Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek Aziýa oýunlarynyň günleri barha golaýlaýar. Aziadanyň Diýarymyzda geçirilmegi mynasybetli yglan eden atly ýörişi şu ýylyň aprel aýynda Mary welaýatymyza geldi. Aziada-2017--niň çäklerinde geçiriljek olimpiada ak ýollary arzuw edýäris. Dünýä belli sport bäsleşiklerinde ülkämiziň türgenlerine hem ýeňişleriň hemra bolmagyny isleýäris. Ýurtlaryň halklarynyň agzybirligi barha rowaçlansyn. Gadamlaryňyz gutly bolsun, bezelip-beslenen ynsan üşükli bedewler hem olara atlanan ýigitler! Dünýäde ýatdan çykmajak taryhy waka öwrüljek Aziada-2017-niň oýunlary il-ýurt ähmiýetli şeýle şygar astynda geçirilip, ýurdumyzda sportuň ýokary derejede ösdürilýändigini äleme aýan eder.

Köneler, TDUayka tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir