Gün-günden gözelleşýän Watanymyzyň paýtagty Aşgabat-gözellik dürdänesine öwrülýär. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuşy, döredijilikli zähmeti, göwnejaý dynç almagy üçin döredilen şertler Milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýar. Şäherimiziň Andalyp köçesinden gurlan ýadygärlikler toplumlary şa ýolunyň görküne görk goşýar. Hakykaty aýtsaň türkmen paýtagty Aziýa sebitiniň hakyky “merjenine” öwrüldi. Aşgabat şäherinde ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň yzygider gurulmagy we häzirki günlerde paýtagtymyzyň Seýdi we Mollanepes köçeleriniň ugrunda gurulýan köp gatly ýaşaýyş jaýlary göwnüňi galkyndyrýar. Bu jaýlarda ýaşajak halkymyzyň raýatlarynyň ýürekleri guwançdan, kalplary rahatlykdan doly bolar.

Köneler, TDUayka tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir