Magtymguly — söz zergäri


Türkmen nusgawy edebiýatynyň beýik halypasy akyldar-şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy öz döwründen bäri köp alymlaryň ünsüni özüne çekip gelýär. Onuň ajaýyp çeper we çuň manyly goşgulary uludan-kiçi hemmäniň kalbynda mynasyp orun alypdyr. Ylaýta-da häzirki zamanda, bütin dünýä türkmenleriň milli aň-düşünjesiniň oýanýan mahalynda...

Dowamy »

572 0
Köneler, 4 years ago


Gözüň gigiýenasyGöz ählimiziň bilşimiz ýaly , iň gymmatly hem-de näzik organlarymyzyň biri. Ýeterlik derejede ideg edilmese, görmekden galmak howpy uludyr.Görüş organynyň kadaly görmegi şeýle-de gözüň uly napraženiýede bolup, agyrylaryň peýda bolmazlygy üçin göz gigiýenasyny berjaý etmegimiz zerur. Göze...

Dowamy »

833 3
Köneler, 4 years ago


Saglyk – baş baýlyk

Saglyk iň gymmatly baýlyklaryň biridir.Ony goramak , oýlanyşykly saklamak her bir ynsanyň borjudyr. Adamlar hökmany suratda öz bedenleri üçin nämäniň peýdalydygy ýa-da zyýanlydygy baradaky düşünjelerden az kem habarly bolmalydyrlar. Köp adamlar öz saglygyny goramaklygy medisinanyň üstüne atýarlar. Eger her bir...

Dowamy »

843 3
Köneler, 4 years ago


Talyp durmuşy

Тürkmenistanda bilim ulgamy hemmetaraplaýyn ösdürilýär. Ylym - bilim ulgamynyň maddy enjamlaýyn binýady pugtalanýar.Watanymyzyň gelejegi bolan ýaş nesliň çagalar baglaryndan başlap, orta we hünärment mekdeplerinde, ýokary okuw mekdeplerinde döwrebap bilim almagy üçin ähli zerur şertler döredilýär. Ýurdumyzyň dürli künjeginde täze gurlan bilim - te...

Dowamy »

1086 0
Köneler, 4 years ago


Yurdyn geljegi

В Туркменистане благодаря неустанному вниманию Президента на основе политики “Государство для человека” каждому гражданину обеспечена счастливая жизнь.
Мы студенты гордимся, что живем и учимся в такой прекрасной стране. Лидер нации оказывает большое доверие и создает широкие возможности для духовного, умственного и физического развития. В...

Dowamy »

773 0
Köneler, 4 years ago


Bilimli il ozar - bilimsiz il tozor

Gözlerimiziň nury, umyt - arzuwlarymyzyň gaýmagy siňen nurana türkmen topragymyz bu günki günde ylym - bilimiň ýagty şöhlesi bilen barha ösýär, ilerleýär. Тüркменистанда ähli ulgamlar bilen bir hatarda ylym - bilim ulgamy güýçli depginde ösdürilýär. Ylym - bilim ulgamynda ösüşler, öňegidişlikler gazanylýaр. Тüркменистанда amala aşyrylýan ähli ugurl...

Dowamy »

1172 0
Köneler, 4 years ago