Salam talyplar comyñ agzalary! Bu wesýetnamany öñ belki okanlaryñyz bar bolmagy mümkin, menä birinji gezek okadym hem siziñ bilen paýlashaýyn diýdim! Bu wesýetnama medineýi münnewerden gelendir. B.r.r. Medineýi münnewerde Pygamberimiziñ (s.a.w)-iñ guburhanasynda hatyp bolan Shyh Ahmet sheýle diýýär: - bu wesýetnamada çigit ýaly hem ýalan ýokdur! Bir anna gijesi men namazymy okap, ýatmaga gitjek bolanymda... Pygamberimiziñ guburyndan " ýa shyh ahmet " diýen bir ses geldi. " Ýa Resullallah" diýip men pygamberimiziñ ýüzini gördüm. Resullallah (s.a.w) sheýle dowam etdi: "eý shyh ahmet" alla tagallañ öñünde ýüzüm gara boldy. Saña shuny habar berýärin, geçen anna güninden shu anna günine çenli 16.000 müñ adam öldi. Sholaryñ içinden bir musulman hem çykmady. Gelenleriñ amal depderleri gara, hem-de çep ellerindedi. Öñi bilen olar ene-atalaryna garshy geldiler we zekat bermeklerini tashladylar. Ähli kishi nebsinden bashga zadyñ pikirini etmediler, ýüzlerinde utanç-haýa galmady. Eý shyh ahmet! Meniñ ymmatyma habar ber. Eden günälerine toba etsinler. Namaz kylsynlar, zekat bersinler. Ymmatyma habar ber. kyýamat alamatlary görünmäge bashlaýar. Hak tagala garshy gelmesinler, gaty ýakyn wagtdan 3 gije-gündiz boýunça günüñ ýüzi tutular, üç günden soñ günbatardan dogup, gündogardan batar. Ymmatyma aýt günälerine toba etsinler. Gaty ýakyn wagtda Isa (aleýhissalomyñ) ýere inmegi bolup geçjek. ine doganlar "shyh ahmet" shul sözleri pygamberimiziñ (s.a.w.) özinden eshidendigini ýazýar. geliñ namaz okalyñ, roza tutalyñ, öz ahyrýetimiz ücin "iman"gazanalyñ!!!

Köneler, makgush tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir