Hany kim bar ?! :)

Ähliñize salam welin, salam berere hiç kimem galmandyr öýdýän :) Umuman menem öööñki kööneje agzalardan, hany könelerden adam galdymyka ýa täzejemi köpiñiz?

Dowamy »

1221 0
Köneler, 4 years ago


Suratlarda biz


Salam hemmä, gowudyra ýagdaýlar?
Eger gyz agzalarymyz gaty görmesä.. şujagaz temany siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Ýañy tal'comda aýlanyp ýörün welin, kelläme bir pikir geldi:
ýene 50-60 ýyldan, şu biziñ talyplar saýtymyzyñ gyz agzalary nähili görke gelerkä diýip. Ine menem öz çaklamam boýunça şu görke geler diýip pikir etdim we...

Dowamy »

3392 91
Köneler, 8 years ago


Esger dostuma ýazylan hat...


Salam Bega, gowumy ýagdaýlaryñ dost, gulluklar nädýär? Sag-amanja watany gorap ýören bolsañ bolýar.
Bega, bu habaryñ saña ajy bolmazlygy üçin, dogrusy nämeden başlajagymam bilemok dostum, ýöne bu haty okamazdan öñ, aýtjak zatlaryma dogry düşünmegiñi isleýän. Ýadyñdamy, gulluga gitmezden öñ maña bir zat haýyşt edipdiñ, sen maña halaşý...

Dowamy »

2048 21
Köneler, 8 years ago


250 gramm agramly güjüjek


Polşa döwletindäki bu täsin haýwanyñ, ýagny özüniñ agramy hem-de kiçiligi bilen haýran eden meýsi atly güjüjek. Onuñ uzynlygy 12 sm bolup, boýunyñ bolsa 7 sm, agramynyñam 250 gramma deñdigini aýdýarlar.
Onuñ eýesi 35 ýaşly zenan, Anna Poluñ aýtmagyna görä meýsi dogulanda 45 gramm agramda bolup, ýörite medisina şprisiniñ kömegi bilen...

Dowamy »

1346 14
Köneler, 8 years ago


Içeri gir !!!

Içeri gir !!!

Dowamy »

2286 88
Köneler, 8 years ago


Köne jygyllyk (başdan geçirmeler)


TÜRKMENISTAN, Aşgabat, 2008 ýyl
Bu waka, gyş aýlarynda bolupdy. Ýaşaýan ýerim oba bolansoñ, ol ýerde howa hasam sowuk. Ine dynç günleriñ birinde ir bilen turdymda, ejemiñ:
- oglum, şu gün jygyllyga gitde, öýe gerekli zatlary alyp gelsene, diýen seslerini eşitdim. Menem bor eje, häzir iýip-içip baryp gaýdaýaryn diýdimde, şähere...

Dowamy »

2161 17
Köneler, 8 years ago


Blog ýok! iliň çagasy köpbilýä ;-)

Salam hemmä:-) aşakdaky temada, linkdäki operany alaýmañ!!! Ol opera däl.

Dowamy »

1654 50
Köneler, 8 years ago


Ilkinji we soñky duşuşyk


Bu waka güz paslynyñ soñky günlerinde bolupdy, menem bir az daşaryny synlaýyn, hem-de arassa howadan dem alaýyn diýip, giç ara öýden çykdym. Ýaşaýan ýerimiz oba ýeri bolansoñ, bir neme iç gysgynç hasam güz günlerinde. Ine menem jaýymyzyñ arka tarapyna geçdimde, şol ýerdäki ýabyñ gyrasynda oturdym. Görsem goñşy oglanym Myrat gelýär. Menem:

Dowamy »

1431 9
Köneler, 8 years ago


7 ömür 140 ýyl tussag


şu gün amerikanyñ arizona ştatynyñ kazyýeti, arizonanyñ belli ganhoryna ýagny "arizon atyjysy" lakamy bilen tanalýan Džared Lofnera 7 ömür tussaglyk hem-de 140 ýyl azatlykdan mahrum edilme hökümi berildi.
Onuñ etmişi, ýagny 2011-nji ýylyñ başynda, Tusson şäherindäki Arizon supermarketinde geçirilen politiki ýygnanşykda, olara tarap a...

Dowamy »

1597 38
Köneler, 8 years ago


Gijeki myhman


Hepdäniñ agyr iş günlerinden soñ, bir az dynç alaýyn, hem-de obadaky jaýymy görüp gaýdaýyn diýip, şäherden daşyrakda ýerleşýän bir köneje öýimize gitmekçi boldum. Men iýip-içer ýaly azyklary taýarladymda, ulagyma goýup, ýüwaşlyk bilenem ýola düşdim. Barmaly ýerim şäherden uzagyrakda bolansoñ, men ol ýere gün ýaşyp, daşary garañkylanda diýen...

Dowamy »

1649 19
Köneler, 8 years ago


Çagyrylmadyk myhman


Bu waka gyş paslynyñ sowuk günlerinde bolupdy. Ine bir günem bir özim öýde galmaly boldum, daşary eýýäm bir neme garañkylap, howada sowapdy. Menem öýde, öz otagymda otyryn, çaý içmek niýet bilenem, aşhana bardymda bir käse çaý taýýarlap, otagyma tarap ýöredim. Ine birdenem howlyñ daş tarapyndan, bir hili çagañ sesine çylymdaş bir ses geldi,...

Dowamy »

2102 49
Köneler, 8 years ago


Señ üçin...

Dowamy »

2349 52
Köneler, 8 years ago


Juma namazlaryñyz kabul bolsun!


essalamu aleýkum musulman
doganlar!
bu günki okan juma
namazlaryñyz, eden doga-
dileglerñiz allahyñ (j.j)
dergähinde kabul bolsun, ämin!

Dowamy »

980 3
Köneler, 8 years ago


" toýota " упровляй мечьтой

"TOYOTA" näsazlyk sebäpli, 7.5 million maşyny yzyna almakçy

Çarşenbe güni Ýaponiýanyň
“Toýota” kompaniýasy öz öndüren ýeňil maşynlarynda ýüze
çykarylan tehniki näsazlyk sebäpli
7.5 milliona golaý maşyny yzyna
alýandygyny mälim etdi.
Bu kompaniýanyň maglumatyna
görä, maşynlaryň elektrik sistem...

Dowamy »

1283 10
Köneler, 8 years ago


Geliñ bir az güýmeneliñ

Salam agzalar hem-de daşyndan girmäne utanyp, jyklap gidýän myhmanlar:-), gowumy ýagdaýlar?
Soñky döwür saýt bir hili iç gysgynçlaý. Mende bir maslahatjyk bar, geliñ üýşüp bir oýunjuk oýnalyñ, elbetde eger isleseñiz?
Oýunyñ şerti şeýle: men bir sözlem aýdaýyn, sizem yzyny dowam edip bir sözlem ýazyñ, mysal üçin şeýle sözler: men şu g...

Dowamy »

2122 99
Köneler, 8 years ago


Galyñyñ dini taraplary


Durmuşa çykýan gyz üçin galyň almak meselesi ençeme ýurtda bar, bu ýagdaýa Musulman ýurtlarynda, şol sanda Türkmenistanda-da köp duş gelmek mümkin.
Eýsem, galyňyň yslam dini bilen nähili ilteşigi bar diýlen soraga dini ahunlarymyzyñ biri şeýle diýýär: onuň yslam dininde, nika aragatnaşygynyň iň möhüm usullarynyň biri bilen baglanyşyg...

Dowamy »

2089 40
Köneler, 8 years ago


Aokigahara - dünýäniñ iñ gorkuly ýeri

Aokigahara tokaýy - bu tokaý dünýäniñ iñ bir gorkuly ýerleriniñ biri bolup, özüniñ ýakymsyz taryhy bilen bütin Ýaponiýa bellidir. Onuñ tutýan meýdany üç gekdara çenli uzalyp, içi tümlükden we añyrsy-bärsi görünmeýän agaçlardan ýaýylyp ýatandyr. Aokigahara Ýaponiýanyñ Fudji dagynyñ astynda ýerleşip, bu tokaýda her ýylda diýen ýaly onlarça özini asyp...

Dowamy »

2749 29
Köneler, 8 years ago


Musulmanlary öjükdiren filmiň syrly taraplary


Täze döredilen film sebäpli Ýakyn Gündogar regionynda anti-amerikan protestleriniň giň gerim almagy bilen bir wagtda, bu filmiň gelip çykyşy barada-da birgiden soraglar ýüze çykdy.
Ozalbaşda professional däl kinoçylar tarapyndan surata düşürilen we ”Musulmanlaryň bigünäligi” diýlip atlandyrylan bu filmiň asly ysraýylly amerikan raýat...

Dowamy »

1489 11
Köneler, 9 years ago


Eliñizdäkiniñ gadryny biliñ


Paltolary ýyrtyk-myrtyk bolan iki sany çaga gapymy kakdy:
– Köne gazetiňiz barmy, hanym?- Işim kändi. Ilki ýok diýmek isledim, ýöne aýaklaryna gözüm düşen badyna dymdym. Ikisiniň hem aýagynda köne köwüş bardy we aýaklary öldi.
– Öýe giriň, size çaý taýýarlap bereýin.- diýdim. Hiç geplemeýärdiler. Öl köwüşleri halyda yz galdyry...

Dowamy »

1178 4
Köneler, 9 years ago


Maksadyñ näme?

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

1372 6
Köneler, 9 years ago


Gojanyñ pendi.

Bir gurply adamyñ ýalñyz perzendi - ýeke ogly bar eken. Ol ölmeziniñ öñýany ogluny ýanyna çagyryp, şeýle diýipdir:
"men saña üç sany pent bereýin, sen ömür boýy oña berk eýermelisiñ:
1. hiç haçan birinji bolup salam bermegin,
2. her gün agşamlyk süýji tagamlar iýginiñ,
3. günde irden öýden çykanyñda, täze köwüş geýip ç...

Dowamy »

1177 5
Köneler, 9 years ago


Iñ owadan gül

salam t/comyñ agzalary, siz bu hekaýany öñ eşiden bolmagyñyzam mümkin, ondada paýlaşaýyn diýdim.Bir obada örän owadan bir gyz bar eken. Bu gyzyñ hemmäni añk edýän jemalyny görmäge uzak şäherlerden we ýurtlardan örän baý, özüne göwni ýetýän ýigitleriñ her gün birnäçesi gelýär eken. Gyz bolsa olaryñ hiç biriniñ hem söýgüsini kabul etmändir.
şo...

Dowamy »

1516 8
Köneler, 9 years ago


Durmuş sapagy

Iki dost nirädir bir ýere barýan eken. Ýolda dostlaryñ arasynda bir düşünişmezlik ýüze çykýar. Olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir şapbat çalýar. Dostundan göwni ynjan kişi şol ýerde aşak oturyp, çägäniñ ýüzüne:
"şu gün dostum meniñ göwnüme degdi" diýip ýazýar.
Biraz wagtdan soñra dostlar bir ýapdan geçmeli bolýarlar. Suwa do...

Dowamy »

1512 10
Köneler, 9 years ago


Sizem çalt okap bilýäñizmi ?!

Hünärmenleriñ barlaglary netijesi adamlaryñ 95% haýal, ýagny bir minutda 180-220 söz okaýan eken. Munuñ özi kitabyñ bir sahypasyny 1,5-2 minudyñ dowamynda okamak diýildigidir. Napoleon bolsa bir minudyñ dowamynda iki müñ söz okap bilipdir. Balzak ýarym sagatda 200 sahypany okaýan bolsa, M.Gorkiý bir minudyñ dowamynda dört müñe golaý söz okamagy baş...

Dowamy »

1359 13
Köneler, 9 years ago


$u wesýetnamany okañ we okadyñ!

Salam talyplar comyñ agzalary! Bu wesýetnamany öñ belki okanlaryñyz bar bolmagy mümkin, menä birinji gezek okadym hem siziñ bilen paýlashaýyn diýdim!
Bu wesýetnama medineýi münnewerden gelendir.
B.r.r. Medineýi münnewerde Pygamberimiziñ (s.a.w)-iñ guburhanasynda hatyp bolan Shyh Ahmet sheýle diýýär:
- bu wesýetnamada çigit ýaly...

Dowamy »

1598 17
Köneler, 9 years ago