyk işleri ýokary depginde aln...

Dowamy »

751 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdumyzyň esasy howa derwezesi

Ýurdumyzyň esasy howa derwezesi Türkmenistanyň ulag ulgamynda ähli babatda göreldeli toplumdyr. Onuň ýükleriň daşalmagynyň hem-de ýolagçylaryň gatnadylmagynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berýän önümçilik kuwwatlyklary örän uludyr.
Türkmenistanyň sebit we kontinent derejesinde halkara ulag geçelgelerini döretmek barada Birleşen Mi...

Dowamy »

568 0
Köneler, 3 years ago


Ak şäherimiziň täsin binalary

Baş şäherimiziň iň gözel künjeklerinde , ýollaryň kesişýän ýerinde binagärlik we heýkeltaraşlyk sungatlarynyň sazlaşygyndan döredilen nyşanlardyr heýkelleriň oturdylmagy ähli ildeşlerimize ruhybelentlik we ylham bagyşlady. Sebäbi bu desgalar gözel paýtagtymyzyň binagärlik toplumyna sazlaşykyly utgaşyp şäherimiziň görküni hasda artdyrdylar. N....

Dowamy »

664 0
Köneler, 3 years ago


“Türkmen keçesi”

Türkmen halysynyň gözelligi, gadyr-gymmaty, dünýä ýüzündäki şan-şöhraty hemmämize belli. Türkmen keçesi hem edil halysy ýaly bahasyna ýetip bolmajak önümleriň biridir. Taryhçylaryň çaklamalaryna görä keçe ilki döräpdir. Şonuň üçinem ir döwürler halyny keçäniň üstünden ýazypdyrlar. Men bu ýerde keçäniň döreýiş taryhy barada däl-de, onuň adam saglygy...

Dowamy »

1440 0
Köneler, 3 years ago


Торжества плодов Независимости

Праздники торҗества, посвященные к 25-летию Независимости Түркменистана в административном центре Балканского велаята в городе Балканабат стартовали в красочно оформленном площади у беломраморной здании велаятской библиотеки. В этом центре города за годы независимости были построены ряд обьектов соцкультбыта, которых подчеркиваюие значимости провод...

Dowamy »

541 0
Köneler, 3 years ago


Процветающий Туркменистан

Туркменистан впечатляющими результатами встретил славный 25-летный юбилей священной независимости, ознаменованный масштабными торжествами. За четверть века осуществлены великие дела, которые будут славиться в веках. Наше нейтральное государство уверенно движется вперед в числе стремительно развивающихся стран мира, обеспечивших мирную, счастливую и...

Dowamy »

521 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanyň kikboksing boýunça ýygyndysynyň üsti iri halkara ýaryşlarynyň öňüsyrasynda täze güçler bilen ýetirildi

04.10.2016 paýtagymyzdaky “Galkynyş” sport toplumynda kikboksing boýunça milli ýaryşyň final duşuşyklary geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli sebitlerinden 100-e golaý türgen gatnaşdy. Aşgabatlylar has taýýarlykly gelendiklerini görkezip, birinji orunlaryň altysyna mynasyp boldular.

Lebaply kikboksçylaryň hasabynda dört ýeňiş gazandylar we...

Dowamy »

572 0
Köneler, 3 years ago


Ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşi boýunça ylmy-amaly maslahat

Aşgabat, 12-nji oktýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp «Türkmenistanyň ykdysady özgertmeleri-durnukly ösüşiň binýadydyr» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma ykdysady toplumyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, Ylymlar akademiýasynyň ýolba...

Dowamy »

573 0
Köneler, 3 years ago


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze Bereketli zaman obasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ak bugdaý, 12-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda gurlan täze Bereketli zaman şäherçesiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Täze oba "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertle...

Dowamy »

616 0
Köneler, 3 years ago


Talyplar hökman okaň ýörite siz üçin:

Sapaklarmza tayarlanmk ucn, okamak ucin; bir yylda 365 gun bar we sholardan 52si bazar gunlere dogry gelya, 313 gun galya. Yazda jokrama yssy 50 guni hem hasaplap ayyrsak, 263 gun galya. Her gun 8 sagat yatyan bolsak, hasaplanynda jemi 122 gun bolya 1 yylda. Sheylelik bln 141 gun galya. Her gun 1 sagatjyk tw goryan bolsak, ya da umuman ozumize wagt...

Dowamy »

1100 2
Köneler, 4 years ago