Bitaraplygymyzyň XX ýyllyk şanly toýuna bagyşlanan baýramçylyk sergisiDowamy »

675 0
Köneler, 4 years ago


GYZYKLY MAGLUMATLAR

Depressiyada bolan adamlar beylekilere gora 3 esse kop duysh goryar;
Yyldyzlara bakanmyzda aslynda biz gechmishe bakan yalydyrys, ol yyldyzlaryn kabiri
kop wagt mundan on yok bolup gidenler,
Adamlaryn 93 %-i sms yazyp otyrka dashyndan bir zat eshtseler shony yazarlar,
Adamlaryn 90 %-i yatmazdan on kellerinde oz arzuwlary...

Dowamy »

835 0
Köneler, 4 years ago


Adam bedenindäki täsinlikler

Geliñ bileliñ häzir biziñ bedenimizde nämeler bolup geçýär:
1) Adamyñ barmaklary şeýle bir duýgur welin eger adamyñ barmagy ÿer şary bilen deñ bolan ýagdaýynda adam jaý bilen maşynyñ arasyndaky tapawudy bilerdi.
2) Adam bedeninde 60.000 mile ýetýän gan damarlary bar. Eger olary yzly yzyna birleşdirseñ ýer şaryñ daşyndan iki gezek aýla...

Dowamy »

896 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen-Eýran hyzmatdaşlygy ösdürilýär

2015-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň ýol we şähergurluşyk ministri Abbas Ahmad Ahundini kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmek baradaky halkara başlangyçlarynyň biri bolan Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesini döretmekligiň tas...

Dowamy »

648 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen-ermeni ykdysady gatnaşyklary ösdürilýär

2015-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ermeni hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Ermenistan Respublikasynyň energetika we tebigy serişdeler ministri Ýerwand Zaharýany kabul etdi.
Işjeg ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda öz...

Dowamy »

805 0
Köneler, 4 years ago


Agzybire Taňry biýr

Halkyň arasynda käbir adamlaryň dowul turzup, iş haklarynyň azaldylmagynyň, talyp haklarynyň, pensiýalaryň ýatylmagynyň mümkindigi baradaky we beýleki ýalan-ýaşryk sözleri bu gün doly ýalana çykdy.
Munuň şeýledigini, döwletimiziň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda, 5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisi-de doly tassyklaýar. Mejlis...

Dowamy »

695 0
Köneler, 4 years ago


HEREKETE -BEREKET

Halkymyzyň ajaýyp däp-dessurlary we biri-birinden oňat durmuş edim-gylymlary bar. Olar haýsydyr bir haýyrly işiň başyny tutanda, hökman onuň yrsgally hem-de bereketli bolmagyny dileg edýärler. Sebäbi, bereket diýmek bolelinligi, hasyllylygy, iň esasy-da hümmetliligi aňladýar. Çünki, bereket bar ýerinde, hereket bar ýa-da hereket bar ýerinde bereket...

Dowamy »

786 0
Köneler, 5 years ago


MAGTYMGULY WE RUHY MEDENIÝET

Türkmeniň meşhur akyldary Magtymguly Pyragy halkyň medeni derejesini baýlaşdyrjak pelsepewi garaýyşlaryny, oý-pikirlerini çeper dilde beýan edipdir. Ol ylmy, sungaty, dili, edebiýaty, syýasaty, terbiýäniň esaslaryny, adamyň ruhy giňişligini, watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, arassa ahlaklylygy, zähmetsöýerligi, halallygy, pespälligi, ejizeganym bol...

Dowamy »

697 0
Köneler, 5 years ago


Wagtyň gymmaty näçe?

Ýylyň manysyna düşünmek üçin gutardyş synaglaryndan geçip bilmedik talyba ýüz tutuň.
Bir aýyň gymmatyna düşünmek üçin wagty dolmadyk çaga dogran ene bilen gürleşip görüň.
Hepdäniň gymmatyna düşünmek üçin hepdelik gazetiň redaktory bilen söhbetdeş bolup görüň.
Bir sagadyň gymmatyna düşünmek üçin duşuşyga garaşýan aşyk-magşuga ýü...

Dowamy »

944 1
Köneler, 5 years ago


Dostlaryňyzy taşlamaň!

Uzak, çarkandakly hem iriziji ýol bilen ýany itli bir adam barýarmyşyn. Şol gidip barşyna ol gaty ýadapdyr, item ýadapdyr. Birden öňünde bir çarbag görnüpdir. Kaşaň derwezeli haýat, haýatyň aňyrsyndan sazyň owazy eşidilip, gülleriň ysy burk urup durmuşyn, çeşmäniň şildireýän sesi hem saza goşulyp, hoş owazy emele getirýärmişin. Umuman, tüýs dynç al...

Dowamy »

790 0
Köneler, 5 years ago


Agyrynyň we aladalaryň sebäbi

Sapagyň başynda professor içi azajyk suwly bulgury ýokary göteripdir. Talyplar bu ýagdaýa üns beräýýänçäler, ony ýokary galdyryp saklap durupdyr, soňra bolsa: „Siziň pikiriňizçe şu bulguryň agramy näçedir?“ diýip sorapdyr.
— 50 gram! … 100 gram!… 125 gram!… — diýip, talyplar çak urupdyrlar.
— Meň özümem bilemok, muny bilmek üçin agram...

Dowamy »

1140 0
Köneler, 5 years ago


Metrodaky skripkaçy

Ýanwaryň sowuk ertirleriniň birinde Waşingtonyň metro stansiýasynda bir erkek adam oňat ornaşyp skripka çalmaga başlaýar. 45 minudyň dowamynda ol 6 sany saz çalýar. Şu wagtyň dowamynda onuň ýanyndan müňden hem köp adam geçýär. Skripkada oýnap başlanyndan üç minut çemesi geçensoň orta ýaşly bir adam sazanda üns berýär. Ädimini haýalladyp birnäçe pur...

Dowamy »

789 2
Köneler, 5 years ago


Ylym –bagtyň açary

Adamzat neslini bu dünýäde-de, o dünýäde-de bagta ýetirýän zat – ylym-bilim.Durmuşyň barha ösüp-özgermegi bilen, adamzat jemgyýeti ylym arkaly ösmek ugruny nazarlaýar. Ynsany ruhy taýdan kämillige atarýan ilkinji ädim ylym-bilimden başlanýar.Ylym öwrenmek, bilimiňi baýlaşdyryp, halk, Watan üçin bähbitli açyşlary etmek, milli ykdysadyýeti ösdürmäge...

Dowamy »

1469 1
Köneler, 5 years ago


Gyzyl bägül

Deňizde ýüzüji esger nätanyş bir gyzdan hat alýar. Ol gyzyň ady Rozady. Olar üç ýyllap hat arkaly gürleşýärler. Wagtyň geçmegi bilen olar birek-bireksiz oňup bilmejeklerine düşünýärler. Öz-özleri duýmazdan bular bir-birlerini tüýs ýürekden söýýärler.
Haçanda oglanyň gulluk döwri tamamlananda, olar merkezi menzilde, öýlän sagat bäşde duşuşmag...

Dowamy »

961 1
Köneler, 5 years ago


DIL - BAÝLYK

Adamzat taryhynyñ hemme döwürlerinde-de dil iñ gudratly ýaraglaryň biri bolupdyr. Heňňam garradygyça-da dil özüniň iň ýiti, täsirli ýaragyny ýitirmeýär, her döwre uýgunlaşýar, her zamanda öz hyzmatyny kemsiz ýerine ýetirýär. Dil halkyň aýrylmaz alamatydyr. Diliň köptaraplaýyn möhümligi nazarda tutulsa, onuň...

Dowamy »

962 2
Köneler, 5 years ago


Nakyllar nähili döräpdir? (dowamy)

“Mysgal demri deňiz hem götermez” bu nakyl bolsa, fizikada Arhimediň güýji bilen bagly ýüze çykypdyr diýsek ýalňyşmarys. Haçanda demriň dykyzlygy suwuň dykyzlygyndan uly bolanda, ol göwrümine, agramyna seretmezden suwuň düýbüne çümer. Ýöne ýene-de bir belläp geçmeli zat, käbir deňiz suwy has şor bolýar. Şonda onuň dykyzlygy hem uly bolýar....

Dowamy »

1065 5
Köneler, 5 years ago


Nakyllar nähili döräpdir? (dowamy)

Nakyllar dogrusyndaky gürrüňimiziň dowamy. “Küýze döwülse, ýama tutmaz” diýen nakylda bolsa, islendik jisimi düzýän bölejikler molekulalar biri-birine degip duran däldirler. Olaryň arasynda “boşluklar” bardyr. Olar biri-birinden belli bir aralykda ýerleşýärler we bitertip hereket edýärler. Molekulalar özara dartyşýarlar. Her bir moleklula go...

Dowamy »

807 2
Köneler, 5 years ago


Nakyllar nähili döräpdir? (dowamy)

Nakyllar baradaky gürrüňimizi dowam edeliň. Ýene-de şeýle mysallara ýüzlensek, “Bulutdan çykan Gün ýakar, ýaşmakdan çykan dil” nakyly alyp göreliň. Bulutly günler howa adaty günlerdäki howadan has dymyk, yssy bolýar. Ýere Günüň şöhlesi düşýär. Ol özüne Günüň şöhlesini siňdirip, infragyzyl ýa-da ýylylyk şöhlelerini ýorary goýberýär. Şol hem howany...

Dowamy »

1107 4
Köneler, 5 years ago


Nakyllar nähili döräpdir?

5 müň ýyllyk taryhy başyndan geçiren merdana türkmen halky özüniň geçen taryhy ýolunda ençeme gymmatlyklary döredip, öz nesline dowamatyna geçirip bilen halk. Ata-babalarymyzdan miras galan, üstünden näçe asyr geçse-de öz gymmatyny gaçyrman gelen milli gymmatlyklarymyzyň biri-de nakyllardyr. Nakyllar biziň gadym döwrümizde döräp, şu günki günlere...

Dowamy »

1031 7
Köneler, 5 years ago


Türkmenistan –– V Aziýa oýunlarynyň mekany

Ençeme gezek Ginnesiň rekordlar kitabynyň taryhynda öz adyny ebedi galdyryp, dünýä ýüzünde ylalaşygyň, parahatçylygyň, hoşniýetliligiň, beýik ruhubelentligiň dabaralanýan şäheri bolan Aşgabat bu günki gün köpçülikleýin sportuň we bedenterbiýäniň ösýän, abraýly halkara sport ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrüldi. Jenneti ülkämiz uludan kiçä her b...

Dowamy »

1239 2
Köneler, 5 years ago


Ysy gülden zyýada

Watanymyz öz Garaşsyzlygyna eýe bolandan son ösüşleriň belent sepgitlerine ýetildi. Milli däp-dessurlarymyz dikeldilip, halkymyz öz milli ädim-gylymlaryny erkin berjaý edip başlady. Тüркменистаныň Prezidentiнiň Karary bilen her ýylda bellenilýän «Suw samjasy altyn dänesi», Galla baýramy, Ýaşulularyň halkara güni, Türkmen gaвунynyň güni, Hasyl toýy...

Dowamy »

1016 0
Köneler, 5 years ago


Braziliýada dünýä futbol arkaly SALAMLAŞÝAR21-nji noýabr dünýä ýüzünde “Salamlaşyk güni”. Salamlaşmak – özboluşly ajaýyp sungat. Adamlaryň birek-birek bilen tanyşmagy, görüşmegi, öňki gatnaşyklaryny has berkitmegi salamdan başlanýar. Salam diňe bir duşulanda iki adamyň arasynda ýerine ýetirilýän ýönekeý bir däp-dessur bolman, eýsem onuň uly manysy,ynsanlary biri-birine ys...

Dowamy »

1118 0
Köneler, 5 years ago


Мы счастливые студенты


В эпоху могущества и счастья каждому гражданину нашего государства обеспечена счастливая жизнь. Мы студенты гордимся, что живем, учемся и творим такой прекрасной стране. В эпоху могущества и счастья в Туркменистане студенты считаются привелигированным слоем общества, а забота о юном поколении, эго здоровье, образовании и воспитании, с...

Dowamy »

867 1
Köneler, 5 years ago


DegişmelerEjesi:
Kitap beýle çalt okalmaýa.Sahypalaryny agdaryp-agdaryp geçip dursuň-la?
Ogly:
Eje, içalyny basymrak tutjak bolýan.
*********
Gara başyna gaý bolup nämä dümtünip otyrsyň?

Öz-özüme hat ýazýanlaý...

Ýeri, onsoň sen ö...

Dowamy »

1210 2
Köneler, 5 years ago


DIL — BAÝLYKAdamzat taryhynyñ hemme döwürlerinde-de dil iñ gudratly ýaraglaryň biri bolupdyr. Heňňam garradygyça-da dil özüniň iň ýiti, täsirli ýaragyny ýitirmeýär, her döwre uýgunlaşýar, her zamanda öz hyzmatyny kemsiz ýerine ýetirýär. Dil halkyň aýrylmaz alamatydyr. Diliň köptaraplaýyn möhümligi nazarda...

Dowamy »

1051 3
Köneler, 5 years ago